LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBO SU ASBESTU TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

1998 m. gegužės 6 d. Nr. 87/236

Vilnius

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 961 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1049 „Dėl Nacionalinės teisės harmonizavimo programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir siekdami nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo asbesto pavojaus darbe reikalavimus,

įsakome:

1. Patvirtinti Darbo su asbestu taisykles (priedas).

2. Nustatyti, kad Darbo su asbestu taisyklės įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

3. Valstybinei darbo inspekcijai kartu su Valstybiniu visuomenės sveikatos centru organizuoti seminarus šių taisyklių taikymo klausimais.

4. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutui iki 1998 10 01 parengti asbesto skaidulų koncentracijos ore matavimo metodinius nurodymus.

5. Pavesti Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontroliuoti Darbo su asbestu taisyklių reikalavimų laikymąsi, Profesinių ligų registro atsakingam tvarkytojui registruoti diagnozuotus asbestozės ir mezoteliomos atvejus.

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS

______________


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir

Sveikatos apsaugos ministerijos

1998 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 87/236

Priedas

 

DARBO SU ASBESTU TAISYKLĖS

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos direktyvomis: 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių, biologinių medžiagų poveikiu, 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos, susijusios su asbesto poveikiu, bei 91/382/EEB pakeičiančia kai kuriuos direktyvos 83/477 straipsnius. Šios taisyklės reglamentuoja pagrindinius saugos bei sveikatos apsaugos darbe reikalavimus.

Taisyklės neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius efektyvesnę darbuotojų apsaugą nuo pavojaus, kylančio dėl sąlyčio su asbestu darbo vietoje.

2. Šios taisyklės taikomos veiklai (darbui), susijusiai su asbesto arba medžiagų, turinčių savo sudėtyje asbesto, laikymu, naudojimu, transportavimu, šalinimu ir medžiagų, turinčių savo sudėtyje asbesto, gamyba. Taisyklių privalo laikytis visų ekonominės veiklos rūšių subjektai – įmonės, įstaigos, organizacijos ir kt. (toliau – įmonės), išskyrus jūreivystę bei aviaciją.

3. Šiose taisyklėse:

3.1. „asbestas“ – tai pluoštinės struktūros mineralų serpentinų ir amfibolitų bendras pavadinimas. Šiems mineralams priskiriama:

- aktinolitas (CAS Nr. 77536-66-4)*,

- asbestas griuneritas (amozitas) (CAS Nr. 12172-73-5),

- antofilitas (CAS Nr. 77536-67-5),

- chrizotilas (CAS Nr. 12001-29-5),

- krokidolitas (CAS Nr. 12001-28-4),

- tremolitas (CAS Nr. 77536-68-6).

3.2. „asbesto dulkės“ – asbesto dalelės, pakibusios ore arba nusėdusios, bet galinčios pakilti į darbo aplinkos orą.

4. Šių taisyklių 9,10,11,16,17,19,21,22 bei 23 punktai netaikomi, kai pagal 8 punkte nurodytų matavimų rezultatus, nustatoma, kad asbesto skaidulų koncentracija darbo vietos ore yra:

- chrizotilo – mažesnė nei 0.20 skaidulų viename cm3 per 8 val. darbo laiką ir (arba) per 3 mėnesių laiką bendra dozė mažesnė nei 12.00 skaidulų viename cm3 padauginta iš dienų skaičiaus,

- visų kitų asbesto rūšių – vienarūšio ar mišiniuose, įskaitant chrizotilo turinčius mišinius, mažesnė nei 0.10 skaidulų viename cm3 per 8 val. darbo laiką ir (arba) per 3 mėnesių laiką bendra dozė mažesnė nei 6.00 skaidulos 1 cm3 padauginta iš dienų skaičiaus.

5. Visų 2 punkte nurodytų rūšių veikloje darbdaviai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad kiek įmanoma mažiau darbuotojų būtų veikiami asbesto ir kad į darbo aplinkos orą neišsiskirtų asbesto dulkės arba kad jų išsiskirtų mažiau negu 8 punkte nurodyti ribiniai dydžiai, taikant šiuos metodus:

5.1. kiek įmanoma, keisti asbestą arba medžiagas, turinčias savo sudėtyje asbesto, kitomis – nekenksmingomis ar mažiau kenksmingomis medžiagomis;

5.2. taip organizuoti darbus bei naudoti tokias darbo priemones, darbo ir technologinius procesus, kad būtų sukeliama kuo mažiau dulkių;

5.3. statiniai, patalpos, kuriose dirbant išsiskiria asbesto dulkės, taip pat naudojami įrenginiai turi būti reguliariai ir efektyviai išvalomi;

5.4. asbestas turi būti laikomas ir transportuojamas jį sandariai įpakavus ir paženklinus;

5.5. asbesto atliekos iš darbo vietų turi būti kuo greičiau surenkamos vadovaujantis šių taisyklių reikalavimais, tinkamai sandariai įpakuojamos, paženklinamos ir pašalinamos.

6. Asbesto dulkėms surinkti skirti siurbliai, ištraukiamosios ventiliacijos sistemos turi būti su specialiais asbesto dulkes sulaikančiais filtrais.

7. Draudžiama suspaustu oru apdoroti asbestą ir nedidelio, mažesnio nei 1 g/cm3 tankio asbesto turinčias medžiagas, taip pat draudžiama apdoroti asbestą purškimo metodu.

8. Asbesto skaidulų koncentracija darbo aplinkos ore per 8 val. darbo pamainą turi neviršyti 0.6 skaidulos viename cm3 chrizotilui ir 0.3 skaidulos viename cm3 visų kitų rūšių asbestui ir asbesto mišiniams, įskaitant chrizotilo turinčius mišinius.

9. Siekiant nustatyti asbesto skaidulų koncentraciją, turi būti atliekami darbo aplinkos oro matavimai (tyrimai) pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus metodinius nurodymus. Tokie matavimai pastovioms darbo vietoms turi būti planuojami ir atliekami reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, taip pat kiekvieną kartą po pakitimų darbo vietose, dėl kurių gali padidėti asbesto skaidulų koncentracija ore.

10. Matavimų dažnis gali būti sumažintas iki vieno karto per metus, kai:

- nėra esminių pakitimų darbo vietose, dėl kurių galėtų padidėti asbesto skaidulų koncentracija,

- dviejų iš eilės prieš tai atliktų matavimų rezultatai neviršija pusės ribinių dydžių, nurodytų šių taisyklių 8 punkte.

11. Ten, kur toje pačioje darbo ar kitoje vietoje grupė darbuotojų atlieka vienodus ar panašius darbus ir jų sveikatai gresia ta pati rizika, matavimų rezultatai gali būti taikomi visai grupei.

12. Skaidulų koncentracijos tyrimo trukmė turi būti tokia, kad būtų galima skaičiuojant tiksliai nustatyti reprezentatyvų poveikį per aštuonių valandų periodą (per pamainą).

13. Matuojant asbesto skaidulų koncentraciją ore, turi būti atsižvelgiama tik į skaidulas, ilgesnes nei 5 mikronai, ir kurių ilgio ir pločio santykis yra didesnis nei 3:1.

14. Darbo aplinkos oro užterštumo asbesto skaidulomis matavimus (tyrimus) pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus metodinius nurodymus turi atlikti nustatyta tvarka akredituotos (atestuotos) laboratorijos.

15. Kai šių taisyklių 8 punkte nurodyti asbesto skaidulų koncentracijos ribiniai dydžiai viršijami, darbai nedelsiant turi būti nutraukti ir nustatytos viršijimo priežastys. Darbai gali būti tęsiami tik pašalinus priežastis ir nustačius, kad asbesto skaidulų koncentracija darbo aplinkos ore neviršija ribinių dydžių.

16. Atskirais atvejais, kai negalima sumažinti asbesto skaidulų koncentracijos techninėmis priemonėmis, privalo būti naudojamos asmeninės kvėpavimo takų apsaugines priemonės, tačiau toks darbuotojų apsaugos būdas neturi būti nuolatinis.

17. Kiekvienoje šių taisyklių 2 punkte nurodytoje veikloje (darbuose) reikia, kad:

17.1. vietos, kur atliekami darbai, būtų aiškiai pažymėtos įspėjamaisiais ženklais ir prieinamos tik darbuotojams, atliekantiems tuos darbus;

17.2. darbuotojai būtų aprūpinti tinkama apranga, kitomis apsauginėmis priemonėmis, kurios po darbo turi būti paliekamos nustatytoje vietoje (įmonėje, darbo vietoje);

17.3. buitinės patalpos, įskaitant maitinimosi patalpas, būtų įrengiamos nuošaliau nuo darbo vietų, kad nebūtų užteršimo asbesto dulkėmis pavojaus;

17.4. būtų nurodytos vietos, kuriose draudžiama rūkyti, ir apie tai informuoti darbuotojai;

17.5. darbo apranga ir kitos apsauginės priemonės būtų laikomos atskirai nuo asmeninių drabužių. Po kiekvieno panaudojimo (pamainos) darbo apranga ir kitos apsauginės priemonės turi būti išvalomos dulkių siurbliu, o prieš kiekvieną panaudojimą kruopščiai patikrinamas jų tinkamumas.

18. Darbuotojai, atliekantys šių taisyklių 2 punkte nurodytus darbus, privalo būti informuoti apie:

18.1. potencialią riziką sveikatai, kurią kelia asbesto dulkės;

18.2. saugius darbo atlikimo metodus, būtiną naudoti darbo aprangą ir kitas apsaugines priemones bei naudojimo tvarką;

18.3. higienos reikalavimus ir rūkymo pavojingumą darbo vietoje;

18.4. šiose taisyklėse nustatytus asbesto skaidulų koncentracijos darbo aplinkos ore ribinius dydžius, būtinų matavimų ir darbuotojų supažindinimo su jų rezultatais tvarką.

19. Darbuotojai bei jų įgaliotiniai turi teisę gauti darbdavio ar jo įgalioto asmens informaciją apie asbesto skaidulų koncentracijos ore matavimo rezultatus.

20. Kai tik asbesto dulkių koncentracijos ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore viršijami, darbuotojai ir jų įgaliotiniai turi būti kuo skubiau informuojami apie tai, darbai turi būti sustabdomi, iki bus pašalintos šio viršijimo priežastys, be to, darbuotojai taip pat informuojami, kokių priemonių imtasi joms pašalinti.

21. Dirbantiems su asbestu susijusius darbus, turi būti iš anksto (priimant į darbą) ir periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 3 metus, tikrinama sveikata (reikalavimai – 1 priede). Tikrinimo rezultatai turi būti žinomi darbuotojams.

22. Dirbti su asbestu leidžiama darbuotojams, ne jaunesniems kaip 18 metų, specialiai apmokytiems ir išlaikiusiems saugos darbe egzaminą.

23. Darbdavys privalo pildyti darbuotojų, dirbančių su asbestu, darbo laiko, darbo pobūdžio bei pavojingumo apskaitos žurnalą, su kurio duomenimis turi teisę susipažinti tie darbuotojai ir gydytojai, atliekantys tokių darbuotojų sveikatos patikrinimus. Šie duomenys bei įrašai apie šių taisyklių 21 punkte nurodytus sveikatos tikrinimus įmonėje turi būti saugomi ne mažiau kaip 30 metų nuo darbuotojo darbo su asbestu pradžios.

Darbo laiko ir darbo su asbestu pobūdžio apskaitos tvarką nustato darbdavys, atsižvelgdamas į nustatytą darbo laiko kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis apskaitos tvarką.

24. Darbdavys, prieš pradėdamas šių taisyklių 2 punkte nurodytą veiklą, privalo pranešti apie tai Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pagal 3 priede nurodytą pranešimo formą. Ne vėliau kaip per mėnesį, šioms taisyklėms įsigaliojus, pranešti privalo ir tos įmonės, kur tokia veikla jau vykdoma.

25. Tiekėjas privalo tiekti asbestą ar medžiagas, savo sudėtyje turinčias asbesto, su etiketėmis ir saugos instrukcijomis pagal 2 priede nurodytus reikalavimus.

Tiekti ir naudoti asbestą ar medžiagas, savo sudėtyje turinčias asbesto, be aukščiau paminėtų etikečių ir saugos instrukcijų draudžiama.

 

Reikalavimai asbesto laikymui ir transportavimui

 

26. Asbestas, pusfabrikačiai, gaminiai ar kitos medžiagos, turinčios savo sudėtyje asbesto, turi būti laikomos ir transportuojamos taip, kad į aplinką neišsiskirtų asbesto dulkės.

27. Asbestas (žaliava) turi būti laikomas ir transportuojamas patikimoje hermetiškoje pakuotėje (polietileniniuose ar kitos asbesto dulkių nepraleidžiančios medžiagos maišuose), pažymėjus 2 priede nurodytomis etiketėmis. Pakuotės (maišų) nuo asbesto negalima panaudoti antrą kartą. Pakuotė, kurioje buvo asbestas, priskiriama prie asbesto atliekų. Draudžiama pakuotę, kurioje buvo asbestas, deginti.

28. Maišai su asbestu turi būti laikomi uždaruose sandariuose sandėliuose ant padėklų. Draudžiama krauti maišus su asbestu į dviaukštes ar daugiaaukštes (kai tarp maišų dedami padėklai) rietuves.

29. Suplyšę maišai su asbestu turi būti tuoj pat sudėti į nesuplyšusius maišus, sandariai užrišami ir nustatyta tvarka paženklinami. Užteršti išsipylusiu asbestu maišai, grindys ir kt. valomi siurbliais su asbesto dulkes sulaikančiais filtrais. Surinktos atliekos dedamos į dvigubus hermetiškus maišus, paženklinamos ir pašalinamos.

30. Maišai su asbestu vandens transportu transportuojami sandariuose konteineriuose, geležinkelio transportu- dengtuose sandariuose vagonuose. Autotransportu vežami maišai turi būti sukrauti į sandarius konteinerius arba sandariai uždengti asbesto dulkių nepralaidžia medžiaga (tentu).

Transporto priemonėje turi būti įtaisai padėklams fiksuoti.

31. Maišai su asbestu turi būti iškraunami bei pakraunami kartu su padėklais (taip pat ir į transporto priemones) krautuvais, keltuvais, apsaugant, kad nesuplyštų.

32. Visos autotransporto priemonės, kuriomis buvo vežamas asbestas, taip pat konteineriai, vagonai, laivų triumai, deniai ir kt., iškrovus iš jų asbestą, turi būti kruopščiai išvalomi siurbliais su asbesto dulkes sulaikančiais filtrais arba išplaunami.

Krovimo-kėlimo priemonės, naudojamos maišams su asbestu pakrauti arba sandėliavimo operacijoms, turi būti nuvalomos po kiekvienos pamainos siurbliais arba plovimu.

 

Reikalavimai asbesto gaminių gamybai ir apdorojimui

 

33. Gamybos bei apdorojimo įranga, technologiniai procesai turi užtikrinti, kad asbesto dulkės nepasklistų į darbo aplinkos orą, kitus cechus, darbo barus.

34. Asbesto gaminių gamybos technologiniai procesai, tarp jų transportavimo, dozavimo, maišymo su kitomis medžiagomis ir pan., turi būti kompleksiškai mechanizuoti, automatizuoti ir atliekami uždaruose įrenginiuose su efektyvia, ištraukiamąja ventiliacija.

35. Asbesto pakrovimo, iškrovimo, dozavimo, maišymo su kitais komponentais, gaminių, mechaninio apdorojimo vietos, sandėliai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais ir užrašais, draudžiančiais rūkyti bei pašaliniams asmenims būti tokiose vietose.

36. Įrengimai po kiekvienos pamainos turi būti nuvalomi, veikiant ištraukiamajai ventiliacijai su dulkes sulaikančiais filtrais.

37. Cechų, barų sienos ir lubos turi būti lygios (glotnios), nesudarančios sąlygų kauptis dulkėms, o grindys lygiu paviršiumi, lengvai valomos ar plaunamos. Dulkės turi būti valomos nuo sienų ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

38. Vanduo, panaudotas patalpų, įrenginių plovimui, išleidžiant į kanalizaciją turi būti išvalomas nuo asbesto dalelių.

39. Asbesto transportavimo konvejeriai turi būti hermetiški per visą jų ilgį ir turėti efektyvią ištraukiamąją ventiliaciją su asbesto dulkes sulaikančiais filtrais.

40. Gaminių pjaustymas gamybos proceso metu turi būti atliekamas dar jiems nesukietėjus.

41. Naudojami pjūklai, grąžtai, šlifavimo ir frezavimo įrenginiai turi būti su efektyviomis traukos priemonėmis. Draudžiama gaminių pjaustymui, apdirbimui naudoti abrazyvinius diskus.

42. Pjaustymo ar apdorojimo atliekos nuo įrenginių turi būti šalinamos mechanizuotai, uždarais transporteriais. Jei mechanizuotai atliekų pašalinti neįmanoma, rankinio atliekų šalinimo sąlygos turi būti suderintos su Valstybine darbo inspekcija.

43. Atliekos, jei jos nenaudojamos antriniam perdirbimui, dedamos į dvigubus, dulkėms nelaidžius polietileninius maišus ar kitas sandarias talpas, paženklinamos ir išvežamos į specialius sąvartynus. Draudžiama atliekas barstyti ant kelių (panaudoti kelių dangai), geležinkelio sankasų.

44. Maišų ar kitokių pakuočių su asbestu prapjovimas ir išpylimas arba bet koks kitas darbas su asbesto mase turi būti atliekamas uždaroje kameroje su efektyvia ištraukiamąja ventiliacija, kad neišsisklaidytų asbesto dulkės.

45. Naudoti instrumentus, sukeliančius asbesto dulkėjimą, galima tik išimtiniais atvejais. Tokiais atvejais jie turi būti naudojami su efektyviomis traukos priemonėmis.

46. Pagaminti asbesto gaminiai turi būti laikomi taip, kad jie netrupėtų, nelūžtų, nekeltų asbesto dulkių.

 

Reikalavimai nuolatinei darbo vietai

 

47. Visos ištraukiamosios ventiliacijos priemonės privalo turėti įspėjamąją pavojaus signalizaciją, kuri turi įsijungti, kai ventiliacijos efektyvumas silpsta arba ji neveikia.

48. Technologiniai įrenginiai, darbo įrankiai turi būti sukonstruoti taip, kad jie veiktų tik tada, kai patikimai veikia ištraukiamoji ventiliacija.

49. Ištraukiamosios ventiliacijos efektyvumą būtina tikrinti ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Tokie tikrinimo rezultatai turi būti įrašyti į ventiliacijos sistemų pasus ir pateikiami Valstybinei darbo inspekcijai, jai pareikalavus.

50. Ventiliacijos sistemoje ištraukiamojo oro recirkuliaciją naudoti draudžiama.

51. Kiekviena darbo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrinta darbuotojų apsauga nuo asbesto dulkių poveikio, nenaudojant individualių kvėpavimo apsaugos priemonių.

52. Prie darbo vietos, kur atliekami darbai su asbestu arba medžiagomis, turinčiomis savo sudėtyje asbesto, turi būti įrengtos atskiros persirengimo patalpos darbo ir asmeniniams drabužiams. Tarp šių patalpų turi būti vonios ar dušo patalpa.

Patalpa pavalgyti turi būti atskira, nuošaliai nuo darbo vietų.

 

Reikalavimai vykdant griovimo ir remonto darbus

 

53. Šio skyriaus reikalavimai taikomi griaunant, rekonstruojant, remontuojant statinius, įrenginius, konstrukcijas, kuriose panaudotas asbestas arba medžiagos, savo sudėtyje turinčios asbesto.

54. Prieš pradedant griovimo, rekonstrukcijos ar remonto darbus užsakovas turi pateikti rangovui, rengiančiam darbų vykdymo projektą, duomenis apie statinyje ar įrenginyje panaudotą asbestą ar medžiagas, savo sudėtyje turinčias asbesto, o šis, rengdamas darbų vykdymo projektą, be kitų darbų saugą užtikrinančių sprendimų, turi nurodyti priemones, apsaugančias dirbančiųjų sveikatą bei darbo aplinką nuo užteršimo asbesto dulkėmis. Jeigu tai įmanoma, turi būti numatytas asbesto ar medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto, pirmaeilis pašalinimas prieš pradedant pagrindinius darbus.

55. Prieš pradedant darbus, darbdavys privalo informuoti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyrių pagal 4 priede nurodytą pranešimo formą.

56. Vykdant rekonstrukcijos ar remonto darbus, turi būti naudojama speciali įranga, traukos priemonės, kad užterštas asbesto dulkėmis oras nepatektų į kvėpavimo zoną.

Išimtiniais atvejais, kai negalima naudoti traukos priemonių, būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones.

Atliekant darbus su respiratorinėmis apsauginėmis priemonėmis su oro padavimu, darbo trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 valandos per darbo dieną (pamainą). Ne vėliau kaip po dviejų valandų nepertraukiamo darbo turi būti daromos vidutinės trukmės (10 min.) poilsio pertraukos.

57. Kad į darbo zoną nepatektų pašaliniai asmenys, ji turi būti aiškiai pažymėta ir iškabinti įspėjamieji ženklai bei plakatai su užrašais: „Dėmesio! Asbestas. Pašaliniams įeiti draudžiama“.

58. Kai darbo vietose išsiskiria daug asbesto dulkių (lūžta, trupa, byra medžiagos su asbestu), darbo zoną arba statinį reikia izoliuoti (tentu ar pan.), kad dulkės negalėtų išplisti į aplinką. Tokia uždara zona turi turėti atskirą darbo metu nuolat veikiančią ištraukiamąją ventiliaciją, sumažinančią slėgį ir neleidžiančią plisti dulkėms. Išleidžiamas į aplinką šios zonos oras turi būti išvalytas nuo asbesto dulkes sulaikančiais filtrais. Baigus darbą, ištraukiamoji ventiliacija turi būti išjungiama ne anksčiau kaip po 20 minučių.

59. Atliekant darbus statinio viduje, įėjimui prie darbo vietos turi būti įrengtas šliuzinio (palapinės) tipo įėjimas su atskiromis persirengimo patalpomis: viena – asmeniniams drabužiams, kita – darbo drabužiams. Tokia palapinė turi turėti atskirą ištraukiamąją ventiliaciją. Darbininkams po darbo turi būti sudaryta galimybė nusiprausti po dušu.

Atliekant kitus griovimo bei remonto darbus, netoli darbo vietos turi būti persirengimo patalpos, kur darbo drabužius galima būtų laikyti atskirai nuo asmeninių ir būtų praustuvas su karštu ir šaltu vandeniu.

60. Darbo zona po pamainos turi būti gerai išvaloma dulkių siurbliais su specialiais asbesto dulkes sulaikančiais filtrais.

Siekiant sumažinti oro užterštumą darbo zonoje, grindis bei kitus paviršius darbo metu rekomenduojama drėkinti.

61. Baigus visus darbus patalpose, visi paviršiai nusiurbiami dulkių siurbliu su asbesto dulkes sulaikančiu filtru ir nuvalomi drėgnu būdu. Po to patalpa vėdinama 24 val. veikiant mechaninei vėdinimo sistemai.

 

Reikalavimai atliekų pašalinimui

 

62. Asbesto dulkes, šiluminės asbesto izoliacijos atliekas, užterštus asbestu filtrus ir pan., kai asbesto plaušeliai atviri, būtina sudrėkinti, sudėti į dvigubus polietileninius maišus, pažymėti etiketėmis (lipdukais), nurodančiomis, kad maiše yra asbestas. Tokios atliekos turi būti vežamos tik į specialų aptvertą, įspėjamaisiais užrašais pažymėtą sąvartyną. Sąvartynuose ne didesnės kaip 3 – 4 metrų aukščio maišų su asbestu rietuvės turi būti užpilamos ne mažesniu kaip 1 m storio žemės sluoksniu.

63. Medžiagų, turinčių savo sudėtyje asbesto, atliekos, iš kurių gali išsiskirti asbesto dulkės (sudužusios perdangų, lubų, šiferio plokštės), sudrėkinamos, kraunamos į uždarus konteinerius arba panašias talpas ir vežamos į specialius sąvartynus, kaip nurodyta šių taisyklių 62 p.

64. Atliekas, turinčias savo sudėtyje asbesto, bet neišskiriančias dulkių, t. y. kai asbestas yra surištu pavidalu (plokštės, šiferis), galima vežti kartu su kitomis statybinių medžiagų atliekomis į tokioms atliekoms skirtą sąvartyną. Tokių asbesto turinčių medžiagų atliekų vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais užrašais.

65. Asbesto atliekų sąvartynams teritorijų skyrimo klausimus sprendžia savivaldybės.

 

Reikalavimai darbo drabužiams ir asmeninėms apsauginėms priemonėms

 

66. Darbo metu darbuotojai privalo dėvėti specialius dulkėms nepralaidžius drabužius ir galvos apdangalą. Kvėpavimo takų apsaugai turi būti naudojamos asbesto skaidulas sulaikančios asmeninės apsauginės priemonės (respiratoriai, kvėpavimo takų apsaugos priemonės su oro mechaniniu padavimu ir pan.).

67. Su specialiais darbo drabužiais negalima vaikščioti už darbo zonos ribų, juos dėvint negalima valgyti.

68. Prieš nusirengiant darbo drabužius, juos būtina dulkių siurbliais išvalyti nuo dulkių arba nusirengiant turi būti naudojama respiratorinė priemonė.

69. Kai specialūs darbo darbužiai tampa netinkami ir yra išmetami, juos reikia sudėti į dulkių nepralaidžią pakuotę ir pašalinti, kaip nurodyta šių taisyklių 62 punkte.

70. Netinkamus darbo drabužius ar kitas asmenines apsaugines priemones būtina pakeisti tinkamais arba pataisyti.

71. Jei dėl naudojamų darbo drabužių ar kitų asmeninių apsauginių priemonių patiriama didesnė fizinė ar psichinė įtampa, turi būti sutrumpinamas darbo laikas, daromos poilsio pertraukos.

Darbuotojo darbo laikas su respiratorine apsaugine priemone su oro padavimu turi būti ne ilgesnis kaip 6 valandos per pamainą, o su filtruojančia respiratorine priemone (dujokauke) – ne ilgesnis kaip 3 valandos per pamainą.

72. Į skalbyklą darbo drabužiai vežami dulkėms nelaidžioje pakuotėje, pažymėtoje etiketėmis (2 priedas). Darbo drabužiai turi būti skalbiami atskirai nuo kitų.

73. Draudžiama užterštus asbesto dulkėmis darbo drabužius darbuotojams skalbtis namuose.

74. Išlaidos, susijusios su apsauginėmis priemonėmis, negali būti padengiamos darbuotojo.

_____________


1 priedas

 

Reikalavimai darbuotojų sveikatos priežiūrai

 

1. Nustatyta, kad asbesto dalelių (skaidulų) poveikis gali sukelti tokias ligas:

- asbestozę,

- mezoteliomą,

- bronchinę karcinomą,

- skrandžio ir žarnyno karcinomą.

2. Gydytojas, atlikdamas asbesto veikiamų darbuotojų sveikatos patikrinimą, turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo galimomis poveikio sąlygomis ir aplinkybėmis.

3. Į darbuotojo sveikatos priežiūros priemones turi įeiti:

- darbuotojų medicininės ir darbo istorijos įrašų tvarkymas ir saugojimas,

- asmeniniai pokalbiai apie darbuotojo savijautą,

- stambaus kadro fluorografija,

- intensyvaus kvėpavimo funkcijos tyrimas.

4. Sveikatos tikrinimai privalomi ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, dalyvaujant terapeutui, LOR gydytojui, oftalmologui, dermatologui.

_____________


2 priedas

 

Reikalavimai etiketėms bei saugos instrukcijoms

 

1. Visos medžiagos, turinčios savo sudėtyje asbesto, arba asbesto paketai turi būti pažymėti tokiomis etiketėmis (žymekliais):

etiketė turi būti 5 cm aukščio (H) ir 2,5 pločio,

etiketė turi būti sudaryta iš dviejų dalių:

viršutinėje dalyje (h = 40% H) juodame fone balta raidė „a“, o apatinėje

(h = 60% H) raudoname fone turi būti lengvai įskaitomas užrašas: „ATSARGIAI! Asbestas! Kvėpuoti asbesto dulkėse pavojinga sveikatai. Laikykitės saugos reikalavimų!“

Jei etiketė uždedama spaudu, pakanka vienos spalvos kontrasto su fono spalva.

Etiketė turi būti patikimai pritvirtinama ar pakabinama prie įpakavimo arba uždedama spaudu. Jei asbesto produkcija išimama iš įpakavimo ir parduodama (tiekiama) atskirais vienetais, kiekvienas toks vienetas turi turėti etiketę.

Ant neįpakuotų asbesto produktų etiketė patikimai pritvirtinama (pakabinama) prie produkto arba ant jo uždedamas spaudas.

2. Saugos instrukcijoje būtina nurodyti šią minimalią informaciją:

- dirbti galima tik gerai vėdinamoje patalpoje,

- apdirbimui naudoti įrankius ar įrengimus su traukos priemonėmis dulkėms išsiurbti,

- jeigu įmanoma, prieš pradedant pjauti ar gręžti, produktą sudrėkinti,

- birias atliekas (dulkes) sudrėkinti, patalpinti į sandarius paketus (maišus).

_____________


3 priedas

 

Valstybinės darbo inspekcijos

_____________ skyriui

 

Pranešimas apie su asbestu susijusią veiklą

 

1. Įmonės pavadinimas

2. Įmonės adresas

3. Įmonės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis

4. Darbdavio vardas, pavardė, telefonas, faksas, atestavimo saugos darbe klausimais data

5. Padaliniai, vietos, kur vykdomi darbai su asbestu ir jų pobūdis

6. Naudojamų saugos priemonių trumpas aprašymas, įskaitant asmenines saugos priemones, darbo zonų izoliavimą, oro traukos priemones

7. Darbuotojų, dirbančių su asbestu, skaičius

8. Darbo vietų kontrolė.

Darbdavys (įmonės vadovas)

_____________


4 priedas

 

Valstybinės darbo inspekcijos

__________________ skyriui

 

Pranešimas apie griovimo, remonto darbus

 

1. Įmonės pavadinimas, adresas

2. Darbdavio vardas, pavardė, telefonas, faksas, atestavimo saugos darbe klausimais data

3. Darbo vietos adresas

4. Numatytos darbo pradžios ir darbo pabaigos datos

5. Darbo apimties ir darbo metodų aprašymas

6. Darbuotojų skaičius, jų apmokymas

7. Trumpas saugos priemonių aprašymas (darbuotojų apsaugos nuo asbesto poveikio vykdant griovimo ir remonto darbus užtikrinimas)

8. Valymo darbų aprašymas, nurodant asmenis, atliekančius šį darbą

9. Asbesto arba medžiagų, turinčių savo sudėtyje asbesto, pavadinimas (kietu ir minkštu pavidalu, plokštės ir t. t.)

10. Atliekų pašalinimo metodai ir vieta

11. Padalinio (darbų) vadovo vardas, pavardė, atestavimo data, mokymo įstaiga.

Įmonės vadovas (darbdavys)

_____________