VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO
Nr. 156 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ APSKAITOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 30 d. Nr. VA-141

Vilnius

 

 

Pakeičiu Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2010, Nr. 58-2872), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-141 redakcija)

 

AKCIZŲ ĮSTATYME NURODYTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ TARIFINIŲ GRUPIŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės

Tarifines grupes atitinkantys Europos Sąjungos akcizais apmokestinamų produktų kodai (pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 lentelę)

kodas

pavadinimas

sutrumpintas pavadinimas

apibūdinimas

produkto kodas

110

Alus

Alus

Alus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 206, toliau – Direktyva 92/83) 2 straipsnyje

B000

210

Ramus vynas iš šviežių vynuogių ir kiti ramūs fermentuoti gėrimai (gauti tik fermentacijos būdu), kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio

Ramus vynas ir kiti fermentuoti gėrimai ne didesnės kaip 8,5 procento alkoholio koncentracijos

Neputojantis vynas ir kiti neputojantys fermentuoti gėrimai, išskyrus vyną ir alų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje

W200

230

Ramus vynas iš šviežių vynuogių ir kiti ramūs fermentuoti gėrimai, nurodyti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; 2010, Nr. 45-2174, toliau – Akcizų įstatymas) 24 straipsnio 2 punkte

Ramus vynas ir kiti fermentuoti gėrimai

215

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių ir kiti putojantys fermentuoti gėrimai (gauti tik fermentacijos būdu), kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio

Putojantis vynas ir kiti fermentuoti gėrimai ne didesnės kaip 8,5 procento alkoholio koncentracijos

Putojantis vynas ir putojantys fermentuoti gėrimai, išskyrus vyną ir alų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 8 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje

W300

235

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių ir kiti putojantys fermentuoti gėrimai, nurodyti Akcizų įstatymo 24 straipsnio 2 punkte

Putojantis vynas ir kiti fermentuoti gėrimai

240

Tarpiniai produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio

Tarpiniai produktai, ne didesnės kaip 15 procentų alkoholio koncentracijos

Tarpiniai produktai, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 17 straipsnyje

I000

250

Tarpiniai produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 procentų tūrio

Tarpiniai produktai, ne didesnės kaip 15 procentų alkoholio koncentracijos

280

Spiritiniai gėrimai (etilo alkoholis)

Spiritiniai gėrimai

Spiritiniai gėrimai, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 20 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje įtraukose

S200

285

Etilo alkoholis, pripažintas visiškai denatūruotu etilo alkoholiu

Visiškai denatūruotas etilo alkoholis

-

-

290

Etilo alkoholis

Etilo alkoholis

Etilo alkoholis, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 20 straipsnio pirmojoje įtraukoje, priskiriamas KN kodams 2207 ir 2208, išskyrus spiritinius gėrimus (S200)

S300

295

Iš dalies denatūruotas etilo alkoholis

Iš dalies denatūruotas etilo alkoholis

Iš dalies denatūruotas alkoholis, kuriam taikomas Direktyvos 92/83 20 straipsnis, išskyrus spiritinius gėrimus (S200)

S400

299

Kiti etilo alkoholio turintys produktai

Kiti etilo alkoholio turintys produktai

Produktai, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83 20 straipsnio pirmojoje įtraukoje, priskiriami kitiems nei 2207 ir 2208 KN kodams

S500

310

Cigaretės

Cigaretės

Cigaretės, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, 2011 7 5, p. 24–36, toliau – Direktyva 2011/64) 3 straipsnyje

T200

320

Cigarai ir cigarilės

Cigarai ir cigarilės

Cigarai ir cigarilės, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/64 4 straipsnyje

T300

330

Smulkintas sukamasis tabakas

Smulkintas sukamasis tabakas

Cigaretėms sukti skirtas susmulkintas tabakas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/64 5 straipsnio 2 dalyje

T400

340

Kitas rūkomasis tabakas

Kitas rūkomasis tabakas

Kitas rūkomasis tabakas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/64 5 straipsnio 1 dalyje

T500

641

Augalinės ir gyvulinės kilmės energiniai produktai

Augalinės ir gyvulinės kilmės energiniai produktai

Gyvūninis arba augalinis aliejus. KN kodams 1507–1518 priskiriami produktai, jei jie skirti naudoti krosnių kurui ar variklių degalams (Tarybos direktyvos 2003/96/EB pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 2 tomas, p. 21, toliau – Direktyva 2003/96) 20 straipsnio 1 dalies a punktas)

E200

910

Energiniai produktai, nenaudojami kaip variklių benzinas ar jo priedai

Energiniai produktai, nenaudojami kaip benzinas

Mineralinės alyvos (energetikos produktai). KN kodams 2707 10, 2707 20, 2707 30 ir 2707 50 priskiriami produktai (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies b punktas)

E300

940

Energiniai produktai, nenaudojami kaip gazoliai ar jų priedai

Energiniai produktai, nenaudojami kaip gazoliai

970

Energiniai produktai, nenaudojami kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius atitinkantis skystasis kuras

Energiniai produktai, nenaudojami kaip skystas kuras

415

Variklių benzinas, turintis švino

Variklių benzinas, turintis švino

Benzinas, kurio sudėtyje yra švino, priskiriamas KN kodams 2710 12 31, 2710 12 51 ir 2710 12 59 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E410

410

Bešvinis variklių benzinas

Bešvinis variklių benzinas

Bešvinis benzinas, priskiriamas KN kodams 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 ir 2710 12 49 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E420

420

Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus

Variklių biobenzinas

440

Gazoliai

Gazoliai

Gazolis, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43–2710 19 48 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E430

460

Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus

Biogazoliai

Mineralinių alyvų (ne mažiau 70%) ir biodyzelino mišinys, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 20 11–2710 20 19

445

Dyzeliniai degalai žemės ūkio, vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms arba laivų kuro atsargoms ir pažymėti Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėti dyzeliniai degalai, skirti žemės ūkiui, žuvininkystei ir laivų atsargoms

Gazolis, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43–2710 19 48 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E440

450

Šildyti skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras), pažymėti Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėti šildyti skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras)

464

Žemės ūkio, vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms arba laivų kuro atsargoms skirti gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus ir pažymėti Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėti biogazoliai, skirti žemės ūkiui, žuvininkystei ir laivų atsargoms

Mineralinių alyvų (ne mažiau 70%) ir biodyzelino mišinys, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 20 11–2710 20 19

465

Šildyti skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro) ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus ir pažymėti Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėti šildyti skirti biogazoliai

430

Nežymėtas žibalas

Žibalas

Žibalas, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 21 ir 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E450

435

Žymėtas žibalas

Žymėtas žibalas

Žibalas, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 21 ir 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E460

436

Žymėtas biožibalas

Žymėtas biožibalas

470

Skystasis kuras (mazutas), atitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsija

Skystasis kuras (mazutas), atitinkantis nustatytus požymius, orimulsija

Sunkusis skystasis kuras, priskiriamas KN kodams

2710 19 62–2710 19 68 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E470

480

Skystasis kuras (mazutas), neatitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų požymių

Skystasis kuras (mazutas), neatitinkantis nustatytų požymių

490

Skystasis kuras (mazutas), neatitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų požymių, skirtas šildyti ir pažymėtas Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėtas skystasis kuras (mazutas), neatitinkantis nustatytų požymių

475

Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus

Skystasis biokuras (mazutas), atitinkantis nustatytus požymius

Mineralinio skysto kuro (ne mažiau 70%) ir biokuro mišinys, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 20 31–2710 20 90

495

Šildyti skirto skysto kuro (mazuto), neatitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų požymių, ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 40 straipsnio reikalavimus ir pažymėti Akcizų įstatymo 44 straipsnio nustatyta tvarka

Žymėtas skystasis biokuras (mazutas), neatitinkantis nustatytų požymių

911

Energiniai produktai – lengvosios alyvos (specialieji benzinai – KN 2710 12 21, 2710 12 25)

Lengvosios alyvos

KN kodams 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 priskiriami produktai, esant didmeninio komercinės paskirties judėjimo (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E480

941

Energiniai produktai – vidutiniosios alyvos (KN 2710 19 29)

Vidutiniosios alyvos

912

Energiniai produktai – kitos lengvosios alyvos

Kitos lengvosios alyvos

KN kodams 2710 12–2710 19 68 priskiriami produktai, nenurodyti anksčiau, išskyrus KN kodams 2710 12 21, 2710 12 25 ir 2710 19 29 priskiriamus produktus, nesant didmeninio komercinės paskirties judėjimo (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

E490

942

Energiniai produktai – kitos sunkiosios alyvos

Kitos sunkiosios alyvos

510

Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas)

Naftos dujos

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai (LPG), suskystinti, priskiriami kodams 2711 12 11–2711 19 00 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies d punktas)

E500

951

Energiniai produktai, naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių naftos dujos

Dujiniai energiniai produktai

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai, priskiriami KN kodui 2901 10 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies e punktas)

E600

913

Energiniai produktai – cikliniai angliavandeniliai

Energiniai produktai – cikliniai angliavandeniliai

Cikliniai angliavandeniliai, priskiriami KN kodams 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 ir 2902 44 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies f punktas)

E700

610

Energiniai produktai – metanolis (metilo alkoholis)

Energiniai produktai – metanolis

KN kodui 2905 11 00 priskiriami produktai (metanolis (metilo alkoholis)), kurie nėra sintetinės kilmės, jei jie skirti naudoti krosnių kurui ar variklių degalams (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies g punktas)

E800

640

Riebalų rūgščių metilo esteris (RRME)

RRME

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (RRME), priskiriami KN kodui 3826 00 10 (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

E910

649

Kiti energiniai produktai

Kiti energiniai produktai

KN kodui 3826 00 90 (3824 90 97) priskiriami produktai, jei jie skirti naudoti krosnių kurui ar variklių degalams, išskyrus riebalų rūgščių monoalkilesterius, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (RRME) (Direktyvos 2003/96 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

E920

710

Akmens anglys, naudojamos kitoms nei verslo ar gyventojų reikmėms

Akmens anglys

-

-

711

Akmens anglys, naudojamos verslo reikmėms

Akmens anglys verslui

-

-

712

Akmens anglys, naudojamos gyventojų reikmėms

Akmens anglys gyventojams

-

-

720

Koksas ir lignitas, naudojami kitoms nei verslo reikmėms

Koksas ir lignitas

-

-

721

Koksas ir lignitas, naudojami verslo reikmėms

Koksas ir lignitas verslui

-

-

722

Koksas ir lignitas, naudojami gyventojų reikmėms

Koksas ir lignitas gyventojams

-

-

810

Elektros energija, nurodyta Akcizų įstatymo 47 straipsnio 1 punkte

Elektros energija

-

-

811

Elektros energija, naudojama verslo reikmėms, nurodyta Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 punkte

Elektros energija verslo reikmėms

-

-

812

Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių

Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių

-

-

952

Gamtinės dujos, naudojamos variklių degalams

Gamtinės dujos varikliams

-

-

953

Gamtinės dujos, naudojamos vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalams

Gamtinės dujos autobusų variklių degalams

-

-

 

_________________