LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS NORMINIŲ AKTŲ RENGIMO TVARKOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gegužės 20 d. Nr. VIII-1193

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 1-991; 1996, Nr. 8-1632)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Iš 7 straipsnio 7 dalies išbraukti skaičių ir žodį „140 straipsnio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Kartu su įstatymo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto nuostatas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________