LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO 2, 6, 21, 33, 36, 44, 63, 66 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. lapkričio 15 d. Nr. X-386

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979; 2005, Nr. 31-971)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Kontroliuojamoji teritorija – oro uosto judėjimo laukas, gretima teritorija ir pastatai ar jų dalys, į kuriuos patekimas yra kontroliuojamas.“

2. Buvusias 2 straipsnio 10–30 dalis laikyti atitinkamai 11–31 dalimis.

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi:

32. Tarptautinio oro uosto žemė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų žemės plotas, skirtas tarptautinio oro uosto reikmėms.“

4. Buvusias 2 straipsnio 31–35 dalis laikyti atitinkamai 33–37 dalimis.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies pakeitimas

6 straipsnio 4 dalyje išbraukti trečią sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

4. CAA yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. Šių atskaitymų dydį nustato Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Orlaivis, kurio naudotojas yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, gali būti registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, jeigu šis orlaivis nuolat eksploatuojamas iš Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos oro uosto, nepaisant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų.“

2. Buvusią 21 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

4 straipsnis. 33 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu CAA nustato, kad užsienio valstybės orlaivis yra netinkamas skraidyti arba orlaivyje yra gedimų, kurie gali turėti įtakos tinkamumui skraidyti, CAA turi teisę neleisti jam pakilti. CAA privalo pranešti tos valstybės atsakingai institucijai apie orlaivio būklę ir CAA sprendimą. Jeigu užsienio valstybės institucija nusprendžia, kad orlaivis yra netinkamas skraidyti, bet tam tikromis sąlygomis jis gali būti perskraidintas į remonto vietą, tokiu atveju, jeigu bus įvykdytos šios institucijos ir CAA nustatytos sąlygos, orlaiviui leidžiama pakilti. Tokio skrydžio metu orlaivyje gali būti tik orlaivio įgula ir techniniai specialistai.“

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamyba ir techninė priežiūra

1. CAA nustato civilinių orlaivių ir jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros reikalavimus. Lietuvos Respublikoje įmonės gali gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), taip pat atlikti civilinių orlaivių techninės priežiūros darbus tik turėdamos atitinkamą CAA išduotą pažymėjimą bei laikydamosi šiame pažymėjime nurodytų reikalavimų. Vadovaujantis 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą, Lietuvos Respublikoje gaminami orlaiviai sertifikuojami Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Pažymėjimų, suteikiančių civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros darbų atlikimo teisę, išdavimo sąlygas ir tvarką nustato CAA. CAA prižiūri, kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi nustatytų reikalavimų. CAA atstovai turi teisę nekliudomi apžiūrėti pažymėjimus turinčių įmonių gamybines patalpas ir įrangą, taip pat gauti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su pažymėjime nurodytos veiklos vykdymu.

3. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi orlaiviams ir jų įrangai (komponentams), kurie neturi EASA išduotų ar pripažintų tipo pažymėjimų, gaminti ar jų techninei priežiūrai vykdyti. Tokių orlaivių gamybos, techninės priežiūros vykdymo, tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato CAA.“

 

6 straipsnis. 44 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 ir 5 dalimis

Pakeisti 44 straipsnio 2 ir 3 dalis, papildyti straipsnį 4 ir 5 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Tarptautinių oro uostų žemė

1. Tarptautinių oro uostų žemė yra valstybės nuosavybė.

2. Tarptautinį oro uostą valdanti valstybės institucija, valstybės ar savivaldybės įmonė oro uosto žemę valdo, naudoja ir ja disponuoja turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamasi šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Tarptautinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Tarptautinį oro uostą valdanti valstybės institucija, valstybės ar savivaldybės įmonė turi teisę išnuomoti tarptautinio oro uosto žemės sklypus su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms, taip pat juridiniams ar fiziniams asmenims, kurių veikla nesusijusi su šio oro uosto veikla, šiems asmenims priklausantiems nuosavybės teise ar nuomojamiems pastatams, statiniams ar įrenginiams, esantiems tarptautinio oro uosto teritorijoje, eksploatuoti. Kontroliuojamoje teritorijoje esanti tarptautinio oro uosto žemė gali būti išnuomojama tik su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms. Žemės sklypai išnuomojami aukciono būdu, išskyrus žemės sklypus, užstatytus fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiais nuosavybės teise ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ir įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus ir neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių pastatų, statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas pastatams, statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

4. Tarptautinio oro uosto žemės nuomos aukciono ir ne aukciono būdu tvarką, oro uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką ir oro uosto žemės nuomos mokesčio dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Valstybės institucijoms, kurių veikla tarptautiniame oro uoste privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, oro uosto žemė perduodama neatlygintinai naudotis Žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Sprendimus perduoti neatlygintinai naudotis oro uosto žeme priima įmonės vadovas.“

 

7 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Papildyti 63 straipsnį antru sakiniu ir visą straipsnį išdėstyti taip:

63 straipsnis. Draudimas išskristi

CAA turi teisę uždrausti orlaiviui išskristi, jei kyla abejonių dėl orlaivio tinkamumo skraidyti ar orlaivio įgulos nariai neturi atitinkamos licencijos arba orlaivyje nėra šio įstatymo 64 straipsnyje nurodytų dokumentų ar nesumokėtos šio įstatymo 72 straipsnyje numatytos rinkliavos. CAA turi teisę sulaikyti orlaivį, jei įtariama, kad kilo grėsmė orlaivio saugumui.“

 

8 straipsnis. 66 straipsnio pavadinimo, 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 ir 6 dalimis

1. Pakeisti 66 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

66 straipsnis. Aviacijos saugumo užtikrinimas“.

2. Pakeisti 66 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Aviacijos saugumą užtikrina oro uostai ir vežėjai. Šios įmonės privalo turėti CAA patvirtintas aviacijos saugumo užtikrinimo programas bei planus ir įsteigti atitinkamas tarnybas (paskirti atsakingą darbuotoją (darbuotojus). Šių tarnybų darbuotojai priimami į darbą tik gavus išankstinį Valstybės saugumo departamento raštišką pritarimą. Kiti kontroliuojamoje oro uosto teritorijoje veikiantys subjektai privalo turėti aviacijos saugumo užtikrinimo planus ir besąlygiškai vykdyti tarnybų, užtikrinančių civilinės aviacijos saugumą, reikalavimus.“

3. Papildyti 66 straipsnį 5 dalimi:

5. Oro uostuose ir oro eismo paslaugas teikiančiose įmonėse yra nustatomos riboto patekimo vietos. Asmenys gali būti įleidžiami į oro uosto ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės riboto patekimo vietas, jeigu jie turi galiojantį oro uosto ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės CAA nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimai patekti į oro uosto ir oro eismo paslaugas teikiančios įmonės riboto patekimo vietas gali būti išduodami tik nepriekaištingos reputacijos asmenims. Asmens, turinčio minėtą leidimą, tačiau nebeatitinkančio nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, leidimas panaikinamas. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;

2) buvo nuteistas už nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir nėra išnykęs teistumas arba teistumas nepanaikintas;

3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;

4) buvo atleistas iš valstybės tarnautojo, profesinės karo tarnybos kario pareigų ar vidaus tarnybos paskyrus tarnybinę (drausminę) nuobaudą – atleidimą iš pareigų (tarnybos) – ar iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo nepraėjo vieni metai;

5) per paskutinius vienus metus buvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

6) jam Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai.

4. Papildyti 66 straipsnį 6 dalimi:

„6. Aviacijos saugumo darbuotojai, tikrinantys keleivius, bagažą, krovinius ir paštą, su savimi turi turėti CAA išduotą teorines žinias ir praktinius gebėjimus atlikti pavestas pareigas patvirtinantį pažymėjimą.“

 

9 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo priedą naujais 5–7 punktais:

5. 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą.

6. 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles.

7. 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo.“

2. Buvusį Priedo 5 punktą laikyti 8 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS