LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gegužės 2 d. Nr. IX-865

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809, Nr. 86-2565;

2000, Nr. 7-177, Nr. 28-766)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1, 2, 5 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 1 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „valdžios bei savivaldos“ įrašyti žodžius „bei savivaldybių“, po žodžio „įstaigų“ išbraukti žodį „ar“, po žodžio „organizacijų“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje, Lietuvos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat Vyriausybės patvirtintame sąraše išvardytų krašto apsaugos sistemos karinių vienetų ir tarnybų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) valstybės bei savivaldybių institucijų, įmonių (įskaitant nurodytas šios dalies 3 punkte), įstaigų, organizacijų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje, Lietuvos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat Vyriausybės patvirtintame sąraše išvardytų krašto apsaugos sistemos karinių vienetų ir tarnybų atliekamus prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus, kurių vertė per finansinius metus yra ne mažesnė kaip 75 tūkst. litų, ar darbų viešuosius pirkimus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 300 tūkst. litų, už valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšas, taip pat už valstybės vardu gautą labdarą ar kitą piniginę paramą, kurią suteikęs subjektas nenurodo, kaip ją panaudoti, už valstybės vardu gaunamas paskolas arba už paskolas su valstybės garantija, jei sutartyse dėl šių paskolų naudojimo nėra numatyta kitokių sąlygų;“.

2. 1 straipsnio 2 dalyje po žodžio „atliekami“ įrašyti žodžius „ir tiekėjų (rangovų) skundai, susiję su šiais pirkimais, nagrinėjami“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių vertė yra mažesnė už nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, atliekami ir tiekėjų (rangovų) skundai, susiję su šiais pirkimais, nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Vyriausybė gali patvirtinti sąrašą prekių, darbų, paslaugų, kuriems visais atvejais, neatsižvelgiant į vertę, taikomas viešasis pirkimas.“

3. Pakeisti 1 straipsnio 5 dalies 1 punktą, 2 punkte po žodžio „procedūras“ įrašyti žodžius „bei tarptautinių finansinių institucijų teikiamų finansinių paslaugų pirkimams“, pakeisti 3 ir 4 punktus, papildyti dalį 8, 9 ir 10 punktais ir visą šią dalį išdėstyti taip:

5. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi:

1) pirkimams, susijusiems su įstatymų nustatyta valstybės paslaptimi, o kai pirkimus atlieka operatyvinės veiklos subjektai, – ir su įstatymų nustatyta tarnybos paslaptimi. Šių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi šio ir kitų įstatymų principinėmis nuostatomis, užtikrinančiomis valstybės ir tarnybos paslapčių bei kitų valstybės interesų apsaugą;

2) pirkimams pagal tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras bei tarptautinių finansinių institucijų teikiamų finansinių paslaugų pirkimams;

3) žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimams arba nuomai, arba teisių į tokį turtą įsigijimams, tačiau su šiais pirkimais susijusių finansinių paslaugų pirkimams šio įstatymo reikalavimai yra taikomi;

4) finansinėms paslaugoms, susijusioms su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, užsienio atsargų valdymo politika, taip pat kitų veiklos krypčių finansinėms paslaugoms, susijusioms su vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių (įskaitant paskolų, paskolų su garantija, išvestinių finansinių priemonių ir kitas sutartis) sudarymu, išleidimu (emitavimu), pardavimu, pirkimu, perleidimu ar perdavimu;

5) Lietuvos banko teikiamoms paslaugoms;

6) radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, išskyrus atvejus, kai šiuos pirkimus atlieka valstybės valdžios ir savivaldos institucijos;

7) pagal Vyriausybės patvirtintas programas valstybinės reikšmės mokslinio tyrimo ir jo plėtros paslaugoms, išskyrus tas mokslinio tyrimo ir jo plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias visiškai atlygina perkančioji organizacija;

8) įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, skirtų elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimams. Vyriausybė nustato šių pirkimų tvarką;

9) įmonių, veikiančių vandentvarkos srityje, vandens pirkimams. Vyriausybė nustato šių pirkimų tvarką;

10) Lietuvos kariuomenės vienetų, dislokuotų užsienio valstybėse pagal tarptautinį susitarimą, atliekamiems pirkimams.“

 

2 straipsnis.         2 straipsnio 4 ir 17 dalių pripažinimas netekusiomis galios, 15, 19 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 28, 29, 30 ir 31 dalimis

1. 2 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 2 straipsnio 15 dalyje vietoj žodžių „(pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas)“ įrašyti žodžius „ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas“, išbraukti žodžius „kuris įforminamas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo (rangovo) sutartimi“ ir šią dalį išdėstyti taip:

15. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas.“

3. 2 straipsnio 17 dalį pripažinti netekusia galios.

4. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Perkančioji organizacija – šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta valstybės bei savivaldybės (savivaldybių) institucija, įmonė, įstaiga, organizacija, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje, Lietuvos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, taip pat Vyriausybės patvirtintame sąraše išvardyti krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos.“

5. Papildyti 2 straipsnį 28 dalimi:

28. Konfidencialumo pasižadėjimas – viešojo pirkimo komisijos nario ar eksperto rašytinis pasižadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų šio įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų (rangovų) ir perkančiosios organizacijos interesus.“

6. Papildyti 2 straipsnį 29 dalimi:

29. Projekto konkursas – Vyriausybės nustatyta tvarka vykdomas konkursas, kurio metu perkančiosios organizacijos sudaryta vertinimo komisija išrenka geriausią (geriausius) teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo paslaugų pasiūlymą (pasiūlymus) pateikusį vieną ar kelis dalyvius. Išrinkti dalyviai gali būti apdovanojami prizais, premijomis ar kitais apdovanojimais.“

7. Papildyti 2 straipsnį 30 dalimi:

30. Labai maža kaina – pasiūlyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, kuri yra daugiau kaip 15 procentų mažesnė už visų tiekėjų (rangovų) pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.“

8. Papildyti 2 straipsnį 31 dalimi:

31. Nepriekaištinga reputacija – nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi:

1) asmenys, teisti už sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą valstybės tarnybai, ūkininkavimo tvarkai arba finansams, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs;

2) asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs;

3) asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus;

4) asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba psichotropinėmis medžiagomis.“

 

3 straipsnis.         5 straipsnio 3 dalies 11 punkto pakeitimas ir dalies papildymas 15 punktu, 4 dalies 4 punkto papildymas

1. 5 straipsnio 3 dalies 11 punkte išbraukti žodžius „nustatyti tiekėjų (rangovų) pasiūlytos kainos diskontavimo tvarką ir diskonto normą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) tvirtinti pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką;“.

2. Papildyti 5 straipsnio 3 dalį nauju 15 punktu:

15) teikti rekomendacijas dėl skelbimo apie viešuosius pirkimus interneto tinklapiuose;“.

3. Buvusį 5 straipsnio 3 dalies 15 punktą laikyti 16 punktu.

4. 5 straipsnio 4 dalies 4 punkte prieš žodį „panaikinti“ įrašyti žodžius „sustabdyti ar nutraukti pirkimo procedūras“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) nustačius įstatymų pažeidimus, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti ar nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus;“.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Viešojo pirkimo komisija

1. Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti privalo sudaryti Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Šiuos veiksmus atlikti (iki pirkimo sutarties sudarymo) perkančioji organizacija gali įgalioti kitą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra atskaitinga ją sudariusiai organizacijai ir vykdo tik raštiškas jos užduotis bei įpareigojimus. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos vykdymą yra atsakinga perkančioji organizacija. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. Už perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija.

2. Komisija sudaroma perkančiosios organizacijos arba įgaliotosios organizacijos sprendimu iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų. Šie asmenys (išskyrus Komisijos pirmininką) gali būti ir samdomi. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo, kol įvykdys visas raštiškas ją sudariusios organizacijos jai nustatytas užduotis arba kol bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Skiriant Komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgta į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Komisijos pirmininku ir nariais skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisiją sudaranti organizacija turi teisę kviestis ekspertus.

3. Komisijos nariai ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti ekspertai negali suteikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų (rangovų) pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

4. Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

5. Komisijos narys ir ekspertas už savo veiką atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio 2, 4, 6 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kokią teisinio statuso, finansinės būklės, ekonominę ir techninę informaciją turi pateikti tiekėjai (rangovai), kad perkančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas (rangovas) atitinka jos pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius finansinius, ekonominius ir techninius reikalavimus. Perkančioji organizacija iš tiekėjo (rangovo) gali pareikalauti tik tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas (rangovas) atitinka finansinius, ekonominius ir techninius reikalavimus, bet ne daugiau. Reikalavimas pateikti dokumentus negali diskriminuoti tiekėjų (rangovų). Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų (rangovų) pateikti:

1) tiekėjų (rangovų) teisinį statusą patvirtinančius dokumentus;

2) ataskaitų išrašus ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjų (rangovų) veiklą (jeigu valstybės, kurioje įregistruotas tiekėjas (rangovas), įstatymai nenumato, kad tokios ataskaitos ar dokumentai viešai neskelbiami);

3) ataskaitų išrašus ar kitus dokumentus apie tiekėjo (rangovo) bendrąją apyvartą ir apyvartą, susijusią su pirkimo objektu per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo (rangovo) įregistravimo dienos (jei tiekėjas (rangovas) vykdė veiklą trumpiau negu 3 metus);

4) jeigu tiekėjas (rangovas) negali pateikti šios dalies 2 punkte nurodytų dokumentų, perkančioji organizacija gali priimti kitokią, jos nuomone, tinkamą informaciją;

5) Valstybinio socialinio draudimo fondo informaciją apie įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių bei sumokamas įmokas;

6) informaciją apie pagrindinius produkcijos tiekimus, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, nurodant pirkėjus bei per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo (rangovo) įregistravimo dienos vykdytas sutartis (jei tiekėjas (rangovas) vykdė veiklą trumpiau negu 3 metus);

7) informaciją apie tiekėjo (rangovo) technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamos prekės, atliekami darbai ar teikiamos paslaugos yra geros kokybės;

8) informaciją apie atsakingus už kokybės kontrolę specialistus arba organizacijas, neatsižvelgiant į jų pavaldumą;

9) oficialių kokybės kontrolės ar žinybų sertifikatus, patvirtinančius, kad prekės, darbai ar paslaugos atitinka privalomus techninius reikalavimus;

10) tiekėjo (rangovo) tiekiamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų aprašymus, pavyzdžius ar nuotraukas. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas ar specialios paskirties, perkančioji organizacija gali paprašyti tiekėjo (rangovo) leidimo apžiūrėti pirkimo objektą ar pareikalauti, kad tiekėjo (rangovo) pateiktą informaciją įvertintų nepriklausomi ekspertai;

11) informaciją apie tiekėjo (rangovo) vadovaujančio personalo, atsakingų asmenų (ypač už darbų atlikimą) išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

12) informaciją apie tiekėjo (rangovo) finansinę būklę;

13) atestatų ar licencijų (leidimų), reikalingų sutarčiai vykdyti, nuorašus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta, kad perkamas prekes tiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti turi teisę tik tokius dokumentus turintys tiekėjai (rangovai);

14) kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą finansinę, ekonominę ir techninę informaciją.“

2. 7 straipsnio 4 dalyje po žodžio „vienodi“ įrašyti žodžius „ir pagrįsti“, papildyti dalį antru sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Visiems tiekėjams (rangovams) turi būti taikomi vienodi ir pagrįsti kvalifikacijos reikalavimai, jais negali būti pažeidžiamos tiekėjo (rangovo) teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Įgaliotosioms organizacijoms pareikalavus, perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.“

3. 7 straipsnio 6 dalyje išbraukti trečią sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjų (rangovų) pasiūlymų dėl to, kad juos pateikė fiziniai asmenys ar bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų (rangovų) grupė. Jungtinės veiklos sutartis turi būti notariškai patvirtinta.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 2 dalimi

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Dokumentų kalba

1. Perkančioji organizacija pirkimų dokumentus rengia lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti parengti anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalbomis.

2. Tiekėjai (rangovai) pasiūlymus rengia lietuvių kalba ar ta kalba (kalbomis), kurią iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kvietime dalyvauti pirkimo procedūrose nurodė perkančioji organizacija.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija Vyriausybės nustatyta tvarka:

1) gali skelbti išankstinį informacinį pranešimą apie numatomus pirkimus „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – ir tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje;

2) kiekvienu atvirojo ar riboto konkurso, konkurencinių derybų ir kainų apklausos atveju, be jau nurodyto šios dalies 1 punkte išankstinio informacinio pranešimo, kvietimus dalyvauti pirkimo procedūrose skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – ir tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje;

3) skelbia informaciją apie sudarytas pirkimų sutartis „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Ši informacija išsiunčiama „Valstybės žinių“ leidiniui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties sudarymo. Informacijoje nurodoma, su kuo sudaryta sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina;

4) per 15 dienų nuo pirkimo sutarties įvykdymo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbia sutarties įvykdymo rezultatus ir pirkimo kainą.“

2. Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:

5. Perkančioji organizacija apie savo atliekamus viešuosius pirkimus Vyriausybės nustatyta tvarka privalo skelbti informacinius skelbimus „Valstybės žinių“ interneto tinklapyje.“

 

8 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

15 straipsnio 1 dalyje po žodžio „būdas“ įrašyti žodį „(būdai)“, po žodžio „pasirinktas“ įrašyti žodį „(pasirinkti)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti pirkimo vertės į dalis, jeigu taip gali būti išvengta šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos. Perkančioji organizacija turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas (būdai), pasirinktas (pasirinkti) pagal šio įstatymo reikalavimus visai pirkimo vertei.“

 

9 straipsnis. 19 straipsnio 3 ir 5 punktų pakeitimas ir straipsnio papildymas 2 dalimi

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) informacija, kokie tiekėjų (rangovų) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;“.

3. Papildyti 19 straipsnį 2 dalimi:

2. Prireikus perkančioji organizacija, prieš skelbdama kvietimą dalyvauti pirkimo procedūrose, gali atlikti konkurso dokumentų ekspertizę.“

 

10 straipsnis.       21 straipsnio 2 dalies papildymas ir straipsnio papildymas
5 dalimi

1. Papildyti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tiekėjo (rangovo) ar jo įgalioto asmens pasirašytas konkurso pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame ir antspauduotame voke. Pasiūlymai (su priedais), išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo (rangovo) parašu bei antspaudu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pateikiamas atskirai tame pačiame voke.“

2. Papildyti 21 straipsnį 5 dalimi:

5. Tiekėjas (rangovas) dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 22 straipsnio 1 dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:

1. Pasiūlymai galioja konkurso dokumentuose nurodytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Sustabdžius pirkimo procedūras, šis terminas pratęsiamas pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.“

 

12 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad konkurso pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.“

 

13 straipsnis. 26 straipsnio 1, 2, 4, 6, 9 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 26 straipsnio 1 dalį trečiu sakiniu ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai (rangovai) paaiškintų savo konkurso pasiūlymus. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti konkurso pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso dokumentų reikalavimų neatitinkantis konkurso pasiūlymas taptų atitinkančiu konkurso dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma vertinant tiekėjų (rangovų) kvalifikaciją.“

2. Papildyti 26 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pateiktas konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų arba tiekėjas (rangovas) pateikė neteisingus duomenis;“.

3. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vertinant konkurso pasiūlymus, vertinimo kriterijai yra mažiausia pasiūlyta kaina arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

4. 26 straipsnio 6 dalies antrame sakinyje vietoj žodžių „norėdama priimti“ įrašyti žodį „priimdama“, pakeisti 1 punktą ir visą šią dalį išdėstyti taip:

6. Perkančiosios organizacijos sudaryta Komisija vertina ir palygina tik konkurso dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų (rangovų) pasiūlymus. Komisija, priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi:

1) pagal konkurso dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas įvertinti pateiktus tiekėjų (rangovų) pasiūlymus, atmesti konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus pirkimo iš vienintelio šaltinio atvejus). Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlytų kainų didėjimo arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kuriame pasiūlyta kaina yra mažiausia, arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas;

2) informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus (rangovus) apie preliminarią pasiūlymų eilę ir pasiūlymų atmetimo priežastis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo;

3) patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai bus išnagrinėtos pasiūlymus pateikusių tiekėjų (rangovų) pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta) šio įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka, bet ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams (rangovams) dienos.“

5. Pakeisti 26 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Jeigu iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio konkurso pasiūlymų pateikimo termino nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo arba jei pagal šio straipsnio reikalavimus pasiūlymus atmetus nelieka nė vieno konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų atitinkančio pasiūlymo, konkursas laikomas neįvykusiu ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (rangovams).“

 

14 straipsnis. 27 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio konkurso pasiūlymų pateikimo termino nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo arba jei pagal šio įstatymo 26 straipsnio reikalavimus pasiūlymus atmetus nelieka nė vieno konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų atitinkančio pasiūlymo, ribotas konkursas laikomas neįvykusiu ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (rangovams).“

 

15 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) iš projekto konkurso vertinimo komisijos išrinktų projekto konkurso dalyvių yra perkamos teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo paslaugos;“.

2. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju perkančioji organizacija, neskelbdama kvietimo pateikti pirminius pasiūlymus konkurencinėms deryboms, juos pateikti kviečia projekto konkurso vertinimo komisijos išrinktus projekto konkurso dalyvius.“

 

16 straipsnis. 29 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Komisija, įvertinusi pagal kvietime nustatytus kriterijus tiekėjų (rangovų) pirminiuose pasiūlymuose nurodytus kvalifikacinius duomenis bei siūlomas pirkimo sąlygas, atrenka ne mažiau kaip 3 tiekėjus (rangovus), kuriuos pakvies derėtis. Jeigu gauta tik 1 arba 2 pirminiai pasiūlymai, Komisija kviečia derėtis šį (šiuos) pasiūlymą (pasiūlymus) pateikusius tiekėjus (rangovus).“

 

17 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimas netekusiu galios

31 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

18 straipsnis.       32 straipsnio 2 dalies 4, 6, 8, 9 punktų ir 3 dalies pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 32 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo (rangovo) pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančioji organizacija, įsigijusi skirtingų techninių charakteristikų prekes ar paslaugas, negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis;“.

2. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) atvirasis, ribotas konkursai ar konkurencinės derybos neįvyko, nes nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo. Šiuo atveju negali būti iš esmės keičiamos pirkimo konkurse ar konkurencinėse derybose skelbtos sąlygos;“.

3. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) iš įkalinimo įstaigų, valstybės įmonių, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ar Teisingumo ministerija ir kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų, bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai arba iš valstybės rezervo perkamos prekės, kai toks pirkimas yra mažesnės vertės už nurodytą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje;“.

4. Papildyti 32 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo paslaugos yra perkamos iš projekto konkurso laimėtojo.“

5. Pakeisti ir papildyti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu pirkimo iš vienintelio šaltinio būdu perkamų prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 150 tūkst. litų, o darbų – 500 tūkst. litų, pirkimas iš vienintelio šaltinio galimas tik esant bent vienai iš šio straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai perkant iš vienintelio šaltinio šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis paslaugų pradinio ir papildomų pirkimų kainų suma viršija 150 tūkst. litų, o darbų – 500 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas Lietuvos bankui už jo lėšas vykdomiems pirkimams. Šioje dalyje nustatytus pirkimus Lietuvos bankas vykdo Lietuvos banko valdybos sprendimu. Įmonėms, veikiančioms vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas reikalingas, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimų vertė viršija nurodytą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar atitinkamai Lietuvos banko valdybos sutikimas nereikalingas karšto ir šalto vandens, elektros, šiluminės energijos, vamzdynais tiekiamų dujų ir su jų transportavimu (perdavimu, paskirstymu, tiekimu, laikymu) susijusių paslaugų bei laidinio ryšio paslaugų pirkimams, taip pat įmonių, veikiančių vandentvarkos, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, atliekamiems pirkimams pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas VĮ Ignalinos AE pagrindinei veiklai naudojamų žaliavų, medžiagų, komplektuojančių dalių, pirminių energijos išteklių ir su jų tiekimu susijusių paslaugų, specialiosios įrangos, atsarginių dalių pirkimams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas perkant prekes, darbus ar paslaugas šio straipsnio 2 dalies 2, 8 ir 9 punktuose nurodytais atvejais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimas nereikalingas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje, Lietuvos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat Vyriausybės patvirtintame sąraše išvardytų krašto apsaugos sistemos karinių vienetų ir tarnybų užsienyje atliekamiems pirkimams pagal šio straipsnio 2 dalies reikalavimus.“

 

19 straipsnis. 33 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Jeigu iki perkančiosios organizacijos nustatyto pasiūlymų pateikimo termino nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo arba pagal šio įstatymo 26 straipsnio reikalavimus atmetus pasiūlymus nelieka nė vieno pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitinkančio pasiūlymo, kainų apklausa laikoma neįvykusia ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas pranešimas pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (rangovams).“

 

20 straipsnis. 34 straipsnio 4 ir 6 dalių papildymas ir pakeitimas

1. 34 straipsnio 4 dalyje prieš žodį „laikoma“ įrašyti žodžius „arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Jeigu tiekėjas (rangovas), kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui (rangovui), kurio pasiūlymas pagal Komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo (rangovo), atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.“

2. 34 straipsnio 6 dalyje po žodžio „objektas“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir diskontuota kaina“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Sudarius pirkimo sutartį, perkančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (rangovams) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.“

 

21 straipsnis. 37 straipsnio 1 dalies papildymas

37 straipsnio 1 dalyje po žodžio „organizacijai“ įrašyti žodžius „lietuvių kalba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pretenzijos pateikiamos perkančiajai organizacijai lietuvių kalba raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas (rangovas) sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisėtų interesų pažeidimą.“

 

22 straipsnis. 38 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tiekėjas (rangovas) skundą gali pateikti iki Komisijos sprendimo apie laimėjusį pasiūlymą priėmimo.“

 

23 straipsnis. 39 straipsnio papildymas 3 ir 4 dalimis

1. Papildyti 39 straipsnį 3 dalimi:

3. Skundai Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiami lietuvių kalba.“

2. Papildyti 39 straipsnį 4 dalimi:

4. Tiekėjas (rangovas) pateikdamas skundą sumoka Viešųjų pirkimų tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio įmoką skundo nagrinėjimo išlaidoms apmokėti.“

 

24 straipsnis. 40 straipsnio 2 dalies pakeitimas

40 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „savivaldos“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kandidatus į Nepriklausomos komisijos narius pasiūlo valstybės ir savivaldybių institucijos, asociacijos, visuomeninės organizacijos.“

 

25 straipsnis. 41 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir 5 dalies papildymas 4 punktu

1. 41 straipsnio 4 dalyje po žodžio „skundą“ įrašyti žodžius „ir visą pirkimą iš esmės bei priimti atitinkamą sprendimą“, vietoj žodžio „jo“ įrašyti žodį „skundo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Nepriklausoma komisija turi išnagrinėti skundą ir visą pirkimą iš esmės bei priimti atitinkamą sprendimą ne vėliau kaip per 20 dienų nuo skundo gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos. Skundo nagrinėjimo terminą ne ilgiau kaip 20 dienų gali pratęsti Viešųjų pirkimų tarnyba.“

2. Papildyti 41 straipsnio 5 dalį 4 punktu:

4) skundą patenkinti iš dalies ir įpareigoti perkančiąją organizaciją panaikinti arba pakeisti sprendimus ar veiksmus arba nutraukti pirkimo procedūras.“

 

26 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________