SUSITARIMAS DĖL GREITAI GENDANČIŲ MAISTO PRODUKTŲ TARPTAUTINIO GABENIMO IR TOKIAM GABENIMUI NAUDOJAMŲ SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (ATP)*

 

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

NORĖDAMOS išsaugoti greitai gendančių maisto produktų kokybės sąlygas juos vežant, šiuo atveju tarptautiniu mastu,

MANYDAMOS, kad šių sąlygų pagerinimas gali skatinti prekybą greitai gendančiais maisto produktais,

SUSITARĖ:

 

1 SKYRIUS

 

SPECIALIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

 

1 straipsnis

 

Tarptautiniam greitai gendančių maisto produktų gabenimui skirtos transporto priemonės, vadinamos „izoliuojančiomis transporto priemonėmis“, „ledainėmis“, „refrižeratoriais“ ir „apšildomomis transporto priemonėmis“, yra tik tos transporto priemonės, kurios atitinka apibrėžimus ir reikalavimus, pateiktus šio Susitarimo 1 priede.

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad transporto priemonių, išvardytų šio Susitarimo 1 straipsnyje, reikalavimai būtų kontroliuojami ir tikrinami pagal šio Susitarimo 1 priedo 1, 2, 3 ir 4 papildymus. Kiekviena Šalis pripažįsta sertifikatų, kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingos įstaigos išduotų pagal šio Susitarimo 1 priedo 1 papildymo 4 punktą, galiojimą. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali pripažinti sertifikatus, pagal šio Susitarimo 1 priedo 1 ir 2 papildymus išduotus kompetentingos įstaigos tos valstybės, kuri nėra Susitariančioji Šalis.

 

2 SKYRIUS

 

SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KAI KURIŲ GREITAI GENDANČIŲ MAISTO PRODUKTŲ TARPTAUTINIAM GABENIMUI, NAUDOJIMAS

 

3 straipsnis

 

1. Šio Susitarimo 4 straipsnio nuostatos taikomos visiems pervežimams, trečiųjų asmenų arba savo sąskaita atliekamiems tik pagal šio straipsnio 2 punkto nuostatas, arba geležinkelių transportu, arba kelių transportu, arba abiejų rūšių transportu, vežant:

- užšaldytus ir šaldytus maisto produktus, bei

- maisto produktus, minimus šio Susitarimo 3 priede, net jei jie nėra nei užšaldyti, nei šaldyti,

jeigu vieta, kur prekės yra pakraunamos, arba transporto priemonės, kuriose prekės yra vežamos geležinkelių arba kelių transporto priemone, bei vieta, kur geležinkelių arba kelių transporto priemonės su prekėmis yra iškraunamos, yra dviejose skirtingose valstybėse, o vieta, kur prekės yra iškraunamos, yra vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje.

Jei gabenant kertama viena ar daugiau jūrų, išskyrus tuos atvejus, kurie paminėti šio straipsnio 2 punkte, kiekviena kelionė sausuma nagrinėjama atskirai.

2. Šio straipsnio 1 punkto nuostatos taikomos kertant jūras ne daugiau kaip 150 km tuo atveju, kai prekės gabenamos sausumos transporto priemonėmis be perkrovimo ir kai prieš kertant jūrą ar po to yra viena ar daugiau kelionių sausuma, kaip tai minima šio straipsnio 1 punkte, arba jūra kertama tarp dviejų kelionių sausuma.

3. Neatsižvelgiant į nuostatas, pateiktas šio straipsnio 1 ir 2 punktuose, Susitariančiosios Šalys gali nepaisyti šio Susitarimo 4 straipsnio nuostatų, perveždamos maisto produktus, skirtus vartoti ne žmonėms.

 

4 straipsnis

 

1. Greitai gendančių maisto produktų gabenimui, kuris minimas šio Susitarimo 2 ir 3 prieduose, naudojamos transporto priemonės, nurodytos šio Susitarimo 1 straipsnyje, nebent gabenimo metu tikėtina temperatūra, kuriai visiškai nereikia taikyti šio Susitarimo 2 ir 3 prieduose nurodytų temperatūros sąlygų. Transporto priemonės turi būti pasirenkamos ir naudojamos taip, kad temperatūrą, nustatytą minėtuose prieduose, būtų galima palaikyti viso gabenimo metu. Be to, turi būti imamasi visų tinkamų priemonių, ypač dėl maisto produktų temperatūros pakrovimo metu ir dėl maisto produktų sušaldymo ir daugkartinio sušaldymo gabenimo metu bei dėl kitų būtinų operacijų. Tačiau šio punkto nuostatos galioja tik tuo atveju, kai jos neprieštarauja tiems tarptautiniams susitarimams dėl tarptautinių gabenimų, su kuriais gali susidurti Susitariančiosios Šalys prieš tai, kol pradės galioti šis Susitarimas, arba tų susitarimų pakeitimams.

2. Jei gabenimo, kuriam taikomi šio Susitarimo reikalavimai, metu nebuvo laikomasi šio straipsnio 1 punkto nuostatų, tai:

a) niekas neturi teisės vienos Susitariančiosios Šalies teritorijoje naudoti atvežtų produktų, jeigu šios Susitariančiosios Šalies kompetentingos įstaigos negali išduoti atitinkamo leidimo pagal sanitarijos reikalavimus ir jeigu nesilaikoma sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentingos įstaigos, išduodamos tą leidimą;

b) kiekviena Susitariančioji Šalis gali uždrausti įvežti maisto produktus į jų teritoriją dėl sanitarijos ir veterinarijos reikalavimų ir tai atitinka kitus tarptautinius įsipareigojimus, kurie minimi šio straipsnio 1 punkto paskutiniajame sakinyje, arba leisti įvežti tik įvykdžius jos pačios pateiktus reikalavimus.

3. Šio straipsnio 1 punkto nuostatų privalo laikytis transporto įmonė, vežanti trečiųjų asmenų arba savo sąskaita, jeigu ji įsipareigojo teikti paslaugas pagal visus šiuos reikalavimus, nes laikytis šių reikalavimų būtina, norint atlikti šias paslaugas. Jei kiti fiziniai ar juridiniai asmenys įsipareigojo teikti paslaugas pagal šį Susitarimą, jie privalo laikytis reikalavimų, susijusių su paslaugomis, kurias jie įsipareigojo teikti.

4. Atliekant gabenimus, kuriems taikomos šio Susitarimo nuostatos, jeigu pakrovimo vieta yra vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje, šio straipsnio 1 punkto reikalavimų būtina laikytis, remiantis šio straipsnio 3 punktu,

- tuo atveju, kai gabenimas atliekamas trečiųjų asmenų sąskaita, už kurį atsakingas fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra krovinio siuntėjas pagal transporto dokumentus, arba, nesant transporto dokumentų, atsakingas yra fizinis arba juridinis asmuo, pasirašęs sutartį su transporto įmone dėl vežimo.

- kitais atvejais atsakingas yra tas fizinis arba juridinis asmuo, kuris veža.

 

3 SKYRIUS

 

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

 

5 straipsnis

 

Šio Susitarimo nuostatos netaikomos, jei prekės gabenamos konteineriuose sausuma, jų neperkraunant, su sąlyga, kad prieš tokį gabenimą būna ar po jo bus gabenimas jūra, kuris skiriasi nuo šio Susitarimo 3 skyriaus 2 punkte minimų atvejų.

 

6 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis imasi visų būtinų priemonių užtikrinti šio Susitarimo nuostatų laikymąsi. Susitariančiųjų Šalių kompetentingos įstaigos informuoja vienos kitas apie bendro pobūdžio priemones, kurių buvo tam tikslui imtasi.

2. Jeigu Susitariančioji Šalis konstatuoja nuostatų pažeidimą, kurį padaro kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje gyvenantis asmuo, ir paskiria jam bausmę, pirmos Šalies valdymo institucijos informuoja kitos Šalies valdymo institucijas apie padarytą prasižengimą ir paskirtą bausmę.

 

7 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys pasilieka sau teisę numatyti dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose, kad nuostatos, taikomos tiek specialioms transporto priemonėms, tiek temperatūroms, kuriose turi būti gabenami kai kurie maisto produktai, dėl tam tikrų klimato sąlygų gali būti griežtesnės negu numatytos šiame Susitarime. Šios nuostatos bus taikomos tik tarptautiniams gabenimams tarp Susitariančiųjų Šalių, kurios sudarė dvišalius arba daugiašalius susitarimus, minimus šiame straipsnyje. Nurodytų susitarimų tekstai siunčiami Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kuris perduoda juos šio Susitarimo Susitariančiosioms Šalims, nepasirašiusioms minėtų susitarimų.

 

8 straipsnis

 

Šio Susitarimo reikalavimų nesilaikymas neturės įtakos nei gabenimui atlikti sudaromų sutarčių egzistavimui, nei jų galiojimui.

 

4 SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9 straipsnis

 

1. Valstybės Europos ekonominės komisijos narės ir valstybės, priimtos į Komisiją kaip konsultantės pagal Komisijos veiklos srities nuostatų 8 punktą, gali tapti šio Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis:

a) jį pasirašant,

b) ratifikuojant jį po pasirašymo su ratifikavimo išlyga, arba

c) prisijungiant prie šio Susitarimo.

2. Valstybės, kurios gali dalyvauti kai kuriuose Europos ekonominės komisijos darbuose pagal Komisijos nuostatų 11 punktą, gali tapti šio Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis, prisijungdamos prie jo po to, kai Susitarimas įsigalioja.

3. Šį Susitarimą bus galima pasirašyti iki 1971 m. gegužės 1 d. imtinai. Po to bus galima prie jo prisijungti.

4. Susitarimas ratifikuojamas arba prie jo prisijungiama pateikiant atitinkamą dokumentą Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui.

 

10 straipsnis

 

1. Kiekviena valstybė, pasirašydama šį Susitarimą be ratifikavimo išlygos arba įteikdama ratifikavimo raštą arba prisijungimo dokumentą, arba bet kuriuo kitu metu gali pateikti pranešimą Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kad Susitarimas yra netaikomas gabenimams jos teritorijose už Europos ribų arba kurioje nors vienoje iš jų. Jeigu minėtas pranešimas pateikiamas po Susitarimo toje šalyje įsigaliojimo, Susitarimo taikymas gabenimams pranešime nurodytoje teritorijoje ar teritorijose sustabdomas devyniasdešimčiai dienų, skaičiuojant nuo pranešimo gavimo datos.

2. Kiekviena valstybė, pateikusi pranešimą pagal šio straipsnio 1 punktą, gali bet kuriuo metu pranešti Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kad Susitarimas bus taikomas pervežimams pranešime nurodytoje teritorijoje pagal šio straipsnio 1 punktą, ir Susitarimas bus pradėtas taikyti pervežimams nurodytoje teritorijoje, praėjus šimtui aštuoniasdešimt dienų po pareiškimo įteikimo Generaliniam Sekretoriui.

 

11 straipsnis

 

1. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus vieneriems metams po to, kai pagal 9 straipsnio 1 punktą penkios valstybės pasirašys jį be ratifikavimo išlygų arba pateiks ratifikavimo ar prisijungimo dokumentus.

2. Kiekvienos valstybės, kuri ratifikuoja Susitarimą arba prie jo prisijungia po to, kai jį pasirašo penkios valstybės be ratifikavimo išlygos arba pateikia ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus, atžvilgiu šis Susitarimas įsigalioja praėjus vieneriems metams po to, kai ta valstybė pateikė ratifikavimo raštus arba prisijungimo dokumentus.

 

12 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti Susitarimą, įteikdama pranešimą Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui.

2. Denonsavimas įsigalioja praėjus penkiolikai mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gavo pranešimą.

 

13 straipsnis

 

Šis Susitarimas nustos galioti, jeigu nuo jo įsigaliojimo pradžios dvylikos mėnesių laikotarpiu bus mažiau nei penkios Susitariančiosios Šalys.

 

14 straipsnis

 

1. Kiekviena valstybė, pasirašanti šį Susitarimą be ratifikavimo išlygos arba pateikdama ratifikavimo raštą arba prisijungimo dokumentus, arba bet kuriuo kitu metu gali pateikti raštą Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kad šis Susitarimas bus taikomas visai teritorijai arba tik jos daliai, už kurios tarptautinių santykių plėtrą ji yra atsakinga. Rašte minimai teritorijai ar teritorijoms šis Susitarimas bus pradėtas taikyti po devyniasdešimt dienų nuo rašto įteikimo Generaliniam Sekretoriui datos arba, jei Susitarimas tą dieną dar negalioja, kartu su Susitarimo įsigaliojimu.

2. Kiekviena valstybė, pateikusi pranešimą pagal šio straipsnio 1 punktą dėl Sutarties galiojimo išplėtimo teritorijoje, už kurios tarptautinius santykius ji yra atsakinga, gali denonsuoti Susitarimą tai teritorijai pagal šio Susitarimo 12 straipsnį.

 

15 straipsnis

 

1. Bet koks ginčas tarp dviejų ar daugiau Susitariančiųjų Šalių dėl šio Susitarimo interpretacijos ar pritaikymo, esant galimybei, sprendžiamas besiginčijančių Šalių derybomis.

2. Bet koks ginčas, kuris neišsprendžiamas derybomis, perduodamas spręsti arbitrui, jei to reikalaus viena iš besiginčijančių Susitariančiųjų Šalių, ir, remiantis tų Šalių susitarimu, bus atitinkamai parenkamas vienas ar daugiau arbitrų. Jeigu per tris mėnesius nuo arbitro pasirinkimo datos besiginčijančios Šalys negalės susitarti ir išsirinkti arbitro ar arbitrų, kiekviena iš šių Šalių gali kreiptis į Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinį Sekretorių, prašydama paskirti vieną arbitrą, kuriam bus perduota spręsti šį ginčą.

3. Arbitro ar arbitrų, paskirtų pagal 2 punktą, sprendimas vienodai galioja abiem besiginčijančioms Šalims.

 

16 straipsnis

 

1. Kiekviena valstybė, pasirašydama, ratifikuodama šį Susitarimą ar prie jo prisijungdama, gali pareikšti, kad ji nelaiko savęs susijusia su šio Susitarimo 15 straipsnio 2 ir 3 punktais. Kitos Susitariančiosios Šalys nebus siejamos su šiais punktais Šalies, pateikusios tokią išlygą, atžvilgiu.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis, pateikusi išlygą, minimą šio straipsnio 1 punkte, gali atšaukti išlygą, įteikdama raštą Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui.

3. Jokios išlygos, išskyrus šio straipsnio 1 punkte numatytą išlygą, šiam Susitarimui netaikomos.

 

17 straipsnis

 

1. Po trijų Susitarimo galiojimo metų kiekviena Susitariančioji Šalis, pateikdama Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui raštą, gali pasiūlyti sušaukti konferenciją, kurios metu Susitarimas būtų išnagrinėtas. Generalinis Sekretorius apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims ir sušaukia konferenciją Susitarimui išnagrinėti, jeigu per keturis mėnesius nuo rašto Generaliniam Sekretoriui įteikimo datos ne mažiau kaip vienas trečdalis Susitariančiųjų Šalių pasirašys tam pritardamos.

2. Jeigu sušaukiama konferencija pagal šio straipsnio 1 punktą, Generalinis Sekretorius apie tai praneša visoms Susitariančiosioms Šalims ir paprašo per tris mėnesius pateikti pasiūlymus, kuriuos jos norėtų svarstyti konferencijos metu. Generalinis Sekretorius išplatina parengtą konferencijos darbotvarkę kartu su pasiūlymais visoms Susitariančiosioms Šalims ne mažiau kaip prieš tris mėnesius iki konferencijos atidarymo.

3. Generalinis Sekretorius į kiekvieną pagal šį straipsnį sušauktą konferenciją pakviečia visas valstybes, kurios nurodytos šio Susitarimo 9 straipsnio 1 punkte, taip pat tas valstybes, kurios tapo Susitariančiosiomis Šalimis pagal to paties 9 straipsnio 2 punktą.

 

18 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali pasiūlyti vieną ar daugiau Susitarimo pataisų. Kiekvienos pasiūlytos pataisos tekstas siunčiamas Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kuris perduoda jį visoms Susitariančiosioms Šalims, taip pat praneša apie tai kitoms valstybėms, kurios nurodytos šio Susitarimo 9 skyriaus 1 punkte.

2. Per šešis mėnesius nuo tada, kai pasiūlyta pataisa buvo perduota Generaliniam Sekretoriui, kiekviena Susitariančioji Šalis gali informuoti Generalinį Sekretorių:

a) kad ji prieštarauja pasiūlytai pataisai, arba

b) kad nors ji ir sutinka priimti pataisą, jos šalyje dar nėra sąlygų, būtinų šiai pataisai priimti.

3. Kol Susitariančioji Šalis, pateikusi pranešimą, numatytą šio straipsnio 2 punkto b) papunktyje, dar nepranešė apie pataisos priėmimą Generaliniam Sekretoriui, ji gali prieštarauti siūlomai pataisai dar devynis mėnesius, pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui.

4. Jeigu prieštaravimas siūlomai pataisai yra išdėstytas pagal šio straipsnio 2 ir 3 punktų sąlygas, pataisa laikoma nepriimta ir negaliojanti.

5. Jeigu siūlomai pataisai nebuvo prieštaraujama pagal šio straipsnio 2 ir 3 punktus, pataisa laikoma priimta nuo toliau nurodytos datos:

a) jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui pagal šio straipsnio 2 punktą nė viena Susitariančioji Šalis nepateikė pranešimo Generaliniam Sekretoriui pagal šio straipsnio 2 punkto b) papunkčio sąlygas,

b) jeigu nors viena Susitariančioji Šalis pateikė pranešimą Generaliniam Sekretoriui pagal šio straipsnio 2 punkto b) papunkčio sąlygas, arčiausiai vienos iš šių dviejų datų:

- data, kai visos tokius pranešimus pateikusios Susitariančiosios Šalys pranešė Generaliniam Sekretoriui, kad jos priima siūlomą pataisą; tačiau ši data gali būti tik pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, nurodytam šio straipsnio 2 punkte, jeigu visi pranešimai dėl pataisos priėmimo buvo pateikti nepasibaigus tam laikotarpiui;

- pasibaigus devynių mėnesių laikotarpiui, nurodytam šio straipsnio 3 punkte.

6. Kiekviena pataisa, kuri yra laikoma priimta, pradeda galioti po šešių mėnesių nuo jos priėmimo datos.

7. Generalinis Sekretorius kaip galima greičiau informuoja visas Susitariančiąsias Šalis, ar buvo prieštaraujama pataisos projektui pagal šio straipsnio 2 punkto a) papunktį ir ar viena ar daugiau Susitariančiųjų Šalių pateikė jam pranešimus pagal šio straipsnio 2 punkto b) papunktį. Jei nors viena ar keletas Susitariančiųjų Šalių yra pateikusios jam pranešimą, jis informuoja visas Susitariančiąsias Šalis apie tai, ar Susitariančioji Šalis ar Šalys, kurios pateikė jam pranešimus, prieštaravo pataisai, ar pritarė jai.

8. Neatsižvelgiant į pataisas, minimas šio straipsnio 1 – 6 punktuose, šio Susitarimo priedai ir papildymai gali būti keičiami, suderinus tai su visų Susitariančiųjų Šalių kompetentingomis įstaigomis. Jeigu Susitariančiosios Šalies valdymo institucija pareiškė, kad pagal jos nacionalinius įstatymus jos sutikimas priklauso nuo specialių įgaliojimų arba nuo įstatymų leidėjų pritarimo, Susitariančiosios Šalies sutikimas dėl priedų pakeitimo negalios tol, kol Susitariančioji Šalis nepraneš Generaliniam Sekretoriui, kad yra gauti būtini įgaliojimai ir pritarimas. Kompetentingos įstaigos gali susitarti, kad pereinamuoju laikotarpiu visiškai ar iš dalies galios senieji priedai kartu su naujaisiais priedais. Generalinis Sekretorius nustatys datą, kada pradės įsigalioti naujieji pakeisti tekstai.

 

19 straipsnis

 

Be pranešimų, nurodytų šio Susitarimo 17 ir 18 straipsniuose, Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis Sekretorius praneša valstybėms, nurodytoms šio Susitarimo 9 straipsnio 1 punkte, taip pat valstybėms, kurios tapo Susitariančiosiomis Šalimis pagal šio Susitarimo 9 straipsnio 2 punktą, apie:

a) Susitarimo pasirašymus, ratifikavimus ir prisijungimus prie jo pagal 9 straipsnį;

b) šio Susitarimo įsigaliojimo pradžios datą pagal 11 straipsnį;

c) denonsavimus pagal 12 straipsnį;

d) šio Susitarimo galiojimo pabaigą pagal 13 straipsnį;

e) pranešimus, gautus pagal 10 ir 14 straipsnius;

f) pareiškimus ir pranešimus, gautus pagal 6 straipsnio 1 ir 2 punktus;

g) bet kurių pataisų įsigaliojimo pradžią pagal 18 straipsnį.

 

20 straipsnis

 

Nuo 1971 m. gegužės 31 d. šio Susitarimo originalas bus atiduotas saugoti Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kuris patvirtintas tikras kopijas perduos visoms valstybėms, nurodytoms šio Susitarimo 9 straipsnio 1 ir 2 punktuose.

 

TAI PAŽYMĖDAMI, žemiau pasirašiusieji, turėdami tam atitinkamus įgaliojimus, pasirašė šį Susitarimą.

 

SUDARYTA Ženevoje tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimtųjų metų rugsėjo pirmą dieną vienu egzemplioriumi anglų, prancūzų ir rusų kalbomis, visi trys tekstai yra autentiški.

______________


1 PRIEDAS

 

SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ1/, NAUDOJAMŲ GREITAI GENDANTIEMS MAISTO PRODUKTAMS GABENTI, APIBRĖŽIMAI IR STANDARTAI

 

1. Izoliuotos transporto priemonės. Transporto priemonės, kurių kėbulas2/ susideda iš izoterminių sienelių, durelių, grindų ir stogo, kuriais gali būti apribojama šilumos kaita vidiniame ir išoriniame kėbulo paviršiuose taip, kad pagal bendrą šilumos perdavimo koeficientą (K koeficientą) būtų galima transporto priemones priskirti vienai ar kitai iš žemiau nurodytų dviejų kategorijų:

 

IN =   Normaliai izoliuota transporto priemonė,            - K koeficientu, kuris yra ne didesnis kaip

charakterizuojama                                                  0,7 W/m2 °C

 

IR       = Labai izoliuota transporto priemonė,             - K koeficientu, kuris yra ne didesnis kaip charakterizuojama  0,4 W/m2 °C

-  sienelių pločiu, ne mažesniu kaip 45 mm, jeigu tai yra transporto priemonė,

-  kurios plotis yra daugiau kaip 2,50 m.

 

Tačiau ši antroji sąlyga netaikoma transporto priemonėms, kurios sukurtos ir pagamintos prieš šio papildymo3/ įsigaliojimą arba per trejus metus nuo tos datos.

K koeficiento nustatymas ir metodo, kaip šis koeficientas išmatuojamas, aprašymas yra pateikiami šio priedo 2 papildyme.

2. Transporto priemonės šaldytuvai. Izoliuotos transporto priemonės, kurios šalčio šaltinio (natūralaus ledo su druska ir be druskos; eutektinių plokštelių; sauso ledo su kontroliuojama sublimacija ar be jos; skystų dujų su kontroliuojamu garavimu ar be jo ir t. t.), bet kitokio nei mechaninis ar „absorbcinis“ įrengimas, pagalba, gali mažinti ir nuolat palaikyti toliau nurodytą temperatūrą tuščio kėbulo viduje, jei išorėje vidutinė temperatūra yra +30° C:

daugiausia +7°C A klasei;

daugiausia -10°C B klasei;

daugiausia -20°C C klasei;

daugiausia 0°C D klasei,

panaudojant tam tikras šaldymo priemones ir įrengimus. Tokios transporto priemonės privalo turėti vieną ar daugiau skyrių, talpyklų ar cisternų, skirtų šaldymui. Minėti skyriai, talpyklos arba cisternos:

- turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima juos pripildyti iš išorės; ir

- jų talpa turi atitikti 1 priedo 2 papildymo 34 punkto nuostatas.

B ir C klasių transporto priemonių K koeficientas negali būti didesnis kaip 0,4 W/m2 ° C.

3. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai. Izoliuotos transporto priemonės, turinčios individualią arba bendrą keliems transporto vienetams šaldymo įrangą (mechaninis kompresorius, „absorbcinis“ prietaisas ir kt.), kuri gali mažinti ir nuolat palaikyti toliau nurodytą temperatūrą tuščio kėbulo viduje, kai išorės vidutinė temperatūra yra +30° C, tokiu būdu:

A, B ir C klasių atvejais bet kokiu norimu faktiškai pastoviu temperatūros lygiu ti pagal žemiau nurodytas normas, nustatytas trims klasėms:

A klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti galima būtų pasirinkti tarp +12° C ir 0° C imtinai.

B klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti galima būtų pasirinkti tarp +12° C ir -10° C imtinai.

C klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti galima būtų pasirinkti tarp +12° C ir -20° C imtinai.

D, E ir F klasių atvejais nustatytu faktišku pastoviu temperatūros lygiu ti pagal toliau nurodytas normas, nustatytas trims klasėms:

D klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti neviršytų 0°C.

E klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti neviršytų -10°C.

F klasė. Mechaninės transporto priemonės refrižeratoriai, turintys tokią šaldymo įrangą, kad ti neviršytų -20°C.

B, C, E ir F klasių mechaninių transporto priemonių refrižeratorių K koeficientas negali būti didesnis kaip 0,4 W/m2 °C.

4. Apšildomos transporto priemonės. Izoliuotos transporto priemonės, turinčios šildymo įrangą, kuri gali pakelti, o paskui ir palaikyti temperatūrą tuščiame kėbule be papildomo šildymo ne mažiau kaip 12 valandų faktiškai pastovaus temperatūros lygio – ne mažiau kaip +12° C, esant žemiau nurodytai vidutinei temperatūrai šioms dviem klasėms:

A klasė. Apšildomos transporto priemonės, kai išorės vidutinė temperatūra yra -10°C;

B klasė. Apšildomos transporto priemonės, kai išorės vidutinė temperatūra yra -20°C.

B klasės apšildomų transporto priemonių K koeficientas negali būti didesnis kaip 0,4 W/m2 °C.

5. Pereinamojo laikotarpio nuostatai. Per trejus metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, atsižvelgiant į 11 straipsnio 1 punkto nuostatas, bendras šilumos perdavimo koeficientas (K koeficientas), jei transporto priemonė jau naudojama, gali atitikti arba būti mažesnis negu:

0,9 W/m2 °C – IN kategorijos izoliuotoms transporto priemonėms, A klasės transporto priemonėms refrižeratoriams, visoms transporto priemonėms refrižeratoriams ir A klasės apšildomoms transporto priemonėms, bei

0,6 W/m2 °C – B ir C klasių transporto priemonėms refrižeratoriams ir B klasės apšildomoms transporto priemonėms.

Be to, pasibaigus trejų metų laikotarpiui, kuris minimas šio punkto pirmoje dalyje, ir iki tol, kol yra nutraukiamas transporto priemonės naudojimas, B, C, E ir F klasių transporto priemonių refrižeratorių šaldymo įrengimų K koeficientas gali atitikti arba būti mažesnis negu 0,7 W/m2 °C.

Tačiau šios pereinamojo laikotarpio nuostatos draudžia taikyti griežtesnes taisykles, kurias nustato kai kurios valstybės savo transporto priemonėms, registruotoms jų teritorijoje.

______________


1 PRIEDO 1 papildymas

 

IZOLIUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠALDYTUVŲ, REFRIŽERATORIŲ IR APŠILDOMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATITIKIMO STANDARTAMS KONTROLĖS NUOSTATOS

 

Išskyrus atvejus, minimus šio priedo 2 papildymo 29 ir 49 punktuose, transporto priemonių atitikimo šiame priede nurodytiems standartams kontrolė bus atliekama tikrinimo (bandymų) stotyse, kurias nurodė arba įgaliojo tos šalies, kurioje įregistruotos transporto priemonės, kompetentinga įstaiga. Kontrolė yra atliekama:

a) prieš pradedant transporto priemonės (įrangos) eksploataciją;

b) periodiškai, mažiausiai vieną kartą per šešerius metus;

c) kiekvieną kartą, kai to reikalauja nurodyta kompetentinga įstaiga.

a) Tam tikros grupės serijinės gamybos naujos transporto priemonės gali būti patvirtinamos tinkamomis, atlikus bandymus su viena iš jų. Jei išbandyta transporto priemonė atitinka savo klasės reikalavimus, tai patikrinimo (bandymo) protokolas bus laikomas tos grupės tinkamumo liudijimu. Šio liudijimo galiojimo laikas baigsis po šešerių metų.

b) Kompetentinga įstaiga patikrina, kad kitos transporto priemonės taip pat atitiktų patvirtintą transporto priemonių grupę. Tam tikslui ji gali patikrinti (išbandyti) atsitiktinai paimtus tos rūšies (grupės) transporto priemonių pavyzdžius.

c) Transporto priemonė bus laikoma tos pačios rūšies išbandyta transporto priemone, jeigu ji atitinka toliau nurodytus minimalius reikalavimus:

i) Jeigu tai yra izoterminė transporto priemonė, kurios pavyzdžiu gali būti izoterminė transporto priemonė, transporto priemonė šaldytuvas, refrižeratorius arba apšildoma transporto priemonė,

- turi būti sulyginamos konstrukcijos ir, svarbiausia, izoliavimo medžiaga ir izoliavimo metodas turi būti visiškai tokie patys;

- izoliavimo medžiagos storis turi būti ne mažesnis kaip tikrinto transporto priemonės pavyzdžio izoliavimo medžiagos storis;

- vidaus įranga turi būti visiškai tokia pat arba supaprastinta;

- durelių ir liukų skaičius ar kitų angų skaičius turi būti toks pat arba mažesnis; ir

- kėbulo vidinio paviršiaus plotas negali būti daugiau kaip 20 % didesnis ar mažesnis;

ii) Jeigu tai transporto priemonė šaldytuvas, kurios pavyzdžiu turi būti transporto priemonė šaldytuvas, tai

- jeigu atitiks ankstesniame i) papunktyje išdėstytas sąlygas;

- bus panašūs vidinės ventiliacijos įrengimai;

- šalčio šaltiniai bus visiškai tokie pat; bei

- šalčio rezervas vienam vidinio paviršiaus ploto vienetui bus didesnis arba toks pat;

iii) Jeigu tai transporto priemonė refrižeratorius ir tikrinamu pavyzdžiu gali būti

a) arba transporto priemonė refrižeratorius, tai

- jeigu atitiks ankstesniame (i) papunktyje išdėstytas sąlygas; ir

- jeigu šaldymo įrangos naudingas šaldymo galingumas vienam paviršiaus ploto vienetui, esant tai pačiai temperatūrai, bus didesnis arba toks pat,

arba

b) izoliuota transporto priemonė, prie kurios vėliau bus pritaisytas visiškai sukomplektuotas šaldymo įrengimas, bet, nuėmus šaldymo įrengimą, matuojant K koeficientą į tą vietą įdedami tiksliai tinkantys tokio pat bendro storio ir izoliavimo būdo paneliai tokie pat, kaip pritvirtinti prie priekinės sienelės.

Šiuo atveju:

- jei atitiks ankstesniame (i) papunktyje išdėstytas sąlygas;

- jeigu šaldymo įrengimo, kuris įtaisytas tikrinamoje (bandomoje) izoliuotoje transporto priemonėje, naudingas šaldymo galingumas bus toks, kaip nurodytas 1 priedo 2 papildymo 41 punkte.

iv) Jeigu tai apšildoma transporto priemonė, o tikrinamu pavyzdžiu gali būti izoterminė arba apšildoma transporto priemonė, tai

- jei atitiks ankstesniame (i) papunktyje išdėstytas sąlygas;

- šilumos šaltinis bus visiškai toks pat; ir

- transporto priemonės šildymo įrengimo galingumas vienam vidinio paviršiaus ploto vienetui bus didesnis arba toks pat.

d) Jei per šešerių metų laikotarpį transporto priemonių gamyba viršija 100 vienetų, kompetentinga įstaiga turi nustatyti, koks kiekis šių transporto priemonių turi būti išbandytas.

3. Metodai ir būdai, naudojami tikrinti, ar transporto priemonės atitinka standartus, yra pateikiami šio priedo 2 papildyme.

4. Standartų atitikimo sertifikatą, atitinkantį šio priedo 3 papildymo pavyzdį, išduoda kompetentinga įstaiga. Sertifikatas arba sertifikato tikra kopija gabenimų metu turi būti transporto priemonėje ir pateikiama, reikalaujant kontrolės metu. Tačiau jeigu sertifikato plokštelė, pagaminta pagal šio priedo 3 papildymo reikalavimus, yra pritvirtinta prie transporto priemonės, ji turi būti vertinama kaip dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonės atitinka ATP Susitarimo reikalavimus. Ši sertifikato plokštelė turi būti nuimta, kai tik transporto priemonė nebeatitiks šio priedo standartų. Jei transporto priemonė negali būti priskirta kategorijai ar klasei, išskyrus pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas, minimas šio priedo 5 punkte, išduoto šiai transporto priemonei Sertifikato galiojimas bus apribojamas laikotarpiui, nurodytam minėtose pereinamojo laikotarpio nuostatose.

5. Skiriamieji ženklai ir užrašai pritvirtinami prie transporto priemonės pagal šio priedo 4 papildymo nuostatas. Jie turi būti nuimami, kai tik transporto priemonė nebeatitiks šio priedo standartų.

6. „Izoliuotų transporto priemonių“, „transporto priemonių šaldytuvų“, „refrižeratorių“ ir „apšildomų transporto priemonių“ izoliuoti kėbulai ir jų šiluminiai įrengimai turi ilgalaikius skiriamuosius ženklus, kuriuos pritvirtina gamintojas, ir juose turi būti nurodyti šie duomenys:

- gamintojo šalis arba raidės, naudojamos tarptautiniame kelių transporte;

- gamyklos gamintojos arba kompanijos pavadinimas;

- modelis (skaičiai ir (arba) raidės);

- serijos numeris; ir

- pagaminimo metai ir mėnuo.

______________


1 PRIEDO 2 papildymas

 

SPECIALIOS ŠALDYMO ARBA ŠILDYMO ĮRANGOS, NAUDOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE, SKIRTOSE GREITAI GENDANTIEMS MAISTO PRODUKTAMS GABENTI, IZOLIUOTŲ SAVYBIŲ IR EFEKTYVUMO MATAVIMO BEI KONTROLĖSBŪDAI IR METODAI

 

A. APIBRĖŽIMAI IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. K koeficientas. Bendras šilumos perdavimo koeficientas (K koeficientas), charakterizuojantis transporto priemonių izotermines savybes, yra išreiškiamas toliau nurodyta formule:

čia W yra šilumos srautas, sunaudojamas kėbulo, kurio vidutinis paviršiaus plotas yra S, viduje ir reikalingas palaikyti absoliutų skirtumą D q tarp vidutinės vidaus temperatūros q i ir vidutinės išorės temperatūros q e pastovaus veikimo metu, kai vidutinė išorės temperatūra q e yra pastovi.

2. Kėbulo vidutinis paviršiaus plotas S yra korpuso vidinio paviršiaus ploto Si ir kėbulo išorinio paviršiaus ploto Se geometrinis vidurkis:

 

S = Ö Si Se

 

Abiejų paviršių plotai Si ir Se nustatomi atsižvelgiant į korpuso struktūrinius ypatumus ir paviršiaus nelygumus, pavyzdžiui, apvalinimus, išlenkimus ir pan., ir šios ypatybės arba nelygumai įrašomi į tam tikrą tikrinimų ataskaitą, minimą toliau; tačiau jeigu korpusas yra padengtas gofruota metaline danga, ieškomas plotas bus tos dangos paviršius, bet ne jos išklotinė.

3. Jeigu kėbulas yra gretasienio formos, kėbulo vidutinė vidaus temperatūra (qi) yra aritmetinis vidurkis temperatūrų, išmatuotų 10 cm atstumu nuo sienelių toliau nurodytuose 12 taškų:

a) aštuoniuose vidiniuose kėbulo kampuose, ir

b) keturių viena priešais kitą esančių vidinių kėbulo plokštumų, turinčių didžiausią plotą, centruose.

Jeigu kėbulas nėra gretasienio formos, 12 matavimo taškų turi būti paskirstomi kaip galima tinkamiau, atsižvelgiant į kėbulo formą.

4. Jeigu kėbulas yra gretasienio formos, kėbulo vidutinė išorės temperatūra (qe) yra aritmetinis vidurkis temperatūrų, išmatuotų 10 cm atstumu nuo sienelių toliau nurodytuose 12 taškų:

a) aštuoniuose išoriniuose kėbulo kampuose, ir

b) keturių priešais vienas kitą esančių išorinių plokštumų, turinčių didžiausią plotą, centruose.

Jeigu kėbulas nėra gretasienio formos, 12 matavimo taškų turi būti paskirstoma kaip galima tinkamiau, atsižvelgiant į kėbulo formą.

5. Vidutinė kėbulo sienelių temperatūra yra vidutinės išorinės kėbulo temperatūros ir vidutinės vidinės kėbulo temperatūros aritmetinis vidurkis:

 

qi + qe

2

 

6. Pastovus veikimas. Veikimas bus laikomas pastoviu, jei jis atitinka dvi toliau nurodytas sąlygas:

kėbulo vidutinės išorės temperatūros ir kėbulo vidutinės vidaus temperatūros svyravimas neviršija ± 0,5°C ne trumpiau kaip 12 valandų, ir

skirtumas tarp vidutinių šiluminių srautų, išmatuotų per ne trumpesnį kaip 3 valandų laikotarpį prieš ir po aukš čiau minėto ne mažiau kaip 12 valandų laikotarpio, bus mažesnis negu 3 %.

 

B. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IZOLIUOJANČIOS SAVYBĖS

 

K koeficiento išmatavimo būdai

 

a) Transporto priemonės, išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti

 

7. Transporto priemonių izoterminės savybės tikrinamos, esant pastoviam veikimui, vidinio vėsinimo būdu arba vidinio šildymo būdu. Kiekvienu atveju tuščia transporto priemonė turi būti patalpinama į izoliuotą kamerą.

8. Nepaisant to, koks būdas naudojamas, vidutinė temperatūra izoliuotoje kameroje viso bandymo metu turi būti pastovi su paklaida ± 0,5°C tokio lygio, kad temperatūrų skirtumas transporto priemonės viduje ir izoliuotoje kameroje būtų ne mažesnis kaip 20°C, o vidutinė kėbulo sienelių temperatūra palaikoma apie + 20°C.

9. Kai bendras šilumos perdavimo koeficientas (K koeficientas) nustatomas vidinio vėsinimo būdu, rasos iškritimo momentas izoliuotos kameros atmosferoje turi būti palaikomas +25°C su paklaida ±2°C. Tikrinant vidinio vėsinimo būdu ar vidinio šildymo būdu, oras kameroje pastoviai cirkuliuoja taip, kad oro judėjimo greitis 10 cm nuo sienelių būtų 1-2 m/s.

10. Kai taikomas vidinio vėsinimo būdas, kėbulo viduje įtaisomas vienas ar keletas šilumos keitiklių. Šių keitiklių paviršiaus plotas turi būti toks, kad pro juos pratekant dujoms, kurių temperatūra ne žemesnė kaip 0°C 1/, vidutinė kėbulo vidaus temperatūra, nustačius pastovų veikimą, išliktų žemiau +10° C. Kai taikomas vidinio šildymo būdas, naudojami elektriniai šildymo prietaisai (varža ir pan.). Šilumos keitikliai arba elektriniai šildymo prietaisai įtaisomi prie oro ventiliatoriaus, kurio srautas yra pakankamas, kad didžiausias temperatūrų skirtumas bet kuriuose dviejuose iš 12 taškų, nurodytų šio papildymo 3 punkte, neviršytų 3° C, nusistovėjus pastoviam veikimui.

11. Temperatūros matavimo prietaisai, apsaugoti nuo radiacijos, įtaisomi kėbulo vidaus ir išorės taškuose, nurodytuose šio papildymo 3 ir 4 punktuose.

12. Po to jungiami įrengimai šalčiui ir šilumai gaminti ir paskirstyti bei įrengimai, naudojami šalčio ir šilumos pasikeitimams bei oro ventiliatorių šiluminiam ekvivalentui išmatuoti.

13. Nusistovėjus pastoviam veikimui, šilčiausiame ir šalčiausiame taškuose kėbulo išorėje didžiausias temperatūrų skirtumas negali viršyti 2° C.

14. Kėbulo vidutinė išorės temperatūra ir vidutinė vidaus temperatūra turi būti matuojamos ne rečiau kaip keturis kartus per valandą.

15. Tikrinimas (bandymas) tęsiasi tol, kol galima įsitikinti režimo pastovumu (žr. šio papildymo 6 punktą). Jeigu ne visi išmatavimai užfiksuojami ir atliekami automatiškai, tikrinimas tęsiamas dar aštuonias valandas iš eilės, kad būtų užtikrintas pastovus veikimas ir galutiniai parodymai.

 

b) Skystų maisto produktų cisternos

 

16. Toliau aprašomas būdas taikomas tik transporto priemonėms cisternoms su vienu ar keliais skyriais, kurie skirti tiktai skystiems maisto produktams, pavyzdžiui, pienui, vežti. Kiekvienas tokios cisternos skyrius privalo turėti mažiausiai vieną liuką ir vieną nutekėjimo žarną, sujungtą su dugnu; jeigu yra keletas skyrių, jie vienas nuo kito atskiriami vertikaliomis neizoliuotomis pertvaromis.

17. Izoliuojančios savybės tikrinamos tuščios cisternos vidinio šildymo metodu izoliuotoje kameroje, esant pastoviam veikimui.

18. Tikrinimo metu izoliuotos kameros vidutinė vidaus temperatūra turi būti pastovi ir nekintanti nuo +15° C iki +20° C su paklaida ±0,5° C; vidutinė temperatūra cisternos viduje turi būti tarp +45° C ir +50° C, esant pastoviam veikimui, vidutinė cisternos sienelių temperatūra turi būti nuo +30° C iki +35° C.

19. Oras kameroje turi pastoviai cirkuliuoti, kad oro judėjimo greitis 10 cm atstumu nuo sienelių būtų 1 – 2 m/s.

20. Šilumos keitiklis turi būti įmontuotas cisternos viduje. Jeigu cisterna turi keletą skyrių, kiekviename jų turi būti atskiras šilumos keitiklis. Šilumos keitikliai su elektrinėmis varžomis įtaisomi prie oro ventiliatoriaus, kurio išeiga turi būti pakankama, kad skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios temperatūrų kiekvieno skyriaus viduje neviršytų 3° C, nusistovėjus pastoviam veikimui. Jeigu cisternoje yra keletas skyrių, skirtumas tarp vidutinės temperatūros šalčiausioje kameroje ir vidutinės temperatūros šilčiausioje kameroje negali viršyti 2° C, temperatūrą matuojant pagal šio papildymo 21 punkto reikalavimus.

21. Temperatūros matavimo prietaisai, apsaugoti nuo radiacijos, turi būti patalpinti vidinėje ir išorinėje cisternos pusėse 10 cm atstumu nuo sienelių toliau nurodytu būdu:

a) Jeigu cisterna turi tik vieną skyrių, matavimai atliekami mažiausiai 12 taškų, išdėstytų:

keturiuose dviejų, išsidėsčiusių stačiu kampu, skersmenų galuose vienas priešais kitą – vienas horizontalus, o kitas vertikalus – netoli abiejų cisternos galų;

keturiuose dviejų, išsidėsčiusių stačiu kampu, skersmenų galuose vienas priešais kitą, nukrypusiuose 45° kampu nuo horizontalaus paviršiaus cisternos ašies plokštumoje.

b) Jeigu cisterna turi keletą skyrių, matavimo taškai turi būti tokie:

kiekviename kraštiniame skyriuje bent jau tokie:

- horizontalaus skersmens prie dugno galuose ir vertikalaus skersmens prie bendros pertvaros galuose;

ir kiekviename kitame skyriuje bent jau tokie:

- skersmens, nukrypusio 45° kampu nuo horizontalaus paviršiaus prie vienos iš pertvarų galinis taškas ir skersmens, statmeno pirmajam, prie kitos pertvaros galinis taškas.

Cisternos vidutinė vidaus temperatūra ir vidutinė išorės temperatūra yra atitinkamai visų matavimų cisternos viduje ir visų matavimų cisternos išorėje aritmetinis vidurkis. Jei cisterna turi keletą skyrių, vidutinė vidinė kiekvieno skyriaus temperatūra bus ne mažiau kaip keturių to skyriaus matavimų vidurkis.

22. Po to prijungiami oro šildymo ir cirkuliavimo įrengimai bei įrengimai, naudojami cirkuliuojančio šilumos srauto ir oro ventiliatorių šiluminiam ekvivalentui matuoti.

23. Nusistovėjus pastoviam veikimui, didžiausias temperatūrų skirtumas tarp šilčiausio taško ir šalčiausio taško cisternos išorėje negali viršyti 2° C.

24. Cisternos vidutinė išorės temperatūra ir vidutinė vidaus temperatūra turi būti matuojamos ne rečiau kaip keturis kartus per valandą.

25. Tikrinimas tęsiasi tol, kol galima įsitikinti veikimo pastovumu (žr. šio papildymo 6 punktą). Jeigu ne visi išmatavimai užfiksuojami ir atliekami automatiškai, tikrinimas tęsiamas dar aštuonias valandas iš eilės, kol bus užtikrintas pastovus veikimas ir galutiniai parodymai.

 

c) Bendrosios nuostatos visų rūšių izoterminėms transporto priemonėms

 

i) K koeficiento patikrinimas (kontrolė)

 

26. Kai tikrinimo tikslas yra ne nustatyti K koeficientą, bet tik patikrinti, ar jis nėra mažesnis nei nustatytas, atliekami patikrinimai, kurie yra aprašyti šio papildymo 7 – 25 punktuose, gali būti sustabdyti, kai tik atlikti matavimai parodys, kad K koeficientas atitinka reikalavimus.

 

ii) K koeficiento matavimo tikslumas

 

27. Tikrinimo stotys turi visus įrengimus ir prietaisus, kuriais galima nustatyti K koeficientą, kurio didžiausia paklaida ±10 %.

 

iii) Tikrinimo ataskaitos

 

28. Rašoma kiekvienos transporto priemonės tikrinimo ataskaita, susidedanti iš

1 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 1 A arba 1 B; ir

2 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 2 A arba 2 B.

 

Naudojamų transporto priemonių izoliacinių savybių tikrinimas

 

29. Tikrinant naudojamų transporto priemonių izoliacines savybes, kaip aprašyta šio priedo 1 papildymo 1 b ir 1 c punktuose, kompetentingos įstaigos gali:

pritaikyti būdus, aprašytus šio papildymo 7–27 punktuose;

arba

paskirti ekspertus, kurie nustatys, ar transporto priemonę galima priskirti vienai ar kitai izoliacinių transporto priemonių kategorijai. Šie ekspertai turi atsižvelgti į toliau nurodytus duomenis ir pagrįsti savo išvadas šiais kriterijais:

 

a) Bendras transporto priemonės patikrinimas

 

Šis patikrinimas bus atliekamas apžiūrint transporto priemonę toliau nurodyta tvarka, turint tikslą nustatyti:

i) bendrą izoliacinės dangos konstrukcijos pobūdį;

ii) izoliacijos pritaikymo būdą;

iii) sienelių rūšis ir būklę;

iv) izoliuotų skyrių (izoliuotos pertvaros) būklę;

v) sienelių storį,

ir atlikti visus reikiamus stebėjimus, susijusius su transporto priemonės izoliacinėmis savybėmis. Tam tikslui ekspertai gali nuimti kai kurias detales ir pareikalauti bet kurių dokumentų, kurių gali prireikti tikrinimui (schemų, tikrinimo ataskaitų, aprašymų, sąskaitų ir kt.).

 

b) Oro nepralaidumo tikrinimas (netaikomas transporto priemonėms cisternoms)

 

Patikrinimą atliks stebėtojas, kuris bus transporto priemonės, pastatytos ryškiai apšviestame plote, viduje. Gali būti naudojamas ir bet koks kitas būdas, suteikiantis tikslesnius parodymus.

 

c) Sprendimai

 

i) Jeigu išvados apie bendrą kėbulo būklę yra palankios, transporto priemonė gali būti ir toliau laikoma anksčiau nustatytos kategorijos izoliacine transporto priemone ne ilgiau kaip trejus metus. Jeigu eksperto ar ekspertų išvados nėra palankios, transporto priemonė gali būti naudojama tik su ta sąlyga, jeigu ji tikrinimų stotyje sėkmingai pereis patikrinimus, aprašytus šio papildymo 7–27 punktuose; tada ji gali būti naudojama toliau šešerius metus.

ii) Jeigu tai yra tam tikros rūšies serijinės gamybos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 1 papildymo 2 punkto nuostatas ir priklausančios tam pačiam savininkui, galima, netikrinant kiekvienos transporto priemonės atskirai, išmatuoti ne mažiau kaip 1 % visų transporto priemonių K koeficientą, laikantis šio papildymo 7–27 punktų nuostatų. Jeigu tikrinimo ir matavimų rezultatai yra palankūs, visos šios transporto priemonės gali būti ir toliau naudojamos kaip anksčiau nustatytos kategorijos izoliuotos transporto priemonės tolesniu šešerių metų laikotarpiu.

 

d) Tikrinimų ataskaitos

 

Rašoma kiekvienos transporto priemonės tikrinimo, kurį atliko ekspertas, ataskaita, susidedanti iš

1 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 1 A arba 1 B; ir

2 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 3.

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos naujoms transporto priemonėms

 

30. Ketverius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo pagal 11 straipsnio 1 punkto sąlygas, jeigu dėl nepakankamo tikrinimo stočių skaičiaus K koeficientas negali būti išmatuotas šio papildymo 7–27 punktuose aprašytu būdu, naujų izoterminių transporto priemonių atitikimas standartams, nurodytiems šiame priede, gali būti patikrinamas, taikant 29 punkto nuostatas ir taip pat papildomai įvertinant izoliacines savybes pagal žemiau nurodytus kriterijus:

transporto priemonės pagrindinių dalių (šoninių sienelių, grindų, stogo, liukų, durelių ir pan.) izoliacinė medžiaga turi būti daugiau ar mažiau vienodo storio, viršijančio metrais išreikštą skaičių, gautą, padalijus tos medžiagos šiluminio laidumo drėgnoje aplinkoje koeficientą iš K koeficiento, nustatyto tai kategorijai, kuriai turėtų priklausyti ta transporto priemonė.

 

C. TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠILUMINĖS ĮRANGOS EFEKTYVUMAS

 

Būdai, kaip nustatyti transporto priemonių šiluminių prietaisų efektyvumą

 

31. Transporto priemonių šiluminių prietaisų efektyvumas yra nustatomas remiantis būdais, aprašytais šio papildymo 32–47 punktuose.

 

Transporto priemonės šaldytuvai

 

32. Tuščia transporto priemonė turi būti patalpinama į izoliuotą kamerą, kurioje turi būti pastovi ir nekintanti vidutinė temperatūra +30° C su nukrypimu ±0,5° C. Kameros oras turi būti drėgnas, o rasos iškritimo momentas nustatomas +25° C temperatūroje su nukrypimu ±2° C; oras cirkuliuoja, kaip nurodyta šio papildymo 9 punkte.

33. Temperatūrą matuojantys prietaisai, apsaugoti nuo radiacijos, bus įtaisyti kėbulo vidaus ir išorės taškuose, nurodytuose šio papildymo 3 ir 4 punktuose.

34. a) Transporto priemonėse, išskyrus transporto priemones su pritvirtintomis eutektinėmis plokštelėmis ir transporto priemones, kurios veikia skystomis dujomis, didžiausias šaldančiosios priemonės kiekis, kurį nustato gamintojas arba kuris gali būti normaliai pritaikomas, pripildomas į numatytas talpas, kai kėbulo vidutinė vidaus temperatūra pasiekia kėbulo vidutinę išorės temperatūrą (+30° C). Durelės, liukai ir kitos angos uždaromos ir transporto priemonės vidaus ventiliacijos prietaisai (jei jų yra) veikia visu pajėgumu. Be to, naujų transporto priemonių kėbule pradeda veikti šildymo prietaisas, kurio galingumas sudaro 35% galingumo, besikeičiančio pro sieneles, esant pastoviam veikimui, kai pasiekiama temperatūra, numatyta tai transporto priemonių klasei. Tikrinimo metu šaldymo priemonės nepapildomos.

b) Transporto priemonių su pritvirtintomis eutektinėmis plokštelėmis tikrinimo atveju numatoma parengiamoji eutektinio tirpalo užšaldymo fazė. Tuo tikslu, kėbulo vidutinei vidaus kėbulo temperatūrai ir plokštelių temperatūrai pasiekus vidutinę išorės temperatūrą (+30° C), durys ir liukai uždaromi ir įsijungia plokšteles vėsinantis mechanizmas, kuris veikia 18 valandų iš eilės. Jeigu plokšteles vėsinantis prietaisas turi cikliškai veikiantį mechanizmą, tai bendra šio prietaiso darbo trukmė turi būti 24 valandos. Naujose transporto priemonėse, kai tik nustoja veikti vėsinimo prietaisas, kėbule pradeda veikti šildantis prietaisas, kurio galingumas sudaro 35% galingumo, besikeičiančio pro sieneles, esant pastoviam režimui, kai pasiekiama temperatūra, numatyta tai transporto priemonių klasei. Tikrinimo metu tirpalas papildomai nebeužšaldomas.

c) Transporto priemonių, kurios veikia skystomis dujomis, tikrinimo procedūra turi būti tokia: kėbulo vidutinei vidaus temperatūrai pasiekus vidutinę išorės temperatūrą (+30°C), rezervuarai, skirti skystoms dujoms, bus pripildomi iki to lygio, kurį nurodė gamintojas. Tada durelės, liukai ir kitos angos uždaromos kaip ir normalios eksploatacijos sąlygomis, o transporto priemonės vidaus ventiliacijos prietaisai(jei jų yra) pradeda veikti didžiausiu pajėgumu. Termostate bus nustatyta temperatūra, ne daugiau kaip 2 laipsniais mažesnė už temperatūrą, nustatytą tai klasei, kuriai priklauso transporto priemonė. Tada prasideda kėbulo vėsinimas, tuo pačiu metu pakeičiant sunaudotas suskystintas dujas. Šis keitimas bus atliekamas:

arba tarp vėsinimo pradžios ir to momento, kai pirmą kartą pasiekiama temperatūra, nustatyta tai klasei, kuriai priklauso transporto priemonė;

arba per tris valandas, skaičiuojant nuo vėsinimo pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris laiko tarpas trumpesnis.

Tikrinimo metu nurodyti rezervuarai po to daugiau nebus papildomai užpildomi.

Kai naujose transporto priemonėse pasiekiama temperatūra, numatyta tos klasės transporto priemonėms, kėbule pradeda veikti šildymo prietaisas, kurio galingumas sudaro 35% galingumo, besikeičiančio pro sieneles, esant pastoviam veikimui.

35. Kėbulo vidutinė išorės temperatūra ir kėbulo vidutinė vidaus temperatūra turi būti matuojamos ne rečiau kaip kas 30 minučių.

36. Tikrinimas tęsiasi 12 valandų, kėbulo vidaus vidinei temperatūrai pasiekus žemiausią ribą, nustatytą tai klasei, kuriai priklauso transporto priemonė (A = +7°C; B = -10°C; C = -20°C; D = 0°C), arba transporto priemonės su pritvirtintom eutektinėmis plokštelėmis atveju – nustojus veikti vėsinimo prietaisui. Tikrinimas bus laikomas patenkinamu, jei per 12 valandų laikotarpį kėbulo vidutinė vidaus temperatūra neviršys anksčiau minėtos žemiausios ribos.

 

Transporto priemonės refrižeratoriai

 

37. Tikrinimai atliekami tomis sąlygomis, kurios aprašytos šio papildymo 32 ir 33 punktuose.

38. Kai kėbulo vidutinė vidaus temperatūra pasiekia išorės temperatūrą (+30°C), durys, liukai ir kitos angos uždaromos ir šaldymo prietaisas, taip pat vidaus ventiliacijos prietaisai (jei jų yra) pradeda veikti visu pajėgumu. Be to, naujų transporto priemonių kėbule pradeda veikti šildymo prietaisas, kurio galingumas sudaro 35% galingumo, besikeičiančio pro sieneles, esant pastoviam veikimui, kai pasiekiama temperatūra, nurodyta tai transporto priemonių klasei.

39. Kėbulo vidutinė išorės temperatūra ir kėbulo vidutinė vidaus temperatūra turi būti matuojamos ne rečiau kaip kas 30 minučių.

40. Tikrinimas tęsiasi 12 valandų, kėbulo vidutinei vidaus temperatūrai pasiekus:

arba žemiausią ribą, nustatytą tai klasei, kuriai ši transporto priemonė priklauso, jeigu tai A, B ir C klasės (A=0°C; B=-10°C; C=-20°C), arba

lygį, ne žemesnį kaip viršutinė riba, nustatyta tai klasei, kuriai transporto priemonė priklauso iš D, E ir F klasių (D=0°C; E=-10°C; F=-20°C). Tikrinimas bus laikomas patenkinamu, jeigu šaldymo prietaisas galės palaikyti nurodytos temperatūros režimą jau minėtas 12 valandų, o į automatinį šaldymo įrengimo (jei jis yra) atšildymo laiką nekreipiama dėmesio.

41. Jeigu šaldymo įrengimas su visais priedais atskirai buvo tikrintas, nustatant naudingą šaldymo galingumą nustatytoje temperatūroje, ir gavo teigiamą kompetentingos įstaigos įvertinimą, ši transporto priemonė gali būti laikoma transporto priemone refrižeratoriumi, netaikant efektyvumo tikrinimo, jeigu įrengimo naudingas šaldymo galingumas, esant pastoviam veikimui, viršija šilumos praradimą pro kėbulo sieneles pagal nagrinėjamos klasės transporto priemonių reikalavimus, padauginus iš koeficiento 1,75.

42. Jeigu šaldymo įrengimas yra pakeičiamas kitos rūšies įranga, kompetentinga įstaiga gali:

a) arba pareikalauti, kad transporto priemonė būtų matuojama ir tikrinama, kaip nurodyta 37 – 40 punktuose; arba

b) įsitikinti, kad naujo įrengimo naudingas šaldymo galingumas, esant temperatūrai, numatytai tos klasės transporto priemonėms, yra lygus arba didesnis už pakeisto įrengimo naudingą šaldymo galingumą, arba

c) įsitikinti, kad naujo įrengimo naudingas šaldymo galingumas atitinka 41 punkto nuostatas.

 

Apšildomos transporto priemonės

 

43. Tuščia transporto priemonė turi būti patalpinama į izoliacinę kamerą, kurioje turi būti palaikoma kiek galima žemesnė pastovi vidutinė temperatūra. Kameros oras turi cirkuliuoti, kaip aprašyta šio papildymo 9 punkte.

44. Temperatūros matavimo prietaisai, apsaugoti nuo radiacijos, turi būti įtaisyti kėbulo vidaus ir išorės taškuose, nurodytuose šio papildymo 3 ir 4 punktuose.

45. Durys, liukai ir kitos angos uždaromos ir šildymo įrengimas bei vidaus ventiliacijos prietaisai (jei jų yra) pradeda veikti didžiausiu pajėgumu.

46. Kėbulo vidutinė išorės temperatūra ir kėbulo vidutinė vidaus temperatūra turi būti matuojamos ne rečiau kaip kas 30 minučių.

47. Patikrinimas tęsiasi 12 valandų po to, kai kėbulo vidutinės išorės temperatūros ir kėbulo vidutinės vidaus temperatūros skirtumas pasieks tos klasės, kuriai priskiriama transporto priemonė, sąlygas atitinkantį lygį, kuris padidinamas 35 procentais naujoms transporto priemonėms. Patikrinimas bus laikomas pakankamu, jeigu šildymo įrengimas gali palaikyti nurodytą temperatūrų skirtumą minėtas 12 valandų.

 

Patikrinimo ataskaitos

 

48. Patikrinimo ataskaita, susidedanti iš

1 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 1A arba 1B; jeigu tai dar nebuvo atlikta patikrinimo ataskaitai pagal 28 punktą; ir

3 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 4A, 4B, 4C, 5 arba 6, sudaroma po kiekvieno transporto priemonės dalies patikrinimo.

 

Naudojamų transporto priemonių šiluminių prietaisų efektyvumo patikrinimas

 

49. Norėdama patikrinti kiekvienos naudojamos transporto priemonės šaldytuvo, transporto priemonės refrižeratoriaus ir apšildomos transporto priemonės šiluminio prietaiso efektyvumą pagal šio priedo 1 papildymo 1 (b) ir 1(c) punktus, kompetentinga įstaiga gali:

 

arba taikyti metodus, aprašytus šio papildymo 32 – 47 punktuose;

arba

paskirti ekspertus, kurie taikytų šias nuostatas:

 

a) Transporto priemonės šaldytuvai

 

Tikrinama, ar tuščios transporto priemonės vidaus temperatūra, iš pradžių sulyginta su išorės temperatūra, gali pasiekti ribinę tos klasės, kuriai priklauso transporto priemonė, temperatūrą, kuri minima šiame priede, ir būti palaikoma žemiau minėtos ribos per laiko tarpą t:

 

t ³ 12 Dq

Dq

 

čia Dq yra skirtumas tarp +30°C ir minėtos ribinės temperatūros, o Dq yra skirtumas tarp vidutinės išorės temperatūros patikrinimo metu ir minėtos ribinės temperatūros, išorės temperatūrai esant ne žemesnei kaip +15°C. Jei rezultatai palankūs, transporto priemonės gali būti naudojamos kaip transporto priemonės šaldytuvai, priklausantys tai pačiai anksčiau nustatytai klasei, ne ilgiau kaip 3 metus.

 

b) Transporto priemonės refrižeratoriai

 

Tikrinama, ar išorės temperatūrai esant ne žemesnei kaip +15°C, vidaus temperatūra tuščioje transporto priemonėje gali pasiekti:

žemiausią temperatūrą, nurodytą šiame priede A, B ir C klasių transporto priemonėms;

ribinę temperatūrą, nurodytą šiame priede D, E ir F klasių transporto priemonėms.

Jeigu rezultatai yra palankūs, transporto priemonės gali būti naudojamos kaip transporto priemonės refrižeratoriai, priklausantys tai pačiai anksčiau nustatytai klasei, ne ilgiau kaip 3 metus.

 

c) Apšildomos transporto priemonės

 

Tikrinama, ar transporto priemonės vidaus temperatūros ir transporto priemonės išorės temperatūros skirtumas, pagal kurį transporto priemonė yra priskiriama būtent tai klasei, kaip minima šiame priede (22°C skirtumas A klasei ir 32°C skirtumas B klasei), gali būti pasiekiamas ir palaikomas ne mažiau kaip 12 valandų. Jeigu rezultatai yra palankūs, transporto priemonė gali būti naudojama kaip apšildoma transporto priemonė, priklausanti tai pačiai anksčiau nustatytai klasei, ne ilgiau kaip 3 metus.

 

d) Bendros nuostatos transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir apšildomoms transporto priemonėms

 

i) Jeigu rezultatai nėra palankūs, transporto priemonės šaldytuvai, transporto priemonės refrižeratoriai ir apšildomos transporto priemonės gali būti naudojamos toliau, priklausydamos tai pačiai anksčiau nustatytai klasei su ta sąlyga, jei jos tikrinimų stotyje pereina patikrinimus, aprašytus šio papildymo 32–47 punktuose; toliau priklausydamos tai pačiai anksčiau nustatytai klasei jos gali būti naudojamos šešerius metus.

 

ii) Jeigu kalbama apie serijinės gamybos transporto priemones šaldytuvus, transporto priemones refrižeratorius ir apšildomas transporto priemones, pagamintas pagal nustatytą rūšį, atitinkančias šio priedo 1 papildymo 2 punkto nuostatas ir priklausančias tam pačiam savininkui, tai apžiūrint kiekvienos transporto priemonės šiluminius įrengimus ir įsitikinant, kad jų bendra būklė yra patenkinama, vėsinimo ir šildymo prietaisų, kurie sudaro ne mažiau kaip 1 % transporto priemonių, efektyvumas gali būti nustatomas tikrinimų stotyje pagal šio papildymo 32–47 punktų nuostatas. Jeigu tikrinimo ir efektyvumo nustatymo rezultatai yra patenkinami, visos transporto priemonės, priklausydamos tai pačiai anksčiau nustatytai klasei, gali būti naudojamos toliau naujam periodui šešerius metus.

 

e) Patikrinimo ataskaitos

 

Patikrinimo ataskaitą, susidedančią iš

1 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 1A, jeigu tai dar nebuvo atlikta patikrinimo ataskaitai pagal 29 (d) punktą; ir

3 dalies, atitinkančios toliau pateikiamą pavyzdį Nr. 7, 8 arba 9, sudaro ekspertas po kiekvieno transporto priemonės patikrinimo.

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos naujoms transporto priemonėms

 

50. Ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pradžios pagal 11 dalies 1 punkto sąlygas, jeigu dėl nepakankamo tikrinimo stočių skaičiaus transporto priemonių šiluminių prietaisų efektyvumo negalima nustatyti pagal šio papildymo 32 – 47 punktus, naujų transporto priemonių šaldytuvų, transporto priemonių refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių atitikimas standartams gali būti patikrinamas taikant šio papildymo 49 punkto nuostatas.

 

D. Efektyvaus šaldymo galingumo Wo išmatavimo būdas, esant nesušalusiam garintuvui

 

51. Pasiekus šilumos balansą, naudingas šaldymo galingumas yra lygus šilumos srauto U x Dq, praeinančio pro kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės šaldymo prietaiso sieneles, ir išmatuotos šilumos Wj kiekio, kurį kėbulo viduje išskiria ventiliatoriaus elektrinis šildytuvas, sumai:

 

Wo = Wj + U x Dq

 

52. Šaldymo įrengimas įtaisomas arba kalorimetrinėje kameroje, arba transporto priemonėje.

Kiekvienu atveju bendras šilumos perdavimas yra matuojamas tik pagal vidutinę sienelių temperatūrą prieš šaldymo galingumo išmatavimą. Po to yra išvedama aritmetinė pataisa, remiantis tikrinimo stoties turimais rezultatais ir patirtimi, pagal sienelių vidutinę temperatūrą kiekviename šilumos balanso taške nustatant naudingą šaldymo galingumą.

Norint pasiekti maksimalų tikslumą, rekomenduojama naudoti kalibruotą kalorimetrinę kamerą.

Tam naudojami išmatavimų metodai ir būdai aprašyti anksčiau 1 – 15 punktuose. Tačiau pakanka tiesiog išmatuoti koeficientą U, kuris nustatomas pagal formulę:

 

U = W

D qm

 

čia:

W – šilumos, kurią išsklaido vidinio apšildymo ventiliatoriai, kiekis (vatais);

D qm – vidutinės vidaus qi temperatūros ir vidutinės išorės qe temperatūros skirtumas;

U – šilumos srautas, išreikštas kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės su įtaisytu šaldymo įrengimu vidaus ir išorės oro temperatūrų skirtumo laipsniu.

Kalorimetrinė kamera arba transporto priemonė yra patalpinamos į tikrinimo kamerą. Jeigu naudojama kalorimetrinė kamera, U. D qnegali viršyti 35% visos šilumos srauto Wo.

53. Toliau nurodytas metodas, jei reikia, gali būti naudojamas tikrinant ir prototipą, ir serijinės gamybos transporto priemones. Tuo atveju naudingas šaldymo galingumas yra išmatuojamas dauginant šaldančios priemonės srauto masę (m) iš šaldančios priemonės garų, išeinančių iš įrengimo, entalpijos (ho) ir skystos šaldančios priemonės, patenkančios į įrengimą, entalpijos (h1) skirtumo.

Kad būtų gautas efektyvus šaldymo galingumas, iš to dydžio yra atimamas šilumos, pagamintos vidinės oro cirkuliacijos ventiliatorių, kiekis (Wf). Jeigu vidinės oro cirkuliacijos ventiliatoriai yra valdomi išorinio variklio, išmatuoti Wf yra sunku; šiuo atveju nerekomenduojama naudoti entalpijos metodo. Kai ventiliatoriai yra valdomi elektros variklių, esančių transporto priemonės viduje, elektros energija yra matuojama tam tikrais prietaisais ±3 % tikslumu.

Šilumos balansas nustatomas pagal formulę:

 

Wo = (ho – h1) m – Wf.

 

Atitinkami metodai yra aprašyti ISO 971, BS 3122, DIN, NEN ir kt. dokumentuose.

 

54. Naudojami matavimo prietaisai

 

Tikrinimo stotys turi būti aprūpintos įrengimais ir matavimo prietaisais koeficiento U dydžiui ±5 % tikslumu nustatyti. Šilumos perdavimas, nutekant orui, negali viršyti 5% viso šilumos perdavimo per kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės sieneles. Šaldančiojo skysčio sunaudojimas turi būti nustatytas ±5 % tikslumu. Šaldymo galingumas turi būti nustatytas ±10% tikslumu.

Kalorimetrinės kameros ir transporto priemonės matavimo prietaisai turi atitikti prietaisus, nurodytus anksčiau 3 ir 4 punktuose. Turi būti išmatuota:

 

a) oro temperatūra:     mažiausiai keturi termometrai, tolygiai išdėstyti prie garintuvo

įėjimo angos; mažiausiai keturi termometrai, tolygiai išdėstyti

prie garintuvo išėjimo angos; mažiausiai keturi termometrai,

tolygiai išdėstyti prie kondensatoriaus įėjimo angos;

termometrai turi būti apsaugoti nuo radiacijos;

 

b) energijos sunaudojimas:           turi būti aprūpinta prietaisais šaldymo įrengimo elektros energijai ar degalų sunaudojimui išmatuoti;

 

c) apsisukimų skaičius:                turi būti aprūpinta prietaisais kompresorių ir ventiliatorių apsisukimų skaičiui išmatuoti arba tie apsisukimai turi būti apskaičiuojami, jei tiesioginiai išmatavimai yra neįmanomi;

 

d) spaudimas:             labai tikslūs manometrai (matavimo tikslumas ±1%) įtaisomi ant

kondensatoriaus ir garintuvo bei prie kompresoriaus įėjimo

angos, jeigu garintuve yra įtaisytas spaudimo reguliatorius;

 

e) šilumos kiekis:        šilumos srautas, kurį išsklaido vidinio apšildymo įrengimai,

įtaisyti kartu su elektrinėmis varžomis (reostatais), negali viršyti

1W/cm2, o šildymo elementai turi būti apsaugoti mažo šilumos

laidumo danga.

 

55. Patikrinimo sąlygos

i) Kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės išorėje: oro temperatūra prie kondensatoriaus įėjimo angos turi būti palaikoma 30° C ± 0,5° C.

ii) Kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės (prie garintuvo įėjimo angos) viduje: čia turi būti palaikomi trys temperatūros lygiai nuo -25° C iki +12° C pagal įrengimo technines charakteristikas; vienas temperatūros lygis turi atitikti minimalią temperatūrą, nurodytą gamintojo tai klasei, kuriai leistinas nukrypimas yra ± 1° C.

Vidutinė vidaus temperatūra turi būti palaikoma su leistinu ± 0,5° C nukrypimu. Matuojant šaldymo galingumą, šiluma, prarasta kalorimetrinėje kameroje arba transporto priemonėje, turi būti palaikoma pastovaus lygio su leistinu ± 1% nukrypimu.

56. Patikrinimo atlikimas

Patikrinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: vėsinimo fazės ir naudingo šaldymo galingumo matavimo visais trim didėjančios temperatūros lygiais.

a) Vėsinimo fazė: pradinė kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės temperatūra gali nukrypti nuo numatytos išorės temperatūros ne daugiau kaip ± 3° C, o paskui sumažėti iki -25° C (arba iki minimalios tai klasei numatytos temperatūros).

b) Naudingo šaldymo galingumo išmatavimas: atliekami du kiekvieno vidinės temperatūros lygio patikrinimai.

Pirmas kiekvieno temperatūros lygio patikrinimas, trunkantis mažiausiai keturias valandas, atliekamas termostatu (šaldymo įrengimo), kad būtų stabilizuotas šilumos perdavimas tarp kalorimetrinės kameros arba transporto priemonės vidinės ir išorinės pusių.

Antras patikrinimas atliekamas, nenaudojant termostato, kad būtų nustatytas didžiausias šaldymo įrengimo galingumas, kai šilumos kiekis, kurį išskiria vidaus apšildymo įrengimai, leidžia išlaikyti šilumos balansą kiekvieno lygio, nurodyto 55 punkte, temperatūroje.

Antrasis patikrinimas turi tęstis ne mažiau kaip keturias valandas.

Prieš matuojant temperatūros lygį, atliekamas atšildymas rankiniu būdu.

Jeigu šaldymo įrengimas gali būti valdomas įvairiais energijos šaltiniais, patikrinimai atliekami atskirai kiekvienam energijos šaltiniui.

Jeigu kompresorius yra valdomas transporto priemonės varikliu, patikrinimas atliekamas ir minimaliu kompresoriaus apsukų greičiu, ir nominaliu kompresoriaus apsukų greičiu, nurodytu gamintojo.

Tokia pati procedūra naudojama entalpijos metodui, aprašytam 53 punkte, bet šiuo atveju šiluma, išsklaidyta garintuvo ventiliatorių kiekvieno lygio temperatūroje taip pat turi būti išmatuota.

 

57. Atsargumo priemonės

 

Atliekant naudingo šaldymo galingumo patikrinimus su termostatu, atjungtu nuo šaldymo įrengimo, turi būti laikomasi toliau nurodytų atsargumo priemonių:

jeigu įrengimas turi karštų dujų įleidimo sistemą, ji tikrinimų metu turi būti atjungta;

jeigu šaldymo įrengimas turi automatinį reguliatorių, kuris atjungia individualius cilindrus (kad variklio jėgai būtų pritaikyta įrengimo šaldymo jėga), patikrinimo metu turi būti naudojamas toks cilindrų skaičius, kuris atitiktų tam tikrą temperatūrą.

 

58. Patikrinimai

 

Turi būti patikrinta tai, kas toliau išvardyta, o naudoti metodai turi būti nurodyti patikrinimo ataskaitoje:

i) ar teisingai veikia atšildymo sistemos ir termostatai;

ii) ar cirkuliacijos greitis atitinka gamintojo nurodytą greitį;

iii) ar tikrinimams naudojama gamintojo nurodyta šaldymo priemonė.

 

59. Patikrinimų ataskaitos

 

Tam tikra patikrinimo ataskaita turi būti sudaryta pagal toliau nurodytą pavyzdį Nr. 10.

______________


PAVYZDYS Nr. 1 A

PATIKRINIMO ATASKAITA

 

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo

ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių

Patikrinimo ataskaita Nr. ..........

________________________________________________________________________________

1 dalis

 

Transporto priemonės specifikacijos

 

(transporto priemonės, išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti)

_______________________________________________________________________________

 

Stotis, įgaliota atlikti patikrinimus (ekspertas): 1/

 

Vardas, pavardė.....................................................................................................................................

 

Adresas...................................................................................................................................................

 

Transporto priemonės tipas: 2/

 

Modelis............................ Registracijos Nr. ........................... Serijos Nr..............................................

 

Eksploatacijos pradžia (data)............................................................................................................

 

Tara 3/.................... kg ............................................................ Keliamoji galia.................................. kg

 

Kėbulas:

 

Modelis ir tipas........................................................... Identifikacijos Nr.........................................

 

Gamintojas.............................................................................................................................................

 

Savininkas arba valdytojas.....................................................................................................................

 

Įgaliotas asmuo.......................................................................................................................................

 

Pagaminimo data....................................................................................................................................

 

Pagrindiniai matmenys:

 

Išoriniai:                                          ilgis......... m,                    plotis........ m,            aukštis............ m

 

Vidiniai:                                          ilgis......... m,                    plotis........ m,            aukštis............ m

 

Bendras kėbulo grindų plotas........................................................................................................... m2

 

Naudingas vidinis kėbulo tūris........................................................................................................... m3

 

Bendras kėbulo sienelių vidinio paviršiaus plotas S1......................................................................... m2

 

Bendras kėbulo sienelių išorinio paviršiaus plotas S2........................................................................ m2

 

Paviršiaus ploto vidurkis: S=Ö S1 x S2.............................................................................................. m2

 

Kėbulo sienelių specifikacijos: 4/

 

Viršus.....................................................................................................................................................

 

Apačia....................................................................................................................................................

 

Šonai.......................................................................................................................................................

 

Konstrukciniai kėbulo ypatumai: 5/

 

Kiekis (       ) durų...................................................................................................................................

 

padėtis-ventiliacinių angų.......................................................................................................................

 

ir matmenys - ledo pakrovimo angų.......................................................................................................

 

Papildoma įranga 6/................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

K koeficientas........................................................................................................................... W/m2 K

_________________________

1/ Išbraukite, ko nereikia (ekspertas tikrina tuo atveju, kai patikrinimas atliekamas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 29 arba 49 punktus).

2/ Vagonas, sunkvežimis, priekaba, puspriekabė, konteineris ir kt.

3/ Nurodykite šios informacijos šaltinį.

4/ Medžiagos, iš kurios pagamintos kėbulo sienelės, pradedant vidinėmis ir baigiant išorinėmis, rūšis ir storis, gamybos būdas ir t. t.

5/ Jei paviršius nelygus, nurodykite S1 ir S2 nustatymo būdus.

6/ Kabyklos mėsai, fletneriai.

______________


PAVYZDYS Nr. 1 B

PATIKRINIMO ATASKAITA

 

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo

ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių

Patikrinimo ataskaita Nr. ..........

________________________________________________________________________________

1 dalis

 

Transporto priemonių cisternų, skirtų skystiems maisto produktams vežti, specifikacijos

________________________________________________________________________________

 

Patvirtinta tikrinimų stotis (ekspertas): 1/

 

Vardas, pavardė.....................................................................................................................................

 

Adresas...................................................................................................................................................

 

Cisternos tipas: 2/

 

Modelis................................ Registracijos Nr. .................. Serijos Nr...................................................

 

Eksploatacijos pradžia............................................................................................................................

 

Tara: 3/...................... kg Keliamoji galia............................. kg

 

Cisterna:

 

Modelis ir tipas:......................................... Identifikacijos Nr. .............................................................

 

Gamintojas.............................................................................................................................................

 

Savininkas arba valdytojas.....................................................................................................................

 

Įgaliotas asmuo.......................................................................................................................................

 

Pagaminimo data....................................................................................................................................

 

Pagrindiniai matmenys:

 

Išoriniai:        cilindro ilgis........... m,        didžioji ašis............ m,        mažoji ašis.............. m

 

Vidiniai:        cilindro ilgis........... m,        didžioji ašis.............. m,      mažoji ašis............. m

 

Naudingas vidaus tūris...................................................................................................................... m3

 

Kiekvieno skyriaus vidaus tūris........................................................................................................ m3

Bendras cisternos vidinio paviršiaus plotas S1................................................................................. m2

 

Kiekvieno skyriaus vidinio paviršiaus plotas Si1...................., Si2.................................................... m2

 

Bendras cisternos išorinio paviršiaus plotas Se................................................................................. m2

 

Vidutinis cisternos paviršiaus plotas: S=Ö S1 x Se............................................................................. m

 

Cisternos sienelių specifikacijos: 4/

 

Cisternos konstrukciniai ypatumai: 5/....................................................................................................

 

Liukų skaičius, matmenys ir aprašymas..................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Liukų dangčių įtaisymo pobūdis............................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Nutekėjimo žarnų skaičius, matmenys ir aprašymas...............................................................................

................................................................................................................................................................

Priedai....................................................................................................................................................

_____________________

1/ Išbraukite, ko nereikia (ekspertas tikrina tuo atveju, kai patikrinimas atliekamas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 29 arba 49 punktus).

2/ Vagonas, sunkvežimis, priekaba, puspriekabė, konteineris ir kt.

3/ Nurodykite tos informacijos šaltinį.

4/ Medžiagos, iš kurios pagamintos cisternos sienelės, pradedant vidinėmis ir baigiant išorinėmis, rūšis ir storis, gamybos būdas ir t. t.

5/ Jei paviršius nelygus, nurodykite S1 ir S2 nustatymo būdus.

______________


PAVYZDYS Nr. 2 A

2 dalis

 

Bendro transporto priemonių (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams) šilumos perdavimo koeficiento išmatavimai pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 7–15 punktus.

 

Tikrinimo metodas: vidinis vėsinimas/vidinis šildymas 1/

 

Transporto priemonės durų ir kitų angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Vidurkiai, gauti po...................................................................................... pastovaus veikimo valandų

(nuo............................. ryto (vakaro) iki........................................................................... ryto (vakaro):

 

a) Kėbulo vidutinė išorės temperatūra: q e =....................°C ±................ K

 

b) Kėbulo vidutinė vidaus temperatūra: q i =.................... °C ±............... K

 

c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas: D q =....................................... K

 

Didžiausias temperatūrų skirtumas:

Kėbulo išorėje...................................................................................................................................... K

Kėbulo viduje...................................................................................................................................... K

 

Kėbulo sienelių vidutinė temperatūra......... q e+ q i ………………………………………............. °C

                                                                        2

Šilumos keitiklio veikimo temperatūra 2/.......................................................................................... °C

 

Rasos iškritimo taškas kėbulo išorėje, esant pastoviam veikimui 3/

 

.................................................. °C ±.................................................................................................. K

 

Bendra patikrinimo trukmė................................................................................................................. h

 

Pastovaus veikimo trukmė.................................................................................................................... h

 

Šilumos keitiklių sunaudota energija: W1.......................................................................................... W

 

Ventiliatorių absorbuota energija: W2................................................................................................ W

 

Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Vidinio vėsinimo patikrinimas 1/             K = W1 – W2

                                                                          S x D q

Vidinio šildymo patikrinimas 1/               K = W1 – W2

                                                                           S x D q

K =........................... W/m2 K

 

Patikrinimo išmatavimų didžiausia paklaida....................................................................................... %

 

Pastabos: 3/.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

 

(Pabaigiama tik tuo atveju, kai transporto priemonė neturi šiluminių įrengimų)

 

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR). 1/.

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki.................................................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

_______________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

2/ Nurodyti tik vidinio vėsinimo patikrinimui.

3/ Jei kėbulas ne gretasienio formos, nurodykite taškus, kuriuose buvo išmatuota kėbulo išorės ir vidaus temperatūros.

______________


PAVYZDYS Nr. 2 B

2 dalis

 

Transporto priemonių cisternų skystiems maisto produktams vežti bendro šilumos perdavimo koeficiento išmatavimai pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 16–25 punktus.

________________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metodas: vidinis šildymas

 

Transporto priemonės angų uždarymo data ir laikas..............................................................................

 

Vidurkiai, gauti po...................................................................................... pastovaus veikimo valandų

 

(nuo.................................. ryto (vakaro) iki..................................... ryto (vakaro):

 

(a) Cisternos vidutinė išorės temperatūra: qe =................. °C ±............... K

 

(b) Cisternos vidutinė vidaus temperatūra:

 

q i = S Sin x q in......................................... °C ±............ K

S Sin

(c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas: D q............................................ K

 

Didžiausias temperatūrų skirtumas:

 

Cisternos viduje....................................................................................................................... K

 

Kiekvieno skyriaus viduje....................................................................................................... K

 

Cisternos išorėje....................................................................................................................... K

 

Cisternos sienelių vidutinė temperatūra............................................................................................. °C

 

Bendra tikrinimo trukmė...................................................................................................................... h

 

Pastovaus veikimo trukmė.................................................................................................................... h

 

Šilumos keitiklių sunaudota energija: W1.......................................................................................... W

 

Ventiliatorių absorbuota energija: W2................................................................................................ W

 

Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                                                               K = W1 + W2

                                                                        S x D q

 

                                                               K =........................... W/m2 K

 

Tikrinimo išmatavimų didžiausia paklaida.......................................................................................... %

 

Pastabos: 1/.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

 

(Pabaigiama tik tuo atveju, kai transporto priemonė neturi šiluminių įrengimų.)

 

Pagal šio tikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR). 2/.

Tačiau naudotis šio tikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

___________________

1/ Jei cisterna nėra gretasienio formos, nurodykite taškus, kuriuose buvo išmatuotos kėbulo išorės ir vidaus temperatūros.

2/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 3

2 dalis

 

Naudojamos transporto priemonės izoterminių savybių patikrinimas, atliktas ekspertų pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 29 punktą.

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimas rėmėsi patikrinimo ataskaita Nr. .................... (data)........................................................ ,

kurią sudarė įgaliota tikrinimo stotis (pavadinimas ir adresas)...............................................................

................................................................................................................................................................

 

Atskirų dalių būklė patikrinimo metu:

 

Stogas.....................................................................................................................................................

 

Šoninės sienelės......................................................................................................................................

 

Galinės sienelės......................................................................................................................................

 

Grindys...................................................................................................................................................

 

Durys ir kitos angos................................................................................................................................

 

Sujungimai..............................................................................................................................................

 

Vandens, naudojamo plovimui, nutekamosios angos.............................................................................

 

Hermetiškumo patikrinimas ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Naujos transporto priemonės K koeficientas (nurodytos ankstesnėje patikrinimo ataskaitoje).............

................................................................................................................................................................

 

Pastabos:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip trejus metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR). 1/.

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

___________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 4 A

3 dalis

 

Transporto priemonės šaldytuvo, naudojančios ledą arba sausą ledą, šaldymo įrengimo efektyvumo nustatymas įgaliotoje tikrinimo stotyje pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 32–36 punktus, išskyrus 34 (b) ir 34 (c) punktus

______________________________________________________________________________

 

Šaldymo įrengimas:

 

Šaldymo įrengimo aprašymas.....................................................................................................

 

Šaldančiosios priemonės rūšis.....................................................................................................

 

Gamintojo nustatytas nominalus šaldančiosios priemonės kiekis........................................... kg

 

Patikrinimo metu naudotos šaldančiosios priemonės kiekis................................................... kg

 

Pavara, kurios veikimas nepriklausomas (priklausomas) nuo magistralės 1/

 

Šaldymo įrengimas nuimamas (nenuimamas) 1/

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris).................................................................................................................

 

Pagaminimo metai......................................................................................................................

 

Užpildymo priemonė (apibūdinimas, kur patalpinta,

pridėkite brėžinį, jei būtina)........................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Vidaus ventiliacijos prietaisai:

 

Aprašymas (prietaisų skaičius ir t. t.)..........................................................................................

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga (pajėgumas).............................................................................................................. m3 /h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis................................................. m2, ilgis..................... m

 

Oro užtvaros ekranas; aprašymas 1/............................................................................................

 

Automatiniai įtaisai................................................................................................................................

 

Vidutinė temperatūra patikrinimo pradžioje:

 

Viduje:................................................... °C ±..................................................... K

 

Išorėje:................................................... °C ±..................................................... K

 

Rasos iškritimo momentas tikrinimo kameroje.................. °C ±.................... K

 

Vidinės šildymo sistemos galingumas................................................................................................ W

 

Transporto priemonės durų ir kitų angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Kėbulo vidutinės vidaus ir išorės temperatūrų įrašai ir (arba) kreivė, rodanti temperatūrų kitimą pagal laiką

................................................................................................................................................................

 

Pastabos:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR).

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

_________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 4 B

3 dalis

 

Transporto priemonės šaldytuvo su eutektinėmis plokštelėmis šaldymo įrengimo efektyvumo nustatymas įgaliotoje tikrinimo stotyje pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 32–36 punktus, išskyrus 34 a ir 34 c punktus.

________________________________________________________________________________

 

Šaldymo įrengimas:

 

Aprašymas..................................................................................................................................

 

Eutektinio tirpalo rūšis................................................................................................................

 

Gamintojo nustatytas nominalus eutektinio tirpalo kiekis.................................................................. kg

 

Latentinis šildymas gamintojo nustatytoje užšalimo temperatūroje

........................................................................................................................................................... °C

 

Vėsinimo prietaisas nuimamas (nenuimamas) 1/

 

Pavara, kurios veikimas nepriklausomas (priklausomas) nuo magistralės 1/

 

Gamintojas............................................................................................................................................ .

 

Rūšis, serija (numeris).............................................................................................................................

 

Pagaminimo metai..................................................................................................................................

 

Eutektinės plokštelės: modelis...................... tipas.................................................................................

 

Plokštelių matmenys, skaičius ir išdėstymas;

atstumas nuo sienelių (pridėkite brėžinius).............................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Gamintojo nustatytas bendras šalčio rezervas, esant užšaldymo

temperatūrai................................................ °C......................................... W

 

Vidinės ventiliacijos prietaisai (jei jų yra)

Aprašymas..................................................................................................................................

 

Automatiniai įtaisai.....................................................................................................................

 

Šaldymo įrengimas (jei toks yra):

 

Modelis....................................................... tipas.................................... Nr. ............................

 

Kur išdėstyti...............................................................................................................................

 

Kompresorius: modelis............................................ tipas...........................................................

 

Pavaros tipas...............................................................................................................................

 

Šaldančios priemonės rūšis.........................................................................................................

 

Kondensatorius......................................................................................................................................

 

Šaldymo galingumas, nurodytas gamintojo konkrečiai užšaldymo temperatūrai, išorinei temperatūrai esant +30 °C................................................................................................................................................................

 

Automatiniai įtaisai:

 

Atšildymo mechanizmas (jei toks yra)........................................................................................

 

Termostatas.................................................................................................................................

 

Žemo spaudimo relė...................................................................................................................

 

Aukšto spaudimo relė.................................................................................................................

 

Atbulinis vožtuvas......................................................................................................................

 

Kiti..............................................................................................................................................

 

Papildomi prietaisai:

 

Elektra apšildomi durų sujungimo įtaisai:

 

Varžos galingumas pagal linijinį metrą.......................................................................................... W/m

 

Varžos linijinis ilgis............................................................................................................................. m

 

Vidutinė temperatūra patikrinimo pradžioje:

 

Viduje:............................ °C ±............................................................................. K

 

Išorėje.............................. °C ±............................................................................. K

 

Rasos iškritimo taškas tikrinimo kameroje............................ °C ±................................... K

 

Vidaus apšildymo sistemų galingumas................................................................................. W

 

Transporto priemonės durų ir angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Šalčio kaupimo laiko tarpas h.................................................................................................................

 

Kėbulo vidutinės vidaus ir išorės temperatūrų įrašai ir (arba) kreivė, rodanti temperatūrų kitimą pagal laiką.   

 

Pastabos..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR).

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

_____________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 4 C

3 dalis

 

Transporto priemonės šaldytuvo, naudojančios skystas dujas, šaldymo prietaiso efektyvumo patikrinimas įgaliotoje tikrinimo stotyje pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 32–36 punktus, išskyrus 34 a ir 34 b punktus.

________________________________________________________________________________

 

Šaldymo įrengimai:

 

Aprašymas..................................................................................................................................

 

Pavara, kurios veikimas nepriklausomas (priklausomas) nuo magistralės 1/

 

Šaldymo įrengimas nuimamas (nenuimamas) 1/

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris)................................................................................................................ .

Pagaminimo metai......................................................................................................................

 

Šaldančiosios priemonės rūšis.....................................................................................................

 

Gamintojo nustatytas nominalus šaldančiosios priemonės kiekis........................................... kg

 

Patikrinimo metu naudotas šaldančiosios priemonės kiekis................................................... kg

 

Rezervuaro aprašymas................................................................................................................

 

Užpildymo priemonė (apibūdinama, kur patalpinta)..................................................................

 

Vidinės ventiliacijos prietaisai:

 

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).....................................................................................

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga (pajėgumas).......................................................................................................................... m3 /h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis.............................................. m2, ilgis.................................... m

 

Automatiniai įtaisai................................................................................................................................

 

Vidutinė temperatūra patikrinimo pradžioje:

 

Viduje:.................................. ° C ±...................................................... K

 

Išorėje:...................................... ° C ±.................................................. K

 

Rasos iškritimo momentas tikrinimo kameroje............ ° C ±.......... K

 

Vidinės apšildymo sistemos galingumas............................................................................................ W

 

Transporto priemonės durų ir kitų angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Kėbulo vidutinės vidaus ir išorės temperatūrų užrašymas ir (arba) kreivė, rodanti temperatūrų kitimą pagal laiką................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pastabos:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR).

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

____________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 5

3 dalis

 

Transporto priemonių refrižeratorių šaldymo įrengimo efektyvumo patikrinimas įgaliotoje tikrinimo stotyje pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 37 – 40 punktus.

_____________________________________________________________________________

 

Refrižeratoriaus šaldymo įrengimai:

 

Pavara, kurios veikimas nepriklausomas (priklausomas) nuo magistralės 1/

 

Refrižeratoriaus šaldymo prietaisas nuimamas (nenuimamas) 1/

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris).................................................................................................................

 

Pagaminimo metai..................................................................................................................... .

 

Šaldymo priemonės rūšis........................................................................................................... .

 

Gamintojo nurodytas naudingas šaldymo galingumas, išorės temperatūrai esant +30 C,

o vidaus temperatūrai:

 

0° C....................................................................................................................................... . W

 

-10° C...................................................................................................................................... W

 

-20° C...................................................................................................................................... W

 

Kompresorius:

 

Modelis..................................... Tipas....................................................................

 

Pavara elektrinė (šiluminė) hidraulinė 1/

 

Aprašymas..................................................................................................................................

 

Modelis............................. tipas......................... galingumas............. kW.................... aps./min

 

Kondensatorius ir garintuvas......................................................................................................

 

Ventiliatoriaus (-ių) variklis: modelis...... rūšis...... skaičius........................................................

 

Galingumas................................................................................... kW......................... aps./min.

 

Vidinės ventiliacijos prietaisai:

 

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).....................................................................................

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga.................................................................................................................................. m3 /h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis............... m2, ilgis....................................................... m

 

Automatiniai įtaisai:

 

Atšildymo prietaisas (jei toks yra)..............................................................................................

 

Termostatas.................................................................................................................................

 

Žemo spaudimo relė...................................................................................................................

 

Aukšto spaudimo relė.................................................................................................................

 

Atbulinis vožtuvas......................................................................................................................

 

Kiti..............................................................................................................................................

 

Vidutinė temperatūra tikrinimo pradžioje:

 

Vidaus temperatūra........................ °C ±................................................................................. K

 

Išorės temperatūra........................ °C ±................................................................................... K

 

Rasos iškritimo momentas tikrinimo kameroje............ °C ±.................................................... K

 

Vidinės apšildymo sistemos galingumas............................................................................................ W

 

Transporto priemonės durų ir kitų angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Kėbulo vidutinės vidaus ir išorės temperatūrų užrašymas ir (arba) kreivė, rodanti temperatūrų kitimą pagal laiką

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Laiko tarpas nuo tikrinimo pradžios iki tol, kol bus pasiekta numatyta kėbulo vidutinė vidaus temperatūra

.............................................................................................................................................................. h

________________________________________________________________________________

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR).

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

______________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

______________


PAVYZDYS Nr. 6

3 dalis

 

Apšildomos transporto priemonės šildymo prietaiso efektyvumo patikrinimas įgaliotoje tikrinimo stotyje pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 43–47 punktus.

________________________________________________________________________________

 

Šildymo prietaisas:

 

Apibūdinimas.............................................................................................................................

 

Pavara, kurios veikimas nepriklausomas (priklausomas) nuo magistralės 1/

 

Šildymo prietaisas nuimamas (nenuimamas) 1/

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris).................................................................................................................

 

Pagaminimo metai......................................................................................................................

 

Kur patalpintas...........................................................................................................................

 

Bendras šilumokaitos paviršiaus plotas................................................................................. m2

 

Gamintojo nustatytas naudingas galingumas........................................................................ kW

 

Vidinės ventiliacijos prietaisai:

 

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).....................................................................................

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga.................................................................................................................................. m3 /h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis..................................... m2, ilgis................................. m

 

Vidutinė temperatūra tikrinimo pradžioje:

 

Vidaus temperatūra:.................... °C ±......................... K

 

Išorės temperatūra:................... °C ±........................... K

 

Transporto priemonės durų ir kitų angų

uždarymo data ir laikas..........................................................................................................................

 

Kėbulo vidutinės vidaus ir išorės temperatūrų užrašymas ir (arba) kreivė, rodanti temperatūrų kitimą pagal laiką.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Laiko tarpas nuo patikrinimo pradžios iki tol, kol bus pasiekta numatyta kėbulo vidutinė vidaus temperatūra............................................h

 

Kur reikia, nurodykite vidutinį šildymo prietaiso galingumą, reikalingą tikrinimo metu palaikyti nurodytą 2/ kėbulo vidaus ir išorės temperatūrų skirtumą................................................................................................. W

 

Pastabos:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

 

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IN (IR).

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip trejus metus, t. y. iki........................................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

______________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

2/ Naujoms transporto priemonėms padidinamas 35 %.

______________


PAVYZDYS Nr. 7

3 dalis

 

Ekspertų atliktas naudojamos transporto priemonės šaldytuvo šaldymo prietaiso efektyvumo patikrinimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 49 a punktą.

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu buvo remtasi tikrinimo ataskaita Nr. ............... (data).................., kurią sudarė įgaliota tikrinimo stotis (ekspertas), (pavadinimas), (pavardė), (adresas)...........................................................................

................................................................................................................................................................

 

Šaldymo prietaisas:

 

Apibūdinimas.............................................................................................................................

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris).................................................................................................................

.

Pagaminimo metai......................................................................................................................

 

Šaldymo priemonės rūšis............................................................................................................

 

Nominalus šaldymo priemonės kiekis, nustatytas gamintojo................................................. kg

 

Patikrinimo metu naudotos šaldymo priemonės kiekis........................................................... kg

 

Užpildymo priemonė (apibūdinama, kur patalpinta)..................................................................

 

Vidinės ventiliacijos prietaisai:

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).....................................................................................

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga (pajėgumas)............................................................................................................... m3/h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis..................................... m2, ilgis................................. m

 

Vėsinimo prietaisų ir ventiliacijos prietaisų būklė..................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pasiekta vidaus temperatūra.............................................................................................................. °C

esant išorės temperatūrai.................................................................................................................... °C

 

Transporto priemonės vidaus temperatūra prieš tai, kol dar neveikia

šaldymo prietaisas.............................................................................................................................. °C

 

Visas šaldymo įrengimo veikimo laikas................................................................................................ h

 

Laiko tarpas nuo tikrinimo pradžios iki tol, kol pasiekiama numatyta kėbulo vidutinė vidaus temperatūra        h

 

Termostato veikimo patikrinimas...........................................................................................................

 

Transporto priemonėms šaldytuvams su eutektinėmis plokštelėmis:

 

Vėsinimo prietaiso veikimo laikas,

šaldant eutektinį tirpalą........................................................................................................................ h

 

Laikas, kurį išsilaiko vidinė oro temperatūra,

esant jau išjungtam prietaisui................................................................................................................ h

Pastabos:.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

________________________________________________________________________________

 

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip trejus metus su skiriamuoju ženklu...................

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

______________


PAVYZDYS Nr. 8

3 dalis

 

Ekspertų atliktas naudojamos transporto priemonės refrižeratoriaus šaldymo prietaiso efektyvumo patikrinimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 49 b punktą.

______________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu buvo remtasi tikrinimo ataskaita Nr. ............ (data)....................., kurią sudarė įgaliota tikrinimo stotis (ekspertas), (pavadinimas), (pavardė), (adresas)...........................................................................

................................................................................................................................................................

 

Šaldymo įrengimas:

 

Tipas...........................................................................................................................................

 

Gamintojas..................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris)................................................................................................................ .

 

Pagaminimo metai......................................................................................................................

 

Apibūdinimas.............................................................................................................................

 

Gamintojo nustatytas naudingas šaldymo galingumas, esant išorės temperatūrai +30 °C ir vidaus temperatūrai:

 

0 °C......................................................................................................................................... W

 

-10 °C...................................................................................................................................... W

 

-20 °C...................................................................................................................................... W

 

Šaldymo priemonės rūšis ir kiekis...................................................................................................... kg

 

Vidaus ventiliacijos prietaisai:

 

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).....................................................................................

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas........................................................................................ W

 

Išeiga................................................................................................................................. m3 /h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis.......................................... m2, ilgis............................ m

 

Šaldymo prietaiso ir vidaus ventiliacijos prietaisų būklė........................................................................

 

Pasiekta vidaus temperatūra............................................................................................................... °C

 

esant išorės temperatūrai........................................................................................................ °C

 

ir šaldymo įrengimo santykinio veikimo laikui........................................................................ %

 

Veikimo laikas.......................................................................................................................... h

 

Termostato veikimo patikrinimas...........................................................................................................

 

Pastabos:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

 

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip trejus metus su skiriamuoju ženklu ….

 

Sudarė:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

______________


PAVYZDYS Nr. 9

3 dalis

 

Ekspertų atliktas naudojamos apšildomos transporto priemonės šildymo prietaiso efektyvumo patikrinimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 49 c punktą.

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu buvo remtasi tikrinimo ataskaita Nr. ........ (data).........................., kurią sudarė įgaliota tikrinimo stotis (ekspertas), (pavadinimas), (pavardė), (adresas)...........................................................................

................................................................................................................................................................

 

Apšildymo įrengimo tipas:

 

Apibūdinimas............................................................................................................................

 

Gamintojas.................................................................................................................................

 

Tipas, serija (numeris)................................................................................................................

 

Pagaminimo metai.....................................................................................................................

 

Kur patalpinta............................................................................................................................

 

Bendras šilumokaitos paviršiaus plotas................................................................................. m2

Gamintojo nustatytas naudingas galingumas....................................................................... kW

 

Vidaus ventiliacijos prietaisai:

 

Apibūdinimas (prietaisų skaičius ir t. t.).................................................................................... .

 

Elektrinių ventiliatorių galingumas......................................................................................... W

 

Išeiga (pajėgumas)............................................................................................................... m3/h

 

Vamzdelių matmenys: skersinis pjūvis................................... m2, ilgis................................... m

 

Šildymo prietaiso ir vidaus ventiliacijos prietaisų būklė

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Pasiekta vidaus temperatūra................................................................................................... °C

 

Esant išorės temperatūrai........................................................................................................ °C

 

ir santykinio veikimo laikui..................................................................................................... %

 

Veikimo laikas.......................................................................................................................... h

 

Termostato veikimo patikrinimas...........................................................................................................

 

Pastabos..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip trejus metus su skiriamuoju ženklu.....

 

Sudaryta:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

______________


PAVYZDYS Nr. 10

 

TIKRINIMO ATASKAITA,

 

parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių

Patikrinimo ataskaita Nr. ........

 

Šaldymo įrengimo efektyvaus šaldymo galingumo nustatymas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 51–59 punktus.

________________________________________________________________________________

 

Stotis, įgaliota atlikti tikrinimus

 

Pavadinimas................................................................................................................................

 

Adresas.......................................................................................................................................

 

Šaldymo įrengimą pateikė..........................................................................................................

 

a) Įrengimo techninės charakteristikos

 

Pagaminimo data:.............................        Modelis:..........................................................

 

Tipas:................................................        Serijos Nr. .......................................................

 

Kategorija (1)

 

autonominis (neautonominis)

nuimamas (nenuimamas)

vienas elementas (sumontuojamas iš atskirų elementų)

 

Aprašymas:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Kompresorius: modelis:........................................................................................... tipas:......................

 

Cilindrų skaičius:.............................................. Cilindro darbo tūris:....................................................

 

Nominalus apsisukimų skaičius:............................................................................................... aps./min.

 

Pavaros rūšis 1/: elektros variklis, atskiras vidinio degimo variklis, transporto

priemonės variklis, transporto priemonės eiga.

 

Kompresoriaus pavaros variklis: (žiūrėkite 1 ir 2 įrašus)

 

Elektros variklis:

 

Modelis:.......................................................                    tipas:.........................................

 

Galingumas:.......... kW.............. aps./min.                      maitinimo įtampa.................. V

 

Srovės dažnis....................................... Hz

 

Vidaus degimo variklis:

 

Modelis:....................................................                       tipas:.............................................

 

Cilindrų skaičius:......................................                       cilindrų darbo tūris:...................

 

Galingumas:............. kW.......... aps./min.                        degalai:.........................................

 

Hidraulinis variklis:

 

Modelis:.....................................................                      tipas:..............................................

 

Pavara:......................................................

 

Kintamosios srovės generatorius:

 

Modelis:....................................................                      tipas:...............................................

 

Apsisukimų skaičius:                                 (nominalus, gamintojo nurodytas skaičius:

                                                                   (

                                                                   (....................................................... aps./min.

                                                                    (

                                                                    (minimalus:................................... aps./min.)

 

Šaldymo priemonė:...............................................................................................................................

 

Šilumos keitikliai

 

 

Kondensatorius

Garintuvas

 

 

 

Modelis – tipas

 

 

 

 

 

Vamzdelių skaičius

 

 

 

 

 

Mentelės ilgis (mm) 2/

 

 

 

 

 

Vamzdelis: rūšis ir diametras (mm) 2/

 

 

 

 

 

Šilumos keitiklio paviršiaus plotas (m2) 2/

 

 

 

 

 

Priekinis plotas (m2)

 

 

 

 

 

Skaičius

 

 

Kiekvieno ventiliatoriaus mentelių skaičius

 

 

Diametras (mm)

 

 

Bendras nominalus galingumas (W) 2/ arba 3/

 

 

Nominali išeiga esant spaudimui....... Pa (m3/h) 2/

 

 

Pavaros rūšis

 

 

 

Išsiplėtimo vožtuvas:

Tipas:........................ Modelis: ..................................................

 

Reguliuojamas:............................. Nereguliuojamas 1/:........................................................................ .

 

Atšildymo įrengimas:.............................................................................................................................

 

Automatiniai įtaisai:...............................................................................................................................

 

Išmatavimų rezultatai ir šaldymo charakteristikos

(Vidutinė oro temperatūra kondensatoriuje............... °C)

 

Naudingas šaldymo galingumas

W

 

 

 

 

Vidaus temperatūra prie garintuvo įėjimo angos

°C

 

 

 

 

Vidutinė vidaus temperatūra

°C

 

 

 

 

Vidutinė temperatūra aplink kėbulą

°C

 

 

 

 

Degalų arba elektros energijos sunaudojimas

W arba l/h

 

 

 

 

Ventiliatorių absorbuota jėga 4/

W

 

 

 

 

Šaldymo priemonės entalpija prie garintuvo išėjimo angos 4/

J/kg

 

 

 

 

Šaldymo priemonės entalpija prie garintuvo įėjimo angos 4/

J/kg

 

 

 

 

Šaldymo priemonės cirkuliacijos greitis

kg/s

 

 

 

 

Vidinio šildymo sistemos su ventiliatoriumi galingumas

W

 

 

 

 

Kompresoriaus apsisukimų skaičius

aps./min.

 

 

 

 

Kintamosios srovės generatoriaus apsisukimų skaičius

aps./min.

 

 

 

 

Ventiliatorių apsisukimų skaičius

aps./min.

 

 

 

 

 

Nominalus apsisukimų skaičius

Minimalus apsisukimų skaičius

 

b) Tikrinimo metodai ir rezultatai:

 

Tikrinimo metodas 1/: šilumos subalansavimo metodas (entalpijos skirtumų metodas)

 

Vidutinis paviršiaus plotas kalorimetrinėje kameroje =.................................................................... m2

 

kameros U koeficiento išmatuotas dydis su šaldymo įrengimu............. W/ °C,

 

vidutinei sienelių temperatūrai esant................... °C.

 

Transporto priemonėje:

 

transporto priemonės U koeficiento išmatuotas dydis su šaldymo įrengimu......... W/° C, vidutinei sienelių temperatūrai esant..................... °C.

 

Metodas, naudojamas patikslinti kameros U koeficientą, kaip kameros sienelių vidutinės temperatūros funkciją:................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Didžiausios paklaidos, nustatant:

 

kameros U koeficientą................................................................................................................

 

įrengimo šaldymo galingumą......................................................................................................

 

c) Patikrinimai:

 

Temperatūros reguliatorius:

 

Nustatymo tikslumas............................ °C

 

Svyravimai............................................. °C

 

Atšildymo prietaisų veikimas 1/:

 

patenkinamas (nepatenkinamas)

 

Oro srovės, išeinančios iš garintuvo, tūris:

 

išmatuotas dydis................................ m3 /h

 

esant spaudimui..................................... Pa

 

Ar yra priemonių, tiekiančių šilumą į garintuvą termostato temperatūrai tarp 0°C ir 12 °C 1/ nustatyti: taip/ne.

 

(d) Pastabos............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Sudaryta:.......................................

 

Data:.........................................................................................                                                    

Atsakingas asmuo

_________________

1/ Išbraukite, ko nereikia.

2/ Gamintojo nurodytas dydis.

3/ Jei reikia.

4/ Tik entalpijos skirtumo metodu.

______________


1 PRIEDO 3 papildymas

 

A. Sertifikato dėl transporto priemonių atitikimo, minėto 1 priedo 1 papildymo 4 punkte, pavyzdys

 

SERTIFIKATO, IŠDUODAMO IZOLIUOJANČIOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, TRANSPORTO PRIEMONĖMS ŠALDYTUVAMS, TRANSPORTO PRIEMONĖMS REFRIŽERATORIAMS IR APŠILDOMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOMS GREITAI GENDANČIŲ MAISTO PRODUKTŲ TARPTAUTINIAMS GABENIMAMS SAUSUMOS KELIAIS, PAVYZDYS

______________

 

1/                   6/

 

IZOLIUOJANTI

ŠALDYTUVAS

REFRIŽERATORIUS

APŠILDOMA

 

SERTIFIKATAS, 2/

 

išduotas pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP)

 

1. Išduodanti sertifikatą įstaiga..............................................................................................................

2. Transporto priemonė 3/.......................................................................................................................

3. Identifikacijos numeris.........................., išduotas (kieno).................................................................

4. Savininkas arba valdytojas.................................................................................................................

5. Įgaliotas asmuo...................................................................................................................................

6. Yra patvirtintas kaip 4/.......................................................................................................................

6.1. su vienu ar daugiau šilumos prietaisų, kuris(kurie) yra:

6.1.1. autonominiai;                                 )

6.1.2. neautonominiai;                             )

6.1.3. nuimami;                                      5/

6.1.4. nenuimami                                     )

7. Kuo remiantis išduotas sertifikatas

7.1. Šis sertifikatas išduotas, remiantis:

7.1.1. transporto priemonės patikrinimais,

7.1.2. nustatyto transporto priemonės pavyzdžio atitikimu,

7.1.3. periodiška kontrole,                    7/

7.1.4. pereinamojo laikotarpio nuostatais.

7.2. Jeigu sertifikatas išduotas remiantis tikrinimais arba nuostata, kad transporto priemonė atitinka išbandytą to paties tipo transporto priemonę, tada nurodykite:

7.2.1. tikrinimo stotį............................................................................................................

7.2.2. tikrinimų pobūdį 8/....................................................................................................

7.2.3. ataskaitos (-ų) numerį (-ius).......................................................................................

7.2.4. K koeficientą.............................................................................................................

7.2.5. naudingą šaldymo galingumą 9/, esant išorės temperatūrai 30° C, o vidaus temperatūrai:

......................... °C.................. W

......................... °C.................. W

......................... °C.................. W

8. Sertifikatas galioja iki.............................................................................................................

8.1. su sąlyga, jeigu:

8.1.1. izoterminis kėbulas (ir kitais atvejais – šilumos prietaisas) bus techniškai tvarkingas;

8.1.2. šilumos prietaisuose nieko esminio nebus keičiama;

8.1.3. jeigu bus keičiamas šilumos prietaisas, jis turi būti pakeistas į tokį pat arba su didesniu šaldymo galingumu.

9. Sudaryta:................................................. 10. Data..........................................

Sertifikatą išdavusi įstaiga

 

B. Transporto priemonės sertifikato plokštelė, atitinkanti šio priedo 1 papildymo 4 punkto nuostatas

 

1. Sertifikato plokštelė turi būti tinkamai pritvirtinama prie transporto priemonės gerai matomoje vietoje šalia kitų patvirtinančių transporto priemonės tinkamumą vežti plokštelių, išleistų oficialiems tikslams. Plokštelė, atitinkanti toliau nurodytą pavyzdį, turi būti stačiakampio formos iš nerūdijančio ir ugniai atsparaus metalo mažiausiai 160 mm x 100 mm dydžio. Užrašai ant plokštelės turi būti anglų, prancūzų arba rusų kalbomis, gerai įskaitomi ir nenuvalomi:

a) lotyniškos raidės „ATP“, po jų užrašas „APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS“ („Leidžiama vežti greitai gendančius produktus“);

b) „APPROVAL NUMBER“ („Patvirtintas numeris“) – oficialaus leidimo numeris ir valstybės, kurioje buvo išduotas sertifikatas tai transporto priemonei, skiriamasis ženklas (naudojamas tarptautiniame transporte) bei įrašo apie išduotą sertifikatą numeris (skaičius, raidės);

c) „EQUIPMENT NUMBER“ („Transporto priemonės numeris“) – individualus numeris, kuriuo identifikuojama konkreti transporto priemonė (tai gali būti ir gamintojo numeris);

d) „ATP MARK“ („ATP ženklas“) – skiriamasis ženklas, aprašytas 1 priedo 4 papildyme, atitinkantis transporto priemonės klasę ir kategoriją;

e) „VALID UNIT“ („Galioja iki „) – data (metai ir mėnuo), kada pasibaigia transporto priemonės tinkamumo galiojimo laikas. Jeigu sertifikatas yra atnaujinamas po tikrinimo arba apžiūrėjimo, toje pačioje eilutėje turi būti pažymėta nauja galiojimo termino data.

2. Raidės „ATP“ ir skiriamųjų ženklų raidės turi būti maždaug 20 mm aukščio. Kitos raidės ir skaičiai turi būti ne mažesni kaip 5 mm aukščio.

______________

 

______________


1 priedo 4 papildymas

 

SKIRIAMIEJI ŽENKLAI, PRITVIRTINAMI PRIE SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

 

Skiriamieji ženklai, aprašyti šio priedo 1 papildymo 5 punkte, susideda iš didžiųjų lotyniškų raidžių tamsiai mėlyname arba baltame fone; raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Skiriamieji ženklai pateikiami toliau:

 

Transporto priemonės:

Skiriamasis ženklas:

Normaliai izoliuota transporto priemonė

IN

Stipriai izoliuota transporto priemonė

IR

A klasės normaliai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RNA

A klasės labai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RRA

B klasės labai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RRB

C klasės labai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RRC

D klasės normaliai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RND

D klasės labai izoliuota transporto priemonė šaldytuvas

RRD

A klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FNA

A klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRA

B klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FNB1/

B klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRB

C klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FNC1/

C klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRC

D klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FND

D klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRD

E klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FNE1/

E klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRE

F klasės normaliai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FNF1/

F klasės labai izoliuota transporto priemonė refrižeratorius

FRF

A klasės normaliai izoliuota apšildoma transporto priemonė

CNA

A klasės labai izoliuota apšildoma transporto priemonė

CRA

B klasės labai izoliuota apšildoma transporto priemonė

CRB

 

Jeigu transporto priemonė turi nuimamus arba priklausomus šilumos prietaisus, prie skiriamojo ženklo ar skiriamųjų ženklų bus pridedama raidė „X“.

Data (metai ir mėnuo), minimi šio priedo 3 papildymo 8 skyriuje A dalyje kaip sertifikato galiojimo pasibaigimo data, turi būti įtraukti į skiriamąjį ženklą ar ženklus.

 

Modelis:

 

RNA

5-1974

 

5 = mėnuo (gegužė)                          (Sertifikato galiojimo pasibaigimo data)

1974 = metai

 

________________

1/Žiūrėkite šio priedo 5 punkto pereinamojo laikotarpio nuostatas.

______________


2 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PASIRINKIMAS IR TEMPERATŪROS SĄLYGOS, KURIŲ TURI BŪTI LAIKOMASI GABENANT GREITAI (LABAI) ŠALDYTUS IR ŠALDYTUS MAISTO PRODUKTUS

 

1. Greitai (labai) šaldytiems ir šaldytiems maisto produktams gabenti transporto priemonės turi būti pasirenkamos ir naudojamos atsižvelgiant į tai, kad gabenimo metu aukščiausia maisto produktų temperatūra bet kurioje krovinio dalyje jokiu būdu nebūtų aukštesnė nei nurodytoji.

2. Taigi maisto produktų temperatūra bet kuriame krovinio taške turi būti ne aukštesnė, kaip nurodytoji temperatūra pakraunant, gabenant ir iškraunant.

3. Jeigu prireikia atidaryti transporto priemonę, pavyzdžiui, kontrolei atlikti, labai svarbu, kad nebūtų pažeidžiamos šio priedo ir Tarptautinės prekių kontrolės pasienyje konvencijos sąlygos.

4. Kai kurių procesų metu, pavyzdžiui, transporto priemonės garintuvo atšildymo metu tam tikroje krovinio dalyje, pavyzdžiui, prie garintuvo, yra leidžiamas trumpas maisto produktų paviršiaus temperatūros pakilimas, bet ne daugiau kaip 3° C.

 

Ledai............................................................................................................ -20° C

Šaldyta arba greitai (labai) užšaldyta žuvis,

žuvies produktai, moliuskai, vėžiagyviai

ir kiti greitai šaldyti maisto produktai.......................................................... -18° C

Visi šaldyti maisto produktai (išskyrus sviestą)........................................... -12° C

Sviestas........................................................................................................ -10° C

 

Labai šaldyti ir šaldyti produktai, minimi toliau, atvežus turi būti iškart toliau apdorojami:1/

 

Sviestas

 

Koncentruotos vaisių sultys

__________________

1/ Gabenant išvardytus labai šaldytus ir šaldytus maisto produktus, kuriuos atvežus iškart reikia apdoroti, leidžiama palaipsniui didinti temperatūrą, bet atvykus temperatūra negali būti aukštesnė kaip ta, kurią nurodė siuntėjas ir kuri nurodyta gabenimo kontrakte. Temperatūra negali būti aukštesnė kaip didžiausia temperatūra, nurodyta šaldomiems, kaip minima 3 priede, maisto produktams. Gabenimo dokumentuose turi būti nurodytas maisto produkto pavadinimas, ar produktas labai šaldytas ar šaldytas, ar jį reikia iš karto apdoroti, pristačius į nurodytą vietą. Šis gabenimas atitiks ATP patvirtintą transporto priemonę, nenaudojant šilumos prietaisų maisto produktų temperatūrai didinti.

______________


3 priedas

 

TEMPERATŪROS SĄLYGOS GABENANT KAI KURIUOS MAISTO PRODUKTUS, KURIE NĖRA NEI GREITAI (LABAI) ŠALDYTI, NEI ŠALDYTI

 

Gabenimo metu šių maisto produktų temperatūra negali būti aukštesnė nei toliau nurodyta:

 

Subproduktai

+3° C3/

Sviestas

+6° C

Laukinių žvėrių mėsa

+4° C

Pienas (šviežias arba pasterizuotas) cisternose greitam vartojimui

+4° C3/

Pramoninis pienas

+6° C3/

Pieno produktai (jogurtas, kefyras, grietinėlė ir šviežias sūris)

+4° C3/, 4/

Žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai1/

visada turi būti vežami tirpstančiame lede

Mėsos produktai2/

+6° C

Mėsa (išskyrus subproduktus)

+7° C

Paukštiena ir triušiena

+4° C

__________________

1/ Išskyrus rūkytą, sūdytą, džiovintą ar gyvą žuvį, gyvus moliuskus ir gyvus vėžiagyvius.

2/ Išskyrus sūdytus, rūkytus, džiovintus arba sterilizuotus produktus.

3/ Iš esmės gabenimo trukmė neturi būti ilgesnė kaip 48 valandos.

4/ „Šviežias sūris“ reiškia nesubrendusį sūrį, kuris vartojamas netrukus po pagaminimo ir jo vartojimo laikas yra ribotas.

______________

 * Lietuvos Respublikai įsigalios 2001 m. balandžio 28 d.

1/ Vagonai, sunkvežimiai, priekabos, puspriekabės, konteineriai ir kitos panašios transporto priemonės.

2/ Jeigu transporto priemonės turi cisternas, terminas „kėbulas“ reiškia pačią cisterną.

3/ Šio papildymo galiojimo pradžia yra 1991 m. gegužės 15 d.

1/ Kad apsaugotų nuo užšalimo