Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL europos sąjungos teisės aktų projektų TERMINŲ LIETUVIŲ KALBA DERINIMO

 

2010 m. liepos 7 d. Nr. 998

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų projektų lietuvių kalba nuostatų aiškumą ir tikslumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, valstybės mokslinių tyrimų įstaigoms, kurios dalyvauja Europos Sąjungos teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo procese, iki 2010 m. liepos 15 d. paskirti už 1 punkte nurodyto aprašo nuostatų įgyvendinimo koordinavimą atsakingus asmenis.

3. Rekomenduoti Lietuvos bankui, valstybiniams universitetams, kurie dalyvauja Europos Sąjungos teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo procese, iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų terminų klausimus derinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                     ARŪNAS GELŪNAS

 

______________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 998

 

Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų LIETUVIŲ KALBA derinimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato iš Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų gaunamų teisės aktų projektų lietuvių kalba terminų (toliau – terminai) derinimo su ministerijomis, Vyriausybės įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijų, valstybės mokslinių tyrimų įstaigomis, kurios dalyvauja ES teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo procese (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos), su Valstybine lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) tvarką.

2. Iš ES institucijų terminologų ar kitų atsakingų asmenų gautų terminų derinimą, bendro sprendimo priėmimą Lietuvoje koordinuoja Kalbos komisija naudodamasi Lietuvos Respublikos terminų banko organizacine sistema. Terminų derinimą valstybės institucijose ir įstaigose organizuoja jose veikiančios terminijos komisijos, šį darbą koordinuoja paskirti atsakingi asmenys.

3. Neaiškius, netikslius ar netaisyklingus ES teisės aktų projektų lietuvių kalba, gaunamų per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS), terminus valstybės institucijos ir įstaigos derina Aprašo nustatyta tvarka.

 

II. TERMINų derinimas

 

4. Iš ES institucijų terminologų ar kitų atsakingų asmenų gautus terminus Kalbos komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas persiunčia elektroniniu paštu pagal kompetenciją valstybės institucijos ar įstaigos atsakingam asmeniui.

5. Valstybės institucijos ar įstaigos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda terminus šios institucijos terminijos komisijai.

6. Per LINESIS gautų ES teisės aktų projektų lietuvių kalba derintinus terminus už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingi valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojai pateikia tos valstybės institucijos ar įstaigos terminijos komisijai apie tai informavus valstybės institucijos ar įstaigos atsakingą asmenį.

7. Valstybės institucijos ar įstaigos terminijos komisija gautus terminus įvertina (per 10 darbo dienų – apie 20 terminų, jeigu terminai labai sudėtingi, – apie 10 terminų); prireikus pasitelkiama terminijos komisijai nepriklausančių specialistų.

8. Terminijos komisija terminus vertina vadovaudamasi savo institucijos ar įstaigos patvirtintu Terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašu.

9. Terminijos komisijos įvertintus terminus ir pasiūlymus dėl jų keitimo ar taisymo valstybės institucijos ar įstaigos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po terminų įvertinimo persiunčia Kalbos komisijai.

10. Kalbos komisija gautus valstybės institucijos ar įstaigos įvertintus terminus teikia svarstyti savo Terminologijos pakomisei. Į posėdį kviečiami ir terminus vertinusios institucijos ar įstaigos atstovai.

11. Galutinis sprendimas dėl terminų priimamas Terminologijos pakomisės posėdyje.

12. Galutinį sprendimą ES institucijų terminologams ar kitiems atsakingiems asmenims arba valstybės institucijos ar įstaigos atsakingiems asmenims pateikia Kalbos komisija elektroniniu paštu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Suderinti terminai, atsižvelgiant į jų aktualumą ir pateikiamos informacijos išsamumą, gali būti skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke. Į Lietuvos Respublikos terminų banką juos pateikia vertinusios valstybės institucijos ir įstaigos terminijos komisija.

 

_________________