BUDAPEŠTO SUTARTIS DĖL TARPTAUTINIO MIKROORGANIZMŲ DEPONAVIMO PRIPAŽINIMO PATENTAVIMO PROCEDŪROS REIKMĖMS

 

Pasirašyta Budapešte 1977 m. balandžio 28 d. ir pataisyta 1980 m. rugsėjo 26 d.

 

ĮŽANGINĖS NUOSTATOS

 

1 straipsnis

Sąjungos sudarymas

 

Šią sutartį pasirašiusios valstybės (toliau – susitariančiosios šalys) sudaro Sąjungą dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms.

 

2 straipsnis

Sąvokos

 

Šioje sutartyje ir taisyklėse:

(i) patentai turi būti suprantami kaip išradimų patentai, išradimų autorystės liudijimai, naudingumo liudijimai, naudingieji modeliai, papildomi patentai ar liudijimai, papildomi išradimų autorystės liudijimai bei papildomi naudingumo liudijimai;

(ii) mikroorganizmo deponavimas priklausomai nuo šių žodžių konteksto reiškia tokius pagal šią sutartį ir taisykles atliktus veiksmus: arba mikroorganizmo atidavimą tarptautinei deponavimo tarnybai, kuri jį gauna ir priima, arba šios tarptautinės deponavimo tarnybos atliekamą tokio mikroorganizmo saugojimą, arba tiek perdavimą, tiek saugojimą;

(iii) patentavimo procedūra – bet kokia su patentine paraiška arba su patentu atliekama administracinė ar juridinė procedūra;

(iv) paskelbimas patentavimo procedūros reikmėms – oficialus paskelbimas arba leidimas visuomenei oficialiai susipažinti su patentine paraiška arba su patentu;

(v) tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija – bet kokia organizacija, padavusi deklaraciją, pagal 9(1) straipsnio reikalavimus;

(vi) pramoninės nuosavybės žinyba – susitariančiosios šalies institucija ar tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, kompetentinga išduoti patentus;

(vii) deponavimo institucija – institucija, kuri užtikrina mikroorganizmų gavimą, priėmimą ir saugojimą bei jų pavyzdžių davimą;

(viii) tarptautinė deponavimo tarnyba – deponavimo institucija, kuri pagal 7 straipsnio reikalavimus įgijo tarptautinės deponavimo tarnybos statusą;

(ix) depozitorius – fizinis arba juridinis asmuo, perduodantis mikroorganizmą tarptautinei deponavimo tarnybai, kuri jį gauna ir priima, bei bet koks minėto fizinio ar juridinio asmens teisių perėmėjas;

(x) Sąjunga – 1 straipsnyje nurodyta Sąjunga;

(xi) Asamblėja – 10 straipsnyje nurodyta Asamblėja;

(xii) Organizacija – Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija;

(xiii) Tarptautinis biuras – Tarptautinis Organizacijos biuras ir tol, kol jis egzistuoja, Jungtinis Tarptautinis intelektualinės nuosavybės apsaugos biuras (BIRPI);

(xiv) Generalinis direktorius – Organizacijos Generalinis direktorius;

(xv) taisyklės – 12 straipsnyje nurodytos taisyklės.

 

I SKYRIUS

ESMINĖS NUOSTATOS

 

3 straipsnis

Mikroorganizmų deponavimo pripažinimas ir jo reikšmė

 

(1)(a) Susitariančiosios šalys, leidžiančios arba reikalaujančios deponuoti mikroorganizmus patentavimo procedūros reikmėms, pripažįsta dėl to atliekamą mikroorganizmų deponavimą bet kurioje tarptautinėje deponavimo tarnyboje. Tokiu pripažinimu laikomas tarptautinės deponavimo tarnybos nurodytų deponavimo fakto ir datos bei to fakto, jog tai, kas duota kaip pavyzdys, yra deponuoto mikroorganizmo pavyzdys, pripažinimas.

(b) Bet kuri susitariančioji šalis gali reikalauti tarptautinės deponavimo tarnybos išduoto (a) papunktyje nurodyto deponavimą patvirtinančio dokumento kopijos.

(2) Nė viena susitariančioji šalis negali reikalauti, kad šia sutartimi bei taisyklėmis reglamentuojamų klausimų atžvilgiu būtų laikomasi kitokių negu šioje sutartyje ir taisyklėse numatytų ar juos papildančių reikalavimų.

 

4 straipsnis

Pakartotinis deponavimas

 

(1)(a) Jeigu tarptautinė deponavimo tarnyba dėl kokios nors priežasties negali išduoti deponuoto mikroorganizmo pavyzdžių, konkrečiai:

(i) jeigu toks mikroorganizmas nustojo būti gyvybingas arba

(ii) jeigu pavyzdžius reikia siųsti į užsienį, o siuntimas ar gavimas neįmanomas dėl eksporto ar importo apribojimų,

ši tarnyba, paaiškėjus, kad negali išduoti pavyzdžių, nedelsdama praneša apie tai depozitoriui, nurodydama priežastį, ir depozitorius, vadovaudamasis antro ir šio punkto nuostatomis, turi teisę pakartotinai deponuoti anksčiau deponuotą mikroorganizmą.

(b) Pakartotinis deponavimas atliekamas tame tarptautiniame deponavimo organe, kuriame buvo deponuota pirmąkart, tačiau:

(i) jis atliekamas kitoje tarptautinėje deponavimo tarnyboje, jeigu ta institucija, kurioje buvo deponuota pirmąkart, neteko tarptautinės deponavimo tarnybos statuso arba visiškai arba tik prarado teisę deponuoti tą mikroorganizmų rūšį, kuriai priklauso deponuojamas mikroorganizmas, arba jeigu tarptautinė deponavimo tarnyba, kurioje buvo deponuota pirmąkart, laikinai arba visiškai liovėsi atlikinėjusi funkcijas, susijusias su deponuotais mikroorganizmais;

(ii) (a)(ii) papunktyje nurodytu atveju jis gali būti atliktas kitoje tarptautinėje deponavimo tarnyboje.

(c) Atliekant bet kokį pakartotinį deponavimą, kartu pridedamas depozitoriaus pasirašytas pareiškimas, patvirtinantis, kad iš naujo deponuojamas mikroorganizmas yra toks pat, koks buvo deponuotas pirmąkart. Jeigu dėl šio depozitoriaus pareiškimo kyla ginčų, įrodinėjimo naštos klausimą reglamentuoja taikomas įstatymas.

(d) Vadovaujantis (a)–(c) ir (e) papunkčių nuostatomis, pakartotinio deponavimo data laikoma pirmojo depozito deponavimo data, jeigu visi ankstesni pareiškimai apie pirmąkart deponuoto mikroorganizmo gyvybingumą rodo, kad šis mikroorganizmas buvo gyvybingas, ir jeigu pakartotinis deponavimas atliekamas per tris mėnesius nuo tos datos, kai depozitorius gauna (a) papunktyje nurodytą pranešimą.

(e) Jeigu taikomos (b)(i) papunkčio nuostatos ir depozitorius per šešis mėnesius nuo tos datos, kai Tarptautinis biuras paskelbia apie (b)(i) papunktyje nurodytą veiklos pabaigą, apribojimą ar nutrūkimą, negauna (a) papunktyje nurodyto pranešimo, (d) papunktyje nurodytas trijų mėnesių terminas skaičiuojamas nuo minėto paskelbimo datos.

(2) Jeigu deponuotas mikroorganizmas buvo perduotas kitai tarptautinei deponavimo tarnybai, (1)(a) punkte nurodyta teisė negalioja tol, kol šis organas turi galimybę duoti tokių mikroorganizmų pavyzdžių.

 

5 straipsnis

Eksporto ir importo apribojimai

 

Kiekviena susitariančioji šalis pripažįsta, jog labai pageidautina, kad, esant tam tikrų mikroorganizmų rūšių eksporto iš jos arba importo apribojimui, pagal šią sutartį deponuotiems arba skirtiems deponuoti mikroorganizmams toks apribojimas būtų taikomas tik tada, kai jis yra būtinas nacionalinio saugumo tikslais arba dėl pavojaus sveikatai ar aplinkai.

 

6 straipsnis

Tarptautinės deponavimo tarnybos statusas

 

(1) Kad įgytų tarptautinės deponavimo tarnybos statusą, bet kuri deponavimo institucija turi būti įsikūrusi susitariančiosios šalies teritorijoje bei naudotis tos šalies duotomis garantijomis, kad minėta institucija atitinka ir toliau atitiks (2) paragrafe nurodytus reikalavimus. Minėtas garantijas taip pat gali duoti ir tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija; šiuo atveju deponavimo institucija turi būti įsikūrusi minėtai organizacijai priklausančios šalies teritorijoje.

(2) Deponavimo institucija kaip tarptautinė deponavimo tarnyba turi:

(i) nuolat veikti;

(ii) kaip numatyta taisyklėse, turėti šia sutartimi numatytiems moksliniams bei administraciniams darbams atlikti reikalingą personalą ir įrangą;

(iii) būti bešališka ir objektyvi;

(iv) leisti bet kuriam depozitoriui deponavimo reikmėms vienodomis sąlygomis pasinaudoti jos paslaugomis;

(v) priimti deponuoti bet kokius ar tam tikrų rūšių mikroorganizmus, patikrinti jų gyvybingumą ir saugoti juos taip, kaip numatyta taisyklėse;

(vi) išduoti depozitoriui depozito gavimą patvirtinantį dokumentą ir bet kokį reikalaujamą gyvybingumo liudijimą, numatytą taisyklėse;

(vii) deponuotų mikroorganizmų atžvilgiu laikytis taisyklėse numatytų slaptumo reikalavimų;

(viii) taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka išduoti bet kokio deponuoto mikroorganizmo pavyzdžius.

(3) Taisyklės numato priemones, kurių reikia imtis šiais atvejais:

(i) kai tarptautinė deponavimo tarnyba laikinai ar visiškai nustoja atlikinėjusi savo funkcijas, susijusias su deponuotais mikroorganizmais, arba atsisako priimti bet kokios rūšies mikroorganizmus, kuriuos jis turi priimti, laikydamasi duotų garantijų;

(ii) kai nustoja galioti arba apribojamas bet kokiai tarptautinei deponavimo tarnybai priklausantis tarptautinės deponavimo tarnybos statusas.

 

7 straipsnis

Tarptautinės deponavimo tarnybos statuso įgijimas

 

(1)(a) Deponavimo institucija įgyja tarptautinės deponavimo tarnybos statusą po to, kai sutarties šalis, kurios teritorijoje yra įsikūrusi deponavimo institucija, įteikia Generaliniam direktoriui raštišką pranešimą kartu su užtikrinimo deklaracija, kad minėta institucija tenkina ir toliau tenkins 6(2) straipsnyje keliamus reikalavimus. Minėtą statusą galima įgyti ir tada, kai tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija įteikia Generaliniam direktoriui pranešimą raštu kartu su minėta deklaracija.

(b) Šiame pranešime taip pat pateikiama taisyklėse numatyta informacija apie deponavimo instituciją, jame gali būti nurodyta data, nuo kurios įsigalioja tarptautinės deponavimo tarnybos statusas.

(2)(a) Generaliniam direktoriui nustačius, kad pranešime yra reikalaujama deklaracija ir kad visa reikiama informacija yra gauta, Tarptautinis biuras nedelsdamas paskelbia šį pranešimą.

(b) Tarptautinės deponavimo tarnybos statusas įgyjamas nuo pranešimo paskelbimo datos arba, jeigu data buvo nurodoma pagal (1)(b) punktą ir yra vėlesnė už pranešimo paskelbimo datą, – nuo vėlesnės datos.

(3) Pagal (1) ir (2) punktus atliekamų veiksmų tvarka smulkiau nurodyta taisyklėse.

 

8 straipsnis

Tarptautinio deponavimo tarnybos statuso galiojimo pabaiga ir apribojimas

 

(1)(a) Jeigu buvo nesilaikoma arba jeigu nustojama paisyti 6 straipsnio reikalavimų, bet kuri susitariančioji šalis arba bet kuri tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija gali pareikalauti, kad Asamblėja panaikintų bet kurios tarptautinės deponavimo tarnybos statuso galiojimą arba jį apribotų tam tikromis mikroorganizmų rūšimis. Tačiau susitariančioji šalis ar tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija negali pareikalauti, kad taip būtų pasielgta su tokia tarptautine deponavimo tarnyba, apie kurią ji pateikė 7(1)(a) straipsnyje nurodytą deklaraciją.

(b) Prieš pareikšdama (a) papunktyje numatytą reikalavimą, susitariančioji šalis ar tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija per Generalinį direktorių praneša apie reikalavimo priežastis 7(1) straipsnyje nurodytą pranešimą padavusiai susitariančiajai šaliai ar tarpvalstybinei pramoninės nuosavybės organizacijai, kad tokia valstybė ar organizacija per šešis mėnesius nuo minėto pranešimo datos turėtų galimybę imtis atitinkamų veiksmų pašalinti tokio reikalavimo būtinybę.

(c) Jeigu Asamblėja nustato, kad reikalavimas yra pakankamai pagrįstas, ji nusprendžia nutraukti (a) papunktyje nurodytos tarptautinio mikroorganizmų deponavimo tarnybos statuso galiojimą arba apriboti jį tam tikromis mikroorganizmų rūšimis. Toks Asamblėjos sprendimas priimamas dviem trečdaliais Asamblėjos narių balsų.

(2)(a) Susitariančioji šalis arba tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, padavusi 7(1)(a) straipsnyje nurodytą deklaraciją, gali pranešti Generaliniam direktoriui, kad atsiima savo deklaraciją arba visiškai, arba tam tikrų mikroorganizmų rūšių atžvilgiu, ir jos privalo atšaukti savo deklaraciją tuo atveju, jeigu joje esančios garantijos nustoja galioti.

(b) Pranešimas, kuriame kalbama apie visą deklaraciją, reiškia, kad nuo taisyklėse numatytos datos tarptautinės deponavimo tarnybos statuso galiojimas nutraukiamas, o tuo atveju, jeigu jis yra skirtas tiktai tam tikroms mikroorganizmų rūšims, – kad šis statusas atitinkamai apribojamas.

(3) Pagal (1) ir (2) punktus atliekamų veiksmų tvarka nurodyta smulkiau taisyklėse.

 

9 straipsnis

Tarpvalstybinės pramoninės nuosavybės organizacijos

 

(1)(a) Bet kuri tarpvalstybinė organizacija, kurią keletas valstybių įgaliojo išduoti regioninius patentus ir į kurią įeinančios valstybės priklauso tarptautinei Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungai, gali paduoti Generaliniam direktoriui deklaraciją apie tai, kad ji prisiima 3(1)(a) straipsnyje nurodytą įsipareigojimą pripažinti 3(2) straipsnio reikalavimus bei visas šios sutarties ir taisyklių pasekmes, taikomas tarpvalstybinėms pramoninės nuosavybės organizacijoms. Jeigu iki šios sutarties įsigaliojimo pagal 16(1) straipsnį buvo paduota ankstesniame sakinyje nurodyta deklaracija, ji pradeda galioti nuo sutarties įsigaliojimo datos. Jei deklaracija paduodama po šios sutarties įsigaliojimo, ji pradeda galioti praėjus trims mėnesiams nuo padavimo datos, jeigu joje nenurodyta vėlesnė data. Pastaruoju atveju deklaracija pradeda galioti nuo tokios nurodytos datos.

(b) Anksčiau nurodyta organizacija turi 3(1)(b) straipsnyje numatytą teisę.

(2) Jeigu pakeičiama arba pataisoma bet kuri tarpvalstybinei pramoninei nuosavybės organizacijai reikšminga sutarties ar taisyklių nuostata, bet kuri tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, padavusi Generaliniam direktoriui pranešimą, gali atšaukti (1) punkte nurodytą savo deklaraciją. Šis atšaukimas įsigalioja:

(i) jeigu pranešimas buvo gautas iki pakeitimo ar pataisos įsigaliojimo datos, – nuo tos datos;

(ii) jeigu pranešimas buvo gautas po (i) papunktyje nurodytos datos, – nuo pranešime nurodytos datos arba, jeigu pranešime tokios nuorodos nėra, – po trijų mėnesių nuo pranešimo gavimo datos.

(3) Greta (2) punkte nurodyto atvejo bet kuri tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, padavusi pranešimą Generaliniam direktoriui, gali atšaukti (1)(a) paragrafe nurodytą savo deklaraciją. Atšaukimas įsigalioja po dvejų metų nuo tos dienos, kurią Generalinis direktorius gavo pranešimą. Penkerius metus nuo deklaracijos įsigaliojimo datos joks pagal šį paragrafą numatytas pranešimas apie atšaukimą nepriimamas.

(4) Jeigu tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, po kurios pagal 7(1) straipsnį padaryto pranešimo deponavimo institucija įgijo tarptautinio deponavimo organo statusą, (2) ar (3) punkte nurodyta tvarka atšaukia savo deklaraciją, šis statusas nustoja galioti praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią Generalinis direktorius gavo pranešimą apie atšaukimą.

(5) Kiekvienai (1)(a) punkte nurodytai deklaracijai, (2) ar (3) punktuose nurodytam pranešimui apie atšaukimą, pagal 6(1) straipsnio antrąjį sakinį suteikiamoms ir pagal 7(1)(a) straipsnį pareikštoje deklaracijoje esančioms garantijoms, pagal 8(1) straipsnį paduotam prašymui bei 8(2) straipsnyje nurodytam pranešimui apie atšaukimą būtinas tarpvalstybinės pramoninės nuosavybės organizacijos, į kurią įeina visos šiai organizacijai priklausančios valstybės ir kurioje sprendimus priima oficialūs tokių valstybių vyriausybių atstovai, aukščiausio vadovaujančio organo ypatingas išankstinis pritarimas.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS SĄLYGOS

 

10 straipsnis

Asamblėja

 

(1)(a) Asamblėją sudaro susitariančiosios šalys.

(b) Kiekvienai susitariančiajai šaliai atstovauja vienas delegatas, kuris gali turėti pavaduotojų, patarėjų ir ekspertų.

(c) Kiekvienai tarpvalstybinei pramoninės nuosavybės organizacijai Asamblėjos posėdžiuose, taip pat Asamblėjos sudaryto komiteto ir darbo grupės posėdžiuose atstovauja specialūs stebėtojai.

(d) Kiekvienai valstybei, kuri nėra Sąjungos narė, tačiau priklauso Organizacijai ar tarptautinei Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungai ir bet kuriai tarpvalstybinei organizacijai, kuri specializuojasi patentų klausimais, tačiau nėra tokia tarpvalstybinė pramoninės nuosavybės organizacija, kokia apibūdinta 2(v) straipsnyje, Asamblėjos susirinkimuose ir, jeigu Asamblėja taip nusprendžia, bet kokio Asamblėjos sudaryto komiteto ar darbo grupės posėdžiuose gali atstovauti stebėtojai.

(2)(a) Asamblėja:

(i) nagrinėja visus Sąjungos išlaikymo bei plėtros ir šios sutarties įgyvendinimo klausimus;

(ii) naudojasi tokiomis teisėmis ir atlieka tokius darbus, kurie jai patikėti ar pavesti pagal šią sutartį;

(iii) teikia Generaliniam direktoriui pasiūlymus dėl peržiūros konferencijų rengimo;

(iv) svarsto ir tvirtina Generalinio direktoriaus ataskaitas apie Sąjungos ir apie jo paties veiklą bei duoda jam reikalingus nurodymus visais klausimais, kuriuos spręsti Sąjunga yra kompetentinga;

(v) sudaro tokius komitetus ir darbo grupes, kokių, jos nuomone, reikia Sąjungos darbui palengvinti;

(vi) atsižvelgdama į (1)(d) punkto nuostatas nustato, kokioms sutarties nepasirašiusioms valstybėms, kokioms tarpvalstybinėms organizacijoms, išskyrus 2(v) straipsnyje nurodytas tarpvalstybines pramoninės nuosavybės organizacijas, ir kokioms tarptautinėms nevalstybinėms organizacijoms leidžiama dalyvauti jos susirinkimuose kaip stebėtojoms bei kiek tarptautinėms deponavimo tarnyboms leidžiama dalyvauti jos susirinkimuose kaip stebėtojoms;

(vii) atlieka visus kitus veiksmus, kuriais siekiama Sąjungai iškeltų tikslų;

(viii) atlieka visas kitas su šia sutartimi susijusias funkcijas.

(b) Kitais Organizacijos administruojamas sąjungas dominančiais klausimais Asamblėja priima sprendimus išklausiusi Organizacijos Koordinacinio komiteto nuomonę.

(3) Delegatas gali atstovauti tik vienai valstybei ir balsuoti jos vardu.

(4) Kiekviena susitariančioji šalis turi tik vieną balsą.

(5)(a) Pusė susitariančiųjų šalių sudaro kvorumą.

(b) Nesant kvorumo, Asamblėja gali priimti sprendimus, tačiau visi Asamblėjos sprendimai, išskyrus priimtuosius jos pačios procedūrų taisyklių klausimais, įsigalioja tik tada, kai kvorumas bei reikalaujama balsų dauguma pasiekiami, kaip numatyta taisyklėse, balsavimu susirašinėjant.

(6)(a) Atsižvelgdama į 8(1)(c), 12(4) ir 14(2)(b) straipsnių nuostatas, Asamblėja priima sprendimus balsų dauguma.

(b) Į susilaikiusiųjų balsus neatsižvelgiama.

(7)(a) Eilinę Asamblėjos sesiją kas antri kalendoriniai metai šaukia Generalinis direktorius, pageidautina tuo pačiu metu toje pačioje vietoje kaip ir Organizacijos Generalinė Asamblėja.

(b) Neeilinę Asamblėjos sesiją šaukia Generalinis direktorius savo iniciatyva arba vienam ketvirtadaliui susitariančiųjų šalių reikalaujant.

(8) Asamblėja priima savo procedūros taisykles.

 

11 straipsnis

Tarptautinis biuras

 

(1) Tarptautinis biuras:

(i) atlieka administracines Sąjungos užduotis ir, konkrečiai, tokias, kurias atlikti jį įpareigoja ši sutartis ir taisyklės arba Asamblėja;

(ii) atlieka peržiūros konferencijų, Asamblėjos, Asamblėjos sudarytų komitetų ir darbo grupių bei kitų Generalinio direktoriaus sušauktų ir Sąjungai svarbiems klausimams skirtų posėdžių sekretoriato funkcijas.

(2) Generalinis direktorius yra vyriausiasis Sąjungos pareigūnas ir atstovauja Sąjungai.

(3) Generalinis direktorius šaukia visus posėdžius Sąjungai svarbiais klausimais.

(4)(a) Generalinis direktorius ir bet kuris jo paskirtas darbuotojas dalyvauja visuose Asamblėjos, Asamblėjos sudarytų komitetų ir darbo grupių bei kituose Generalinio direktoriaus sušauktuose ir Sąjungai svarbiems klausimams skirtuose posėdžiuose be teisės balsuoti.

(b) Generalinis direktorius arba jo paskirtas darbuotojas yra Asamblėjos, taip pat (a) papunktyje minimų komitetų, darbo grupių ir posėdžių sekretorius ex officio.

(5)(a) Generalinis direktorius, vadovaudamasis Asamblėjos nurodymais, rengia peržiūros konferencijas.

(b) Peržiūrėjimo konferencijų klausimais Generalinis direktorius gali konsultuotis su tarpvalstybinėmis ir tarptautinėmis nevalstybinėmis organizacijomis.

(c) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys dalyvauja peržiūros konferencijų darbe be teisės balsuoti.

(d) Generalinis direktorius ar jo paskirtas darbuotojas yra bet kurios peržiūros konferencijos sekretorius ex officio.

 

12 straipsnis

Taisyklės

 

(1) Taisyklėse pateiktos nuostatos susijusios su:

(i) reikalavimais, kurie šioje sutartyje pateikti su specialia nuoroda į taisykles arba specialiai numatyta, kad jie yra arba turi būti;

(ii) administraciniais reikalavimais, klausimais ar procedūromis;

(iii) smulkesniais šios sutarties įgyvendinimui reikšmingais klausimais.

(2) Kartu su šia sutartimi priimtos taisyklės pridedamos prie jos.

(3) Asamblėja gali daryti taisyklių pataisas.

(4)(a) Vadovaujantis (b) papunkčio nuostatomis, bet kuri šių taisyklių pataisa priimama dviem trečdaliais balsų.

(b) Bet kuri pataisa, susijusi su tarptautinės deponavimo tarnybos atliekamu deponuotų mikroorganizmų pavyzdžių išdavimu, priimama, jeigu nė viena susitariančioji šalis nebalsuoja prieš siūlomą pataisą.

(5) Atsiradus prieštaravimų tarp sutarties ir taisyklių, taikomos sutarties nuostatos.

 

III SKYRIUS

PERŽIŪRA IR PATAISOS

 

13 straipsnis

Sutarties peržiūra

 

(1) Ši sutartis gali būti nuolat peržiūrima susitariančiųjų šalių konferencijose.

(2) Sprendimą sušaukti peržiūros konferenciją priima Asamblėja.

(3) 10 ir 11 straipsnių pataisos gali būti priimtos arba peržiūros konferencijoje, arba vadovaujantis 14 straipsniu.

 

14 straipsnis

Kai kurių sutarties nuostatų pataisos

 

(1)(a) Pasiūlymus padaryti 10 ir 11 straipsnių pataisas vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis gali teikti bet kuri susitariančioji šalis arba Generalinis direktorius.

(b) Tokius pasiūlymus Generalinis direktorius išsiunčia susitariančiosioms šalims ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų nagrinėjimo Asamblėjoje.

(2)(a) (1) punkte nurodytas pataisas priima Asamblėja.

(b) Bet kuri 10 straipsnio pataisa priimama keturiais penktadaliais balsų; bet kuri 11 straipsnio pataisa priimama trim ketvirtadaliais balsų.

(3)(a) Bet kuri (1) punkte nurodytų straipsnių pataisa įsigalioja praėjus mėnesiui po to, kai Generalinis direktorius raštu gauna trijų ketvirtadalių šalių, kurios šios pataisos priėmimo metu buvo Asamblėjos narės, pranešimus apie jos priėmimą, laikantis konstitucinės kiekvienos šalies procedūros.

(b) Bet kuri taip priimta pataisa yra privaloma visoms susitariančiosioms šalims, kurios pataisos priėmimo Asamblėjoje metu buvo susitariančiosios šalys; tačiau bet kuri finansinius įsipareigojimus susitariančiosioms šalims sukurianti arba juos padidinanti pataisa yra privaloma tik susitariančiosioms šalims, pranešusioms apie tokios pataisos priėmimą.

(c) Bet kuri priimta laikantis (a) papunkčio reikalavimų ir įsigaliojusi pataisa privaloma visoms valstybėms, kurios tampa susitariančiosiomis šalimis po šios pataisos priėmimo Asamblėjoje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15 straipsnis

Tapimas sutarties nare

 

(1) Bet kuri tarptautinei Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungai priklausanti valstybė gali tapti šios sutarties nare:

(i) pasirašiusi ir po to deponavusi savo ratifikavimo raštus arba

(ii) deponavusi prisijungimo prie sutarties raštus.

(2) Ratifikavimo raštai arba prisijungimo raštai deponuojami Generaliniam direktoriui.

 

16 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas

 

(1) Pirmosioms penkioms valstybėms, deponavusioms savo ratifikavimo raštus arba prisijungimo raštus, ši sutartis įsigalioja po trijų mėnesių nuo penktojo ratifikavimo rašto ar prisijungimo rašto deponavimo datos.

(2) Bet kuriai kitai valstybei ši sutartis įsigalioja po trijų mėnesių nuo jos ratifikavimo raštų ar prisijungimo rašto deponavimo datos, jeigu ratifikavimo rašte ar prisijungimo rašte nenurodyta vėlesnė data. Priešingu atveju ši sutartis šaliai įsigalioja nuo nurodytos datos.

 

17 straipsnis

Sutarties denonsavimas

 

(1) Bet kuri susitariančioji šalis gali denonsuoti šią sutartį, nusiųsdama pranešimą Generaliniam direktoriui.

(2) Denonsavimas įsigalioja praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kurią Generalinis direktorius gavo šį pranešimą.

(3) Nė viena susitariančioji šalis negali pasinaudoti (1) punkte nurodyta teise denonsuoti sutartį nepraėjus penkeriems metams po to, kai šalis tapo šios sutarties nare.

(4) Susitariančiajai šaliai, padavusiai 7(1)(a) straipsnyje nurodytą deklaraciją apie deponavimo instituciją, kuri dėl to įgijo tarptautinės deponavimo tarnybos statusą, denonsavus šią sutartį, tokio statuso netenkama po vienerių metų nuo tos dienos, kurią Generalinis direktorius gavo (1) punkte nurodytą pranešimą.

 

18 straipsnis

Sutarties pasirašymas ir kalbos

 

(1)(a) Pasirašomas vienas sutarties egzempliorius anglų ir prancūzų kalbomis; abu tekstai yra autentiški.

(b) Oficialius šios sutarties tekstus kitomis kalbomis, kuriomis buvo pasirašyta Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacijos steigimo konvencija, per du mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo datos parengia Generalinis direktorius, pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis.

(c) Oficialius šios sutarties tekstus arabų, italų, vokiečių, portugalų ir japonų kalbomis bei kitomis, kurias gali nurodyti Asamblėja, parengia Generalinis direktorius, pasikonsultavęs su suinteresuotomis vyriausybėmis.

(2) Šią sutartį galima pasirašyti Budapešte iki 1977 metų gruodžio 31 dienos.

 

19 straipsnis

Sutarties deponavimas; kopijų persiuntimas; sutarties registravimas

 

(1) Pasibaigus šios sutarties pasirašymo laikui, jos originalas deponuojamas Generaliniam direktoriui.

(2) Generalinis direktorius perduoda dvi savo patvirtintas šios sutarties ir taisyklių kopijas visų 15(1) straipsnyje nurodytų valstybių vyriausybėms, pagal 9(1)(a) straipsnį galinčioms paduoti deklaraciją tarpvalstybinėms organizacijoms, o paprašytas – ir bet kurios kitos valstybės vyriausybei.

(3) Generalinis direktorius įregistruoja šią sutartį Jungtinių Tautų Organizacijos Sekretoriate.

(4) Generalinis direktorius perduoda dvi savo patvirtintas bet kurios šios sutarties ir taisyklių pataisos kopijas visoms susitariančiosioms šalims, visoms tarpvalstybinėms pramoninės nuosavybės organizacijoms, o paprašytas – ir bet kurios kitos valstybės vyriausybei ar bet kuriai kitai tarpvalstybinei organizacijai, galinčiai paduoti deklaraciją pagal 9(1)(a) straipsnį.

 

20 straipsnis

Pranešimai

 

Generalinis direktorius susitariančiosioms šalims, tarpvalstybinėms pramoninės nuosavybės organizacijoms ir toms valstybėms, kurios nėra sąjungos narės, bet priklauso tarptautinei Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungai, praneša apie:

(i) pasirašymą 18 straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(ii) ratifikavimo raštų ir prisijungimo dokumentų deponavimą 15(2) straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(iii) paduotas deklaracijas 9(1)(a) straipsnyje nurodytomis sąlygomis bei paduotus pranešimus apie atšaukimą 9(2) ar (3) straipsniuose nurodytomis sąlygomis;

(iv) šios sutarties įsigaliojimo datą pagal 16(1) straipsnį;

(v) paduotus pranešimus 7 ir 8 straipsniuose nurodytomis sąlygomis ir priimtus sprendimus 8 straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(vi) šios sutarties pataisų priėmimą 14(3) straipsnyje nurodytomis sąlygomis;

(vii) kiekvieną taisyklių pataisą;

(viii) sutarties ar taisyklių pataisų įsigaliojimo datą;

(ix) gautus pranešimus apie denonsavimą 17 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

______________