LIETUVOS RESPUBLIKOS

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO, ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO, SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO, NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO, INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 33, 34, 36, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 556 STRAIPSNIU IR VII SKYRIUMI ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 551, 552, 553, 554, 555 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO, LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. lapkričio 4 d. Nr. IX-2540

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 9 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114; 2004, Nr. 98-3624)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „draudimo nuo nedarbo bedarbio pašalpos“ įrašyti žodžius „nedarbo socialinio draudimo išmokos“, vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“, vietoj žodžio „asmenims“ įrašyti žodį „bedarbiams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui, taip pat ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpos, nustatytos šiame Įstatyme, ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, nustatytos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, bei nedarbo socialinio draudimo išmokos, kurios pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą yra mokamos bedarbiams, per paskutinius 3 metus turintiems ne mažesnį kaip 24 mėnesių valstybinio socialinio draudimo stažą.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies pakeitimas

9 straipsnio 2 dalyje po žodžio „valdybos“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Apdraustieji turi teisę gauti iš draudėjo informaciją apie valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą už juos, o įvykus draudiminiams įvykiams apdraustieji ir jų šeimos nariai turi teisę gauti informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių apie šio Įstatymo nustatytų garantijų taikymą.“

 

3 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

32 straipsnyje po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo vykdymas

Nelaimingų atsitikimų darbe socialinį draudimą vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritoriniai skyriai.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1656; 1999, Nr. 102-2918; 2002, Nr. 102-4546)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pakeitimas

20 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kai žalos atlyginimą moka darbdaviai, įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininkai, žalos atlyginimo apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija. Kai žalos atlyginimo mokėjimo prievolę vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, žalos atlyginimo apskaičiavimo ir mokėjimo kontrolę vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 8, 18, 19, 31 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2003, Nr. 113-5058)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

8 straipsnio 1 dalies trečiame ir ketvirtame sakiniuose vietoj žodžių „fondo įstaigos“ įrašyti žodžius „fondo administravimo įstaigos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja šio Įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos turi teikti Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms reikiamą informaciją apie juridinių ir fizinių asmenų sumokėtas ir nesumokėtas šio Įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos surenka į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas, taip pat tikrina, ar jos yra sumokėtos. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos turi teikti Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms reikiamą informaciją apie atskirų juridinių ir fizinių asmenų nesumokėtas šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas.“

 

2 straipsnis 18 straipsnio 5 dalies pakeitimas

18 straipsnio 5 dalyje po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renka šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas įmokas ir centralizuotai kas tris dienas perveda lėšas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitos į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 19 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „fondo įstaigos“ įrašyti žodžius „fondo administravimo įstaigos“, po žodžio „nesumokėtas“ vietoj žodžio „Valstybinio“ įrašyti žodį „Valstybiniam“, po žodžio „sveikatos“ įrašyti žodį „draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ne ginčo tvarka išieško laiku nesumokėtas Valstybiniam socialinio draudimo fondui priklausančias įmokas, delspinigius, baudas ir 3 procentus išieškotų sumų perveda į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą.“

2. 19 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „fondo įstaigos“ įrašyti žodžius „fondo administravimo įstaigos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos laiku neperveda į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą surinktų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, jos moka delspinigius pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčio mokėjimą.“

 

4 straipsnis. 31 straipsnio 6 punkto pakeitimas

31 straipsnio 6 punkte po žodžio „draudimo“ įrašyti žodžius „fondo administravimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, teritorinių ligonių kasų, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, būtiną Valstybinės ligonių kasos funkcijoms atlikti. Tokios informacijos sąrašas nustatomas Valstybinės ligonių kasos nuostatuose;“.

 

5 straipsnis. 34 straipsnio 5 punkto pakeitimas

34 straipsnio 5 punkte po žodžių „draudimo“ įrašyti žodžius „fondo administravimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, apskrities viršininko administracijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, būtiną teritorinės ligonių kasos funkcijoms atlikti. Šios informacijos sąrašas nustatomas teritorinės ligonių kasos nuostatuose;“.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

(Žin., 2004, Nr. 4-26)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 4 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 4 dalies pakeitimas

17 straipsnio 4 dalyje po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) pagal šiai draudimo rūšiai patvirtintą įmokų tarifo dydį kas savaitę perveda gautas lėšas Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža). Pasibaigus ketvirčiui, nedarbo draudimo įmokos perskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ataskaitoje nurodytas faktiškai gautas draudėjų įmokas, papildomai apskaičiuotos sumos pervedamos kartu su einamosiomis įmokomis, o permokėtos sumos atimamos iš einamųjų įmokų.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 3 dalies pakeitimas

19 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Valstybinio socialinio draudimo fondo“ įrašyti žodį „Fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lietuvos darbo birža Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka Fondo valdybai pateikia gautų lėšų panaudojimo finansinę ataskaitą.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio 2 dalies pakeitimas

23 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybinio socialinio draudimo fondo“ įrašyti žodį „Fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Fondo valdyba pagal patvirtintą įmokų tarifo dydį nedarbo draudimui gautas lėšas kas savaitę perveda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o ši jas paskirsto pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Nedarbo draudimo išmokų ir darbo rinkos politikos priemonių finansavimo lėšų ir išlaidų sąmatą. Pasibaigus ketvirčiui, nedarbo draudimo įmokos perskaičiuojamos pagal faktiškai gautas ir į Fondo valdybos ataskaitą įtrauktas draudėjų įmokas, papildomai apskaičiuotos sumos pervedamos kartu su einamosiomis įmokomis, o permokėtos sumos atimamos iš einamųjų įmokų.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 8, 13, 14, 26, 29 IR 43 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1153, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 59-1475, Nr. 84-1901, 1998, Nr. 98-2707, Nr. 115-3274; 1999, Nr. 66-2115, Nr. 113-3283; 2000, Nr. 41-1165, Nr. 58-1715, Nr. 92-2862; 2001, Nr. 103-3658; 2002, Nr. 123-5535, Nr. 124-5620; 2003, Nr. 91(1)-4107, Nr. 101-4536, Nr. 114-5117; 2004, Nr. 32-1008, Nr. 117-4373)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu

Valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami:

1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis pas juridinius ar fizinius asmenis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, gaunantys darbo užmokestį ir einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, taip pat asmenys, gaunantys darbo užmokestį ir skiriami į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas;

2) Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šios dalies 3 ir 5 punktuose), taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys;

3) vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai;

4) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai;

5) Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnai;

6) nesukakę senatvės pensijos amžiaus nedirbantys valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar su profesinės karo tarnybos kariu, dirbančiu ar atliekančiu karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;

7) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

8) individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai, komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

9) asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą;

10) šeimos pasirinkimu motina (įmotė), tėvas (įtėvis), faktiškai auginantis vaiką, arba vaiko globėjas, auginantys vaiką iki trejų metų;

12) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

13) nesukakę senatvės pensijos amžiaus vienas iš visiškos negalios invalido tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą.

Šio straipsnio pirmosios dalies 7 punkte, taip pat 10–13 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 13 punkte, privalomai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai negauna jiems patiems priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

Kiti asmenys gali savanoriškai draustis valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybinėse socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose, vykdančiose šį draudimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „privalomos“, vietoj žodžių „bedarbio pašalpas“ įrašyti žodžius „nedarbo socialinio draudimo išmokas“, vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“, išbraukti žodžius „ir bedarbio“, po žodžio „pašalpos“ įrašyti žodžius „bei išmoka“, po žodžio „pašalpomis“ įrašyti žodžius „ir nedarbo socialinio draudimo išmokomis“, po žodžio „pašalpų“ įrašyti žodžius „ir išmokų“, vietoj žodžių „socialiniu draudimu nuo nedarbo“ įrašyti žodžius „nedarbo socialiniu draudimu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, dirbdami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja asmenys, išvardyti 2 straipsnio pirmosios dalies 1–5 punktuose. Šį stažą sudaro:

1) laikas, per kurį šie asmenys patys moka arba už juos yra mokamos ar turi būti mokamos įstatymo jiems nustatytos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos;

2) laikas, per kurį šie asmenys gauna ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, mokamas pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą. Šio punkto pirmajame sakinyje išvardytos pašalpos bei išmoka toliau šiame įstatyme vadinamos valstybinio socialinio draudimo ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpomis ir nedarbo socialinio draudimo išmokomis. Šių pašalpų ir išmokų gavimo laikas įskaitomas tik įstatymų nustatyta tvarka privalomai draustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu asmenims.“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

13 straipsnyje išbraukti žodžius „ir bedarbio“, po žodžio „pašalpos“ įrašyti žodžius „ir nedarbo socialinio draudimo išmokos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Asmens draudžiamosios pajamos

Asmenų, išvardytų 2 straipsnio pirmosios dalies 1–5 punktuose, draudžiamosiomis pajamomis laikomos visos jų pajamos, nuo kurių buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat gautos valstybinio socialinio draudimo ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos ir nedarbo socialinio draudimo išmokos. Asmenų, nurodytų 2 straipsnio pirmosios dalies 6 ir 7 punktuose, draudžiamosiomis pajamomis jų draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu abiem pensijos dalims gauti laikotarpiu laikomos sumos, nuo kurių už šiuos asmenis buvo įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą abiem pensijos dalims gauti. Asmenų, nurodytų 2 straipsnio pirmosios dalies 8 punkte, draudžiamosiomis pajamomis jų privalomojo draudimosi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu papildomai pensijos daliai gauti laikotarpiu laikomos sumos, nuo kurių šie asmenys įmokėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą papildomai pensijos daliai gauti.“

 

4 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje po žodžio „valdybos“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Metų draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką, įvertinus tais metais galiojusias Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Metų draudžiamosios pajamos taikomos apskaičiuojant asmens metinį draudžiamųjų pajamų koeficientą (15 straipsnio 1 ir 2 dalys).“

 

5 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies pakeitimas

26 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę ginčyti invalidumo nustatymo teisingumą asmeniui, turinčiam teisę gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „bedarbio pašalpų“, „bedarbio pašalpos“, „bedarbio pašalpą“ įrašyti atitinkamai žodžius „nedarbo socialinio draudimo išmokų“, „nedarbo socialinio draudimo išmokos“, „nedarbo socialinio draudimo išmoką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija turintiems teisę gauti šią pensiją invalidams apskaičiuojama sudedant pagrindinę ir papildomą invalidumo pensijos dalis. Apskaičiuojant invalidumo pensijos papildomą dalį, nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikas (8 straipsnio 2 dalies 2 punktas) įskaitomas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, o įskaitytu į stažą bedarbystės laikotarpiu gautos nedarbo socialinio draudimo išmokos – į asmens draudžiamąsias pajamas (13 straipsnis), jeigu invalidui tai naudinga. Tokios pat nuostatos laikomasi ir tuo atveju, kai asmuo gavo nedarbo socialinio draudimo išmoką išėjimo į invalidumo pensiją metais.“

 

7 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 2, 3, 5, 10 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2001, Nr. 91-3190; 2002, Nr. 52-1984, Nr. 123-5551; 2003, Nr. 101-4535)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 8 dalies pakeitimas

2 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „Fondo įstaigos“ įrašyti žodžius „Fondo administravimo įstaigos“, po žodžio „valdyba“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Fondo administravimo įstaigos – Fondą administruojanti Fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) ir jos teritoriniai skyriai.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „(personalinių)“, „individualių (personalinių) įmonių nuomininkų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Fondo biudžeto pajamas sudaro draudėjų ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos, individualių įmonių savininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių, taip pat asmenų, kurie verčiasi individualia veikla pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, valstybinio socialinio draudimo įmokos, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos, baudos, delspinigiai bei kitos pajamos, gautinos taikant sankcijas, asignavimai iš valstybės biudžeto, atgautos į ankstesnių metų Fondo biudžeto išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos, Fondo biudžeto veiklos pajamos ir iš turimo kapitalo gaunamos pajamos.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 2 ir 5 dalių pakeitimas

1. 5 straipsnio 2 dalyje po žodžio „išlaidos“ įrašyti žodžius „į Privalomojo sveikatos draudimo fondą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Fondo biudžeto išlaidas sudaro: pensijų socialinio draudimo, ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos, į Privalomojo sveikatos draudimo fondą bei draudimui nuo nedarbo pervedamos lėšos, įvertintos neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos bei Fondo biudžeto veiklos sąnaudos.“

2. 5 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Draudimo nuo nedarbo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“, vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Nedarbo socialinio draudimo išlaidoms priskiriamos pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą pervedamos lėšos.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 3 punkto pakeitimas

10 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai“ įrašyti žodžius „valstybinei socialinio draudimo bazinei pensijai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) bendrojo valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo pagrindimą, nurodydama draudėjų ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų atskiroms draudimo rūšims bei valstybinio socialinio draudimo įmokų valstybinei socialinio draudimo bazinei pensijai gauti dydžius;“.

 

5 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas

12 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „draudimo finansų“ įrašyti žodžius „draudimo fondo finansų“, vietoj žodžio „Valstybinio“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos valstybinio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo finansų pagrindą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Šis biudžetas į valstybės ir savivaldybių biudžetus neįtraukiamas.“

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO 4, 5 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706; 1999, Nr. 113-3284; 2004, Nr. 21-620, Nr. 83-2983)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

4 straipsnio 4 dalyje po žodžio „valdybai“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Invalidumą nustatančių komisijų sprendimai privalomi socialinės globos ir rūpybos įstaigoms (pensionatams), savivaldybių globos ir rūpybos institucijoms, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbdaviams, ugdymo, mokymo, specialioms invalidų medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos įstaigoms, invalidams, jų tėvams, globėjams, rūpintojams.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

5 straipsnyje po žodžio „valdybos“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Suinteresuotų asmenų dalyvavimas nustatant invalidumą

Nustatant invalidumą, gali dalyvauti su patariamojo balso teise asmenį gydantis gydytojas, darbdavių, ugdymo, mokymo įstaigų, socialinės globos ir rūpybos įstaigų (pensionatų), savivaldybių globos ir rūpybos institucijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, invalidų visuomeninių organizacijų atstovai. Jų dalyvavimo tvarką reglamentuoja invalidumą nustatančių komisijų nuostatai.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio 4 dalies pakeitimas

18 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Darbdaviai, nevykdantys invalidų įdarbinimo arba papildomų darbo vietų skaičiaus steigimo kvotų, moka papildomas įmokas į Užimtumo fondą Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomų įmokų mokėjimas neatleidžia darbdavių nuo pareigos įdarbinti invalidus.“

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 33, 34, 36, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 451 STRAIPSNIU ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1997, Nr. 38-924)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies pakeitimas

6 straipsnio 4 dalyje po žodžio „mėnesinės“ įrašyti žodžius „(einamųjų metų)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos, paskirtos nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. birželio 30 d. už mirusius po 1995 m. sausio 1 d. asmenis, toliau mokamos 1997 metų birželio mėnesio pensijos dydžio. Šios pensijos nedidinamos, jei pasikeičia valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis ar vidutinės mėnesinės (einamųjų metų) draudžiamosios pajamos, nei jokiais kitais būdais tol, kol mokėtina pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą pensija ims viršyti 1997 metų birželio mėnesio pensijos dydį.“

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 556 STRAIPSNIU IR VII SKYRIUMI ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2004, Nr. 32-1008)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas

15 straipsnio 3 dalyje po žodžio „valdybai“ įrašyti žodžius „prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Institucijos, skiriančios ir mokančios Lietuvos Respublikos valstybines pensijas bei pensijų išmokas, privalo teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal šios valdybos paklausimus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 57–60 straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingas žinias apie asmenims mokamas valstybines pensijas ir pensijų išmokas.“

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 551, 552, 553, 554, 555 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO 19 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 124-5620)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 4 dalies nuostatas dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkto pakeitimo, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo 1 straipsnio 4 dalies nuostatos dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkto pakeitimo įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai privalo pradėti mokėti padidintas pensijas ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo šio Įstatymo įsigaliojimo. Paskirtų ir padidintų pensijų dydžių skirtumas pensininkui kompensuojamas nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Lietuvos Respublikos valstybines pensijas skiriančios ir mokančios institucijos privalo suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingas žinias apie asmenims mokamas valstybines pensijas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paklausimus.

5. Draudėjai, valstybinių archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybių archyvai, darbo biržos privalo nemokamai išduoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reikalaujamus dokumentus apie atitinkamų asmenų stažą, draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį), išmokėtas valstybinio socialinio draudimo ir bedarbio pašalpas, taip pat kitus dokumentus, kurių reikia pensijoms skirti ir mokėti.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 6 metus nuo šio Įstatymo įsigaliojimo sukaupti duomenis apie asmenų, kurie ateityje įgis teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnis), buvusius iki 1993 m. gruodžio 31 d., bei apie šių asmenų pajamas, prilyginamas asmens draudžiamosioms pajamoms (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnis), gautas per laikotarpį nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1994 m. sausio 1 d.“

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO
3 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 111-3574; 2002, Nr. 123-5535)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1, 2, 4 dalių pakeitimas

1. 3 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „privalomosios“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Apdraustasis asmuo – fizinis asmuo, kuris pats moka ir už jį mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

2. 3 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „privalomosios“, vietoj žodžių „bedarbio pašalpos“ įrašyti žodžius „nedarbo socialinio draudimo išmokos“, vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, šio įstatymo nustatytos ir apdraustojo gautos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu.“

3. 3 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodį „privalomosios“, vietoj žodžių „bedarbio pašalpas“ įrašyti žodžius „nedarbo socialinio draudimo išmokas“, vietoj žodžių „Bedarbių rėmimo“ įrašyti žodžius „Nedarbo socialinio draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas – laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo šio įstatymo nustatytas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, nedarbo socialinio draudimo išmokas, mokamas vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

24 straipsnyje išbraukti žodį „privalomosiomis“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Ligos ir motinystės socialiniam draudimui skirtos valstybinio socialinio draudimo įmokos už kiekvieną apdraustąjį asmenį, nurodytą šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, skaičiuojamos ir mokamos įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitomis valstybinio socialinio draudimo įmokomis.“

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS