LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. 1439 „DĖL POĮSTATYMINIŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ, PRIIMTŲ IKI 1990 M. KOVO 11 D., GALIOJIMO PRATĘSIMO TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. gruodžio 3 d. Nr. 1450

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 1439 „Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo pratęsimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3153; 2000, Nr. 113-3630):

1. Išdėstyti 1.3 punktą taip:

1.3. teisės aktų, įrašytų į institucijų vadovų patvirtintus sąrašus, galiojimas pratęsiamas ne ilgiau kaip iki 2004 m. sausio 1 dienos“.

2. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „kas ketvirtį“ žodžius „kasmet IV ketvirtį“.

3. Išbraukti 3 punkte žodžius „kas pusmetį“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________