LIETUVOS RESPUBLIKOS
ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO 10, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2094

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 53-2042; 2008, Nr. 138-5444)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas ir papildymas

10 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pedagoginę veiklą“ įrašyti žodžius „darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose“, straipsnį papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis. Antstolio veiklos apribojimas

1. Antstolis, vykdydamas šiame Įstatyme numatytą veiklą, negali eiti kitų mokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar dirbti kito darbo, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucijose ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą, darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, taip pat negali būti renkamas (skiriamas) įmonės, kurios veikla yra susijusi su skolų išieškojimu, turto saugojimu, turto vertinimu, teisinėmis konsultacijomis, tarpininkavimo paslaugų teikimu, valdymo organų nariu.

2. Antstolis gali būti arbitru, kai ginčai sprendžiami arbitraže, ir gauti už tai atlygį. Atlikdamas arbitro funkcijas, antstolis privalo vengti interesų konflikto ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių jo objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis negali būti arbitru ginčuose, kylančiuose iš santykių, dėl kurių jis jau yra atlikęs įstatymų nustatytas funkcijas. Be to, antstolis negali atlikti įstatymų nustatytų funkcijų dėl tų santykių, iš kurių kilusiame ginče jis buvo arbitru.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas ir papildymas

32 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pedagoginę veiklą“ įrašyti žodžius „darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose“, straipsnį papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

 

32 straipsnis. Antstolio padėjėjo veiklos apribojimas

1. Antstolio padėjėjas negali eiti kitų mokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar dirbti kito darbo, išskyrus mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą, darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, taip pat negali būti renkamas (skiriamas) įmonės, kurios veikla yra susijusi su skolų išieškojimu, turto saugojimu, turto vertinimu, teisinėmis konsultacijomis, tarpininkavimo paslaugų teikimu, valdymo organų nariu.

2. Antstolio padėjėjas gali būti arbitru, kai ginčai sprendžiami arbitraže, ir gauti už tai atlygį. Atlikdamas arbitro funkcijas, antstolio padėjėjas privalo vengti interesų konflikto ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių jo objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolio padėjėjas negali būti arbitru ginčuose, kylančiuose iš tų santykių, dėl kurių jis jau yra atlikęs įstatymų nustatytas funkcijas. Be to, antstolio padėjėjas negali atlikti įstatymų nustatytų funkcijų dėl tų santykių, iš kurių kilusiame ginče jis buvo arbitru.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ