LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. lapkričio 21 d. Nr. X-917

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 3 punkto pakeitimas

12 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims)“ įrašyti žodžius „nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. gruodžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________