Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. 748

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 12 dalimi ir Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2010, Nr. 137-6986) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 191 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos statistikos departamento teritorines statistikos įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 22-1063), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos statistikos departamentą jungimo būdu – prie jo prijungiant Kauno teritorinę statistikos valdybą, Klaipėdos teritorinę statistikos valdybą, Panevėžio teritorinę statistikos valdybą, Šiaulių teritorinę statistikos valdybą ir Vilniaus teritorinę statistikos valdybą. Lietuvos statistikos departamentui pereina visos reorganizuojamų Lietuvos statistikos departamento teritorinių statistikos įstaigų teisės ir pareigos.

2. Patvirtinti Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

3. Pavesti Lietuvos statistikos departamentui įgyvendinti 2 punkte nurodytą Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo sąlygų aprašą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 748

 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO REORGANIZAVIMO

SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo jungimo būdu – prie jo prijungiant Kauno teritorinę statistikos valdybą, Klaipėdos teritorinę statistikos valdybą, Panevėžio teritorinę statistikos valdybą, Šiaulių teritorinę statistikos valdybą ir Vilniaus teritorinę statistikos valdybą – tvarką. Lietuvos statistikos departamentui pereina visos reorganizuojamų Lietuvos statistikos departamento teritorinių statistikos įstaigų teisės ir pareigos.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2010, Nr. 137-6986) ir siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 191 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos statistikos departamento teritorines statistikos įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 22-1063).

 

II. REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos šios biudžetinės įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

3.1. Kauno teritorinė statistikos valdyba:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Savanorių pr. 367, Kaunas;

3.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190989127, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 20 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas);

3.2. Klaipėdos teritorinė statistikos valdyba:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – Taikos pr. 62, Klaipėda;

3.2.3. reorganizuojamo juridinio asmens kodas – 190990243, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 17 d., duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas);

3.3. Panevėžio teritorinė statistikos valdyba:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – Respublikos g. 62, Panevėžys;

3.3.3. reorganizuojamo juridinio asmens kodas – 190991726, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 30 d., duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas);

3.4. Šiaulių teritorinė statistikos valdyba:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – Tilžės g. 198, Šiauliai;

3.4.3. reorganizuojamo juridinio asmens kodas – 190992970, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 22 d., duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas);

3.5. Vilniaus teritorinė statistikos valdyba:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Gedimino pr. 29, Vilnius;

3.5.3. reorganizuojamo juridinio asmens kodas – 190981575, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. lapkričio 25 d., duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas).

4. Dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia savo veiklą, – Lietuvos statistikos departamentas:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Gedimino pr. 29, Vilnius;

4.3. reorganizuojamo juridinio asmens kodas – 188600177, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1990 m. balandžio 18 d., duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas).

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS ir BŪDAS

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą, užtikrinti veiksmingesnį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, Lietuvos statistikos departamento funkcijų atlikimą formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinant, taip pat įgyvendinant bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityse.

6. Reorganizavimo būdas – jungimas, nuo 2011 m. liepos 1 d. prijungiant prie Lietuvos statistikos departamento Kauno teritorinę statistikos valdybą, Klaipėdos teritorinę statistikos valdybą, Panevėžio teritorinę statistikos valdybą, Šiaulių teritorinę statistikos valdybą ir Vilniaus teritorinę statistikos valdybą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos statistikos departamento – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

8. Aprašas skelbiamas „Valstybės žiniose“, Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje (http://www.stat.gov.lt/) ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalį vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

 

_________________