LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 6, 20, 27, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 7 d. Nr. X-235

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 15-601, Nr. 42-1925, Nr. 75-3474, Nr. 116-5254, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 73-2535, Nr. 158-5757)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pajamų mokesčio tarifai yra 15 ir 27 procentai, nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai – 15 ir 24 procentai, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 2 dalyje nenurodytoms pajamoms nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. taikomas 27 procentų pajamų mokesčio tarifas, nuo 2008 m. sausio 1 d. – 24 procentų pajamų mokesčio tarifas.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 10 ir 11 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) nustatomas sudedant tam gyventojui pagal šio straipsnio nuostatas taikytinus mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių NPD dydžius. Apskaičiuojant 2006 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MNPD dalis, atitinkanti ne daugiau kaip to mokestinio laikotarpio pirmais šešiais mėnesiais pagal šio straipsnio nuostatas taikytinų NPD sumą, o likusi MNPD dalis arba, jei gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD atimami iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą. Jei pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, tai neatskaityta MNPD dalis pirmiausia atimama iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant 2007 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, MNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant 2008 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas, MNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MPNPD) nustatomas sudedant tėvams (įtėviams) taikytinus pagal šio straipsnio nuostatas mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių PNPD. Apskaičiuojant 2006 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, atimama MPNPD dalis, atitinkanti ne daugiau kaip to mokestinio laikotarpio pirmais šešiais mėnesiais pagal šio straipsnio nuostatas taikytinų PNPD sumą, o likusi MPNPD dalis arba, jei gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD atimami iš pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą. Jei pajamų, apmokestinamų taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, tai neatskaityta MPNPD dalis pirmiausia atimama iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant 2007 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, MPNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant 2008 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas, MPNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. MPNPD tėvams (įtėviams) taikomi jų pasirinktu santykiu. Šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MPNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis.         27 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų pakeitimas ir 2 dalies papildymas 3 punktu

1. 27 straipsnio 2 dalies 1 punkte po žodžių „Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka“ įrašyti žodžius „sumažintų MNPD ir (arba) MPNPD dalimi, nepritaikyta pajamoms, apmokestinamoms 2006 metų mokestiniu laikotarpiu taikant 33 ar 27 procentų pajamų mokesčio tarifus, 2007 metų mokestiniu laikotarpiu taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, 2008 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir“, po skaičių „1, 2, 3, 4“ įrašyti skaičių „5“, išbraukti žodžius „taip pat MNPD ir (arba) MPNPD dalį, neviršijančią su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) 15 procentų tarifas taikomas tai apmokestinamųjų pajamų daliai, kuri yra proporcinga pajamų (ne individualios veiklos turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn atveju iš pajamų, gautų pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, atimama šio turto įsigijimo kaina ir su to turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos šio Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka), sumažintų MNPD ir (arba) MPNPD dalimi, nepritaikyta pajamoms, apmokestinamoms 2006 metų mokestiniu laikotarpiu taikant 33 ar 27 procentų pajamų mokesčio tarifus, 2007 metų mokestiniu laikotarpiu taikant 27 procentų pajamų mokesčio tarifą, 2008 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir kurioms pagal šio Įstatymo 6 straipsnį taikomas šis tarifas, daliai visose nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamose iš jų atėmus šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytas sumas;“.

2. Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) 2006 metų mokestiniu laikotarpiu 33 procentų tarifas taikomas tai apmokestinamųjų pajamų daliai, kuri yra proporcinga pajamų (individualios veiklos atveju, jei buvo nuspręsta iš pajamų atimti leidžiamus atskaitymus, iš individualios veiklos pajamų atimami leidžiami atskaitymai, susiję su šių pajamų gavimu, šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka), sumažintų MNPD dalimi, pritaikyta šio Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka pajamoms, apmokestinamoms taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir (arba) MPNPD dalimi, pritaikyta šio Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka pajamoms, apmokestinamoms taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir kurioms pagal šio Įstatymo 6 straipsnį buvo taikomas šis tarifas, daliai visose nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamose iš jų atėmus šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytas sumas;“.

3. Papildyti 27 straipsnio 2 dalį 3 punktu:

3) 2006 metų mokestiniu laikotarpiu 27 procentų tarifas taikomas šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytai apmokestinamųjų pajamų daliai. 2007 metų mokestiniu laikotarpiu 27 procentų tarifas taikomas šios dalies 1 punkte nenurodytai apmokestinamųjų pajamų daliai. Nuo 2008 metų mokestinio laikotarpio 24 procentų tarifas taikomas šios dalies 1 punkte nenurodytai apmokestinamųjų pajamų daliai.“

 

4 straipsnis. 37 straipsnio 1 dalies pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „su šia valstybe yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis arba ši valstybė įtraukta į finansų ministro tvirtinamą sąrašą“ įrašyti žodžius „ši valstybė nėra įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto pajamų mokesčio sumos gali atskaityti pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų, jeigu ši valstybė nėra įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio nuostatos taikomos apmokestinant ir deklaruojant 2005 metų ir vėlesnių metų pajamas.

3. Jeigu su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų už 2006 m. birželio mėnesį paskutinė dalis bus išmokėta vėliau negu to mėnesio paskutinę dieną, pajamų mokestis nuo per 2006 m. birželio mėnesį išmokėtų dalių sumos turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą iki 2006 m. birželio 15 dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki 2006 m. birželio 15 d.) arba iki 2006 m. birželio 30 d. (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki 2006 m. birželio 30 d.).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________