SUTARTIS DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ORLAIVIŲ PREKYBOS

 

[Priimta Tokijo raunde (Sutarties Priedas pakeistas 1986 m. Protokolu, kuris taip pat čia yra pateikiamas – red.)]

 

PREAMBULĖ

 

Sutartį dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, toliau vadinamą „šia Sutartimi“, pasirašiusios valstybės1,

pažymėdamos, jog 1973 metų rugsėjo 12-14 dienomis ministrai susitarė, kad Daugiašalių derybų dėl prekybos Tokijo raundas turėtų išplėsti ir dar labiau liberalizuoti pasaulinę prekybą, be kita ko, palengva panaikinant prekybos kliūtis ir gerinant tarptautinę pasaulinės prekybos sistemą,

norėdamos pasiekti didžiausią pasaulinės prekybos laisvę civilinės aviacijos orlaiviais, jų dalimis ir atitinkama įranga, įskaitant muitų panaikinimą, ir kiek įmanoma didesnį prekybą ribojančių ar iškraipančių veiksnių sumažinimą arba pašalinimą,

norėdamos skatinti nuolatinį technologinį aeronautikos pramonės plėtojimą pasauliniu mastu,

norėdamos sudaryti teisingas ir vienodas konkurencines galimybes su civilinės aviacijos orlaiviais susijusiai veiklai ir gamintojams prisidėti plečiant pasaulinę civilinės aviacijos orlaivių rinką,

turėdamos omenyje savo bendrų ekonominių ir prekybos interesų civilinės aviacijos orlaivių srityje svarbą,

pripažindamos, kad daugelis šią Sutartį pasirašiusių valstybių aviacijos orlaivių sritį vertina kaip labai svarbią ūkio ir pramonės politikos dalį,

siekdamos pašalinti civilinės aviacijos orlaivių prekybai žalingą poveikį, atsirandantį dėl vyriausybės teikiamos paramos civilinės aviacijos orlaivių gamybos plėtojimui ir rinkodarai, pripažindamos, kad tokia vyriausybės parama pati savaime nelaikoma prekybos iškraipymu,

norėdamos, kad su civilinės aviacijos orlaiviais susijusi veikla remtųsi komercine konkurencija, ir pripažindamos, kad vyriausybės ir pramonės santykiai tose šalyse yra labai skirtingi,

pripažindamos savo pareigas ir teises, numatytas Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos, toliau vadinamame „GATT „, bei kitose daugiašalėse sutartyse, sudarytose pagal GATT,

pripažindamos poreikį numatyti tarptautinę notifikavimo, konsultavimo, priežiūros ir ginčų sprendimų tvarką, siekiant užtikrinti teisingą, neatidėliotiną ir efektyvų šios Sutarties nuostatų įgyvendinimą ir išlaikyti teisių ir įsipareigojimų balansą,

norėdamos sukurti tarptautinę sistemą, reguliuojančią civilinės aviacijos orlaivių prekybą,

susitaria:

 

1 straipsnis

PREKĖS, MINIMOS SUTARTYJE

 

1.1 Ši Sutartis taikoma tokioms prekėms:

a) visiems civilinės aviacijos orlaiviams,

b) visiems civilinės aviacijos orlaivių varikliams ir jų dalims bei mazgams,

c) visoms kitoms civilinės aviacijos orlaivių dalims, mazgams ir mazgų dalims,

d) visiems antžeminiams realaus skrydžio treniruokliams bei jų dalims ir mazgams, neatsižvelgiant į tai, ar jos būtų naudojamos kaip autentiška įranga, ar kaip jų pakaitalas gaminant, remontuojant, naudojant, rekonstruojant, modifikuojant ar perdirbant civilinės aviacijos orlaivius.

1.2. Šioje Sutartyje „civilinės aviacijos orlaivis“ reiškia a) visus, išskyrus karinius, orlaivius ir b) visas kitas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas prekes.

 

2 straipsnis

MUITO IR KITI MOKESČIAI

 

2.1. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria:

2.1.1. iki 1980 metų sausio 1 dienos arba iki šios Sutarties įsigaliojimo dienos panaikinti visų rūšių muito mokesčius ir visus kitus mokesčius2, kurie susiję su importu ar kuriais apmokestinamas importas prekių, suklasifikuotų muitinės tikslams pagal atitinkamas jų tarifų pozicijas, išvardytas priede pateiktame sąraše, jeigu tokios prekės yra naudojamos civilinės aviacijos orlaiviams gaminti, remontuoti, naudoti, rekonstruoti, modifikuoti ar perdirbti, arba yra naudojamos kaip jų sudėtinė dalis;

2.1.2. iki 1980 metų sausio 1 dienos arba iki šios Sutarties įsigaliojimo dienos panaikinti visų rūšių muito mokesčius ir visus kitus mokesčius3, kuriais apmokestinamas civilinės aviacijos orlaivių remontas;

2.1.3. iki 1980 metų sausio 1 dienos arba iki šios Sutarties įsigaliojimo dienos įtraukti į savo GATT Įsipareigojimų sąrašus neapmokestinimo arba atleidimo nuo mokesčių režimą visoms pirmiau šios straipsnio dalies 1 punkte nurodytoms prekėms ir visų rūšių remontui, kuris apibūdinamas šios straipsnio dalies 2 punkte.

2.2. Kiekviena šią Sutartį pasirašiusi valstybė: a) patvirtina arba pritaiko muitų administravimo galutinio panaudojimo sistemą, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šio straipsnio 1 dalį; b) garantuoja, kad jos galutinio panaudojimo sistema užtikrintų neapmokestinimo arba atleidimo nuo mokesčių režimą, kuris yra lygintinas su kitų šią Sutartį pasirašiusių valstybių suteiktais režimais ir nebus kliūtis prekybai; c) informuoja kitas šią Sutartį pasirašiusias valstybes apie savo galutinio panaudojimo sistemos administravimo tvarką.

 

3 straipsnis

TECHNINIAI PREKYBOS BARJERAI

 

3.1. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės pažymi, kad Sutarties dėl techninių prekybos barjerų nuostatos yra taikomos civilinės aviacijos orlaivių prekybai. Be to, šią Sutartį pasirašiusios valstybės sutinka, kad civilinės aviacijos orlaivių sertifikavimo reikalavimus ir veikimo bei naudojimo procedūrų technines charakteristikas tarp šią Sutartį pasirašiusių valstybių reguliuotų Sutarties dėl techninių prekybos barjerų nuostatos.

 

4 straipsnis

VIEŠIEJI PIRKIMAI, PRIVALOMOS SUBRANGOS SUTARTYS IR SKATINIMAI

 

4.1. Civilinės aviacijos orlaivių pirkėjai turėtų laisvai rinktis tiekėjus, remdamiesi komerciniais ir technologiniais veiksniais.

4.2. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės nekelia reikalavimų ir nedaro nepagrįsto spaudimo aviakompanijoms, orlaivių gamintojams ar kitiems subjektams, dalyvaujantiems perkant civilinės aviacijos orlaivius, kad jie juos pirktų iš atitinkamo šaltinio, tuo diskriminuodamos kurios nors šią Sutartį pasirašiusios valstybės tiekėjus.

4.3. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad šioje Sutartyje nurodytų prekių pirkimas vyktų tik konkurencinės kainos, kokybės ir pristatymo pagrindais. Tačiau, tvirtindama arba sudarydama šioje Sutartyje nurodytų prekių viešojo pirkimo sutartis, šią Sutartį pasirašiusi valstybė gali reikalauti, kad reikiamus duomenis jos turinčioms įmonėms būtų sudarytos galimybės veikti konkurenciniu pagrindu ir ne mažiau palankiomis sąlygomis, negu yra taikomos reikiamus duomenis turinčioms kitų šią Sutartį pasirašiusių valstybių įmonėms.4

4.4. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria vengti bet kokių iš tam tikro šaltinio teikiamų skatinimų parduoti ar pirkti civilinės aviacijos orlaivius, kurie diskriminuotų bet kurios kitos šią Sutartį pasirašiusios valstybės tiekėjus.

 

5 straipsnis

PREKYBOS APRIBOJIMAI

 

5.1. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės netaiko kiekybinių apribojimų (importo kvotų) ir nekelia importo licencijavimo reikalavimų civilinės aviacijos orlaivių importą riboti tokiu būdu, kuris neatitiktų taikytinų GATT nuostatų. Tai netrukdo taikyti importo kontrolę ar licencijavimą, kurie atitinka GATT nuostatas.

5.2. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės netaiko nei kiekybinių apribojimų, nei eksporto licencijavimo ar kitų panašių reikalavimų dėl komercinių arba konkurencinių priežasčių civilinės aviacijos orlaivių eksportą į kitas šią Sutartį pasirašiusias valstybes riboti tokiu būdu, kuris neatitiktų taikytinų GATT nuostatų.

 

6 straipsnis

VYRIAUSYBĖS PARAMA, EKSPORTO KREDITAI IR ORLAIVIŲ RINKODARA

 

6.1. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės pažymi, kad Sutarties dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI, XVI ir XXIII straipsnių aiškinimo ir taikymo (Sutartis dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių) nuostatos tinka civilinės aviacijos orlaivių prekybai. Jos patvirtina, kad, atsižvelgdamos į Sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 8 straipsnio 3 ir 4 dalis, dalyvaudamos ar remdamos civilinės aviacijos programas, stengsis išvengti žalingų civilinės aviacijos prekybos padarinių. Jos taip pat atsižvelgia į specialius veiksnius, susijusius su orlaiviais, ypač į labai paplitusią vyriausybės paramą šioje srityje, savo tarptautinius ekonominius interesus ir visų šią Sutartį pasirašiusių valstybių gamintojų norą dalyvauti plėtojant pasaulinės civilinės aviacijos orlaivių rinką.

6.2. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad civilinės aviacijos orlaivių kainų nustatymas turėtų remtis pagrįsta tikimybe, kad atsipirks visos išlaidos, įskaitant nereguliarias programos išlaidas, karinio tyrimo ir plėtojimo identifikuojamas ir faktines išlaidas, susijusias su orlaivių, jų dalių bei sistemų, vėliau taikomų tokio civilinės aviacijos orlaivio gamybai, vidutines gamybos ir finansines išlaidas.

 

7 straipsnis

REGIONINĖ IR VIETOS SAVIVALDA

 

7.1. Be kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, šią Sutartį pasirašiusios valstybės papildomai susitaria neversti ir neskatinti, tiesiogiai ar netiesiogiai, regionų ir vietos savivaldos bei administracijos, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų imtis veiksmų, kurie neatitiktų šios Sutarties nuostatų.

 

8 straipsnis

PRIEŽIŪRA, PERŽIŪRA, KONSULTAVIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

8.1. Įkuriamas civilinės aviacijos orlaivių prekybos komitetas (toliau čia vadinamas „Komitetu“), kurį sudaro visų šią Sutartį pasirašiusių valstybių atstovai. Komitetas renka pirmininką. Prireikus rengiami Komiteto posėdžiai, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus, kad šią Sutartį pasirašiusioms valstybėms būtų sudaryta galimybė pasikonsultuoti visais su šios Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, įskaitant ir civilinės aviacijos orlaivių pramonės naujoves; nuspręsti, ar reikalingos pataisos, kad būtų galima užtikrinti laisvos ir neiškreiptos prekybos nenutrūkstamumą; nagrinėti visus klausimus, kurių nepavyko išspręsti per dvišales konsultacijas; įvykdyti visus šioje Sutartyje numatytus arba šią Sutartį pasirašiusių valstybių priskirtus įsipareigojimus.

8.2. Kiekvienais metais Komitetas peržiūri šios Sutarties galiojimą ir įgyvendinimą, atsižvelgdamas į jos tikslus. Kiekvienais metais Komitetas informuoja GATT Susitariančiąsias Šalis apie pokyčius, įvykusius peržiūros laikotarpiu.

8.3. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po šios Sutarties įsigaliojimo ir reguliariai po to, šią Sutartį pasirašiusios valstybės, remdamosi bendrais interesais, imasi tolesnių derybų, kad išplėstų ir patobulintų šią Sutartį.

8.4. Komitetas gali įkurti tokias pavaldžias struktūras, kurios galėtų talkinti nuolat peržiūrint šios Sutarties taikymą, kad būtų galima užtikrinti nuolatinį tarpusavio naudos balansą. Konkrečiai jis įkuria atitinkamą pavaldžią struktūrą, kad užtikrintų nuolatinį tarpusavio naudos, savitarpiškumo ir ekvivalenčių rezultatų balansą, įgyvendinant ankstesniojo 2 straipsnio nuostatas, susijusias su prekių, kurios minimos Sutartyje, apibūdinimu, galutinio panaudojimo sistemomis, muito ir kitais mokesčiais.

8.5. Kiekviena šią Sutartį pasirašiusi valstybė taiko „geranoriškumo principą“ ir sudaro reikiamas galimybes surengti neatidėliotinas konsultacijas dėl kitos šią Sutartį pasirašiusios valstybės padarytų pareiškimų bet kuriuo su šios Sutarties galiojimu susijusiu klausimu.

8.6. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės pripažįsta, jog yra pageidaujama Komitete rengti konsultacijas su kitomis šią Sutartį pasirašiusiomis valstybėmis, siekiant surasti priimtiną bendrą sprendimą prieš pradedant tyrimą bet kokios tariamos subsidijos egzistavimo, dydžio ir poveikio nustatymui. Tais išskirtiniais atvejais, kai prieš pradedant tokias vidaus procedūras nebuvo surengta konsultacijų, šią Sutartį pasirašiusios valstybės nedelsiant praneša Komitetui tokių procedūrų inicijavimą ir tuo pat metu pradeda konsultacijas, kad rastų bendrai priimtiną sprendimą, kuris pašalintų kompensacinių priemonių poreikį.

8.7. Jeigu šią Sutartį pasirašiusi valstybė mano, kad gaminant, remontuojant, naudojant, rekonstruojant, modifikuojant ar perdirbant civilinės aviacijos objektus, jos prekybinius interesus neigiamai veikia ar gali neigiamai veikti kitos šią Sutartį pasirašiusios valstybės veiksmai, ji gali pareikalauti, kad Komitetas peržiūrėtų šį klausimą. Gavęs tokį prašymą, Komitetas per 30 dienų sušaukia posėdį ir kuo greičiau svarsto klausimą, kad galėtų nedelsdamas išspręsti šiuos klausimus, prieš juos galutinai išsprendžiant kur nors kitur. Tokiu atveju Komitetas gali priimti reikiamus nutarimus ar rekomendacijas. Tokia peržiūra turi nepažeisti šią Sutartį pasirašiusių valstybių teisių, numatytų GATT ar pagal GATT priimtus daugiašalius dokumentus, kurie turi įtakos civilinės aviacijos orlaivių prekybai. Siekdamas padėti išnagrinėti svarstomus klausimus, remdamasis GATT ir kitais nurodytais dokumentais, Komitetas gali suteikti atitinkamą techninę pagalbą.

8.8. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad, kilus kokiam nors ginčui, susijusiam su šioje Sutartyje nurodytais klausimais, bet neapibūdintam kituose pagal GATT priimtuose daugiašaliuose dokumentuose, šią Sutartį pasirašiusios valstybės ir Komitetas turi taikyti su atitinkamais pakeitimais Bendrojo susitarimo XXII ir XXIII straipsnių nuostatas ir Susitarimo dėl notifikavimo, konsultavimo, ginčų sprendimo ir priežiūros nuostatas, kad išspręstų tokį ginčą. Tokia tvarka taip pat turi būti taikoma sprendžiant kiekvieną ginčą, susijusį su šioje Sutartyje ir kitame pagal GATT priimtame daugiašaliame dokumente išdėstytu klausimu, jeigu ginčo šalys taip susitaria. kiekis suteikia kitų sutartį pasirašiusios valstybės įmonėms, turinčioms reikiamus duomenis, teisę į tokį patį sutarčių kiekį.

 

9 straipsnis

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1. Priėmimas ir prisijungimas

9.1.1. Šią Sutartį gali priimti GATT Susitariančiųjų Šalių vyriausybės ir Europos Ekonominė Bendrija, ją pasirašydamos arba kitokiu būdu.

9.1.2. Šią Sutartį gali priimti pasirašydamos arba kitokiu būdu vyriausybės, kurios buvo laikinai prisijungusios prie GATT, ir tokiomis sąlygomis, kad galėtų veiksmingai taikyti šia Sutartimi numatytas teises ir pareigas, ir atsižvelgdamos į teises ir pareigas, nurodytas dokumentuose, kuriais tos vyriausybės laikinai prisijungė.

9.1.3. Prie šios Sutarties gali prisijungti bet kuri kita vyriausybė tokiomis sąlygomis, kad galėtų veiksmingai taikyti šia Sutartimi numatytas teises ir pareigas, kurios turi būti suderintos su ta vyriausybe ir šią Sutartį pasirašiusiomis valstybėmis, pateikiant GATT Susitariančiųjų Šalių generaliniam direktoriui prisijungimo dokumentus, kuriuose išdėstytos taip suderintos sąlygos.

9.1.4. Priimant taikomos Bendrojo susitarimo XXVI straipsnio 5 dalies (a) ir (b) punktų nuostatos.

9.2. Išlygos

9.2.1. Be kitų šią Sutartį pasirašiusių valstybių sutikimo nė vienai šios Sutarties nuostatai negali būti taikomos išlygos.

9.3. Įsigaliojimas

9.3.1. Ši Sutartis įsigalioja 1980 metų sausio 1 dieną toms vyriausybėms-5, kurios priėmė ją arba prisijungė prie jos iki tos dienos. Visoms kitoms vyriausybėms Sutartis įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po jos priėmimo arba prisijungimo prie jos.

9.4. Nacionaliniai įstatymai

9.4.1. Kiekviena šią Sutartį priimanti arba prie jos prisijungianti vyriausybė ne vėliau kaip tą dieną, kai jai įsigaliojo ši Sutartis, užtikrina, kad jos įstatymai, kiti teisės aktai ir administracinės procedūros atitinka šios Sutarties nuostatas.

9.4.2. Kiekviena šią Sutartį pasirašiusi valstybė informuoja Komitetą apie visus savo įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie tiesiogiai susiję su šia Sutartimi, pakeitimus bei tokių įstatymų ir kitų teisės aktų administravimo pakeitimus.

9.5. Pakeitimai

9.5.1. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės gali daryti šios Sutarties pakeitimus, atsižvelgdamos, be kita ko, į jos įgyvendinimo metu įgytą patirtį. Toks pakeitimas, jeigu jau šią Sutartį pasirašiusios valstybės pritarė jai pagal Komiteto nustatytą tvarką, neįsigalios nė vienai šią Sutartį pasirašiusiai valstybei, jeigu ta šią Sutartį pasirašiusi valstybė jo nepriims.

9.6. Pasitraukimas

9.6.1. Kiekviena šią Sutartį pasirašiusi valstybė gali pasitraukti iš šios Sutarties. Pasitraukimas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių nuo tos dienos, kai GATT Susitariančiųjų Šalių generalinis direktorius gauna raštišką pranešimą apie pasitraukimą. Sutartį pasirašiusi valstybė gali prašyti nedelsiant sukviesti Komiteto posėdį

9.7. Šios Sutarties netaikymas atitinkamoms šią Sutartį pasirašiusioms valstybėms

9.7.1. Ši Sutartis netaikoma jokių šią Sutartį pasirašiusių valstybių tarpusavio prekybai, jeigu viena iš jų šios Sutarties priėmimo arba prisijungimo prie jos metu nepritaria tokiam taikymui.

9.8. Priedas

9.8.1. Šios Sutarties priedas yra sudedamoji jos dalis.

9.9. Sekretoriatas

9.9.1. Šią Sutartį aptarnauja GATT sekretoriatas.

9.10. Deponavimas

9.10.1. Ši Sutartis deponuojama GATT Susitariančiųjų Šalių generaliniam direktoriui, o šis nedelsdamas išsiunčia kiekvienai šią Sutartį pasirašiusiai valstybei ir kiekvienai GATT Susitariančiajai Šaliai patvirtintą jos kopiją ir kiekvieną jos pakeitimą pagal 9 straipsnio 5 dalį, taip pat notifikaciją apie kiekvieną jos priėmimą arba prisijungimą prie jos pagal 9 straipsnio 1 dalį arba kiekvieną pasitraukimą iš jos pagal 9 straipsnio 6 dalį.

9.11 Registracija

9.11.1 Ši Sutartis turi būti įregistruota pagal Jungtinių Tautų Įstatų 102 straipsnio nuostatas.

 

Pasirašyta Ženevoje tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt devintų metų balandžio dvyliktą dieną vienu egzemplioriumi anglų ir prancūzų kalbomis; abu tekstai yra autentiški, jei nenurodyta kitaip dėl įvairių Priedo sąrašų6.

______________


Priedas

 

[Pakeistas Protokolu (1986), pakeičiančiu prisijungimą prie Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos; žr. toliau]

 

PREKĖS, MINIMOS SUTARTYJE

 

1. Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos 1 straipsnyje apibrėžta, kokios prekės minimos šioje Sutartyje.

2. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad prekėms, apibūdintoms toliau pateiktame sąraše ir tinkamai suklasifikuotoms muitinės tikslais pagal Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros (peržiūrėtos) pozicijas arba pagal greta pateikiamus Harmonizuotos sistemos kodus, turi būti taikomas neapmuitinimo arba atleidimo nuo muitų režimas, jeigu tokios prekės yra naudojamos gaminant, remontuojant, naudojant, rekonstruojant, modifikuojant ar perdirbant civilinės aviacijos orlaivius ar antžeminius realaus skrydžio treniruoklius*, arba yra naudojamos kaip sudėtinė jų dalis.

3. Į šių prekių sąrašą neįeina: nebaigtos arba ne visiškai pagamintos prekės, nebent ji turi pagrindinius pabaigtos ar pagamintos civilinio orlaivio ar antžeminio realaus skrydžio treniruoklio* dalies, mazgo, mazgo dalies arba įrangos dalies požymius (pvz., gaminys, kuris turi civilinės aviacijos orlaivio gamintojo numerį), medžiagų bet kokia forma (pvz., lakštų, plokščių, profilinių formų, juostų, strypų, vamzdžių, tūbų ar kitų formų), jeigu jos nėra supjaustytos pagal dydžius ar formas ir/arba nėra suformuotos naudoti kaip sudėtinė civilinio orlaivio arba antžeminio realaus skrydžio treniruoklio** dalis (pvz., gaminys, kuris turi civilinės aviacijos orlaivio gamintojo dalies numerį), žaliavų ir vartojimo prekių.

4. Į šį Priedą įtrauktas „ex“, kad pažymėtų, jog į nurodytą prekės aprašymą įtrauktos ne visos prekės, nurodytos pagal tą Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros (peržiūrėtos) poziciją ar Harmonizuotos sistemos kodą, kurie yra pateikti toliau.7

 

PROTOKOLAS (1986), PAKEIČIANTIS PRIEDĄ PRIE SUTARTIES DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ORLAIVIŲ PREKYBOS

 

Sutartį dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (toliau vadinamos „Sutartimi“) pasirašiusios valstybės,

po derybų dėl Harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau vadinamos „Harmonizuota sistema“) pateikimo ir Sutarties priedo perkėlimo į Harmonizuotą sistemą ir Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūrą (peržiūrėtą),

per savo atstovus susitarė:

1. Priedas, pridėtas prie šio Protokolo nuo jo įsigaliojimo dienos, remiantis 3 punktu, pakeičia ankstesnįjį Sutarties priedą, sudarytą 1984 metų kovo 22 dienos civilinės aviacijos orlaivių prekybos komiteto sprendimu, ir trečiąjį 1985 metų sausio 1 dienos Pakeitimų ir pataisymų patvirtinimą.

2. Šį Protokolą šią Sutartį pasirašiusios valstybės gali priimti pasirašydamos ar kitu būdu iki 1987 metų spalio 31 dienos arba vėlesnės datos, kurią nustato civilinės aviacijos orlaivių prekybos komitetas8.

3. Šis Protokolas jį priėmusioms šią Sutartį pasirašiusioms valstybėms įsigalioja 1988 metų sausio 1 dieną, arba Tarptautinės Harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencijos įsigaliojimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri yra vėliau priimta. Visoms kitoms šią Sutartį pasirašiusioms valstybėms jis įsigalioja kitą dieną po to, kai ta šalis jį priėmė.

4. Šis Protokolas deponuojamas GATT Susitariančiųjų Šalių generaliniam direktoriui, ir jis nedelsdamas kiekvienai šią Sutartį pasirašiusiai valstybei ir kiekvienai Susitariančiajai Šaliai pateikia patvirtintą kopiją ir notifikaciją apie jo priėmimą kiekvienoje šalyje, remdamasis šio Protokolo 2 punktu.

5. Šis Protokolas turi būti įregistruotas pagal Jungtinių Tautų Įstatų 102 straipsnio nuostatas.

PRIIMTA Ženevoje vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt šeštaisiais metais gruodžio antrą dieną vienu egzemplioriumi anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis; kiekvienas tekstas autentiškas.

______________


Priedas

 

PREKĖS, MINIMOS SUTARTYJE

 

1. Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos 1 straipsnyje apibrėžta, kokios prekės minimos šioje Sutartyje.

2. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad prekėms, apibūdintoms toliau pateiktame sąraše ir tinkamai suklasifikuotoms muitinės tikslais pagal Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros (CCC) (peržiūrėtos) pozicijas arba pagal greta pateikiamus Harmonizuotos sistemos (HS) kodus turi būti taikomas neapmuitinimo arba atleidimo nuo muitų režimas, jeigu tokios prekės yra naudojamos gaminant, remontuojant, naudojant, rekonstruojant, modifikuojant ar perdirbant civilinės aviacijos orlaivius ar antžeminius realaus skrydžio treniruoklius*, arba yra naudojamos kaip sudėtinė jų dalis.

3. Į šių prekių sąrašą neįtrauktos: nebaigtos arba ne visiškai pagamintos prekės, nebent ji turi pagrindinius pabaigtos ar pagamintos civilinio orlaivio ar antžeminio realaus skrydžio treniruoklio* dalies, mazgo, mazgo dalies arba įrangos dalies požymius (pvz., gaminys, kuris turi civilinės aviacijos orlaivio gamintojo numerį), medžiagų bet kokia forma (pvz., lakštų, plokščių, profilinių formų, juostų, strypų, vamzdžių, tūbų ar kitų formų), jeigu jos nėra supjaustytos pagal dydžius ar formas ir/arba nėra suformuotos naudoti kaip sudėtinė civilinio orlaivio arba antžeminio realaus skrydžio treniruoklio* dalis (pvz., gaminys, kuris turi civilinės aviacijos orlaivio gamintojo dalies numerį), žaliavų ir vartojimo prekių.

4. Į šį Priedą įtrauktas „ex“, kad pažymėtų, jog į nurodytą prekės aprašymą įtrauktos ne visos prekės, nurodytos pagal Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros (peržiūrėtos) pozicijas ar Harmonizuotos sistemos kodą, kurie yra pateikti toliau.

 

CCC nomenklatūra (peržiūrėta)

HS kodas ex

Prekės aprašymas

39.17

3917.21

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

22

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš propileno polimerų su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

23

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido polimerų su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

29

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš kitų plastikų su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

31

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastiko, kurių minimalus pratrūkimo slėgis-27,6 Mpa, su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

33

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastiko, nearmuotos arba kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

39

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastiko, armuotos arba kitu būdu sutvirtintos kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

39.17

40

Lanksčių vamzdžių, vamzdelių ir žarnų iš plastiko jungiamosios detalės (fitingai)

39.26

3926.90

Kitos plastiko detalės

40.08

4008.29

Profilinės formos iš negardelinės vulkanizuotos gumos, išpjautos pagal matmenis

40.09

4009.50

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami dujoms arba skysčiams transportuoti

40.11

4011.30

Naujos pneumatinės (pripučiamos oro ar kitų dujų) guminės padangos

40.12

4012.10

Restauruotos padangos

40.12

.20

Naudotos pneumatinės padangos

40.16

4016.10

Kitos detalės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), ne iš ebonito

40.16

.93

Tarpikliai, riebokšliai, poveržlės ir kiti sandarikliai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), ne iš ebonito

40.16

99

Kitos detalės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), ne iš ebonito

40.17

4017.00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš kietos gumos (ebonito), su jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami dujoms arba skysčiams transportuoti

45.04

4504.90

Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai iš aglomeruotos kamštienos

48.23

4823.90

Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai iš popieriaus ar kartono

68.12

6812.90

Kitos asbesto detalės

68.13

6813.10

Stabdžių trinkelės ir tarpikliai, nesumontuoti, pagaminti iš frikcinių medžiagų – asbesto arba iš kitų mineralinių medžiagų

68.13

.90

Kitos detalės, nesumontuotos, sankaboms ar panašioms detalėms, daugiausia iš asbesto arba kitų mineralinių medžiagų

70.07

7007.21

Priekiniai langai (stiklai) iš laminuotojo saugaus stiklo

73.04

7304.31

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

7304.39

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba nelegiruotojo plieno, pagaminti kitu, nei šalto tempimo arba šalto valcavimo, būdu, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

41

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš nerūdijančio plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

49

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš nerūdijančio plieno, pagaminti kitu, nei šalto tempimo arba šalto valcavimo, būdu, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

51

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo plieno, šaltai tempti arba šaltai valcuoti, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

59

Besiūliai vamzdžiai, apskrito skerspjūvio, iš legiruotojo plieno, bet ne nerūdijančio, pagaminti kitu, nei šalto tempimo arba šalto valcavimo, būdu, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.04

90

Besiūliai vamzdžiai, kitokio, nei apskrito skerspjūvio, iš geležies (bet ne ketaus) arba plieno, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.06

7306.30

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.06

40

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.06

50

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai iš kitų rūšių legiruotojo plieno su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.06

.60

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai, iš geležies arba plieno, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

73.12

7312.10

Suvyta viela, lynai ir kabeliai iš geležies arba iš plieno be elektros izoliacijos su pritvirtintomis arba įmontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

73.12

.90

Galvanizuotos (dengtos kitu metalu) juostos, tvirtinimo, kėlimo kilpos ar pan. iš geležies arba plieno, be elektros izoliacijos, su pritvirtintomis arba įmontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

73.22

7322.90

Neelektriniai oro šildytuvai ir karšto oro paskirstymo prietaisai su variklio varomais ventiliatoriais arba orapūtėmis iš geležies arba plieno, išskyrus jų dalis

73.24

7324.10

Kriauklės ir plautuvės iš nerūdijančio plieno

73.24

90

Santechnikos įranga iš geležies arba iš plieno

73.26

7326.20

Dirbiniai iš geležinės arba iš plieninės vielos

74.13

7413.00

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs vario dirbiniai be elektros izoliacijos

76.08

7608.10

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai iš nelegiruotojo aliuminio su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

76.08

20

Vamzdžiai iš aliuminio lydinių, su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

81.08

8108.90

Titano vamzdžiai su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

83.02

8302.10

Netauriųjų metalų vyriai

83.02

20

Riedučiai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų

83.02

42

Netauriųjų metalų tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti baldų įrangai

83.02

.49

Kiti netauriųjų metalų tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai

83.02

60

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų

83.07

8307.10

Lankstūs vamzdžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

83.07

90

Lankstūs vamzdžiai, pagaminti iš kitų netauriųjų metalų, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

84.07

8407.10

Stūmokliniai orlaivių vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

84.08

8408.90

Stūmokliniai orlaivių vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

84.09

8409.10

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia tik varikliams, klasifikuojamiems 8407.10 arba 8408.90 pozicijose

84.11

8411.11

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga ne didesnė kaip 25 kN

84.11

12

Turboreaktyviniai varikliai, kurių traukos jėga didesnė kaip 25 kN

84.11

21

Turbosraigtiniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 1100 kW

84.11

22

Turbosraigtiniai varikliai, kurių galia didesnė kaip 1100 kW

84.11

81

Kitos dujų turbinos, kurių galia ne didesnė kaip 5000 kW

84.11

82

Kitos dujų turbinos, kurių galia didesnė kaip 5000 kW

84.11

91

Turboreaktyvinių variklių arba turbosraigtinių variklių dalys

84.11

99

Kitų dujų turbinų variklių dalys

84.12

8412.10

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius variklius

84.12

21

Hidrauliniai varikliai ir jėgainės, tiesinio veikimo (cilindrai)

84.12

29

Hidrauliniai varikliai ir jėgainės, netiesinio veikimo (cilindrai)

84.12

31

Pneumatiniai varikliai ir jėgainės, tiesinio veikimo (cilindrai)

84.12

39

Pneumatiniai varikliai ir jėgainės, netiesinio veikimo (cilindrai)

84.12

80

Vandens garų varikliai arba kitų garų varikliai

84.12

90

Reaktyvinių variklių, išskyrus turboreaktyvinius variklius, dalys

84.13

8413.19

Skysčių siurbliai su pritvirtintais matavimo prietaisais arba be jų

84.13

20

Rankiniai siurbliai su pritvirtintais matavimo prietaisais arba siurbliai, prie kurių šie prietaisai gali būti pritvirtinti

84.13

30

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurbliai, skirti stūmokliniams vidaus degimo varikliams

84.13

.50

Kiti stumiantieji siurbliai su grįžtamai slenkamuoju stūmoklio judėjimu

84.13

.60

Kiti rotaciniai stumiantieji siurbliai

84.13

.70

Kiti išcentriniai centrifuginiai siurbliai

84.13

.81

Kiti siurbliai; skysčių keltuvai

84.13

91

Skysčių siurblių dalys

84.14

8414.10

Vakuuminiai siurbliai

84.14

20

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

84.14

30

Oro arba kitų dujų kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose

84.14

51

Ventiliatoriai su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W

84.14

59

Kiti ventiliatoriai

84.14

80

Kiti oro siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai

84.14

90

Vakuuminių siurblių, oro arba kitų dujų kompresorių ir ventiliatorių dalys

84.15

8415.81

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama, su šaldymo įtaisu ir su vėsinimo ir šildymo režimų keitimo vožtuvu

84.15

82

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama, su šaldymo įtaisu ir su vėsinimo ir šildymo režimų keitimo vožtuvu

84.15

83

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama, be šaldymo įtaiso

84.15

.90

Oro kondicionavimo įrenginių, klasifikuojamų 8415.81, 8415.82 arba 8415.83, dalys

84.18

8418.10

Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis

84.18

30

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų

84.18

40

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų

84.18

61

Kompresoriniai šaldymo įrenginiai, kurių kondensatoriai yra šilumokaičiai

84.18

69

Stipraus užšaldymo, išskyrus klasifikuojamus 8418.10, 8418.30, 8418.40 arba 8418.61 pozicijose

84.19

8419.50

Šilumokaičiai

84.19

81

Karštų gėrimų paruošimo, maisto produktų virimo, kepimo arba šildymo aparatai

84.19

90

Šilumokaičių dalys

84.21

8421.19

Centrifugos

84.21

21

Įrenginiai ir aparatai, skirti vandeniui filtruoti arba valyti

84.21

8421.23

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

84.21

29

Įrenginiai ir aparatai, skirti kitiems skysčiams, išskyrus vandenį, filtruoti arba valyti, išskyrus klasifikuojamus 8421.23 pozicijoje

84.21

31

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

84.21

39

Kiti dujų filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, išskyrus vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrus

84.24

8424.10

Gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti

84.25

8425.11

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus ir keltuvus, su elektros varikliu

84.25

19

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus ir keltuvus

84.25

31

Gervės ir suktuvai, su elektros varikliu

84.25

39

Gervės ir suktuvai, išskyrus su elektros varikliu

84.25

42

Kėlikliai, hidrauliniai

84.25

49

Kėlikliai, išskyrus hidraulinius

84.26

8426.99

Kiti kranai

84.28

8428.10

Liftai ir skipiniai keltuvai

84.28

20

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

84.28

33

Kiti nuolatiniam darbui pritaikyti juostiniai prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai

84.28

39

Kiti nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai, išskyrus juostinius

84.28

90

Kiti mechaniniai įrenginiai

84.71

8471.10

Analoginės arba hibridinės automatinio duomenų apdorojimo mašinos

84.71

20

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių bent centrinis procesorius bei įvesties ir išvesties įrenginiai sumontuoti viename korpuse, kombinuotos arba nekombinuotos

84.71

91

Skaitmeniniai procesoriai, kurių korpuse yra arba nėra šie vienos arba dviejų rūšių įrenginiai: atminties įrenginiai, įvesties įrenginiai, išvesties įrenginiai

84.71

92

Įvesties ir išvesties įrenginiai su tame pačiame korpuse sumontuotais atminties įrenginiais arba be jų

84.71

93

Atminties įrenginiai

84.79

8479.89

Specialias funkcijas atliekančios mašinos ir mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje: hidropneumatinės baterijos; traukos reversorių mechaninės pavaros; specialiai sukonstruoti tualetų mazgai; oro drėkintuvai ir sausintuvai; neelektriniai valdymo mechanizmai; neelektriniai starterių varikliai; turboreaktyvinių, turbosraigtinių, turbopropelerinių variklių ir kitų dujų turbinų pneumatiniai starteriai; neelektriniai priekinių stiklų valytuvai; neelektriniai propelerio žingsnio reguliatoriai

84.79

90

Mašinų ir mechaninių įrengimų, išvardytų 8479.89 pozicijose, dalys

84.83

8483.10

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus)

84.83

30

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių guolių; slydimo guoliai

84.83

40

Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, išskyrus atskirai pateikiamus krumpliaračius, žvaigždutes (grandinių) ir kitus pavarų elementus; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius

84.83

50

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus

84.83

60

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos (įskaitant universalius šarnyrus)

84.83

90

8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50, 8483.60 subpozicijose išvardytų mechanizmų dalys

84.84

8484.10

Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių

84.84

90

Tarpiklių ir panašių sandariklių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes

85.01

8501.20

Universalūs nuolatinės ir kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 150 kW

85.01

31

Varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 750 W; nuolatinės srovės generatoriai

85.01

32

Varikliai ir nuolatinės srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 750 W, bet ne didesnė kaip 75 kW

85.01

33

Kiti varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 150 kW; nuolatinės srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW

85.01

34

Nuolatinės srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kW

85.01

40

Kiti vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 150 kW

85.01

51

Kiti daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 750 W

85.01

52

Kiti daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 750 W, bet ne didesnė kaip 75 kW

85.01

53

Kiti daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 150 kW

85.01

61

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 75 kVA

85.01

62

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

85.01

63

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA

85.02

8502.11

Elektros generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių (dyzelių arba pusiau dyzelių), kurių galia ne didesnė kaip 75 kVA

85.02

12

Elektros generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

85.02

13

Elektros generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 375 kVA

85.02

20

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių

85.02

30

Kiti generatoriniai agregatai

85.02

40

Vieninkariai elektros keitikliai

85.04

8504.10

Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastai

85.04

31

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia ne didesnė kaip 1kVA

85.04

32

Kiti elektros transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė kaip 16 kVA

85.04

33

Kiti elektros transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne didesnė kaip 500 kVA

85.04

40

Statiniai keitikliai

85.04

50

Kitos induktyvumo ritės

85.07

8507.10

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti

85.07

20

Kiti rūgštiniai švino akumuliatoriai

85.07

30

Nikelio-kadmio akumuliatoriai

85.07

40

Nikelio-geležies akumuliatoriai

85.07

80

Kiti akumuliatoriai

85.07

90

Akumuliatorių dalys

85.11

8511.10

Uždegimo žvakės

85.11

20

Uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, magnetiniai smagračiai

85.11

30

Skirstytuvai, uždegimo ritės

85.11

40

Paleidimo varikliai ir dvigubos paskirties starteriai-generatoriai

85.11

50

Kiti generatoriai, naudojami kibirkštinio uždegimo arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose

85.11

80

Kita uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio uždegimo arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose, ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais

85.16

8516.80

Kontaktiniai elektriniai kaitinimo elementai, sudaryti tik iš paprasto izoliuoto pagrindo ir elektrinių jungčių, naudojami civilinėje aviacijoje apsaugai nuo apledėjimo ar ledui pašalinti

85.18

8518.10

Mikrofonai ir jų stovai

85.18

21

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai

85.18

22

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse

85.18

29

Korpusuose nesumontuoti garsiakalbiai

85.18

30

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, įskaitant mišrius rinkinius, sudarytus iš mikrofono ir iš garsiakalbio

85.18

40

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai

85.18

50

Elektriniai garso stiprintuvai

85.20

8520.90

Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, be garso atkūrimo įrenginių

85.21

8521.10

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, kuriuose vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos

85.22

8522.90

Aparatų, klasifikuojamų 8520.90 subpozicijoje, rinkiniai

85.25

8525.10

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos siųstuvai be imtuvų

85.25

20

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos siųstuvai su imtuvais

85.26

8526.10

Radarai

85.26

91

Radionavigaciniai aparatai

85.26

92

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

85.27

8527.90

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos siųstuvai, skirti naudoti civilinėje aviacijoje

85.29

8529.10

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai; dalys, tinkamos naudoti kartusu taisais, minimais 85.25-85.27 pozicijose

85.29

90

Aparatų, klasifikuojamų 8526 pozicijoje, mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių arba komponentų, skirti naudoti civilinėje aviacijoje

85.31

8531.10

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs įrenginiai

85.31

20

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais (LCD) arba su šviesos diodais (LED)

85.31

80

Kiti elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai

85.39

8539.10

Sandarios kryptingų spindulių lempos

85.43

8543.80

Skrydžio parametrų registratoriai (juodosios dėžės); elektros sinchronizatoriai ir transformatoriai; lėktuvų rezistoriniai langų apšildymo prietaisai (nuo užšalimo ir rasojimo)

85.43

90

Skrydžio parametrų registratorių mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar komponentų

85.44

8544.30

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

88.01

8801.10

Sklandytuvai ir skraidyklės

88.01

90

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

88.02

8802.11

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg

88.02

12

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg

88.02

20

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg

88.02

30

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg, bet ne didesnė kaip 15000 kg

88.02

40

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15000 kg

88.03

8803.10

Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys

88.03

20

Važiuoklės ir jų dalys

88.03

30

Kitos lėktuvų arba sraigtasparnių dalys

88.03

90

Kitos dalys

88.05

8805.20

Lakūnų treniruokliai ir jų dalys

90.01

9001.90

Neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

90.02

9002.90

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

90.14

9014.10

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti

90.14

20

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir įrenginiai (išskyrus kompasus)

90.14

90

Kompasų, naudojamų krypčiai nustatyti ir aeronavigacijos (arba kosminės navigacijos) prietaisų ir įrenginių (išskyrus kompasus) dalys

90.20

9020.00

Kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės, išskyrus dalis

90.25

9025.11

Termometrai ir pirometrai, pripildyti skysčio, kurių parodymai registruojami stebint skysčio padėtį

90.25

19

Kiti termometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais

90.25

20

Barometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais

90.25

80

Kiti elektriniai ar elektroniniai prietaisai, klasifikuojami 9025

90.25

90

Prietaisų dalys ir priedai, klasifikuojami 9025.11, 9025.19, 9025.20, 9025.80

90.26

9026.10

Prietaisai ir aparatai skysčių srautui (debitui) ar lygiui matuoti arba kontroliuoti

90.26

20

Prietaisai ir aparatai skysčių arba dujų slėgiui matuoti arba kontroliuoti

90.26

80

išskyrus klasifikuojamus 9026.10 ar 9026.20 pozicijose

90.26

90

9026.10, 9026.20 ar 9026.80 prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys

90.29

9029.10

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, elektriniai ar elektroniniai

90.29

20

Spidometrai ir tachometrai

90.29

90

Apsisukimų skaičiaus skaitiklių, spidometrų ir tachometrų dalys ir jų priedai

90.30

9030.10

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

90.30

20

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės spinduliuotės oscilografai

90.30

31

Universalieji matavimo prietaisai (multimetrai)

90.30

39

Kiti prietaisai ir aparatai, išskyrus klasifikuojamus 9030.10, 9030.20, 9030.31 subpozicijose

90.30

40

Kiti prietaisai ir aparatai, išskyrus klasifikuojamus 9030.10, 9030.20, 9030.31 ar 9030.39 subpozicijose

90.30

81

Kiti prietaisai ir aparatai, išskyrus klasifikuojamus 9030.10, 9030.20 ar 9030.40 subpozicijose

90.30

89

Kiti prietaisai ir aparatai, išskyrus klasifikuojamus 9030.10, 9030.20, 9030.31 ar 9030.40 subpozicijose

90.30

.90

9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.81 ar 9026.89 prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys

90.31

9031.80

Matavimo arba kontrolės prietaisai ar aparatai, nenurodyti skirsnyje 90.30

90.31

90

9031.80 prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys

90.32

9032.10

Termostatai

90.32

20

Manostatai

90.32

81

Hidrauliniai arba pneumatiniai automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

90.32

89

Kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

90.32

90

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisų ir aparatų, nurodytų skirsnyje 90.32, dalys ir reikmenys

91.04

9104.00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami orlaiviuose

91.09

9109.19

Laikrodžių mechanizmai, kurių plotis arba skersmuo ne didesnis kaip 50 mm, visiškai surinkti, su baterija, akumuliatoriumi ar maitinami iš elektros tinklo, išskyrus tinkamus žadintuvams

91.09

.90

Kiti laikrodžių mechanizmai, kurių plotis arba skersmuo ne didesnis kaip 50 mm, sukomplektuoti ir surinkti, išskyrus baterinius, akumuliatorinius ar maitinamus iš elektros tinklo

94.01

9401.10

Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose

94.03

9403.20

Kiti metaliniai baldai

94.03

70

Plastikiniai baldai

94.05

9405.10

Elektrinio lubų ar sienų apšvietimo detalės, iš netauriųjų metalų ar plastiko

94.05

60

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų arba iš plastikų

94.05

92

Plastikinių dirbinių, klasifikuojamų 9405.10 arba 9405.60 subpozicijose, dalys

94.05

99

Dirbinių, klasifikuojamų 9405.10 arba 9405.60 subpozicijose, dalys iš netauriųjų metalų

______________

 1 Terminas „pasirašiusios valstybės“ toliau tekste reiškia šią sutartį pasirašiusias šalis

2 „Kiti mokesčiai“ turi tą pačią reikšmę, kaip yra nurodyta GATT II straipsnyje.

3 „Kiti mokesčiai“ turi tą pačią reikšmę, kaip yra nurodyta GATT II straipsnyje

4 Frazės „sudarytos galimybės veikti... ne mažiau palankiomis sąlygomis...“ nereiškia, kad vienos sutartį pasirašiusios valstybės įmonėms, turinčioms reikiamus duomenis, suteiktų sutarčių kiekis suteikia kitų sutartį pasirašiusios valstybės įmonėms, turinčioms reikiamus duomenis, teisę į tokį patį sutarčių kiekį.

 

6 Šioje Sutartyje žodis „vyriausybė“ aprėpia ir Europos Ekonominės Bendrijos kompetentingos valdžios institucijas

* Šios Sutarties 1 straipsnio 1 dalyje antžeminiais realaus skrydžio treniruokliais yra laikomi antžeminiai realaus skrydžio treniruokliai, nurodyti Harmonizuotos sistemos 8805.20 pozicijoje.

7 Peržiūrėtas ir papildytas sąrašas yra pateikiamas 1986 m. Protokolu – red.

8 1988 metų lapkričio 9 dieną Komitetas nusprendė neribotai pratęsti Protokolo priėmimo terminą (AIR/68).