VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO
Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 25 d. Nr. VA-120

Vilnius

 

 

Pakeičiu Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 66-2744; 2011, Nr. 3-109):

1. Išdėstau 191 punktą taip:

191. Jeigu pateiktame Prašyme nepakanka duomenų pagrįstam Sprendimui (FR0618 forma) priimti, tai AVMI per 2 darbo dienas nuo Prašymo nagrinėjimo termino pradžios turi teisę pareikalauti trūkstamų duomenų, t. y. telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu) išsiųsti Pranešimo (FR0619 forma) kopiją. Pranešimo (FR0619 forma) originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą Pranešimą (FR0619 forma), tai tokiam asmeniui Pranešimas (FR0619 forma) įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.“

2. Išdėstau 193 punktą taip:

193. AVMI Sprendimas (FR0618 forma) įregistruoti asmenį į Registrą arba neregistruoti asmens į Registrą pildomas 2 egzemplioriais. AVMI, priėmusi Sprendimą (FR0618 forma), turi nedelsdama telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu) jo kopiją išsiųsti asmeniui. Sprendimo (FR0618 forma) originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą Sprendimą (FR0618 forma), tai tokiam asmeniui Sprendimas (FR0618 forma) įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.“

3. Išdėstau 212 punktą taip:

212. AVMI nedelsdama (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų apie PVM mokėtojo statuso pasikeitimą Registre įvedimo) turi telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu ) išsiųsti mokesčių mokėtojui laisvos formos rašto kopiją, kuriuo pranešama apie šiuos pakeitimus, t. y. nurodoma: teismo sprendimo ar nutarties numeris ir data, taip pat data nuo kada mokesčių mokėtojas laikomas įregistruotu arba neįregistruotu į Registrą arba išregistruotu iš jo, ir data iki kada asmuo, atsižvelgiant į pasikeitusį jo, kaip PVM mokėtojo, statusą, turi patikslinti ir įvykdyti prievoles, susijusias su PVM apskaičiavimu ir sumokėjimu į biudžetą. Laisvos formos rašto originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą raštą, tai tokiam asmeniui raštas įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.“

4. Išdėstau 40 punktą taip:

40. AVMI nedelsdama telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu ) turi išsiųsti parengto Registracijos pažymėjimo kopiją. Registracijos pažymėjimo originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą Registracijos pažymėjimą, tai tokiam asmeniui Registracijos pažymėjimas įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.“

5. Išdėstau 401 punktą taip:

401. Jei asmuo praranda Registracijos pažymėjimą (originalą), turi kreiptis į tą AVMI, kurioje jis yra įregistruotas PVM mokėtoju, pateikti laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fizinis asmuo), juridinio asmens registravimą patvirtinančius dokumentus ir/ar patvirtintą įgaliojimą (jei kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo). Tokiam PVM mokėtojui turi būti parengiamas naujas Registracijos pažymėjimas. Jame nurodomas asmens turėtas PVM mokėtojo kodas (taip užtikrinamas PVM mokėtojo registravimo galiojimo tęstinumas) ir įteikiamas asmeniui Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka“.

6. Išdėstau 48.3 punktą taip:

48.3. PVM mokėtojai iš Registro išregistruojami AVMI viršininko ar jo įgalioto asmens Sprendimu (FR0518 forma), kuriame turi būti nurodytos faktinės išregistravimo iš Registro priežastys. Šis Sprendimas (FR0518 forma) pildomas 2 egzemplioriais. AVMI Sprendimo (FR0518 forma) kopiją turi nedelsdama telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu) išsiųsti asmeniui. Sprendimo (FR0518 forma) originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą Sprendimą (FR0518 forma), tai tokiam asmeniui Sprendimas (FR0518 forma) įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.

Duomenys apie PVM mokėtojo išregistravimą įvedami į Registrą. Duomenų į Registrą įvedimo data turi būti ne vėlesnė negu Sprendime (FR0518 forma) nurodyta asmens išregistravimo iš Registro data;“.

7. Išdėstau 48.4 punktą taip:

48.4. jeigu PVM mokėtojas pateikia Prašymą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų registro, tačiau AVMI nustato, kad jis negali būti išregistruotas, tai tokiam PVM mokėtojui AVMI nedelsdama telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu) turi išsiųsti laisvos formos pranešimo kopiją. Laisvos formos pranešimo originalą asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

Tuo atveju, jeigu Prašyme asmens elektroninio pašto adresas ar faksas nenurodytas arba Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar faksu išsiųstas laiškas sugrįžta ir nėra galimybės kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais informuoti asmenį apie parengtą laisvos formos pranešimą, tai tokiam asmeniui jis įteikiamas kitais MAĮ dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui nustatytais būdais.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas