LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 11 d. Nr. 3-260

Vilnius

 

Pakeičiu Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 (Žin., 2007, Nr. 37-1382):

1. Įrašau 2.4 punkte vietoj žodžio „kvitas“ žodį „čekis“ atitinkamu linksniu.

2. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Vinjetės galiojimo pradžią pažymi pardavėjas, nurodytose vietose perforuodamas vinjetę (pažymėdamas mėnesį ir dieną). Atsiimdami vinjetę, transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) turi patikrinti, ar pardavėjas išdavė reikalingos rūšies vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo laiko pradžią. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtą ar visai nepažymėtą vinjetę tenka transporto priemonės savininkui ar valdytojui (vairuotojui). Taip pat atsakomybė transporto priemonės savininkui ar valdytojui (vairuotojui) tenka ir už neteisingai užpildytą ar visai neužpildytą vinjetę, taip pat už nepriklijuotą vinjetės pagrindinę dalį, kaip reikalaujama naudojimosi instrukcijoje.“

3. Papildau šiuo 71 punktu:

71. Mokamo kelio pradžia žymima informaciniu kelio ženklu Nr. 626 „Kelio arba dviračių trasos numeris“ (raudonos spalvos) su papildoma lentele Nr. 840 „Mokamos paslaugos“, nustatytu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), 1 priede.“

4. Papildau šiuo 12.5 punktu:

12.5. per klaidą įrašius į vinjetę kitos transporto priemonės valstybinį numerį.“

5. Papildau šiuo 13.1.4 punktu:

13.1.4. vinjetės įsigijimo kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar pan.;“.

6. Išbraukiu 13.2.3 punkte žodžius „kartu su kompetentingos institucijos išduotu dokumentu apie įvykį“.

7. Papildau šiuo 13.2.5 punktu:

13.2.5. vinjetės įsigijimo kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar pan.;“.

8. Papildau šiuo 13.3.4 punktu:

13.3.4. vinjetės įsigijimo kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar pan.;“.

9. Papildau šiuo 13.5 punktu:

13.5. esant šio Aprašo 12.5 punkte numatytiems atvejams:

13.5.1. vinjetę;

13.5.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimą;

13.5.3. transporto priemonės, kurios valstybinis numeris per klaidą yra įrašytas į vinjetę, registracijos liudijimą;

13.5.4. vinjetės įsigijimo kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar pan.“

10. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) prašymą ir reikiamus dokumentus Kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 12.5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t.y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas, pradėtas plėšti) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas, įrašytas daugiau kaip vieną kartą ir (ar) vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nesutapti.“

11. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Vinjetė keičiama Kelių direkcijoje jos galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. Šio Aprašo 12.1 ir 12.3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, šio Aprašo 12.2, 12.4 ir 12.5 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos čekis, sąskaita faktūra ar pan., naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Savaitės ir mėnesio vinjetės keičiamos tik pateikus vinjetės įsigijimo kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar pan. Dienos vinjetės nekeičiamos. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia.“

12. Papildau šiuo 18 punktu:

18. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams naudotojo mokestis negrąžinamas.“

13. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Finansų ministerijos l. e. generalinio direktoriaus pareigas

Ramutė Liupkevičienė

2009 06 08

 

SUDERINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas

Vidmantas Žukauskas

2009 06 08

SUDERINTA

Lietuvos policijos generalinis komisaras

Vizgirdas Telyčėnas

2009 06 10