LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
2003 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-311 „DĖL TARNYBINIO PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIU IR SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 15 d. Nr. 1V-195

Vilnius

 

P a k e i č i u Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 85-3893; 2009, Nr. 96-4078):

1. Išdėstau 24 punktą taip:

24. Nustatęs, kad prašyme esantys duomenys apie asmenį sutampa su Gyventojų registre bei Valstybės tarnautojų registre esančiais duomenimis ir asmens užimama pareigybė atitinka Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei Sąraše nurodytas pareigybes, Valstybės tarnybos departamento direktorius per 3 darbo dienas (jei prašyme nurodyta, kad tarnybinis pasas turi būti išduotas skubos tvarka – nedelsiant) nuo prašymo ir dokumentų kopijų, taip pat šio tvarkos aprašo 26.7 punkte numatytu atveju – asmens nuotraukų gavimo šiame departamente dienos priima sprendimą išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą. Apie Valstybės tarnybos departamento direktoriaus priimtą sprendimą asmuo informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo priėmimo (jei prašyme nurodyta, kad tarnybinis pasas turi būti išduotas skubos tvarka – nedelsiant) prašyme nurodytu elektroniniu paštu ir telefonu. Tuo atveju, jei asmens veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo nėra asmens dokumentų išrašymo sistemoje arba Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimo išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą dieną nuo asmens veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo patalpinimo asmens dokumentų išrašymo sistemoje yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, asmuo taip pat informuojamas apie tai, kad privalo atvykti į Valstybės tarnybos departamentą, kuriame būtų nuskaityti jo veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas, ir apie tai, kad atvykdamas jis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Papildau šiuo 26.12 punktu ir išdėstau jį taip:

„26.12. jeigu Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimo išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą dieną nuo asmens veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo patalpinimo asmens dokumentų išrašymo sistemoje nėra praėję 6 mėnesiai, Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas atlieka veiksmus, nurodytus šio tvarkos aprašo 26.2–26.4, 26.11 punktuose, bei užsakymui Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl tarnybinio paso išrašymo ir asmens einamų pareigų įrašymo į jį suformuoti panaudoja asmens dokumentų išrašymo sistemoje esamus asmens veido atvaizdą, pirštų atspaudus ir parašą.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis