Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1025

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 6 straipsnio 1 punktu, 11, 12 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJAVIMO
TAISYKLĖS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos (toliau – licencija) išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir galiojimo pratęsimo tvarką.

2. Verstis energijos išteklių biržos operatoriaus veikla (toliau – licencijuojama veikla) leidžiama tik licencijos turėtojui Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) (toliau – Energijos išteklių rinkos įstatymas) ir Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Licencija išduodama licencijuojamai veiklai vykdyti apibrėžtoje teritorijoje – Lietuvos Respublikoje, kurioje licencijos turėtojui suteikiamos išimtinės teisės ir pareigos vykdyti licencijuojamą veiklą.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas) ir Energijos išteklių rinkos įstatyme.

 

IILICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

5. Licenciją išduoda Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

6. Komisija:

6.1. tvirtina prašymo išduoti, pakeisti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą formą;

6.2. tvirtina licencijos formą;

6.3. išduoda, pakeičia, patikslina licenciją, išduoda licencijos dublikatą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą, pratęsia licencijos galiojimą, pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti, pakeisti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, pratęsti galiojimą, išduoti licencijos dublikatą;

6.4. registruoja išduotas, pakeistas, patikslintas licencijas, licencijų dublikatus, licencijas, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas arba galiojimas pratęstas, taip pat visus prašymus išduoti, pakeisti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, pratęsti galiojimą, išduoti licencijos dublikatą;

6.5. prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų.

7. Informaciją apie licencijos išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, galiojimo pratęsimą Komisija skelbia savo interneto svetainėje. Komisija pateikia informaciją apie licencijos išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, dublikato išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, galiojimo pratęsimą ir Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

8. Komisijos skelbiamoje informacijoje nurodomi licencijos turėtojo duomenys (pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, licencijuojamos veiklos vykdymo adresas, jeigu skiriasi nuo registruotos buveinės adreso, taip pat elektroninio pašto adresas ir interneto svetainės adresas, jeigu yra), licencijuojama veikla, licencijos numeris, jos išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, galiojimo pratęsimo data, licencijuojamos veiklos teritorija.

 

IIIDOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

9. Licencija išduodama asmens, ketinančio vykdyti licencijuojamą veiklą (toliau – pareiškėjas), prašymu.

10. Pareiškėjas pateikia Komisijai jos nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams:

10.1. pareiškėjo dalyvių, turinčių daugiau kaip 1/10 balsų pareiškėjo dalyvių susirinkime, sąrašą (nurodo kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičių);

10.2. pareiškėjo paaiškinimą, kaip yra užtikrintas Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytas privalomas reikalavimas dėl valstybės turimos tiesioginės ar netiesioginės, per kitus asmenis, energijos išteklių biržos operatoriaus kontrolės, ir tokią kontrolę patvirtinančius dokumentus;

10.3. pareiškėjo dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie pareiškėją kontroliuoja netiesiogiai, per pareiškėjo dalyvius, vykdančių veiklą energetikos sektoriuje, sąrašą (nurodo pareiškėjo turimais duomenimis jų veiklos energetikos sektoriuje pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje);

10.4. pareiškėjo paaiškinimą dėl pareiškėjo dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie pareiškėją kontroliuoja netiesiogiai, per pareiškėjo dalyvius, vykdomos prekybos energijos išteklių biržoje arba patvirtinimą, kad pareiškėjo dalyviai ir (ar) kiti pareiškėjo nurodyti asmenys tokios prekybos nevykdo;

10.5. pareiškėjo dalyvių balsavimo sutartį ar pareiškėjo vadovo patvirtinimą, kad tokia sutartis nesudaryta;

10.6. pareiškėjo paaiškinimą dėl nustatytų apribojimų pareiškėjo dalyviams naudotis balsavimo teisėmis ir (ar) skirti pareiškėjo priežiūros organų, valdymo organų ir administracijos narius ir tokius apribojimus patvirtinančių dokumentų nuorašus, patvirtintus antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;

10.7. pareiškėjo patvirtinimą, kad pareiškėjo kolegialių organų nariai, vadovas, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai atitinka Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 17-627; 2011, Nr. 145-6818) nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus;

10.8. pareiškėjo paaiškinimą apie pareiškėjo vadovo patirtį (nurodo duomenis apie jo išsilavinimą, darbo patirtį energetikos, ekonomikos, finansų ir (ar) vadybos srityse, taip pat kitą reikšmingą profesinės veiklos informaciją);

10.9. pareiškėjo paaiškinimą apie jo vykdomą veiklą energetikos sektoriuje (nurodo veiklos pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje);

10.10. kitus Komisijos prašomus dokumentus, duomenis ir informaciją, kurių pagrįstai reikia, siekiant įvertinti pareiškėjo atitiktį Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams.

11. Pareiškėjas, be Taisyklių 10 punkte nurodytų dokumentų, kartu su prašymu privalo pateikti Komisijai jos patvirtintame technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų įvertinimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus, kuriais remdamasi Komisija gali įvertinti, ar pareiškėjas turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, vadovaujantis Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytais kriterijais.

12. Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Komisijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras). Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo įgaliotas atstovas, pateikęs įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

 

IVDOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

13. Komisija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo Komisijoje išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime nurodoma:

13.1. terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;

13.2. galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Komisijos ir pareiškėjo ginčų;

13.3. nuostata, kad per nustatytą terminą negavus atsakymo laikoma, kad licencija išduota, išskyrus Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, apie kuriuos pareiškėjui pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki licencijos išdavimo termino pabaigos.

14. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar informacija, kurių reikia licencijai išduoti, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo įregistravimo Komisijoje raštu praneša pareiškėjui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai ar kurių reikia Taisyklių 20 punkto reikalavimui įgyvendinti. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ar informaciją privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo išduoti licenciją priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų ar informacijos įregistravimo Komisijoje dienos.

15. Jeigu pareiškėjo prašoma papildomai pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus, Komisija, gavusi prašomus duomenis ar dokumentus, praneša pareiškėjui apie duomenų ar dokumentų gavimą Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

16. Komisija, nagrinėdama pareiškėjo pateiktą prašymą ir dokumentus, patikrina pareiškėjo duomenis Juridinių asmenų registre.

17. Esant pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų teisingumo, Komisija kreipiasi į valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijas, kitus asmenis dėl informacijos apie pareiškėją. Tokiu atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų ar informacijos gavimo dienos.

18. Jeigu Komisija kreipiasi į valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijas, kitus asmenis dėl informacijos apie pareiškėją, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio kreipimosi praneša pareiškėjui apie kreipimąsi, tokio kreipimosi priežastis ir tai, kad sprendimo dėl licencijos išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visos reikiamos informacijos gavimo dienos. Komisija, iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos gavusi visą reikiamą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo apie tai praneša pareiškėjui.

 

VLICENCIJOS IŠDAVIMAS IR GALIOJIMAS

 

19. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti licenciją ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų įregistravimo Komisijoje ji privalo išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi.

20. Komisija sprendimą išduoti licenciją grindžia pareiškėjo pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi Energijos išteklių rinkos įstatymo reikalavimams ir Komisijos nustatytiems technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

21. Licencija išduodama 7 metų laikotarpiui. Licencijos turėtojas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki licencijos galiojimo pabaigos privalo pateikti Komisijai prašymą pratęsti licencijos galiojimą arba pranešimą apie veiklos nutraukimą.

22. Prašymas pratęsti licencijos galiojimą nagrinėjamas ir licencija, kurios galiojimas pratęstas, išduodama tokia pačia tvarka ir terminais, kaip ir prašymo išduoti naują licenciją atveju. Licencijos galiojimas kiekvieną kartą gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 7 metų laikotarpiui. Licencijos galiojimo pratęsimų skaičius neribojamas. Licencija, kurios galiojimas pratęstas, išduodama Komisijos nustatyta elektronine forma arba pareiškėjo prašymu išrašoma naujame licencijos blanke.

 

VIATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

23. Licencija pagal pateiktą prašymą neišduodama, jeigu:

23.1. per Taisyklių 14 punkte nurodytą terminą pareiškėjas pateikia ne visus trūkstamus ir tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją;

23.2. netenkinami Taisyklių 20 punkte nustatyti licencijos išdavimo reikalavimai.

 

VIILICENCIJOS DUOMENYS

 

24. Licencijoje nurodoma:

24.1. licencijos pavadinimas;

24.2. licenciją išduodanti institucija;

24.3. licencijos numeris;

24.4. licencijos turėtojo rekvizitai – pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas ir licencijuojamos veiklos vykdymo adresas, jeigu skiriasi nuo registruotos buveinės adreso;

24.5. licencijos išdavimo pagrindas ir data;

24.6. licencijos galiojimo laikotarpis;

24.7. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, – Lietuvos Respublika.

 

VIIILICENCIJOS KEITIMAS, TIKSLINIMAS IR DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

25. Išduota licencija gali būti keičiama Komisijos iniciatyva, kai pasikeičia įstatymų nustatyti reikalavimai, taikomi licencijuojamai veiklai, arba licencijos turėtojo prašymu, kai pasikeičia licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu pranešti Komisijai ir pateikti jai prašymą pakeisti turimą licenciją ir dokumentus, patvirtinančius naujai teikiamus duomenis. Jeigu pateikti ne visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, įregistravimo Komisijoje praneša apie tai licencijos turėtojui. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, įregistravimo Komisijoje. Licencijos turėtojas grąžina Komisijai pakeistos licencijos originalą (jeigu licencija buvo išduota raštu). Pakeistoje licencijoje, be Taisyklių 24 punkte nurodytų licencijos duomenų, nurodoma licencijos pakeitimo data. Pakeista licencija išduodama Komisijos nustatyta elektronine forma arba pareiškėjo prašymu išrašoma naujame licencijos blanke.

26. Išduota licencija gali būti tikslinama, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie netikslius įrašus patikslina išduotą licenciją. Patikslinta licencija išduodama Komisijos nustatyta elektronine forma arba pareiškėjo prašymu išrašoma naujame licencijos blanke.

27. Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas:

27.1. prarandamas;

27.2. sugadinamas.

28. Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos dublikatą, Komisijai pateikia:

28.1. prašymą gauti licencijos dublikatą;

28.2. sugadintos licencijos originalą (Taisyklių 27.2 punkte nustatytu atveju), jeigu licencija buvo išduota raštu.

29. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Komisijoje. Jeigu pateikti ne visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Komisijoje praneša apie tai licencijos turėtojui. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

 

IXLICENCIJOS REGISTRAVIMAS

 

30. Išduotas, pakeistas, patikslintas licencijas, licencijų dublikatus, licencijas, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas arba galiojimas pratęstas, taip pat visus prašymus išduoti, pakeisti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, pratęsti galiojimą, išduoti licencijos dublikatą Komisija registruoja savo pildomame registravimo žurnale, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose.

31. Registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, papildyti žurnalo naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Jeigu žurnalas pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

32. Registravimo žurnale nurodoma:

32.1. įrašo eilės numeris;

32.2. įrašo data;

32.3. licencijos išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, licencijos dublikato, licencijos, kurios galiojimas pratęstas, išdavimo data;

32.4. licencijos numeris;

32.5. licencijos pavadinimas;

32.6. licencijos turėtojo rekvizitai;

32.7. jeigu išduodama licencija pratęsia anksčiau turėtosios galiojimą, – anksčiau galiojusios licencijos eilės numeris;

32.8. prašymą nagrinėjusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;

32.9. licencijos galiojimo sustabdymo data;

32.10. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

32.11. licencijos galiojimo panaikinimo data;

32.12. už licencijų registravimo žurnalo pildymą atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė.

 


XLICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

33. Sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą priimamas Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytą reikalavimą dėl licencijuojamos veiklos nenutrūkstamumo.

34. Licencijos turėtojas, ketinantis nutraukti licencijuojamą veiklą, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius arba per kitą Komisijos nustatytą trumpesnį terminą privalo pranešti Komisijai apie numatomą licencijuojamos veiklos nutraukimą ir pateikti prašymą panaikinti licencijos galiojimą.

35. Komisija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo ir (ar) informacijos apie tokį pažeidimą gavimo raštu įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir nustato laikotarpį, per kurį licencijos turėtojas turi pašalinti nurodytus pažeidimus. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio.

36. Jeigu licencijos turėtojas neištaiso Komisijos nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų per Taisyklių 35 punkte nurodytą terminą arba pateikia Taisyklių 34 punkte nurodytą pranešimą ir prašymą panaikinti licencijos galiojimą, taip pat jeigu jis pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą, Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Taisyklių 35 punkte nurodyto termino pabaigos arba licencijos turėtojo prašymo sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą įregistravimo Komisijoje dienos priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

37. Jeigu asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, pateikia Komisijai dokumentus, įrodančius, kad nurodyti licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimai ištaisyti, Komisija patikrina pateiktus dokumentus ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų įregistravimo priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.

38. Komisija apie sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo licencijos turėtojui ar asmeniui, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, praneša raštu ir paskelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

39. Licenciją, kurios galiojimas panaikintas, licencijos turėtojas privalo grąžinti Komisijai per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl licencijos galiojimo panaikinimo įsigaliojimo (jeigu licencija buvo išduota raštu).

40. Už licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus licencijos turėtojui Komisija teisės aktų nustatyta tvarka gali skirti pinigines baudas Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

XILAIKINAS LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VYKDYMAS

 

41. Kai Energetikos įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas, Taisyklių nustatyta tvarka asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ar kita energetikos įmonė skiriami laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą.

42. Kai licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas licencijos turėtojo prašymu, Komisijos sprendimu laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą skiriamas toks asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas.

43. Kitais nei Taisyklių 42 punkte nurodytais atvejais Komisija, prieš priimdama sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, per Taisyklių 36 punkte nurodytą laikotarpį įvertina asmens, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, galimybę laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, atsižvelgiant į nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimo mastą ir pobūdį.

44. Kai asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, atsižvelgiant į jo padaryto licencijuojamos veiklos pažeidimo mastą ir pobūdį, Komisijos vertinimu, gali užtikrinti tolesnį patikimą ir skaidrų energijos išteklių biržos administravimą ir prekybos energijos išteklių biržoje organizavimą, Komisijos sprendimu toks asmuo skiriamas laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą. Kitais atvejais, vadovaudamasi Taisyklių 45, 46 ir 47 punktuose nustatytais kriterijais, Komisija laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą skiria kitą energetikos įmonę.

45. Laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą gali būti skiriama energetikos įmonė, atitinkanti Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytus reikalavimus energijos išteklių biržos operatoriui valdyti, įskaitant valstybės kontrolės ir valdymo diferencijavimo reikalavimus, taip pat reikalavimus energijos išteklių biržos operatoriaus kolegialių organų nariams, vadovui, vadovo pavaduotojams ir struktūrinių padalinių vadovams. Laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą skiriama energetikos įmonė privalo turėti pakankamus finansinius ir vadybinius pajėgumus licencijuojamai veiklai vykdyti. Licencijuojamai veiklai vykdyti reikalingus technologinius pajėgumus užtikrina licencijos turėtojas, kaip nurodyta Taisyklių 49 punkte.

46. Jeigu Taisyklių 45 punkte nustatytus kriterijus Komisijos vertinimu atitinka 2 ar daugiau energetikos įmonių, laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą prioriteto tvarka skiriama energetikos įmonė, kuri:

46.1. administruoja kitas prekybos energija ir (ar) energijos ištekliais sistemas ir organizuoja prekybą jose teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

46.2. vykdo reguliuojamą veiklą energetikos sektoriuje, nesusijusią su komercine veikla energetikos sektoriuje (energijos ir (ar) energijos išteklių žvalgymu, gavyba, perdirbimu, gamyba, laikymu, tiekimu ir (ar) prekyba);

46.3. vykdo komercinę veiklą energetikos sektoriuje, nesusijusią su prekyba energijos išteklių biržoje;

46.4. vykdo komercinę veiklą energetikos sektoriuje, susijusią su prekyba energijos išteklių biržoje, tačiau įsipareigoja laikino licencijuojamos veiklos vykdymo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 3 mėnesius jam pasibaigus neprekiauti energijos išteklių biržoje.

47. Jeigu 2 ar daugiau energetikos įmonių pirmenybės eilė, kaip nurodyta Taisyklių 46 punkte, sutampa, Komisijos sprendimu laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą skiriama energetikos įmonė, turinti didesnius finansinius ir vadybinius pajėgumus licencijuojamai veiklai vykdyti.

48. Komisija raštu praneša asmeniui, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir (ar) kitai energetikos įmonei, paskirtai laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, apie sprendimą dėl laikino licencijuojamos veiklos vykdymo ir paskelbia jį savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

49. Asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, privalo suteikti kitai energetikos įmonei, paskirtai laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, prieigą prie techninių priemonių ir programinės įrangos, kurių reikia energijos išteklių biržai organizuoti ir licencijuojamai veiklai vykdyti, ir ryšio priemonių, kurių reikia pranešimams iš energijos išteklių biržos dalyvių gauti ir jiems siųsti, taip pat suteikti visą licencijuojamai veiklai vykdyti reikalingą informaciją. Už naudojimąsi techninėmis ir ryšio priemonėmis, taip pat programine įranga energetikos įmonė, paskirta laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, sumoka asmeniui, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, Taisyklių 51 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

50. Energetikos įmonės, paskirtos laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, darbo ūkinį ir techninį aptarnavimą pagal poreikį gali užtikrinti asmens, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, paskirti darbuotojai.

51. Asmens, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir energetikos įmonės, paskirtos laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, tarpusavio bendradarbiavimo tvarka, suderinus su Komisija, nustatoma sutartyje. Asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir energetikos įmonė, paskirta laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, privalo susitarti dėl bendradarbiavimo tvarkos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 48 punkte nurodyto pranešimo gavimo. Energetikos įmonė, paskirta laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, šią veiklą pradeda nuo Komisijos sprendime dėl laikino licencijuojamos veiklos vykdymo nurodytos dienos, nepriklausomai nuo sutartinių santykių su asmeniu, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, statuso.

52. Energetikos įmonės, paskirtos laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, sąnaudos atlyginamos iš energijos išteklių biržos dalyvių mokėjimų už energetikos įmonės, paskirtos laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, teikiamas prekybos energijos ištekliais organizavimo ir energijos išteklių biržos administravimo paslaugas.

53. Laikino licencijuojamos veiklos vykdymo laikotarpiu Energijos išteklių rinkos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas licencijuojamos veiklos funkcijas atlieka (įgyja teises ir vykdo pareigas) licencijuojamą veiklą laikinai vykdantis asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, arba kita energetikos įmonė.

54. Kai laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą paskiriama kita energetikos įmonė, laikino licencijuojamos veiklos vykdymo laikotarpiu asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, netenka visų teisių ir pareigų, susijusių su licencijuojama veikla.

55. Licencijuojama veikla laikinai vykdoma iki licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo arba naujos licencijos išdavimo, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

56. Duomenys apie laikiną licencijuojamos veiklos vykdymą nurodomi registravimo žurnale kartu su duomenimis apie licencijos galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą ir viešai skelbiami Taisyklių 7 ir 8 punktuose nustatyta tvarka. Asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir (ar) kita energetikos įmonė, paskirta laikinai vykdyti licencijuojamos veiklos funkcijas, užtikrina energijos išteklių biržos dalyvių informavimą apie laikiną licencijuojamos veiklos vykdymą.

 

XIIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Licencijos turėtojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Komisijai apie visus licencijuojamos veiklos sąlygų ir (ar) Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytų dokumentų ar duomenų pasikeitimus.

58. Komisija, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų priežiūros institucija ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja licencijos turėtojo veiklą, prižiūri, kaip jis laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, taip pat kontroliuoja asmens, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir energetikos įmonės, paskirtos laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, Energijos išteklių rinkos įstatymo ir Taisyklių nustatytų įpareigojimų tinkamą vykdymą.

59. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos privalo nedelsdamos raštu pranešti Komisijai apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

60. Pareiškėjas ir licencijos turėtojas, taip pat asmuo, kurio licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, ir energetikos įmonė, paskirta laikinai vykdyti licencijuojamą veiklą, turi teisę gauti informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus tiesiogiai iš Komisijos, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis), Kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

61. Skundai ir ginčai dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Komisijos priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________