LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO HIMNO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gegužės 20 d. Nr. VIII-1196

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 32-860)

 

1 straipsnis. Įstatymo „Dėl Lietuvos valstybinio himno“ nauja redakcija

Pakeisti Įstatymą „Dėl Lietuvos valstybinio himno“ ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

Valstybės himno

 

į s t a t y m a s

 

1 straipsnis. Valstybės himnas

Lietuvos valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ (tekstas ir gaidos pridedami).

 

2 straipsnis. Valstybės himno atlikimo tvarka

1. Lietuvos valstybės himnas privalo būti giedamas arba grojamas:

1) pradedant ir baigiant Lietuvos Respublikos Seimo sesijas;

2) pradedant arba baigiant iškilmingus Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius;

3) pradedant arba baigiant iškilmingus susirinkimus ir posėdžius, skirtus Lietuvos Respublikos švenčių ir atmintinoms dienoms;

4) sutinkant ir palydint oficialiai apsilankančius Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių ir vyriausybių vadovus – po užsienio valstybės himno;

5) užsienio valstybėse, kai atstovaujama Lietuvos Respublikai – pagal diplomatinį protokolą;

6) nacionalinės televizijos laidose – programos pradžioje – valstybės šventės ir kitomis dienomis, jeigu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą iškeliama Lietuvos valstybės vėliava; nacionalinio radijo laidose – kasdien pradedant ir baigiant pirmąją programą;

7) iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą valstybinių valdžios ir valdymo institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų renginių proga.

2. Lietuvos valstybės himnas giedamas arba grojamas ir kitais atvejais.

 

3 straipsnis. Valstybės himno atlikimas sporto varžybose

Vykstant vidaus bei tarptautinėms sporto varžyboms, Lietuvos valstybės himnas giedamas arba grojamas, jeigu iškeliama Lietuvos valstybės vėliava.

 

4 straipsnis. Valstybės himno oficialaus atlikimo būdas

1. Lietuvos valstybės himną gali giedoti choras, choras pritariant orkestrui arba solistas su orkestru, taip pat groti orkestras. Gali būti naudojamas Lietuvos valstybės himno garso įrašas.

2. Šis straipsnis nereiškia, kad neskatinama himną giedoti visiems dalyvaujantiesiems.

 

5 straipsnis. Asmenų elgesys, viešai atliekant valstybės himną

Viešai giedant ar grojant Lietuvos valstybės himną, susirinkusieji stovi, reiškia pilietinę pagarbą, o krašto apsaugos sistemos bei vidaus tarnybos kariai, policijos ir kitų sukarintų tarnybų pareigūnai himną pagerbia statutų nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Atsakomybė už valstybės himno negerbimą

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvoje esantys kiti asmenys privalo gerbti Lietuvos valstybės himną.

2. Lietuvos valstybės himnas negali būti naudojamas kaip taikomoji muzika – fonui, reklamai, pramoginiuose montažuose ir analogiškiems tikslams.

3. Viešas pasityčiojimas iš Lietuvos valstybės himno baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________


Lietuvos valstybės himnas

(Tautiška giesmė)

 

V. Kudirkos eilės

 

Lietuva, Tėvyne mūsų,

Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs

Te stiprybę semia.

 

Tegul Tavo vaikai eina

Vien takais dorybės,

Tegul dirba Tavo naudai

Ir žmonių gėrybei.

 

Tegul saulė Lietuvoj

Tamsumas prašalina,

Ir šviesa, ir tiesa

Mūs žingsnius telydi.

 

Tegul meilė Lietuvos

Dega mūsų širdyse,

Vardan tos Lietuvos

Vienybė težydi!

______________

 


 

himnas 

 

 

 


______________