LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 673 „DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO, PRIVALOMOJO INFORMACIJOS APIE EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTUS TURINIO IR INFORMACIJOS PRIVALOMOJO PERDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. V-38

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444):

1.1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai pateikia Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) pavojinga užkrečiamąja liga 2 punkte nurodytoms įstaigoms ne vėliau kaip per 12 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 72 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu), o apie ypač pavojingas užkrečiamąsias ligas – ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu).

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, akredituoti sveikatos priežiūrai ir turintys leidimus verstis užkrečiamųjų ligų sukėlėjų išskyrimu, dauginimu, saugojimu bei jų genų inžinerija, išauginę ir kitais tyrimo metodais patvirtinę užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, įrašytus į Privalomai registruojamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose išaugintų ir kitais tyrimo metodais patvirtintų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų sąrašą (3 priedas), ne vėliau kaip per 24 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu) informaciją pateikia visuomenes sveikatos centrams apskrityse, užpildydami Skubų pranešimą apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją (formą Nr. 151-1/a), o visuomenės sveikatos centrai apskrityse užpildytą pranešimą per 24 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu) pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui. Įdiegus kompiuterizuotą pranešimų sistemą šalyje, užpildytą pranešimą per 24 val. raštu (faksu arba elektroniniu paštu) visuomenės sveikatos centrai apskrityse pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras informuoja apie išaugintus sukėlėjus bei jų paplitimą visuomenės sveikatos centrus apskrityse vieną kartą per ketvirtį.“.

1.2. Papildau nauju 3 priedu ir išdėstau jį taip:

 

„Privalomojo epidemiologinio

registravimo, privalomojo

informacijos apie epidemiologinio

registravimo objektus

turinio ir informacijos

privalomojo perdavimo tvarkos

3 priedas

 

PRIVALOMAI REGISTRUOJAMŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IŠAUGINTŲ IR KITAIS TYRIMO METODAIS PATVIRTINTŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Užkrečiamųjų ligų sukėlėjas

1

2

1.

Compylobacter spp.

2.

E. coli O157

3.

Yersinia pseudotuberculosis

4.

Yersinija enterocolitica

5.

Salmonella spp.

6.

Shigella spp.

7.

Vibrio cholerae O1 ir O139

8.

Listeria monocytogenes

9.

Enterococcus spp., atsparus vankomicinui (VRE)

10.

S. aureus, atsparus meticilinui/oksacilinui (MRSA)

11.

S. aureus, produkuojantis enterotoksiną

12.

Streptococcus pneumoniae, atsparus penicilinui

13.

Streptococcus pneumoniae (iš kraujo, likvoro)

14.

Corynebacterium diphtheriae (toksigeninė)

15.

Neisseria meningitidis (iš kraujo, likvoro)

16.

Haemophilus influenzae B tipo (iš kraujo, likvoro)

17.

Bordetella pertussis

18.

Bacillus anthracis

19.

Francisella tularensis

20.

Yersinia pestis

21.

Trichinella spp.

22.

Ameba histolytica

23.

Cryptosporidium spp.

24.

Lamblia intestinalis

25.

Plasmodium spp.

26.

Gripo ir paragripo virusas

27

Poliomielito virusas

28.

Enterovirusas

29.

Rabdovirus rabiei

30.

Coxiella burnetii

31.

Beždžionių raupų virusas

32.

Virusinės hemoraginės karštinės sukėlėjai

33.

Legionella spp.

34.

Brucella spp.

35.

Raupų virusas

36.

Leptospira spp. *

37.

Clostridium botulinum *

38.

Clostridium tetanus *

39.

Toksoplazma spp. *

40.

Tymų virusas *

41.

Epideminio parotito virusas *

42.

Raudonukės virusas *

43.

Erkinio encefalito virusas *

44.

Borrelia burgdorferi s. l. *

 

*Pranešimus apie šiuos sukėlėjus pateikti, kai bandinys siųstas užkrečiamųjų ligų diagnozei nustatyti.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. vasario 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA