VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ, NUO JŲ SUMOKĖTO MOKESČIO PAŽYMŲ FR0594 IR FR0595 FORMŲ IR JŲ PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. VA-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 str. 2 dalies nuostata ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą (toliau – FR0594 forma).

1.2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą (toliau – FR0595 forma).

1.3. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) vadovautis šiomis Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0594 formą ir FR0595 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos veiklos projekto 03/ISP/01 vadovui užtikrinti, kad minėtame projekte numatytais terminais būtų sukurtos FR0594 formos ir FR0595 formos pažymų užpildymo ir išdavimo informacinės priemonės.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

FR0594 forma

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu

Nr. VA-50

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Į _______________________

                                                                                                                      (prašymo data, numeris)

____________________________

____________________________

                    (adresatas)

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE

SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMA

CERTIFICATE ON INCOME DERIVED BY THE RESIDENT OF LITHUANIA AND

TAX PAID IN LITHUANIA

 

___________ Nr. __________________

                                                 (data)            (registracijos numeris)

Patvirtinu, kad ______________________________________________________________

By this I certify that       (vardas, pavardė, asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris/

________________________________________________________________________________

                                                         name, surname, personal code (ID) or other identification number)

 

20                  m. ______________ gavo ____________ Lt) pajamų, nuo kurių Lietuvoje išskaičiuota

(laikotarpis/ the period of time) received                                      income, from which in Lithuania was withheld

 

(sumokėta) __________ (Lt) pajamų mokesčio.

                 (paid)                                 income tax.

 

_____________________________________________________________________________

   (pareigų pavadinimas/official position)        (parašas/signature)               (vardas, pavardė/name, surname)

                                                          A. V.

 

__________________

                 (rengėjo nuoroda)

 

______________

 


 

FR0594 forma

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu

Nr. VA-50

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Į _______________________

                                                                                                                      (prašymo data, numeris)

____________________________

____________________________

                    (adresatas)

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE

SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMA

CERTIFICATE ON INCOME DERIVED BY THE RESIDENT OF LITHUANIA AND

TAX PAID IN LITHUANIA

 

___________ Nr. __________________

                                                 (data)            (registracijos numeris)

 

Patvirtinu, kad 20__                                                                                                                   

By this I certify that in          (data arba laikotarpis, vardas, pavardė, asmens kodas arba kitas

________________________________________________________________________________

identifikacinis numeris/the date or the period of time, name, surname, personal code (ID) or other identification number)

 

Lietuvoje gavo pajamų ir nuo jų sumokėjo pajamų mokesčio:

has received the following types of income in Lithuania and paid income tax thereof:

 

Pajamų rūšies pavadinimas

Type of income

Bendra pajamų suma (Lt) Amount of gross income

Išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio suma (Lt)

Income tax withheld (paid)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso/:

Total

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

   (pareigų pavadinimas/official position)        (parašas/signature)               (vardas, pavardė/name, surname)

                                                          A. V.

 

__________________

                 (rengėjo nuoroda)

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu

Nr. VA-50

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ LIETUVOJE SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0594 FORMOS BEI NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO LIETUVOJE GAUTŲ PAJAMŲ IR NUO JŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS FR0595 FORMOS PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos (toliau – FR0594 formos pažyma) ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos (toliau – FR0595 formos pažyma) užpildymo ir išdavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254; toliau – GPMĮ) 34 str. 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525, toliau – MAĮ).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. FR0594 formos pažyma ir FR0595 formos pažyma pildoma ir spausdinama apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinių skyrių (toliau – AVMI) firminiuose blankuose.

 

II. FR0594 FORMOS PAŽYMOS UŽPILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKA

 

5. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir nuo Lietuvoje sumokėtą pajamų mokestį, savo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI raštu turi pateikti laisvos formos prašymą išduoti FR0594 formos pažymą (toliau – prašymas).

6. FR0594 formos pažymą AVMI gali išduoti tokiais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį prašo nurodyti FR0594 formos pažymoje, gavo:

6.1. pagal GPMĮ nustatytą mokesčio mokėjimo tvarką B klasės pajamoms priskiriamų apmokestinamųjų pajamų (įskaitant ir tuos atvejus, kai gyventojas kartu su B klasės pajamomis gavo ir A klasės pajamų).

Prašymą AVMI nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį prašo nurodyti FR0594 formos pažymoje.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą gali pateikti tik AVMI pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį.

6.2. pagal GPMĮ nustatytą mokesčio mokėjimo tvarką A klasės pajamoms priskiriamų pajamų ir savo prašyme nurodo, kad FR0594 formos pažymą jis teiks užsienio valstybės mokesčių administratoriui. Prašyme turi būti nurodyta, kokios užsienio valstybės mokesčių administratoriui bus teikiama FR0594 formos pažyma.

Prašymą AVMI nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį prašo nurodyti FR0594 formos pažymoje.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą gali pateikti tik AVMI pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį.

6.3. pagal GPMĮ nustatytą mokesčio mokėjimo tvarką A klasės pajamoms priskiriamų pajamų iš likviduoto Lietuvos vieneto.

Prašymą AVMI nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo tokio likviduoto Lietuvos vieneto išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

7. Pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą AVMI privalo išduoti tinkamai užpildytą FR0594 formos pažymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Jeigu tam, kad būtų išduota FR0594 formos pažyma, AVMI turi atlikti mokestinį patikrinimą ir tokio patikrinimo metu nenustato pažeidimų, FR05954 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo mokestinio patikrinimo pabaigos. Jei mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, kol jie nepašalinti, FR0594 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.

8. FR0594 formos pažyma turi būti užpildoma taip:

8.1. prašymo datai ir numeriui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo AVMI raštu pateikto prašymo data ir numeris (jeigu prašyme buvo nurodytas numeris);

8.2. adresatui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašoma prašymą pateikusio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas ir pavardė (naudininko linksniu);

8.3. pažymos datai ir registracijos numeriui įrašyti skirtoje vietoje turi būti įrašoma FR0594 formos pažymos užpildymo data ir registracijos AVMI numeris;

8.4. FR0594 formos pažymos teksto nurodytose vietose turi būti įrašomi tokie duomenys:

8.4.1. pajamas gavusio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas. Jeigu toks gyventojas neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris.

Jeigu FR0594 formos pažyma išduodama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris prašo informacijos apie iš likviduoto Lietuvos vieneto gautas A klasės pajamas, nurodomas tokio Lietuvos vieneto pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas),

8.4.2. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurį nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamas.

Jeigu FR0594 formos pažyma išduodama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, galutinai išvykstančiam iš Lietuvos, nurodomas konkretus laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio, kurį nuolatinis Lietuvos gyventojas galutinai išvyksta iš Lietuvos, pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos.

Jeigu FR0594 formos pažyma išduodama nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris prašo informacijos apie iš likviduoto Lietuvos vieneto gautas A klasės pajamas, nurodomas laikotarpis, kuriuo gyventojas iš Lietuvos vieneto gavo pažymoje nurodytas A klasės pajamas,

8.4.3. nurodytą mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) nuolatinio Lietuvos gyventojo (Lietuvoje ir užsienio valstybėse) gautų pajamų bendra suma (litais), neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų, patirtų išlaidų ir pritaikytų neapmokestinamųjų pajamų dydžių,

8.4.4. nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens Lietuvoje išskaičiuota ir/arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma (litais). Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo grąžinta permokėta pajamų mokesčio nuo per tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma, tokia grąžinta mokesčio suma turi būti atimta iš bendros išskaičiuotos ir/arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymo pateikimo metu AVMI yra pateikęs prašymą grąžinti permokėtą pajamų mokesčio sumą, ir AVMI priėmė sprendimą gyventojui grąžinti permokėtą sumą, tačiau dar negrąžino, tokia grąžintina mokesčio suma taip pat turi būti atimta iš bendros išskaičiuotos ir/arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos;

8.5. užpildytą FR0594 formos pažymą turi pasirašyti AVMI teritorinio skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardą, pavardę, ir visa tai patvirtinti AVMI teritorinio skyriaus spaudu;

8.6. tam skirtoje vietoje turi pasirašyti FR0594 formos pažymą parengęs AVMI darbuotojas, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

 

III. FR0595 FORMOS PAŽYMOS UŽPILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas laisvos formos prašymą išduoti FR0595 formos pažymą (toliau – prašymas) raštu turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje mokestiniu laikotarpiu jis gyveno arba gyvena. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje negyveno ir negyvena, prašymą jis turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje mokestiniu laikotarpiu jis vykdė arba vykdo veiklą. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje negyveno (negyvena) ir nevykdė (nevykdo) veiklos, bet pajamas gavo už Lietuvoje esančio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto ar teisiškai registruotino Lietuvoje kilnojamojo daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, prašymą jis turi pateikti tokio daikto įregistravimo vietos AVMI. Visais kitais aukščiau nepaminėtais atvejais nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įregistruotas arba gyvena sumas jam išmokėjęs asmuo.

10. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas į AVMI su prašymu gali kreiptis visą mokestinį laikotarpį.

11. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestinį laikotarpį Lietuvoje gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir AVMI pateikė prašymą, tai prie prašymo jis turi pridėti tokias išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymą (Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0466 formos pildymo ir išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-104; Žin., 2003, Nr. 37-1642, Nr. 111-4978). Tuo atveju, jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą ar teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą ir AVMI yra pateikęs Prašymą perskaičiuoti pajamų mokestį (Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį FR0464 forma ir jos teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21; Žin., 2003, Nr. 10-387), tai pridėti Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymos neturi.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestinį laikotarpį gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir jis AVMI pateikė prašymą, toks gyventojas iki kreipimosi į AVMI dienos privalo būti pateikęs nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaraciją (Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46; Žin., 2003, Nr. 16-689), taip pat jis turi būti į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs GPMĮ nustatytą pajamų mokestį.

12. Pagal nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą AVMI privalo išduoti tinkamai užpildytą FR0595 formos pažymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Jeigu tam, kad būtų išduota FR0595 formos pažyma, AVMI turi atlikti mokestinį patikrinimą ir tokio patikrinimo metu nenustato pažeidimų, FR0595 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo mokestinio patikrinimo pabaigos. Jei mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, kol jie nepašalinti, FR0595 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.

13. FR0595 formos pažyma turi būti užpildoma taip:

13.1. prašymo datai ir numeriui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo AVMI raštu pateikto prašymo data ir numeris (jeigu prašyme buvo nurodytas numeris);

13.2. adresatui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomas prašymą pateikusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas ir pavardė (naudininko linksniu);

13.3. pažymos datai ir registracijos numeriui įrašyti skirtoje vietoje turi būti įrašoma FR0595 formos pažymos užpildymo data ir registracijos AVMI numeris;

13.4. FR0595 formos pažymos teksto nurodytose vietose turi būti įrašomi tokie duomenys:

13.4.1. data arba laikotarpis, kurį nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų pajamų iš šaltinio Lietuvoje;

13.4.2. pajamas iš šaltinio Lietuvoje gavusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

13.5. FR0595 formos pažymos lentelėje turi būti įrašomi tokie duomenys (skirtingos rūšies pajamos nurodomos atskirose eilutėse):

13.5.1. lentelės 1 stulpelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, rūšies trumpas pavadinimas, pvz.: su darbo santykiais susijusios pajamos, nekilnojamojo daikto nuomos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai);

13.5.2. lentelės 2 stulpelyje turi būti įrašoma FR0595 formos pažymos tekste nurodyta data arba laikotarpiu nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų lentelės 1 stulpelyje nurodytos rūšies pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, bendra suma (litais), neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir pritaikytų neapmokestinamųjų pajamų dydžių;

13.5.3. lentelės 3 stulpelyje turi būti įrašoma nuo 2 stulpelyje įrašytų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens Lietuvoje išskaičiuota ir/arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma (litais). Jeigu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo grąžinta permokėta mokesčio nuo lentelės 2 stulpelyje nurodytos rūšies pajamų suma, tokia grąžinta mokesčio suma turi būti atimta iš nuo atitinkamos rūšies pajamų išskaičiuotos ir/arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašymo pateikimo metu AVMI yra pateikęs prašymą grąžinti permokėtą pajamų mokesčio sumą ir AVMI priėmė sprendimą gyventojui grąžinti permokėtą sumą, tačiau dar negrąžino, tokia grąžintina mokesčio suma turi būti atimta iš nuo atitinkamos rūšies pajamų išskaičiuotos ir/arba paties nenuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos;

13.5.4. lentelės gale eilutėje „Iš viso“ turi būti įrašomos atitinkamai lentelės 2 ir 3 stulpelių visose eilutėse nurodytų pajamų ir mokesčio sumos;

13.6. užpildytą FR0595 formos pažymą turi pasirašyti AVMI teritorinio skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo, nurodydamas savo pareigas, vardą, pavardę, ir visa tai patvirtinti AVMI teritorinio skyriaus spaudu;

13.7. tam skirtoje vietoje turi pasirašyti FR0595 formos pažymą parengęs AVMI darbuotojas, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. FR0594 formos pažyma ir FR0595 formos pažyma turi būti užpildyta ir išduota laikantis šių Taisyklių.

15. Nuolatinio arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu AVMI gali išduoti ir kelis FR0594 formos arba FR0595 formos pažymų egzempliorius.

______________