Nacionalinės žemės tarnybos PRIE žemės ūkio ministerijos direktoriAus

į s a k y m a s

 

DĖL ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 6 d. Nr. 1P-(1.3.)-64

Vilnius

 

Vadovaudamasis Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 (Žin., 2010, Nr. 116-5949), 14 punktu:

1. Tvirtinu Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 dienos.

 

Direktorius                                                                                             Vitas Lopinys

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-64

 

Žemėtvarkos PLANAVIMO DOKUMENTŲ TIKRINIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), atliekant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą. Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimas yra teritorijų planavimo valstybinės priežiūros sudėtinė dalis.

2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimas – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadai atitinka teisės aktų reikalavimus, ar žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės valdos projektų (žemės reformos žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės konsolidacijos projektų) (toliau – Dokumentas, Dokumentai) sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ar šie sprendiniai neprieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir yra suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, ar atliktos visos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūros.

3. Žemėtvarkos planavimo dokumento tikrinimą atliekantis specialistas – Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-446 (Žin., 2004, Nr. 118-4403; 2012, Nr. 22-1026), nustatyta tvarka atestuotas Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojas (valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį), pagal pareigybės aprašymą atliekantis žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą (toliau – Priežiūros specialistas).

4. Taisyklės privalomos Priežiūros specialistams, Dokumentų planavimo organizatoriams ir jų rengėjams, planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išduodančioms ir Dokumentus derinančioms institucijoms, Dokumentus tvirtinančioms institucijoms, taip pat kitiems su Dokumentų rengimo procesu susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS TIKRINTI

 

5. Dokumentas Nacionalinei žemės tarnybai teikiamas tikrinti pasibaigus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytam teritorijų planavimo organizatoriaus atsakymo pasiūlymus dėl Dokumento pateikusiems asmenims apskundimo terminui.

6. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo (rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus – Dokumento rengėjas) prašymą patikrinti Dokumentą pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (Žin., 2012, Nr. 131-6612), 1 priedą (toliau – Prašymas) teikia Nacionalinei žemės tarnybai adresais pagal Dokumentu planuojamos (formuojamos ar pertvarkomos) teritorijos vietą: Gedimino pr. 19, Vilnius; Tvirtovės g. 1 / Naujoji g. 2, Alytus; L. Sapiegos g. 10, Kaunas; Danės g. 17, Klaipėda; Vytauto g. 28, Marijampolė; Respublikos g. 38, Panevėžys; Vasario 16-osios g. 6, Tauragė; Vilniaus g. 263, Šiauliai; Maironio g. 9, Utena.

7. Prašymas pateikiamas raštu, prie jo pridedant viešai apsvarstyto ir suderinto visos sudėties pagal teisės aktų, nurodytų Taisyklių 9.3.1–9.3.7 punktuose, reikalavimus parengto Dokumento originalą ir jo kopiją. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai. Dokumento brėžinių kopijų spalvinis žymėjimas turi atitikti originalą. Dokumento kopija neteikiama, kai tikrinti teikiami žemės reformos žemėtvarkos projektai.

8. Prašymas registruojamas Nacionalinės žemės tarnybos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame tokiems dokumentams registruoti skirtame registre.

 

III. DOKUMENTO TIKRINIMAS

 

9. Priežiūros specialistas tikrinimo metu patikrina, ar:

9.1. planavimo organizatorius yra asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnyje;

9.2. Dokumento rengėjas atitinka reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnyje, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 41 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 16 straipsnyje;

9.3. Dokumento sudėtis atitinka Dokumento rengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus:

9.3.1 rengiant žemėtvarkos schemas – Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 (Žin., 2004, Nr. 140-5148);

9.3.2. rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus – Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581);

9.3.3. rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus – Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 78-4080);

9.3.4. rengiant žemės konsolidacijos projektus – Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873);

9.3.5. rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2012, Nr. 107-5419);

9.3.6. rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus – Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2011, Nr. 165-7881);

9.3.7. kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų;

9.4. Dokumento sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

9.5. Dokumento planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

9.6. Dokumento rengimo, viešumo užtikrinimo, derinimo procedūros atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

9.7. planavimo organizatoriaus atsakymai į visuomenės pateiktus pasiūlymus pagrįsti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;

9.8. Dokumento sprendiniai ištaisyti pagal planavimo organizatoriaus priimtus visuomenės pasiūlymus.

10. Tikrinant Dokumentą nustatoma, ar Dokumentas parengtas nepažeidžiant šių įstatymų ir kitų teisės aktų:

10.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; Nr. 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105); Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir kitų įstatymų;

10.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333);

10.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608);

10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551);

10.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483);

10.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010, Nr. 158-8044);

10.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2011, Nr. 105-4924);

10.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 94-2104; 2009, Nr. 76-3135);

10.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ (Žin., 2011, Nr. 142-6665);

10.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 925 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcione“ (Žin., 2000, Nr. 67-2029; 2006, Nr. 114-4345);

10.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3852; 2011, Nr. 6-218);

10.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 153-5579);

10.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899);

10.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 920 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

10.15. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

10.16. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460);

10.17. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450);

10.18. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-12/D1-8 (Žin., 2008, Nr. 5-179);

10.19. Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151 (Žin., 2005, Nr. 41-1317);

10.20. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2007, Nr. 23-892);

10.21. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1P-224 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės specifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 147-5377);

10.22. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1P-177 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio ir lauko darbų brėžinio sutartinių ženklų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 113-4147);

10.23. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1P-148 „Dėl Žemės vertinimo plano turinio patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3620);

10.24. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1P-138 „Dėl Žemės konsolidacijos projekto sprendinių brėžinio turinio patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3619);

10.25. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 160 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų ir sprendinių brėžinio turinio patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5605);

10.26. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-37 „Dėl žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinių formų pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 10-483);

10.27. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1P-23 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų sąrašo patvirtinimo“;

10.28. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 50-2502);

10.29. teisės aktų, nurodytų Taisyklių 9.3.1–9.3.7 punktuose;

10.30. kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą.

11. Dokumento patikrinimas nutraukiamas paaiškėjus, kad:

11.1. planavimo organizatorius nėra asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnyje, arba Dokumento rengėjas neatitinka reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnyje, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnyje;

11.2. tikrinti pateikto Dokumento sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, teisės aktų, nurodytų Taisyklių 9.3.1–9.3.7 punktuose, ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų sudėties reikalavimų arba Dokumente nėra visų teisės aktų numatytų planavimo proceso procedūrų dokumentų;

11.3. panaikintas neteisėtai priimtas administracinis sprendimas dėl teritorijos planavimo dokumento, kurio sprendiniai daro įtaką Dokumento sprendiniams, patvirtinimo ir Dokumento sprendiniai neatitinka galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, kurie daro įtaką Dokumento sprendiniams.

12. Dokumento patikrinimas sustabdomas paaiškėjus, kad:

12.1. Dokumento privalomieji dokumentai gali būti suklastoti;

12.2. panaikintas neteisėtai priimtas administracinis sprendimas dėl teritorijos planavimo dokumento, kurio sprendiniai privalomi rengiant Dokumento sprendinius, patvirtinimo. Dokumento tikrinimas sustabdomas, iki kol įsigalios naujo tokio teritorijų planavimo dokumento sprendiniai;

12.3. priežiūros institucijos ar teisėsaugos institucijos skundą dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, kuriuos turi atitikti Dokumento sprendiniai, pradėjo nagrinėti teismas. Dokumento tikrinimas sustabdomas, iki kol teismas išnagrinės skundą.

13. Apie Taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytą patikrinimo nutraukimą ar sustabdymą, jų priežastis, o šių Taisyklių 11, 12.2, 12.3 punktuose numatytais atvejais ir apie galimybę atsiimti Dokumentą, per 15 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos Nacionalinė žemės tarnyba raštu praneša planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Nurodoma, kad Dokumento tikrinimas gali būti tęsiamas tik pašalinus nustatytus trūkumus ar pateikus atitinkamus dokumentus (teisėsaugos institucijų išvadas, privalomus galiojančio teritorijos planavimo dokumento sprendinius ar teismo sprendimus), panaikinančius Dokumento tikrinimo sustabdymo priežastis.

 

IV. DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTO RENGIMAS

 

14. Priežiūros specialistas, patikrinęs Dokumentą ir nustatyta tvarka išnagrinėjęs dėl Dokumento pateiktus pareiškėjų skundus, per 20 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 2 priedą surašo Dokumento patikrinimo aktą (toliau – Aktas).

15. Aktas surašomas trimis egzemplioriais.

16. Akte įrašoma patikrinimo išvada gali būti:

16.1. teigiama, kai:

16.1.1. teritorijų planavimo proceso procedūros ir Dokumento sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

16.1.2. patikrinimo metu nustatytus trūkumus ištaisius, Dokumento sprendiniai išliktų nepasikeitę;

16.1.3. patikrinimo metu nustatyti trūkumai neturi įtakos planavimo proceso procedūrų rezultatams;

16.2. neigiama, kai:

16.2.1. Dokumento sprendiniai neatitinka teisės aktų, nurodytų Taisyklių 10 punkte, reikalavimų;

16.2.2. teritorijų planavimo proceso procedūros neatitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir tai galėjo turėti įtakos Dokumento sprendiniams.

17. Neigiamos patikrinimo išvados atveju Akto eilutėje „Patikrinimo apibendrinimas“ surašomos nustatytos Dokumento planavimo tikslų, planavimo proceso procedūrų ir (ar) Dokumento sprendinių neatitiktys Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

18. Neigiamos patikrinimo išvados atveju Akto eilutėje „Reikalavimas planavimo organizatoriui“ įrašomas reikalavimas planavimo organizatoriui neteikti Dokumento tikrinti pakartotinai, neištaisius Akte nurodytų Dokumento neatitikčių teisės aktų nuostatoms ir (ar) pasibaigus planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminui.

19. Akto eilutėje „Išvada dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo“ įrašoma:

19.1. teigiamos išvados atveju – „Tvirtinti galima“;

19.2. neigiamos išvados atveju – „Tvirtinti negalima“.

20. Dokumentų, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir svarstomi su visuomene supaprastinta tvarka, Aktus, pasirašytus Priežiūros specialistų, tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

21. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kurie rengiami ir svarstomi su visuomene supaprastinta tvarka, Aktus pasirašo patikrinimą atliekantis Priežiūros specialistas. Šiuo atveju tvirtinimo žyma Aktuose nerašoma.

22. Aktai registruojami Nacionalinės žemės tarnybos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje, atskirame tokiems Aktams registruoti skirtame registre.

23. Dokumento (originalo ir kopijos) pagrindiniame brėžinyje patikrinimą atlikęs Priežiūros specialistas uždeda patikrinimo spaudą. Jame įrašo Akto datą, registracijos numerį, patikrinimo išvadą (teigiamą arba neigiamą), savo vardą, pavardę ir pasirašo.

24. Patvirtinto (Taisyklių 21 punkte nurodytu atveju – pasirašyto) Akto du egzemplioriai ir pateikto tikrinti Dokumento originalas įteikiami pasirašytinai planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Trečiasis Akto egzempliorius ir Dokumento kopija paliekami Nacionalinėje žemės tarnyboje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Neigiamos patikrinimo išvados atveju pakartotinai tikrinti Dokumentas gali būti pateiktas nepasibaigus planavimo sąlygų galiojimo terminui tik ištaisius jo patikrinimo akte nurodytus trūkumus ir atlikus pakartotinas viešo svarstymo ir derinimo procedūras.

26. Pakartotinis tikrinimas atliekamas ta pačia šių Taisyklių nustatyta tvarka.

27. Neteisėtai pasirašytą ar patvirtintą Aktą iki Dokumento patvirtinimo savo sprendimu gali panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba teismas, jeigu šis Aktas nepanaikinamas administracine tvarka. Apie priimtą sprendimą panaikinti Aktą Nacionalinė žemės tarnyba raštu informuoja planavimo organizatorių.

28. Aktas ir Dokumento kopija Nacionalinėje žemės tarnyboje saugomi 10 metų.

29. Informacija apie Dokumentų patikrinimą skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt. Informacija paskelbiama per 5 darbo dienas nuo Akto patvirtinimo (pasirašymo).

 

_________________