LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 5 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. sausio 14 d. Nr. IX-1293

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131;

2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

5 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės programos įgyvendinimo ataskaitą“ įrašyti žodžius „savo metinę veiklos ataskaitą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą. Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Seimui savo metinę veiklos ataskaitą.“

 

2 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės bei ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________