LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1661

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką. Šio Įstatymo paskirtis:

1) užtikrinti loterijų organizatorių įsipareigojimų žaidėjams vykdymą;

2) užtikrinti žaidėjų ir loterijų organizatorių teisių apsaugą.

2. Šis Įstatymas netaikomas tokiems renginiams, kurių metu asmuo, įsigijęs tam tikrą prekę arba paslaugą, gali laimėti papildomą prizą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Didžioji loterija – loterija, kurios organizatorius turi licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neribojama.

2. Juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, kuris:

1) turi teisę išrinkti (paskirti) daugiau negu pusę stebėtojų tarybos (valdybos) narių ir (ar) administracijos vadovą;

2) faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus: turi nuosavybės teisę į visą ar dalį juridinio asmens turto arba teisę naudoti visą ar dalį juridinio asmens turto arba turi kitas teises, kurios leidžia daryti įtaką juridinio asmens valdymo organų sprendimams arba personalo sudėčiai.

3. Loterija – žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus.

4. Loterijos bilietas – dokumentas arba identifikuojamas (patvirtinantis jo dalyvavimą loterijoje) įrašas (žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas) loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje, nurodytas loterijos taisyklėse. Tik pateikus loterijos bilietą, išmokamas arba išduodamas laimėjimas.

5. Loterijos laimėjimų fondas – laimėjusiems loterijoje žaidėjams skiriamų laimėjimų suma.

6. Loterijos tiražas – loterijos bilietų lošimas, kurio metu nustatomi loterijoje laimėjusieji bilietai.

7. Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis šio Įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 100 000 litų.

8. Nominali loterijos bilietų vertė – visų loterijos bilietų bendra pardavimo kaina.

9. Žaidėjas – fizinis asmuo, dalyvaujantis loterijoje, t. y. įsigijęs loterijos bilietą.

 

3 straipsnis. Loterijų rūšys

1. Loterijos pagal organizavimo mastą yra:

1) didžioji loterija;

2) mažoji loterija.

2. Loterijos pagal žaidimo pobūdį yra:

1) skaitmeninė – kai laimima loterijos biliete teisingai pasirinkus skaičius ir (ar) kitus ženklus, o laimėjimą ir jo dydį lemia už loterijos bilietą sumokėta suma bei sutapęs žaidėjo pasirinktų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis. Skaitmeninės loterijos bilieto kaina yra fiksuota arba žaidėjas pats gali pasirinkti bilieto kainą;

2) momentinė – kai laimėjimai ir jų dydis paaiškėja iškart po to, kai žaidėjas nusiperka ir loterijos taisyklėse nustatyta tvarka patikrina loterijos bilietą. Momentinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota;

3) klasikinė – kai laimima pasirinkus loterijos bilietą, kuriame yra iš anksto išspausdinti žaidėjui nežinomi skaičiai ir (ar) kiti ženklai, o laimėjimą ir jo dydį lemia sutapęs loterijos biliete išspausdintų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis. Klasikinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota;

4) sportinė – kai laimima loterijos biliete teisingai pasirinkus skaičius ir (ar) kitus ženklus, nurodančius sporto varžybų rezultatą, o laimėjimą ir jo dydį nulemia teisingai parinktų skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis, priklausantis nuo sporto varžybų baigties. Sportinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota.

3. Loterijos pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją yra:

1) tiesioginio ryšio kompiuterinė loterija – kai loterijos bilietai parduodami, laimėjimai išmokami per tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, esančius įvairiose Lietuvos Respublikos vietovėse, telekomunikacijų ryšiais sujungtus su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą;

2) netiesioginio ryšio loterija – kai loterijos bilietai parduodami, laimėjimai išmokami nenaudojant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų;

3) telefoninio ryšio loterija – kai loterijoje dalyvauti reikalinga informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama telefonu ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per telefoninio ryšio operatorių;

4) internetinio ryšio loterija – kai loterijoje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

 

4 straipsnis. Institucijos, išduodančios licencijas organizuoti loterijas

1. Licencijas organizuoti didžiąsias loterijas išduoda Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

2. Licencijas organizuoti mažąsias loterijas išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma organizuoti loterijas, vykdomoji institucija.

 

5 straipsnis. Licencijų organizuoti loterijas rūšys

Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šias loterijas:

1) didžiąsias;

2) mažąsias.

 

6 straipsnis. Loterijų organizatoriai

Loterijas turi teisę organizuoti:

1) didžiąsias loterijas – tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios šio Įstatymo reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas;

2) mažąsias loterijas – Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys šio Įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas.

 

7 straipsnis. Lėšų skyrimas labdarai arba paramai

Loterijų organizatoriai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

 

8 straipsnis. Loterijos bilietų platinimas

Loterijų organizatoriai loterijų bilietus gali platinti patys arba pagal sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Loterijos laimėjimų fondas

Loterijos laimėjimų fondas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų nominalios loterijos bilietų vertės.

 

10 straipsnis. Loterijos laimėjimų išmokėjimo ir apskaitos tvarka

1. Loterijų laimėjimai yra piniginiai ir daiktiniai.

2. Didžiosios loterijos piniginiai laimėjimai išmokami (daiktiniai laimėjimai išduodami) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo laimėtojo kreipimosi į loterijos organizatorių dienos. Mažosios loterijos piniginiai laimėjimai išmokami (daiktiniai laimėjimai išduodami) iš karto arba ne vėliau kaip iki renginio pabaigos, loterijos organizatoriui pateikus laimėjusį loterijos bilietą.

3. Piniginiai laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Piniginiai laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais.

4. Didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius privalo registruoti laimėjusius asmenis Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka.

5. Laimėjusio asmens reikalavimu loterijos organizatorius privalo jam išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytos formos pažymą apie šiam asmeniui išmokėtus (išduotus) laimėjimus.

6. Loterijos organizatorius informaciją apie šio straipsnio 4 dalyje nurodytus laimėjusius asmenis ir su jais susijusius dokumentus, išskyrus šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka saugo 5 metus ir įstatymų nustatyta tvarka privalo pateikti tik Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismui ir kitoms institucijoms.

 

11 straipsnis. Loterijų organizatorių teisė verstis kita ūkine ar komercine veikla

1. Didžiosios loterijos organizatorius neturi teisės verstis kita ūkine ar komercine veikla, išskyrus veiklą, susijusią su loterijos bilietų platinimu (įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl loterijos bilietų platinimo) ir su savo loterijos organizavimu (reklama, laikraščių ir žurnalų apie loterijas leidimas ir pardavimas, televizijos filmų, televizijos ir radijo laidų apie savo loteriją kūrimas ir gamyba), bei tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos sistemos nuomą. Jeigu licencija organizuoti didžiąją loteriją išduodama loterijos organizatoriui, kuris verčiasi kita ūkine ar komercine veikla, loterijos organizatorius per 60 kalendorinių dienų nuo licencijos gavimo dienos privalo įvykdyti minėtą reikalavimą ir apie tai pranešti Valstybinei lošimų priežiūros komisijai.

2. Neįvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimo, licencija organizuoti didžiąją loteriją panaikinama.

3. Mažosios loterijos organizatorius turi teisę verstis kita ūkine ar komercine veikla.

 

12 straipsnis.       Reikalavimai asmenims, susijusiems su loterijų organizavimu, ir licencijas išduodančioms institucijoms

1. Loterijos organizatoriaus dalyviais, stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais buhalteriais (buhalteriais), taip pat juridinį asmenį kontroliuojančiais asmenimis negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

2. Licencijas išduodanti institucija, prieš išduodama licenciją, turi gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamento išvadas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir dėl loterijų organizatorių.

3. Licencija organizuoti loterijas neišduodama, jeigu gaunamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių. Jeigu išdavus licenciją organizuoti loteriją gaunamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių, Vyriausybės nustatyta tvarka licencijos galiojimas gali būti panaikinamas arba sustabdomas.

 

13 straipsnis. Reikalavimai loterijos bilietams

1. Išspausdinti loterijų bilietai turi būti sunumeruoti ir kiekvienas loterijos bilietas turi turėti atskirą numerį. Įraše loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje turi būti nurodyta žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas.

2. Išspausdintame loterijos biliete turi būti nurodyta jo kaina, loterijos pavadinimas, loterijos organizatoriaus pavadinimas, teisinė forma, kodas, būstinės adresas, telefono numeris, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie loterijos organizatorių, adresas, kur galima atsiimti laimėjimus, palikta vieta įrašyti laimėjusio asmens vardui ir pavardei, taip pat nurodomas laimėjimų fondas procentais. Išspausdintame loterijos biliete neleidžiami jokie taisymai.

3. Didžiųjų ir mažųjų loterijų bilietus, išrašus iš loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazės, pagal kuriuos buvo išmokėti (išduoti) laimėjimai, loterijos organizatorius saugo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka. Panaikinus licenciją, neišplatinti didžiųjų ir mažųjų loterijų bilietai per 60 kalendorinių dienų po sprendimo panaikinti licenciją priėmimo dienos turi būti surinkti iš visų platinimo vietų ir sunaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka.

4. Didžiųjų momentinių loterijų bilietai privalo turėti ne mažiau kaip 5 apsaugos priemones, mažųjų – ne mažiau kaip 2 apsaugos priemones. Loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazė, kurioje registruojami žaidėjų įrašai, turi būti dubliuojama. Už duomenų saugumą atsako loterijos organizatorius.

5. Didžiųjų ir mažųjų loterijų organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš pradėdamas platinti išspausdintus loterijos bilietus pateikia licenciją išdavusiai institucijai Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos išvadas dėl išspausdintų loterijos bilietų atitikties apsaugos reikalavimams. Šias išvadas minėta institucija turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo loterijos organizatoriaus prašymo ir loterijos bilieto apsaugos priemonių aprašymo gavimo dienos.

 

14 straipsnis. Loterijų organizatorių kapitalo dydis arba finansinės garantijos

1. Didžiosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 500 000 litų.

2. Mažosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 50 000 litų.

3. Mažosios loterijos organizatorius, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, privalo turėti kredito įstaigos finansinę garantiją. Garantijos dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 litų.

4. Šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalies reikalavimus loterijos organizatorius privalo būti įvykdęs iki dokumentų licencijai gauti pateikimo.

 

15 straipsnis. Reikalavimai rengiant skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražus

Skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražų metu turi dalyvauti komisija. Komisijos narių skaičių ir sudarymo tvarką nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

 

16 straipsnis. Žaidėjų teisės

1. Žaidėjas turi teisę:

1) prieš dalyvaudamas loterijoje, susipažinti su loterijos organizatoriui išduota licencija (loterijos organizatoriaus vadovo patvirtinta licencijos kopija) ir loterijos taisyklėmis (loterijos organizatoriaus vadovo patvirtinta taisyklių kopija);

2) pateikęs loterijos bilietą, atsiimti laimėjimą loterijos taisyklėse nustatyta tvarka;

3) nusipirkęs pažeistą arba sugadintą loterijos bilietą, reikalauti jį pakeisti kitu;

4) loterijos taisyklėse nustatyta tvarka pareikšti pretenzijas dėl loterijos vykdymo;

5) laimėjęs loterijoje, reikalauti neskelbti jo asmens duomenų, išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.

2. Dėl loterijos organizatoriaus veiksmų arba neveikimo žaidėjas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į licenciją išdavusią instituciją arba kitas institucijas.

 

17 straipsnis. Draudimai ir apribojimai, susiję su loterijų organizavimu

1. Organizuoti loterijas, nenurodytas šiame Įstatyme arba pažeidžiant jame nustatytą tvarką, draudžiama.

2. Draudžiama žaisti loterijos organizatoriaus organizuojamoje loterijoje asmenims (patiems arba per kitą asmenį, arba įgaliotiems kito asmens), kurie yra loterijos organizatoriaus dalyviai, stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir administracijos vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai, bilietų platintojai, juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys.

3. Draudžiama loterijų laimėjimus išmokėti loterijos bilietais, vertybiniais popieriais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir kitais ribotai esančiais apyvartoje daiktais.

4. Mažiausio loterijos laimėjimo vertė negali būti mažesnė už loterijos bilieto kainą.

5. Licencija organizuoti loteriją negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

6. Draudžiama teikti informaciją apie laimėjusius asmenis be šių asmenų sutikimo, išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.

7. Organizuojant loterijas taikomi ir kiti šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyti draudimai bei apribojimai.

 

18 straipsnis. Loterijų organizavimo apskaitos ypatumai

1. Loterijų organizatoriai privalo tvarkyti vidinę buhalterinę apskaitą, teikiančią informaciją apie parduotų kiekvienos loterijos bilietų skaičių ir vertę.

2. Loterijos organizatoriaus loterijos bilietų platintojams (juridiniams asmenims) mokamam atlyginimui pagrįsti gali būti naudojami tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos, telefoninio ryšio arba internetinio ryšio loterijos centrinio kompiuterio laikmenų duomenys, išspausdinti dokumentuose, turinčiuose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus.

 

19 straipsnis. Loterijos taisyklės

1. Didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės.

2. Loterijos taisyklėse turi būti nurodyta:

1) loterijos rūšis ir pavadinimas;

2) loterijos organizavimo vieta;

3) loterijos esmė;

4) loterijos laimėtojų nustatymo tvarka;

5) loterijos bilieto aprašymas;

6) loterijos bilieto arba identifikacijos įrašo loterijos kompiuterinėje sistemoje kaina;

7) numatomų išplatinti loterijos bilietų skaičius (jeigu organizuojama mažoji loterija);

8) loterijos bilietų arba identifikacijos įrašų loterijos kompiuterinėje sistemoje numeracijos tvarka (nurodoma bilietų serijos ir numeriai);

9) išspausdinto loterijos bilieto apsaugos priemonių aprašymas, suderintas su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos;

10) išspausdinto loterijos bilieto pavyzdys (jo projektas);

11) laimėjimų rūšys ir sumos, jų skaičius ir bendra laimėjimų suma;

12) bendras laimėjimų fondas procentais;

13) planuojamas loterijos organizavimo laikas;

14) loterijos bilietų arba identifikacijos įrašų loterijos kompiuterinėje sistemoje platinimo tvarka;

15) loterijos bilietų tikrinimo tvarka;

16) laimėjimų atsiėmimo tvarka;

17) žaidėjų teisės ir pareigos;

18) pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;

19) televizijos žaidimo aprašymas ir taisyklės (jeigu rengiamas televizijos žaidimas).

3. Didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Valstybine lošimų priežiūros komisija.

4. Mažųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojamos loterijos, vykdomąja institucija.

 

20 straipsnis. Didžiųjų loterijų ataskaita

Kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos ir, kalendoriniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius didžiosios loterijos organizatorius privalo pateikti Valstybinei lošimų priežiūros komisijai loterijų ataskaitas. Jų formas ir pildymo tvarką nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

21 straipsnis. Licencijos organizuoti didžiąsias ir mažąsias loterijas galiojimas

Licencija organizuoti didžiąsias loterijas ir mažąsias loterijas išduodama neterminuotam laikui.

 

22 straipsnis. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės

Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINĖ LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

23 straipsnis. Priežiūros ir kontrolės institucijos

1. Didžiųjų loterijų organizatorių veiklą prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė lošimų priežiūros komisija, o mažųjų loterijų organizatorių veiklą – savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojamos mažosios loterijos, vykdomoji institucija (toliau – priežiūros ir kontrolės institucijos).

2. Pagrindinis priežiūros ir kontrolės institucijų uždavinys yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga.

3. Kitos valstybės institucijos vykdo didžiųjų ir mažųjų loterijų organizatorių priežiūrą ir kontrolę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Priežiūros ir kontrolės institucijų pagrindinės funkcijos

Priežiūros ir kontrolės institucijos, įgyvendindamos šio Įstatymo nuostatas:

1) nagrinėja dokumentus, kurių reikia išduoti licencijoms organizuoti loterijas;

2) išduoda licencijas organizuoti loterijas, sustabdo ar panaikina jų galiojimą;

3) kontroliuoja, kaip loterijų organizatoriai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų;

4) rengia loterijų organizavimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

 

25 straipsnis. Priežiūros ir kontrolės institucijų teisės

1. Priežiūros ir kontrolės institucijos, atlikdamos joms pavestas užduotis, turi teisę:

1) gauti iš loterijų organizatorių informaciją, kurios reikia priežiūros funkcijoms atlikti;

2) tikrinti, kaip loterijų organizatoriai laikosi šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų loterijų organizavimo ir bilietų platinimo vietose;

3) tikrinti loterijų organizatorių finansinę veiklą, susijusią su loterijų organizavimu;

4) reikalauti, kad loterijų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie loterijų organizavimą;

5) nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius;

6) nustatyti ataskaitų, kurias turi pateikti loterijos organizatorius, formas;

7) taikyti loterijų organizatoriams įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas poveikio priemones: licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą ir kitas.

2. Priežiūros ir kontrolės institucijų valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, atlikdami jiems pavestas užduotis, turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

3. Priežiūros ir kontrolės institucijų valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai informaciją, susijusią su loterijų organizavimu, gautą atliekant tarnybines pareigas, gali naudoti tik priežiūros tikslais ir įstatymų nustatyta tvarka privalo pateikti tik ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismui ir kitoms institucijoms.

 

26 straipsnis. Auditas

Didžiosios loterijos organizatorius ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos privalo pateikti Valstybinei lošimų priežiūros komisijai audito įmonės patikrintą metinę finansinę atskaitomybę kartu su auditoriaus išvada ir viešai paskelbti balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis Įstatymas, išskyrus 29 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

2. Loterijų organizatoriai, kuriems yra išduotos terminuotos licencijos rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos, vykdo savo veiklą, kol pasibaigs licencijų galiojimo laikas. Loterijos vykdomos pagal Lošimų komisijos prie Finansų ministerijos patvirtintus reglamentus. Šių reglamentų papildymus arba pakeitimus tvirtina Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

3. Loterijų organizatoriai, kuriems yra išduotos neterminuotos licencijos rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos, privalo pertvarkyti savo veiklą pagal šio Įstatymo nuostatas Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4. Loterijų organizatoriai, turintys licencijas, išduotas iki šio Įstatymo įsigaliojimo, mokesčius moka Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

28 straipsnis. Atsakomybė už šio Įstatymo pažeidimus

Asmenys už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

29 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki 2003 m. lapkričio 1 d. patvirtinti:

1) Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles;

2) valstybės rinkliavų už licencijų organizuoti loterijas išdavimą dydžius.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS