VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 27 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) 18.11 punktu,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedų GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“, GPM308N „Neapmokestinamosios pajamos“, GPM308V „Individualios veiklos pajamos“, GMP308R „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“, GPM308T „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“, GPM308L „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“, GPM308K „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“, GPM308U „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“, GPM308S „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ formas.

2. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 

GPM308pub

 

GPM308_2pub

 

GPM308Ppub

 

GPM308Npub

 

GPM308Vpub

 

GPM308Rpub

 

GPM308Tpub

 

GPM308T_2pub

 

GPM308Lpub

 

GPM308Kpub

 

GPM308K_2pub

 

GPM308Upub

 

GPM308U_2

 

GPM308Spub

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2009 m. gruodžio 15 d.

įsakymu Nr. VA-96

 

METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiose Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta gyventojo 2009 m. mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos (toliau – deklaracija) ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo mokesčių administratoriui ir duomenų tikslinimo tvarka.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, 123-5512; toliau – SDĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ 2 straipsnyje ir SDĮ 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

3. Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir/arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose (Žin., 2009, Nr. 132-5787) Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklėse.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs tik tokių B klasės pajamų, kurios nėra didesnės kaip Taisyklių 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“ (toliau – Sąrašas) I dalyje nustatyti dydžiai arba kurios yra nurodytos šio priedo II dalyje kaip bet kokio dydžio nedeklaruojamos pajamos, deklaracijos teikti neprivalo.

Tokiu atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje ir turi tai patvirtinantį dokumentą (E101, E102, E103 ar E106 formos pažymą arba raštišką laisvos formos patvirtinimą), jis deklaraciją turi pildyti neatsižvelgdamas į tuos mėnesius, kada jis buvo laikomas apdraustu privalomuoju sveikatos draudimu minėtose šalyse.

Draudimą patvirtinančius dokumentus (E101, E102, E103 ar E106 formos pažymą arba raštišką laisvos formos patvirtinimą) nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas, kad jam privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – sveikatos draudimo įmokų) prievolė būtų skaičiuojama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje turėtą draudimą, turi pateikti vietos mokesčių administratoriui.

4. Deklaracijoje turi būti nurodomos visos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos, išskyrus neapmokestinamąsias pajamas, išvardytas Sąraše.

Ne didesnių kaip Sąrašo I dalyje nustatytų dydžių nedeklaruojamų pajamų, taip pat Sąrašo II dalyje išvardytų nedeklaruojamų pajamų (bet kokio dydžio) deklaracijoje neprivaloma nurodyti.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo pajamų, didesnių kaip Sąrašo I dalyje nustatyti nedeklaruojamų pajamų dydžiai, tai deklaracijoje jis privalo nurodyti visą gautų pajamų sumą.

5. Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos.

Kas mėnesį mokamos sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokėtos iki to mėnesio, už kurį mokamos sveikatos draudimo įmokos, paskutinės dienos. Šių įmokų gyventojas gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis gauna pajamas, nurodytas SDĮ 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba (ir) jeigu jis laikomas apdraustu privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (asmenų, kurie laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede), arba (ir) kas mėnesį moka sveikatos draudimo įmokas kitoje draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu kategorijoje.

Sveikatos draudimo įmokos nuo gyventojo gautų pajamų turi būti sumokėtos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos.

6. Fizinis asmuo, galutinai išvykstantis iš Lietuvos, Taisyklių nustatyta tvarka užpildytą deklaraciją, kurioje deklaruojamos pajamos, gautos nuo mokestinio laikotarpio pradžios (t. y. nuo sausio 1 d.) iki išvykimo dienos, privalo pateikti ir joje deklaruotą mokėtiną pajamų mokestį, mokėtinas sveikatos draudimo įmokas bei sumokėti mokestį ir įmokas iki išvykimo dienos.

7. Pajamų mokestis ir sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Atsižvelgus į tai, kad išskaičiuoto, kito asmens savo lėšomis sumokėto ir nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėto pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos deklaracijoje yra apvalinamos ir dėl šios priežasties galima apskaičiuoto grąžintino ar mokėtino pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų paklaida, iki 3 litų (teigiama/neigiama) pajamų mokesčio suma ir iki 3 litų (teigiama/neigiama) sveikatos draudimo įmokų suma nelaikomos mokėtinomis/grąžintinomis sumomis.

8. Per mokestinį laikotarpį gautų pajamų sumos deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos neatėmus Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo įmokų, pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – PNPD), tačiau atėmus gyventojo (gyventojui) apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą už patiektas prekes ir paslaugas.

Deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto, kito asmens (įskaitant išmoką išmokėjusį asmenį) savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėto, nuolatinio Lietuvos gyventojo savo lėšomis sumokėto pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos.

9. Duomenys apie pajamas, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą, kito asmens savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo savo lėšomis sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas į deklaraciją ir jos priedus gali būti įrašomi remiantis išmokas išmokėjusių asmenų išduotomis pažymomis apie gyventojui išmokėtas išmokas, išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo turimomis sutartimis, kitais dokumentais ar kita jo turima informacija.

10. Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti GPMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. Prie deklaracijos turi būti pridedama:

10.1. įgaliojimas, – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo,

10.2. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, – kai prie deklaracijos pridedamas užpildytas GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“,

10.3. dokumentai apie užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos“, kuriame deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

10.4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą mokesčio sumą ir laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“, kuriame deklaruojamas nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

10.5. FR0781 formos prašymas „Grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)“, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689, toliau – FR0781 forma), kai permokėtą pajamų mokestį ar permokėtas sveikatos draudimo įmokas pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą, į Lietuvoje esančioje kredito unijoje esančią sąskaitą arba į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą.

11. Kai pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., už turto nuomą, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn), tai, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.117 straipsnio 1 dalį, laikoma, kad tokio turto pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis (jeigu vedybų sutartyje nenustatyta kitaip).

12. Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir/ar gautos ES valstybėje, išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), deklaruojamos kaip neapmokestinamosios pajamos tik tuo atveju, jeigu kartu su deklaracija pateikiami dokumentai apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Deklaraciją teikiant elektroniniu būdu, minėti dokumentai pateikiami gyventojo gyvenamosios vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI).

13. Užsienio valstybėje gautos pajamos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną.

 

II. DEKLARACIJOS STRUKTŪRA

 

14. Deklaracija yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms, nuo tų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotam, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtam, iki deklaracijos pateikimo dienos gyventojo savo lėšomis sumokėtam pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti.

15. Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti:

15.1. GPM308P priedas „Apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308P priedas) – pajamoms, pagal GPMĮ 6 straipsnį ir „Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13¹, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18¹ straipsniu“ įstatymą (Žin., 2008, Nr. 149-6033; 2009, Nr. 25-977), apmokestinamoms taikant 15, 20 ir/ar 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus:

15.1.1. individualios veiklos pajamas,

15.1.2. pozityviąsias pajamas,

15.1.3. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamąsias pajamas,

15.1.4. pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

15.2. GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308N priedas) – pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant:

15.2.1. pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

15.2.2. užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

15.3. GPM308T priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308T priedas) – ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti,

15.4. GPM308V priedas „Individualios veiklos pajamos“ (toliau – GPM308V priedas) – individualios veiklos pajamoms (įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio l dalies 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) įrašyti, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

15.5. GPM308R priedas „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“ (toliau – GPM308R priedas) – mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėje), įrašyti,

15.6. GPM308L priedas „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ (toliau – GPM308L priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti,

15.7. GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – GPM308U priedas) – Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti,

15.8. GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – GPM308K priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti,

15.9. GPM308S priedas „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ (toliau – GPM308S priedas) – pajamoms, nuo kurių 2009 metų mokestiniu laikotarpiu pagal SDĮ 17 straipsnio 4, 6 ir 8 dalis mokamos 3, 6 ar 9 proc. tarifų sveikatos draudimo įmokos, įrašyti ir mokėtinoms sveikatos draudimo įmokų sumoms apskaičiuoti, išskyrus:

– pajamas iš individualios veiklos pagal verslo liudijimus,

– pajamas iš žemės ūkio veiklos, kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis arba lygus keturiolikai europinio dydžio vienetų (toliau – EDV),

– pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308S) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų.

Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti pildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

 

III. DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

16. Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

16.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu),

16.2. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis,

16.3. kiekviena raidė ir skaičius turi būti tiksliai įrašomi į atskirą laukelio langelį, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų,

16.4. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje),

16.5. įrašomos gautų pajamų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Jeigu perskaičiuojant pajamas po kablelio gaunami daugiau kaip du skaitmenys, tai po kablelio įrašomi du skaitmenys, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens ir pan.,

16.6. pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti įrašomos tik sveikais skaičiais, t. y. 1–49 centai atmetami, o 50–99 centai laikomi litu,

16.7. nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami vieno langelio tarpai. Simboliams įrašyti skiriamas atskiras langelis,

16.8. pildant kompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų,

16.9. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijoje ir jos prieduose turi išlikti originalo proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukelių).

17. Pajamų sumos, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti tiksliai įrašomos į tam skirtus deklaracijos ir jos priedų laukelius, o aritmetiniai veiksmai atlikti taip, kaip yra nurodyta deklaracijos ir jos priedų atitinkamuose laukeliuose bei Taisyklėse.

 

IV. DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO EILĖS TVARKA

 

18. Deklaracija ir jos priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

18.1. pirmiausia užpildomi visi reikalingi deklaracijos priedai, išskyrus GPM308U, GPM308K ir GPM308S priedus. Kai deklaracija pildoma kompiuteriu, prieš pradedant pildyti deklaracijos priedus, turi būti užpildomi deklaracijos 1–8 laukeliai,

18.2. užpildomas GPM308K priedas iki K24 laukelio „Visos pozityviosios pajamos, traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas“ (įskaitytinai),

18.3. deklaracija užpildoma iki 26 laukelio „Bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma“ (įskaitytinai),

18.4. baigiamas pildyti GPM308K priedas,

18.5. užpildomas GPM308U priedas,

18.6. užpildomas GPM308S priedas,

18.7. baigiama pildyti deklaracija.

 

V. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

19. Deklaracija kartu su atitinkamais priedais turi būti pateikiama AVMI. Ją gali pateikti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamų mokestį, ar jo įgaliotas asmuo.

AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildyto deklaracijos ir atitinkamų jos priedų komplekto egzempliorius. Jeigu pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui reikalingas deklaracijos su priedais komplektas, tai gali būti teikiami du komplektai, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma grąžinamas gyventojui ar jo įgaliotiniui.

20. AVMI turi būti pateikiama tinkamai užpildyta spaustuviniu būdu pagaminta deklaracija ir jos priedai arba VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) pateiktos atitinkamos formos, skirtos pildyti kompiuteriu.

Deklaracija su priedais AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

20.1. VMI prie FM nustatyta tvarka ir atvejais pateikta elektroniniu būdu,

20.2. įteikta tiesiogiai AVMI darbuotojui,

20.3. atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66402 Druskininkai.

 

VI. GPM308P PRIEDO „APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 

21. Deklaracijos GPM308P priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos (pinigais ir natūra), pagal GPMĮ apmokestinamos taikant 15, 20, 5 arba 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, kaip nurodyta Taisyklių 15.1 punkte.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir visos kitos šiame priede deklaruojamos apmokestinamosios pajamos, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno ir 2009–2010 m. mokestiniais laikotarpiais išmokėtas apyvartai proporcingas išmokas, mokamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, pagal GPMĮ 6 straipsnį, yra apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Pagal GPMĮ 6 straipsnio 2 dalį, nuo 2009 m. pajamos iš paskirstytojo pelno yra apmokestinamos taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13¹, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18¹ straipsniu įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą, apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, yra apmokestinamos, taikant tokius pajamų mokesčio tarifus: 5 procentų, – kai jos gautos 2009 m., 10 procentų, – kai jos gautos 2010 m., ir 15 procentų, – kai jos gautos 2011 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

22. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308P priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308P priedo lapas.

23. GPM308P priedo:

23.1. 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) turi sutapti su identifikaciniu numeriu (asmens kodu), nurodomu deklaracijos 1 laukelyje,

23.2. 6 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“ turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su mokestiniu laikotarpiu, nurodomu deklaracijos 6 laukelyje,

23.3. 7 laukelį turi užpildyti tik galutinai iš Lietuvos išvykstantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, deklaruojantis mokestinio laikotarpio, prasidedančio nuo atitinkamų metų sausio 1 dienos iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, pajamas, taip pat deklaruojantis viso mokestinio laikotarpio pajamas. Šiame laukelyje turi būti įrašoma galutinio išvykimo iš Lietuvos diena. Įrašoma data turi sutapti su data, nurodoma deklaracijos 7 laukelyje.

24. Vienoje eilutėje turi būti nurodomos tos pačios rūšies pajamos, gautos iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje).

25. GPM308P priedo P1 laukelyje „Pajamų mokesčio tarifas“ turi būti skaičiais įrašomas šioms pajamoms taikomas pajamų mokesčio tarifas:

20 (procentų) – kai deklaruojamos pajamos iš paskirstytojo pelno,

5 (procentai) – kai deklaruojamos per 2009 m. mokestinį laikotarpį gautos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno,

10 (procentų) – kai deklaruojamos per 2010 m. mokestinį laikotarpį gautos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno,

15 (procentų) – kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos visos kitos apmokestinamosios pajamos.

26. Skirtingų rūšių pajamos, taip pat iš skirtingų šaltinių gautos tos pačios rūšies pajamos nurodomos atskirose GPM308P priedo eilutėse. Pavyzdžiui, skirtingose eilutėse nurodomos: individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos nario) iš individualios įmonės (ūkinės bendrijos) apmokestinto pelno gautos pajamos (žymimos 27 pajamų rūšies kodu), pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto individualios įmonės ar ūkinės bendrijos pelno (žymimos 28 pajamų rūšies kodu) ir individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos, kurios pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį yra priskiriamos jo su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimos 02 pajamų rūšies kodu).

27. GPM308P priedo P2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308P priedo lape.

51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais.

28. GPM308P priedo P3 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas, – kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 (Žin., 2001, Nr. 110-4021, toliau – Tikslinių teritorijų sąrašas), tai GPM308P priedo P3 laukelyje įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, turi būti įrašomas TO kodas.

GPM308P priedo P3 laukelis nepildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

29. GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma (Lt, ct). Jeigu nuo P2 laukelyje nurodytos rūšies pajamų (įskaitant pajamas, gautas užsienio valstybėje) buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, P4 laukelyje turi būti įrašoma gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus pritaikyto NPD, PNPD, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Kai gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, GPM308P priede nurodoma tik apmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma.

Pavyzdžiui, neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės, ūkinės bendrijos) dalyvis, per 2009 m. mokestinį laikotarpį gavęs didesnę kaip 4000 litų pajamų sumą iš šio vieneto apmokestinto pelno, GPM308P priedo eilutės P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš gautos bendros pajamų iš apmokestinto pelno sumos atėmęs 4000 litų. 4000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede. 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais visos neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto apmokestinto pelno, yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms ir deklaruojamos GPM305P priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, brolių ir seserų) gavęs didesnes už 8000 litų vertės dovanas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš bendros dovanų sumos (vertės) atėmęs 8000 litų. 8000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs 12000 litų pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti 2000 litų pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros miško gėrybių pardavimo pajamų sumos atėmus 10000 litų. 10000 litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją, tai P4 laukelyje turi būti nurodoma gyventojo faktiškai gautų pajamų suma (Lt, ct). Kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma prie gautų pajamų sumos nepridedama.

30. GPM308P priedo P5 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, P5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma P5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

31. GPM308P priedo P6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308P priedo lape nurodytų pajamų suma (Lt, ct). Įrašytina suma (įskaitant atvejus, kai tame pačiame GPM308P priedo lape nurodomos pajamos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai) apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių P4 laukeliuose įrašytas sumas.

32. GPM308P priedo P7 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). P7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo P5 laukelių sumas. Jeigu P5 laukelių suma lygi nuliui, P7 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

33. GPM308P priedo P8 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) bei nuo Lietuvoje gautų 01, 02, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma P8 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

34. GPM308P priedo P9 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). P9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo P8 laukelių sumas. Jeigu P8 laukelių suma lygi nuliui, P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

 

VII. GPM308N PRIEDO „NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 

35. GPM308N priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos pajamos (pinigais ir natūra):

35.1. kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, išskyrus pajamas iš ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, taip pat pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

35.2. užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

36. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308N priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308N priedo lapas.

37. GPM308N priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

38. Vienoje GPM308N priedo eilutėje turi būti nurodoma bendra suma:

38.1. tos pačios rūšies neapmokestinamųjų pajamų, gautų iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje),

38.2. pajamų, gautų vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą užsienio valstybėje, kurioje yra nuolatinė bazė, kai šios pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

38.3. pajamų, gautų už GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29–30 punktuose nurodytų vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, nesvarbu, kad jos gautos iš skirtingų išmokų šaltinių,

38.4. pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles).

Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, ir GPMĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos neapmokestinamosios pajamos, gautos iš to paties šaltinio užsienio valstybėje, turi būti nurodomos atskirose GPM308N priedo eilutėse.

39. GPM308N priedo N1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308N priedo lape.

40. GPM308N priedo N2 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas kodas:

40.1. užsienio valstybės, kurioje išmokėta išmoka, – kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje,

40.2. užsienio valstybės, kurioje vykdoma veikla, – kai nurodomos pajamos, gautos vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę bazę.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, GPM308N priedo N2 laukelyje turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, N2 laukelyje turi būti įrašomas TO kodas.

N2 laukelis nepildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per nuolatinę buveinę Lietuvoje ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje ar iš veiklos Lietuvoje, taip pat tada, kai neapmokestinamosios pajamos iš GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29–30 punktuose nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra gautos iš kelių užsienio valstybių arba ir iš užsienio valstybės, ir Lietuvoje.

41. GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti įrašoma N1 laukelyje nurodytos rūšies nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct).

Jeigu nuo pajamų (įskaitant gautas užsienio valstybėje), kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį yra priskiriamos neapmokestinamosioms, mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo, kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sumokėjo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo pajamų mokestį, N3 laukelyje turi būti nurodoma gautų pajamų suma, neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio.

42. GPM308N priedo N4 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308N priedo lape nurodytų gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). N4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo N3 laukelių sumas.

43. GPM308N priedo N5 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt), negrąžinta gyventojui iki mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pabaigos. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, N5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma N5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

Kai neapmokestinamosios pajamos deklaruojamos keliuose GPM308N priedo lapuose, N5 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

44. GPM308N priedo N6 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) ir nuo Lietuvoje gautų 01, 02, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma N6 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Kai neapmokestinamosios pajamos deklaruojamos keliuose GPM308N priedo lapuose, N6 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

 

VIII. GPM308T PRIEDO „NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 

45. Deklaracijos GPM308T priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. GPM308T priede taip pat deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos kitą turtą, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktą priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas jas ketina deklaruoti).

46. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308T priedas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308T priedo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308T priedas.

47. GPM308T priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

48. Atsižvelgiant į tai, už kokios rūšies turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų, pildomi atitinkami GPM308T priedo skyriai (I, II, III ar IV).

49. GPM308 T priedo I skyrius „Nekilnojamojo daikto ir/ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 16, 17, 18)“ (toliau – I skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų:

49.1. už ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje,

49.2. už parduotą EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, iš užsienio valstybės arba zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

49.3. už parduotą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą ne EEE valstybėje, ir su kuria nėra sudaryta bei taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis,

49.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE esantį gyvenamąjį būstą (ir jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus, jeigu iš pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) gautos pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam EEE valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta.

50. GPM308T priedo I skyriaus pildymas:

50.1. laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ įrašomas šio lapo apačioje nurodytas pajamų rūšies kodas, t. y.:

16 – kai deklaruojamos privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,

17 – kai deklaruojamos nekilnojamojo daikto (išskyrus būsto su jam priskirta žeme) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos. Pavyzdžiui, 17 įrašoma, kai gyventojas deklaruoja pajamas už parduotą žemės sklypą,

18 – kai deklaruojamos būsto (įskaitant priskirtos žemės), pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos. Pavyzdžiui, 18 įrašoma, kai gyventojas deklaruoja pajamas už parduotą gyvenamąjį namą (su jam priskirta žeme),

50.2. T1 laukelyje iš šio priedo antrame lape pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje yra:

50.2.1. išmokos šaltinis – kai pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, yra gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje,

50.2.2. išmokos šaltinis – kai nurodomos iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje. Tokiu atveju T1 laukelyje turi būti įrašomas tikslinei teritorijai žymėti skirtas TT kodas,

50.2.3. nekilnojamasis daiktas ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomas registruoti kilnojamasis daiktas, įregistruotas užsienio valstybėje, – kai nurodomos pajamos, gautos už užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar toje valstybėje įregistruotą kilnojamąjį daiktą, o pajamos gautos ne iš 50.2.1. ir 50.2.2 punktuose nurodyto išmokos šaltinio,

50.3. T2 laukelyje turi būti įrašoma turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamų suma (Lt, ct), gauta už šiame skyriuje nurodomo kiekvieno daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Kiekvieno daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos turi būti įrašomos atskirose šio priedo I skyriaus eilutėse. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną šio priedo lapą, pildoma tiek jo lapų, kiek reikia duomenims įrašyti,

50.4. T3 laukelyje turi būti įrašoma kiekvieno daikto įsigijimo kaina ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų faktiškai patirtų išlaidų suma (Lt, ct), pagrįsta juridinę galią turinčiais dokumentais. Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T3 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.5. T4 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama taip: iš T2 laukelyje įrašytos sumos atimama T3 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už įrašytą T2 laukelyje. Kai T3 laukelio suma yra didesnė už T2 laukelio sumą arba kai šios sumos lygios, T4 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.6. T6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi T2 laukelių sumai,

50.7. T7 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri yra lygi T4 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T7 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.8. T10 laukelyje turi būti įrašoma nuo I skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T10 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T10 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

50.9. T38 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma T38 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

51. GPM308T priedo II skyrius „Vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšies kodas 12)“ (toliau – II skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, esant bent vienai iš šių sąlygų:

51.1. po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos,

51.2. buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats arba kartu su susijusiais asmenimis valdė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), – kai pajamos gautos 2009 m. mokestinį laikotarpį,

51.3. buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats valdė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), – kai pajamos gautos 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais,

51.4. vertybiniai popieriai laikomi parduotais likviduojant vienetą,

51.5. vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

51.6. po 1999 m. sausio 1 d. įsigytos akcijos parduotos akcijas išleidusiam vienetui,

51.7. kai akcijos gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju turi būti deklaruojama pajamų dalis, kuri yra lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

52. GPM308T priedo II skyriaus pildymas:

52.1. T11 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo II skyriuje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (Lt, ct),

52.2. T12 laukelyje turi būti įrašoma bendra vertybinių popierių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct). Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T12 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

52.3. T13 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lape II skyriuje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). T13 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš T11 laukelyje įrašytos sumos atėmus T12 laukelio sumą. Kai T12 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytą T11 laukelyje arba kai šios sumos yra lygios, T13 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

52.4. T15 ir T16 laukeliai užpildomi, kai iš vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn T13 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, pagal GPMĮ 37 straipsnį, gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju įrašoma:

52.4.1. T15 laukelyje užsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, nurodomos atskirose eilutėse, užpildant T15 ir T16 laukelius. Visa T15 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą T13 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

52.4.2. T16 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos T15 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateikiamas GPM308T priedo antrame lape,

52.5. T14 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), išmoką išmokėjusio asmens išskaičiuota nuo vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų. Jei pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T14 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T14 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

52.6. T39 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo II skyriuje nurodyto vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T39 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma T39 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T39 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

53. GPM308T priedo III skyrius „Kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14, 15) (išskyrus pajamas, gautas iš užsienio valstybės arba zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą)“ (toliau – III skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo kito, šio priedo I ar II skyriuje nenurodyto, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų.

54. GPM308T priedo III skyriaus pildymas:

54.1. T17 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (Lt, ct), įskaitant pajamų sumą, gautą už:

54.1.1. nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn,

54.1.2. netauriųjų metalų laužo pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn.

54.2. T25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų suma, gauta už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta, T25 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.3. T26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų suma, gauta už netauriųjų metalų laužo pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta, T26 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.4. T18 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių patirtų, GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų, išlaidų suma (Lt, ct), įskaitant išlaidų sumą, susijusią su:

54.4.1. nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn,

54.4.2. netauriųjų metalų laužo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn,

54.5. T27 laukelyje turi būti įrašoma nenukirsto miško ir apvaliosios medienos įsigijimo kaina ir kitų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma. Jeigu ši suma yra lygi nuliui, T27 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.6. T28 laukelyje turi būti įrašoma netauriųjų metalų laužo įsigijimo kaina ir kitų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma. Jeigu ši suma yra lygi nuliui, T28 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.7. T19 laukelyje turi būti įrašomas GPM308T priedo III skyriuje nurodyto viso turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumas (Lt, ct), kuris apskaičiuojamas taip: iš T17 laukelio sumos atimama T18 laukelio suma, bet ne didesnė už nurodytąją T17 laukelyje. Kai T18 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už T17 laukelio sumą arba kai šios sumos yra lygios, T19 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.8. T20 laukelyje turi būti įrašoma neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi:

54.8.1. T19 laukelyje nurodytai sumai, – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra ne didesnė už 8000 litų per mokestinį laikotarpį,

54.8.2. 8000 litų sumai, – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už 8000 litų.

T20 laukelyje nurodyta neapmokestinamųjų pajamų suma GPM308N priede nenurodoma,

54.9. T21 laukelyje turi būti įrašoma GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama iš T19 laukelyje įrašytos sumos atėmus T20 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T21 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.10. T22 laukelyje turi būti įrašoma bendra iš GPM308T priedo III skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T22 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

54.11. T23 laukelyje nurodoma pajamų mokesčio suma (Lt), kurią Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 (Žin., 2003, Nr. 10-387; 2009, Nr. 27-1063; toliau – Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklės), nustatyta tvarka pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą prašymą nuo turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą pajamų mokestį ar jo dalį mokesčių administratorius grąžino gyventojui ar įskaitė jo mokestinei nepriemokai padengti. T23 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308T priedo lapo III skyriaus T22 laukelyje nurodytos bendros išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos GPMĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus nuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžinta pajamų mokesčio suma (Lt) ir/ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta gyventojo mokestinei nepriemokai padengti. Jeigu pajamų mokestis grąžintas (įskaitytas) nebuvo, T23 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.12. T24 laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota išskaičiuoto pajamų mokesčio suma (Lt), kuri apskaičiuojama iš T22 laukelio atėmus T23 laukelio sumą. Kai T23 laukelio suma yra lygi T22 laukelio sumai, T24 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai T23 laukelyje yra įrašytas nulis, T24 laukelyje turi būti įrašoma T22 laukelio suma,

54.13. T40 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo III skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T40 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma T40 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T40 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

54.14. T41 laukelyje nurodoma sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kurią Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą prašymą nuo turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotas privalomojo sveikatos draudimo įmokas ar jų dalį mokesčių administratorius grąžino gyventojui ar įskaitė jo mokestinei nepriemokai padengti. T41 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308T priedo lapo III skyriaus T40 laukelyje nurodytos bendros išskaičiuotos sveikatos draudimo įmokų sumos mokesčių administratoriaus nuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) ir/ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta gyventojo mokestinei nepriemokai padengti. Jeigu sveikatos draudimo įmokos grąžintos (įskaitytos) nebuvo, T41 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T41 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.15. T42 laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota išskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kuri apskaičiuojama iš T40 laukelio atėmus T41 laukelio sumą. Kai T41 laukelio suma yra lygi T40 laukelio sumai, T42 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai T41 laukelyje yra įrašytas nulis, T42 laukelyje turi būti įrašoma T40 laukelio suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

55. GPM308T priedo IV skyrius „Iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14, 15)“ (toliau – IV skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą:

55.1. T29 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų suma (Lt, ct),

55.2. T30 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių faktiškai patirtų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma (Lt, ct). Kai turto įsigijimo kainos ir kitų išlaidų suma yra lygi nuliui, T30 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

55.3. T31 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri yra lygi viso GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumui (Lt, ct), apskaičiuojamam taip: iš T29 laukelyje įrašytos sumos atimama T30 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už nurodytą T29 laukelyje. Kai T30 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytą T29 laukelyje arba kai šios sumos yra lygios, T31 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

56. GPM308T priedo T32 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gauta ne individualios veiklos turto (nurodyto GPM308T priedo lapo I–IV skyriuose) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T7, T13, T21 ir T31 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

57. GPM308T priedo T33 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn turto, kurio pardavimo pajamos nurodytos šio priedo lapo I–IV skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T10, T14 ir T24 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T33 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

58. GPM308T priedo T43 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn turto, kurio pardavimo pajamos nurodytos šio priedo lapo I–IV skyriuose, bendra išskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T38, T39 ir T42 laukelių sumai.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

 

IX. GPM308V PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ PILDYMAS

 

59. Deklaracijos GPM308V priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėse pinigais ir/ar natūra gautos (kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – uždirbtos) apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos:

59.1. žemės ūkio veiklos (ūkininkų, jų partnerių ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų),

59.2. už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-76 (Žin., 2005, Nr. 25-819), taip pat pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą,

59.3. sporto veiklos, atlikėjo veiklos,

59.4. kitos individualios veiklos,

59.5. veiklos pagal verslo liudijimus,

59.6. užsienio valstybės, kurioms netaikomas atleidimas nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos tokioje užsienio valstybėje, su kuria nėra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis arba kuri nėra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir/ar kuri yra ES valstybė narė, bet nuolatinis Lietuvos gyventojas kartu su deklaracija nepateikia dokumentų apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą).

60. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308V priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308V priedo lapas.

61. GPM308V priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

62. GPM308V priedo I skyriuje („Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus (pajamų rūšių kodai 35, 93, 94, 95)“, toliau – I skyrius) deklaruojamos visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant individualią veiklą, išskyrus pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą.

63. Vienoje GPM308V priedo I skyriaus eilutėje nurodomos visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą, nesvarbu, keliose valstybėse jos gautos (uždirbtos).

64. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį vykdė kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, tai kiekvienos veiklos rūšies pajamos, su šia veikla susiję leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai, patirti vykdant tos rūšies individualią veiklą, turi būti nurodomi atskirose GPM308V priedo I skyriaus eilutėse.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, gavęs (uždirbęs) pajamų ir iš šios veiklos, ir pajamų už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, ir/ar pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, turi pildyti dvi eilutes. Jose turi būti išskiriamos ir įrašomos:

64.1. pajamos iš žemės ūkio veiklos,

64.2. pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

65. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį tos pačios rūšies individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) daugiau kaip vienoje valstybėje (įskaitant Lietuvą), turi pildyti ir GPM308R priedą.

66. GPM308V priedo V1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas:

66.1. 35 – kai deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos, taip pat pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją bei pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą,

66.2. 94 – kai deklaruojamos sporto veiklos pajamos,

66.3. 95 – kai deklaruojamos atlikėjo veiklos pajamos,

66.4. 93 – kai deklaruojamos kitos individualios veiklos pajamos.

67. GPM308V priedo V2 laukelis užpildomas, kai V1 laukelyje įrašytas 93 pajamų rūšies kodas, taip pat tada, kai V1 laukelyje įrašytas 35 pajamų rūšies kodas ir deklaruojamos pajamos už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją bei pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

V2 laukelyje turi būti įrašomas kodas individualios veiklos rūšies, kurią vykdydamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo (uždirbo) pajamų. Veiklos rūšies kodas įrašomas iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877; toliau – EVRK). Veiklos rūšies kodą pagal EVRK įrašyti galima iš AVMI pateiktos Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-24, (Žin., 2005, Nr. 46-1537; 2007, Nr. 81-3356).

Deklaruojant individualios veiklos, priskiriamos vienai iš EVRK veiklos rūšies grupių: 01.7, 32.1, 32.2,32.3, 32.4, 32.5, 32.9, 68.1, 68.2, 68.3, 69.1, 69.2, 74.1, 74.2, 74.3, 74.9, 93.1 ar 93.2, pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų trys pirmieji skaitmenys. Deklaruojant kitoms EVRK veiklos rūšių grupėms priskiriamas individualios veiklos pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų du pirmieji skaitmenys. Tarp įrašomų skaitmenų taškai nededami.

V2 laukelyje 01 veiklos rūšies kodą turi įrašyti tik tas gyventojas, kuris V1 laukelyje įrašė 35 kodą ir deklaruoja pajamas, gautas (uždirbtas) už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, ir/ar pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

68. GPM308V priedo V3 laukelyje turi būti įrašomas valstybių (įskaitant ir Lietuvą) skaičius, kuriose buvo vykdyta V2 laukelyje nurodytos rūšies individuali veikla. Į valstybių skaičių neįskaičiuojamos tos užsienio valstybės, kuriose gautos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje ir deklaruojamos GPM308N priede. Kai V2 laukelyje nurodytos rūšies individualios veiklos pajamos gautos tik vienoje valstybėje, pavyzdžiui, Lietuvoje, V3 laukelyje įrašomas 1.

Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių užsienio valstybių, kurių kodai nėra įtraukti į užsienio valstybių kodų sąrašą (GPM308V priedas) ir yra žymimos „XX“ kodu, į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojama kiekviena tokia valstybė.

Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių į Tikslinių teritorijų sąrašą įtrauktų užsienio valstybių ar zonų, jos visos į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojamos kaip viena valstybė.

69. GPM308V priedo V4 laukelis turi būti užpildomas, kai deklaruojamos tik vienoje valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos. V4 laukelyje iš minėto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas. Kai pajamos gautos (uždirbtos) Lietuvoje, V4 laukelis nepildomas.

70. GPM308V priedo V5 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas, pagal GPMĮ taikomas apmokestinant individualios veiklos pajamas, t. y. V5 laukelyje turi būti įrašoma:

70.1. nulis (0) – kai gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (europinio dydžio vienetais, toliau – EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 (Žin., 2007, Nr. 126-5141; 2009, Nr. 11-419) nustatyta tvarka, yra ne didesnis kaip 14 EDV, deklaruoja iš žemės ūkio veiklos 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – ne daugiau kaip 14),

70.2. penki (5) – kai 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas deklaruoja:

70.2.1. gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, – iš žemės ūkio veiklos gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – daugiau kaip 14),

70.2.2. ūkininkai ir jų partneriai – pajamas, gautas už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – kodas 01),

70.3. dešimt (10) – kai 2010 m. mokestinio laikotarpio pajamas deklaruoja:

70.3.1. gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, – iš žemės ūkio veiklos gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – daugiau kaip 14),

70.3.2. ūkininkai ir jų partneriai – pajamas, gautas (uždirbtas) už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – kodas 01),

70.4. penkiolika (15), kai pajamas deklaruoja:

70.4.1. gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, – 2011 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių iš žemės ūkio veiklos gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – daugiau kaip 14),

70.4.2. ūkininkai ir jų partneriai – 2011 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – 01),

70.4.3. kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai (ne ūkininkai ir ne jų partneriai) – 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas už realizuotą kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, nurodytą Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąraše, bei pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – kodas 01),

70.4.4. kitų rūšių individualią veiklą vykdantys gyventojai – 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių iš kitų rūšių individualios veiklos gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas 93, 94 ar 95 kodas).

71. GPM308V priedo V6 laukelyje turi būti įrašoma iš V2 laukelyje nurodytos rūšies individualios veiklos (kai V2 laukelis užpildytas) arba iš žemės ūkio veiklos, sporto veiklos, atlikėjo veiklos, ar už realizuotą kitos žemės ūkio paskirties žemėje pačių gyventojų išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (kai V2 laukelis neužpildytas) gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, V6 laukelyje turi būti įrašoma bendra gautų (uždirbtų) pajamų suma, įskaitant pagal užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymus atimtas leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumas.

72. GPM308V priedo V7 laukelyje turi būti įrašoma su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma (Lt, ct), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149; 2009, Nr. 84-3557), nustatyta tvarka.

Jeigu gyventojas individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, V7 laukelyje turi būti įrašoma bendra leidžiamų atskaitymų suma.

73. GPM308V priedo V8 laukelyje turi būti įrašoma vykdant individualią veiklą gautų (uždirbtų) pajamų suma, sumažinta leidžiamais atskaitymais, arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma (Lt, ct). V8 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš V6 laukelio sumos atėmus V7 laukelio sumą. Kai V7 laukelio suma yra didesnė už V6 laukelio sumą, t. y. kai apskaičiuojami mokestinio laikotarpio nuostoliai, tai suma turi būti įrašoma su minuso ženklu (-). Kai, iš V6 laukelio sumos atėmus V7 laukelio sumą, gaunamas nulis, V8 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

74. GPM308V priedo V9 laukelis turi būti užpildomas, kai V8 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už nulį, o gyventojas pajamas iš individualios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą. V9 laukelyje deklaruojama kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo ankstesniais mokestiniais laikotarpiais vykdant atitinkamos rūšies veiklą patirtų nuostolių suma (Lt, ct), bet ne didesnė už V8 laukelyje įrašytą sumą. Atskaitoma mokestinių nuostolių suma (Lt, ct; teigiama), apskaičiuota GPMĮ 18¹ straipsnyje nustatyta tvarka, įrašoma iš ankstesnių mokestinių laikotarpių, tačiau ne ankstesnių kaip 2009 m., metinių pajamų deklaracijų nuostoliams įrašyti skirtų laukelių. Pavyzdžiui, deklaruojant 2011 m. atitinkamos individualios veiklos rūšies pajamas, iš to mokestinio laikotarpio pajamų gali būti atimamos 2009-ųjų ir 2010-ųjų metinių pajamų deklaracijų GPM308V priedo V8 laukeliuose deklaruotos mokestinio laikotarpio nuostolių sumos, jeigu tos pačios rūšies individualią veiklą vykdantis gyventojas kaupimo apskaitos principą taikė ir 2009 metais, ir 2010 metais. Jeigu kaupimo apskaitos principas buvo pradėtas taikyti tik 2010 m., tai gali būti atimami tik 2010 m. mokestiniai nuostoliai.

Mokestinius nuostolius patyrus ilgiau nei vieną mokestinį laikotarpį, perkeliami anksčiausią mokestinį laikotarpį patirti nuostoliai ar jų dalis.

Ankstesniais mokestiniais laikotarpiais nuostolių iš vykdytos tos pačios rūšies individualios veiklos nepatyręs gyventojas, sporto ar atlikėjo veiklą vykdantis gyventojas, taip pat gyventojas, ankstesniais mokestiniais laikotarpiais netaikęs kaupimo apskaitos principo, V9 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

75. GPM308V priedo V10 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamais atskaitymais sumažinta apmokestinamųjų pajamų suma, o kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių suma. V10 laukelyje įrašytina pajamų suma (Lt, ct) apskaičiuojama iš V8 laukelio sumos atėmus V9 laukelio sumą. Kai V9 laukelyje įrašytas nulis (0), tai V10 laukelyje turi būti įrašoma V8 laukelio suma. Kai V8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai V10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

76. GPM308V priedo V11 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) visų individualios veiklos pajamų, deklaruotų visų šio priedo lapų I ir II skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, V11 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

Kai individualios veiklos pajamos deklaruojamos keliuose GPM308V priedo lapuose, V11 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma V11 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

77. GPM308V priedo V12 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, deklaruotų visų šio priedo lapų I ir II skyriuose, bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokos nebuvo išskaičiuotos, V12 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Kai individualios veiklos pajamos deklaruojamos keliuose GPM308V priedo lapuose, V12 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma V12 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją V12 laukelyje turi būti įrašomas tik nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Jeigu nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą sveikatos draudimo įmokos nebuvo išskaičiuotos, V12 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

78. Laukelyje VA „Taikomas apskaitos principas“ langelis „Kaupimo“ turi būti pažymimas „X“ ženklu, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas taiko pajamų kaupimo apskaitos principą. Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas „X“ ženklu turi pažymėti langelį „Pinigų“.

Deklaruojant 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamas, langelis „Kaupimo“ turi būti pažymimas, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas, įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai priskyręs toje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, pasirinko taikyti kaupimo apskaitos principą, apskaičiuodamas 2009 m. mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas. Deklaruojant 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, langelį „Kaupimo“ turi pažymėti gyventojas, įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai priskyręs toje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

79. GPM308V priedo II skyriuje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamos iš individualios veiklos, kuria nuolatinis Lietuvos gyventojas vertėsi pagal verslo liudijimus, gautos pajamos. Kai pildomi keli GPM308V priedo lapai, II skyrius užpildomas tik viename lape.

80. GPM308V priedo V13 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo iš individualios veiklos, kuria jis vertėsi pagal verslo liudijimus, per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus nustatyto dydžio sumokėtų ir/ar išskaičiuotų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų ir, vykdant šią veiklą, patirtų išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, atitinkamą mokestinį laikotarpį turėjęs kelis verslo liudijimus, turi įrašyti bendrą iš veiklos pagal visus verslo liudijimus gautų pajamų sumą, o jei per tą mokestinį laikotarpį tokių pajamų negavo, V13 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Gyventojas, tą mokestinį laikotarpį (tam tikrą dienų ar mėnesių skaičių) turėjęs verslo liudijimą ir vykdęs tos pačios rūšies individualią veiklą ne pagal verslo liudijimą, V13 laukelyje turi įrašyti tik tą pajamų sumą, kuri buvo gauta vykdant veiklą pagal verslo liudijimą. Kitos per mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos turi būti deklaruojamos tik GPM308V priedo I skyriuje.

81. Nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota pajamų mokesčio suma turi būti nurodoma GPM308V priedo I skyriaus V11 laukelyje, o išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma – V12 laukelyje.

82. GPM308V priedo V14 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį už verslo liudijimus sumokėta nustatyto dydžio pajamų mokesčio suma (Lt), nesvarbu, kuriam mokestiniam laikotarpiui verslo liudijimai buvo įsigyti.

83. GPM308V priedo V15 laukelyje turi būti įrašomas mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriems esant nuolatiniu Lietuvos gyventoju buvo įsigyti verslo liudijimai ir kuriais gyventojas buvo nuolatiniu Lietuvos gyventoju (įskaitant ir tą mėnesį kurį jis galutinai išvyko iš Lietuvos), skaičius, išskyrus tuos mėnesius, kuriais veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimo išdavimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nustatytais pagrindais.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimus ne visam mėnesiui, toks mėnuo turi būti įskaičiuojamas. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą kovo, balandžio mėnesiais ir dvi savaites rugsėjo mėnesį, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 3.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas verslo liudijimą, kuris yra skirtas veiklai vykdyti 2009 metais, įgyja iki 2008 m. gruodžio 31 dienos, tai teikdamas 2009 metų deklaraciją minėto verslo liudijimo galiojimo mėnesių neturi įtraukti į V15 laukelyje įrašomą mėnesių skaičių.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2008 m. gruodžio 18 dieną įgijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–birželio mėnesiais, o 2009 metais šį verslo liudijimą prasitęsia iki 2009 m. gruodžio 31 dienos, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 6.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas 2008 m. gruodžio 25 dieną įgijo verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais, o 2009 m. sausio 2 d. įgyja antrą verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 12.

84. GPM308V priedo V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota V15 laukelyje nurodytą mėnesių skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.).

 

X. GPM308R PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE“ PILDYMAS

 

85. Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) nuolatinis Lietuvos gyventojas, pajamų iš tos pačios individualios veiklos rūšies gavęs (uždirbęs) daugiau kaip vienoje valstybėje, t. y. kai GPM308V priedo V3>1, nesvarbu, kokį apskaitos principą gyventojas taiko. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos.

86. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308R priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308R priedo lapas.

87. GPM308R priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

88. Duomenys apie kiekvienoje valstybėje gautas pajamas, su jomis susijusius leidžiamus atskaitymus ir/ar ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius turi būti įrašomi atskiroje GPM308R priedo eilutėje. Kai pajamos gautos (uždirbtos) keliose valstybėse, kurios pagal užsienio valstybių kodų sąrašą (žr. šiame priede) yra žymimos „XX“ kodu, tai duomenys apie kiekvienoje tokioje valstybėje gautas pajamas turi būti įrašomos atskiroje GPM308R priedo eilutėje.

Kiekviena GPM308R priedo eilutė turi būti užpildoma taip:

88.1. R1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą V1 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.2. R2 laukelyje turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą V2 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje. Kai V2 laukelyje kodas neįrašytas, R2 laukelis nepildomas,

88.3. R4 laukelyje turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje buvo gautos (uždirbtos) R6 laukelyje deklaruojamos individualios veiklos pajamos.

Kai deklaruojamos Lietuvoje gautos (uždirbtos) pajamos, R4 laukelis nepildomas,

88.4. R5 laukelyje „GPM tarifas“ turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas (procentais), kuris turi atitikti mokesčio tarifą, įrašytą V5 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.5. R6 laukelyje „Pajamų suma“ turi būti įrašoma R4 laukelyje nurodytoje valstybėje gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), neatėmus iš jų su ta individualia veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė užsienio valstybėje, R6 laukelyje turi būti įrašoma gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jos pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio.

Bendra GPM308R priedo visuose R6 laukeliuose įrašyta pajamų, gautų (uždirbtų) vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V6 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.6. R7 laukelyje turi būti įrašoma su R6 laukelyje nurodytų pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų suma (Lt, ct), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nustatyta tvarka.

Bendra GPM308R priedo R7 laukeliuose įrašyta leidžiamų atskaitymų, vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V7 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

88.7. R8 laukelyje turi būti įrašoma vykdant individualią veiklą atitinkamoje valstybėje gautų (uždirbtų) pajamų suma (Lt, ct), sumažinta leidžiamų atskaitymų suma, arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma (Lt, ct).

R8 laukelyje turi būti įrašoma skirtumo suma (Lt, ct), apskaičiuota iš tos pačios eilutės R6 laukelio sumos atėmus R7 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, R8 laukelyje turi būti įrašomas ir minuso ženklas.

Bendra GPM308R priedo R8 laukeliuose įrašyta pajamų (nuostolių) suma, vykdant tos pačios rūšies veiklą, turi sutapti su V8 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje,

88.8. GPM308R priedo atitinkamos eilutės R10 laukelis turi būti užpildomas, kai šios eilutės R8 laukelyje įrašyta suma yra teigiama (t. y. kai R8>0). R10 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamoje valstybėje gautų (uždirbtų) apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). R10 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama taip:

88.8.1. atitinkamos GPM308R priedo eilutės R8 laukelyje įrašyta suma dalijama iš visų šio priedo lapų R8 laukeliuose, kurių R8>0, įrašytos bendros pajamų, gautų vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą, sumos,

88.8.2. apskaičiuotas rezultatas dauginamas iš GPM308V priedo atitinkamos eilutės V10 laukelio sumos.

Kai R8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai R10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

Bendra GPM308R priedo R10 laukeliuose įrašyta pajamų suma, vykdant tos pačios rūšies veiklą, turi sutapti su V10 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje.

Į R10 laukelį įrašytina pajamų suma (Lt, ct) apskaičiuojama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kai, apskaičiuojant įrašytiną sumą, gaunami daugiau kaip du skaitmenys po kablelio, tai trečiasis apvalinamas: nuo 0,005 iki 0,009 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens, o nuo 0,001 iki 0,004 atmetami. Bendra visų GPM308R priedo R10 laukelių suma turi sutapti su atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio suma. Kai dėl apvalinimo bendra GPM308R priedo R10 laukelių suma gaunama mažesnė/didesnė už atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio sumą, t. y. kai atsiranda paklaida, tai gautas neigiamas skirtumas (suma be minuso ženklo) pridedamas prie apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos, o gautas teigiamas skirtumas atimamas iš apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos.

 

XI. GPM308L PRIEDO „GYVENTOJO APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS MAŽINANČIOS IŠLAIDOS“ PILDYMAS

 

89. Deklaracijos GPM308L priedas yra skirtas nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti.

90. GPM308L priedas užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos.

91. GPM308L priedas nepildomas:

91.1. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas yra sumokėjęs užsienio vienetui, esančiam užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

91.2. kai fizinis asmuo, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, o per ketvirtą mokestinį laikotarpį, per kurį jis patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, galutinai išvyksta iš Lietuvos, išbuvęs joje ne daugiau kaip 183 dienas,

91.3. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už studijas ar profesinį mokymą yra sumokėjęs skolintomis lėšomis (tuo tikslu iš kredito įstaigos paimta paskola), jeigu pasiskolintos lėšos (jų dalis) per mokestinį laikotarpį nebuvo grąžintos,

91.4. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas yra sumokėjęs už profesinį mokymą ir/ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas ne pirmas aukštasis išsilavinimas arba ne pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat ne už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas (išskyrus įmokas už 2008–2009 m. rudens semestrą),

91.5. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas sumoka palūkanas pagal po 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ar jam statyti arba po šios datos sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba kai rašytinis susitarimas dėl būsto įsigijimo, statybos ar finansinės nuomos sutarties yra sudarytas po šios datos,

91.6. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas asmeninio kompiuterio vienetą ir/ar interneto prieigą įsigyja 2009 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, visus pagrindinius asmeninio kompiuterio elementus, nurodytus Asmeninio kompiuterio vienetą sudarančių elementų sąraše, patvirtintame Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. T-101 (Žin., 2004, Nr. 132-4780; toliau – Sąrašas), įsigijęs per kelis 2004–2008 metų mokestinius laikotarpius, teisę atimti jų įsigijimo išlaidas įgyja tada, kai įsigyjamas paskutinis pagrindinis elementas. Tokiu atveju asmeninio kompiuterio vieneto įsigijimo išlaidas jis turi nurodyti to mokestinio laikotarpio, per kurį išlaidos buvo faktiškai patirtos, deklaracijos priede, skirtame įrašyti GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas (FR0462L priede – išlaidas, patirtas 2004 ar 2005 m., GPM302L priede – išlaidas, patirtas 2006 m., GPM305L priede – išlaidas, patirtas 2007–2008 m., GPM308L priede – išlaidas, patirtas 2009 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais). Gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-343 (Žin., 2004, Nr. 5-107), laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-31 (Žin., 2006, Nr. 38-1369), o metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305 forma ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-72 (Žin., 2007, Nr. 123-5058; Nr. 127). Jeigu ankstesnio mokestinio laikotarpio deklaracija mokesčių administratoriui jau buvo pateikta, ji turi būti patikslinta,

91.7. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo tik tų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 5 (10) ir/ar 20 proc. pajamų mokesčio tarifas, ir/ar neapmokestinamųjų pajamų, ir/ar pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą.

92. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308L priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308L priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308L priedo lapas.

93. GPM308L priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

94. GPM308L priedo L1 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto išlaidų rūšių sąrašo įrašomas atitinkamas išlaidų rūšiai žymėti skirtas kodas.

95. Atskirose GPM308L priedo eilutėse turi būti nurodomos:

95.1. skirtingų rūšių išlaidos,

95.2. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingų asmenų naudai (gyvybės draudimo, pensijų įmokos) ar už skirtingus asmenis (įmokos už studijas ar profesinį mokymą),

95.3. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingoms įstaigoms (įmonėms).

96. GPM308L priedo L2 laukelyje turi būti nurodoma per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, L1 laukelyje nurodytos rūšies išlaidų suma (Lt, ct), sumokėta banko, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo paslaugų teikėjui, kitam juridiniam asmeniui.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ir/ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L2 laukelyje turi būti įrašoma tik per mokestinį laikotarpį grąžintos paskolos (be palūkanų) suma (už studijas aukštajai mokyklai ir/ar profesinio mokymo teikėjui sumokėtoji suma nenurodoma).

Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo sumokėtos palūkanos pagal kelias kredito sutartis gyvenamajam būstui (būstams) įsigyti ar jam statyti arba pagal kelias finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai turi būti įrašoma palūkanų suma, per mokestinį laikotarpį sumokėta tik pagal vieną (pasirinktąją) kredito arba finansinės nuomos sutartį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2004–2008 m. iš juridinio asmens įsigijęs vieną asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga pagal sutartį, kurioje nustatyta, kad nuosavybės teisė į jį pereina apmokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, iš pajamų gali atimti pagal tą sutartį 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais faktiškai sumokėtą kainos dalį (išskyrus palūkanas), tačiau bendra tokių atimamų išlaidų suma negali būti didesnė už 4000 Lt (įskaitant interneto prieigos įrengimo ir jai reikalingos įrangos įsigijimo išlaidas). Prie 2009 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos pridėtino GPM308L priedo L2 laukelyje gyventojas turi įrašyti 2009 m. ar per vėlesnį mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų sumą, bet ne didesnę už skirtumą, apskaičiuotą iš 4000 Lt atėmus 2004–2008 m. metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462L priedų, laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302L priedo, metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305L priedo ir metinės pajamų deklaracijos GPM308L priedo L2 laukeliuose deklaruotas šios rūšies išlaidų sumas.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas už visus 2004–2008 m. iš skirtingų juridinių asmenų įsigytus Sąraše nurodytus kompiuterio elementus ir/ar interneto prieigą per 2004–2009 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius sumoka daugiau kaip 4000 Lt, kiekvienam juridiniam asmeniui sumokėtas sumas L2 laukelyje turi įrašyti taip, kad bendra tokių išlaidų suma nebūtų didesnė kaip 4000 Lt.

97. GPM308L priedo L3 laukelyje turi būti įrašomas asmens, kurio naudai ar už kurį buvo sumokėta (1-4 kodu pažymėtų) L2 laukelyje nurodytų išlaidų suma, asmens kodas, – kai ši suma sumokėta kito asmens naudai ar už kitą asmenį. Tokiais atvejais turi būti įrašomas asmens kodas gyventojo:

97.1. kuris pagal gyvybės draudimo sutartį draudžiamojo laikotarpio pabaigoje yra naudos gavėjas (t. y. asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką),

97.2. kurio naudai yra sudaryta pensijų kaupimo sutartis ir kurio vardu atidaryta asmeninė pensijų sąskaita,

97.3. kurio vardu yra paimtas kreditas gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti,

97.4. už kurio studijas ir /ar profesinį mokymą sumokėtos įmokos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio naudai ar už kurį sumokėtos sumos, neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos, numerio ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

98. Kai įmoka sumokėta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje įregistruotam bankui, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo teikėjui, juridiniam asmeniui arba Lietuvoje įregistruotiems šių įstaigų filialams, tai GPM308L priedo L4 laukelyje turi būti nurodomas banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėta atitinkama suma, identifikacinis numeris (kodas).

Kai deklaruojama Lietuvoje registruotai kredito įstaigai grąžinta studijų ir/ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L4 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos (bet ne aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kuriam sumokėta už studijas ar mokymą) identifikacinis numeris.

Deklaruojant iš skirtingų juridinių asmenų įsigytų Sąraše nurodytų kompiuterio elementų ir/ar interneto prieigos įrengimo išlaidas, skirtingų eilučių L4 laukeliuose turi būti nurodomi visų juridinių asmenų, kuriems sumokėtos sumos, identifikaciniai numeriai.

99. GPM308L priedo L5 laukelyje turi būti įrašomas banko ar kitos kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėtos atitinkamos sumos, pavadinimas.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L5 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos pavadinimas.

100. GPM308L priedo L6 laukelyje turi būti nurodoma bendra šiame priedo lape įrašytų išlaidų suma (Lt, ct). Įrašytina suma turi būti lygi GPM308L priedo lapo L2 laukelių sumai.

 

XII. GPM308K PRIEDO „NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMAS

 

101. Deklaracijos GPM308K priede turi būti deklaruojamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo, kontroliuojančio užsienio vienetą, mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuoja kelis užsienio vienetus, tai jis privalo pildyti kelis GPM308K priedus.

102. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308K priedas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308K priedas.

103. GPM308K priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

104. GPM308K priedo I skyriuje „Duomenys apie kontroliuojamuosius užsienio vienetus“ (toliau – I skyrius) turi būti įrašomi kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys. Šis skyrius pildomas tokia tvarka:

104.1. K1 laukelyje turi būti įrašomas kontroliuojamojo užsienio vieneto teisinės registracijos užsienio valstybėje kodas arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris,

104.2. K2 laukelio atitinkamuose langeliuose turi būti nurodomas (pažymima „X“ ženklu) kontroliuojamojo vieneto valdymo tipas: tiesioginis, netiesioginis (per vieną ar kelis vienetus), kartu su susijusiais asmenimis (vienetais ar gyventojais),

104.3. K3 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, nurodytas jo teisinės registracijos pažymėjime,

104.4. K4 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje ir tos užsienio valstybės pavadinimas,

104.5. K5 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo tiesiogiai,

104.6. K6 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo netiesiogiai,

104.7. K7 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti valdoma dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Šie duomenys gaunami sudėjus K5 ir K6 laukeliuose nurodytus duomenis,

104.8. K8–K11 laukeliai turi būti užpildomi neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai) gyventojas valdo užsienio vienetą. Šie K8–K11 laukeliai nepildomi, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 100 procentų kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti. K8–K11 laukeliuose įrašomi duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (netiesioginio valdymo atveju), arba duomenys apie su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju susijusius asmenis (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (nepaisant, kokiu būdu tas vienetas valdomas). Kiekvienam tą patį užsienio vienetą kontroliuojančiam asmeniui pildoma atskira lentelė, kurią sudaro K8–K11 laukeliai. Kai tokių asmenų yra daugiau kaip trys, tai informacija apie asmenis, kurių duomenims įrašyti viename GPM308K priedo lape trūksta vietos, pateikiama pildant papildomą GPM308K priedo lapą. Toks papildomas GPM308K priedo lapas pildomas taip: į langelį „Priedo lapo numeris“ įrašomas kitas lapo numeris (pavyzdžiui, priedo lapo numeris buvo 1, į papildomą priedo lapą įrašoma 2, į 1 laukelį turi būti įrašomas kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas (identifikacinis numeris), į K1–K4 laukelius įrašomi tokie patys duomenys, kokie yra įrašyti K1–K4 laukeliuose tame GPM308K priede, kuriame neužteko vietos duomenims įrašyti; K8–K11 laukeliuose įrašomi netilpę duomenys, o K5–K7 ir K12–K29 laukeliai nepildomi.

Duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba duomenys apie su kontroliuojančiu gyventoju susijusius asmenis, kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, įrašomi:

104.8.1. K8 laukelyje – identifikacinis numeris (kodas, asmens kodas). Jeigu pateikiami duomenys apie asmenį, kuris neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo „D“ paliekama po vieną tuščią langelį),

104.8.2. K9 laukelyje – vieneto, per kurį kontroliuojantis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba vieneto ar gyventojo, susijusio su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kuris kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, tiesiogiai valdoma akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) kontroliuojamojo vieneto paskutinę mokestinio laikotarpio dieną,

104.8.3. K10 laukelyje – asmens pavadinimas (arba vardas ir pavardė),

104.8.4. K11 laukelyje – adresas. Jeigu pateikiami duomenys apie gyventoją, šiame laukelyje įrašomas gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

105. GPM308K priedo II skyriuje „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykio apskaičiavimas“ apskaičiuojamas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykis procentais. Šis skyrius pildomas tokia tvarka:

105.1. K12 laukelyje įrašomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo visos mokestinio laikotarpio pajamos (Lt, ct), į kurias neįskaitomos tik visos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos (t. y. neįskaitomos visų šio GPM308K priedo lapų K24 laukeliuose nurodytinos sumos). K12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudedant:

105.1.1. visų GPM308P priedo lapų P6 laukelių sumas,

105.1.2. visų GPM308T priedo lapų T20 ir T32 laukelių sumas,

105.1.3. visų GPM308N priedo lapų N4 laukelių sumas,

105.1.4. visų GPM308V priedo lapų V10 ir V13 laukelių sumas.

105.2. K13 laukelyje įrašomos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos (Lt, ct). Šie duomenys įrašomi iš kontroliuojamojo užsienio vieneto finansinės atskaitomybės dokumentų, pvz., pelno ir nuostolių ataskaitos arba iš kitų dokumentų, nurodančių visų atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sumą,

105.3. K14 laukelyje įrašoma suma, lygi 5 procentams visų nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų sumos. K14 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama K12 laukelio sumą padauginus iš 0,05. K14 laukelis reikalingas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykiui nustatyti,

105.4. Tais atvejais, kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos sudaro mažiau kaip 5 procentus visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti to kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų. Todėl, kai K13 laukelio suma yra mažesnė už K14 laukelio sumą (t. y. jei kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms, yra mažesnė nei 5 procentai), tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas GPM308K priedo K15–K29 laukelių nepildo,

105.5. tais atvejais, kai K13 laukelio suma yra didesnė už K14 laukelio sumą (t. y. kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų suma sudaro 5 procentus arba daugiau visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų), turi būti užpildomi GPM308K priedo K15–K29 laukeliai.

106. GPM308K priedo III skyriuje „Į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas traukiamų pozityviųjų pajamų nustatymas“ (toliau – III skyrius) nustatoma į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas įtraukiamų pozityviųjų pajamų suma. III skyrius pildomas tokia tvarka:

106.1. Jeigu individualią veiklą vykdantis kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui mokėjo įmokas (pinigais ar natūra), kurios pagal GPMĮ 18 straipsnį ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis (vykdant individualią veiklą) patirtomis išlaidomis, tai tokių išmokų suma (Lt, ct) turi būti įrašoma K15 laukelyje.

Jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui minėtų sumų (kurios nelaikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis patirtomis išlaidomis) nemokėjo, tai K15 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

106.2. K16 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomos aktyvios veiklos pajamos (Lt, ct), jeigu įvykdomos tokios trys sąlygos:

106.2.1. kontroliuojamajame užsienio vienete dirba tiek darbuotojų, kiek jų paprastai reikia norint užtikrinti kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomą veiklą toje valstybėje arba zonoje, kurioje šis vienetas įsteigtas arba kitaip organizuotas (reikiamas darbuotojų skaičius yra vertinimo kriterijus, ir kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į užsienio vieneto veiklos rūšį arba pobūdį, jis gali skirtis),

106.2.2. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos ne iš tos valstybės arba zonos, kurioje šis vienetas įregistruotas arba kitaip organizuotas, šaltinių, sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų,

106.2.3. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos sudarant sandorius su nepriklausomais asmenimis (t. y. su tuo užsienio vienetu nesusijusiais asmenimis), sudaro daugiau kaip 50 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų.

Jeigu nors viena iš šių sąlygų neįvykdyta, aktyvios veiklos pajamos neskaičiuojamos, ir K16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Sumą, įrašomą į K16 laukelį, sudaro visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio aktyvios veiklos pajamos, išskyrus tas pajamas, kurios jau įskaitytos į K15 laukelyje nurodytą sumą,

106.3. K17 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, traukiamos į pozityviąsias pajamas (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama iš K13 laukelyje nurodytos sumos atėmus K15 ir K16 laukeliuose nurodytas sumas.

107. GPM308K priedo IV skyriuje „Pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – IV skyrius) apskaičiuojama pozityviųjų pajamų suma, traukiama į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. IV skyrius pildomas tokia tvarka:

107.1. K18 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, kurios pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (Lt, ct). Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Į K18 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tos neapmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuotos į K17 laukelyje nurodytą sumą,

107.2. K19 laukelyje turi būti įrašomi kontroliuojamojo užsienio vieneto leidžiami atskaitymai (Lt, ct). Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalį leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Į K19 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tie leidžiami atskaitymai, kurie susiję su pajamų, nurodytų K17 laukelyje, uždirbimu,

107.3. K20 laukelyje turi būti įrašomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (Lt, ct). Šią sumą turi sudaryti tik tie ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, kurie susiję su K17 laukelyje nurodytų pajamų uždirbimu, t. y. atitinka PMĮ 17 straipsnyje leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus. Tačiau į šią ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą neįskaitomos kontroliuojamojo užsienio vieneto perkeltų praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai yra PMĮ 17 straipsnio 2 dalyje išvardytos sąnaudos,

107.4. K21 laukelyje turi būti įrašomos apskaičiuotos pozityviosios pajamos (Lt, ct). Jos apskaičiuojamos iš K17 laukelyje nurodytos sumos atėmus K18, K19 ir K20 laukeliuose nurodytas sumas. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ji nemažina kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, todėl į K21 laukelį įrašomas nulis,

107.5. K22 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkančios pozityviosios pajamos (Lt, ct). Ši suma apskaičiuojama K21 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš K7 laukelyje nurodyto skaičiaus ir padalijus iš 100,

107.6. Jeigu kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti dividendai nebuvo išmokėti kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per penkis iš eilės mokestinius laikotarpius arba buvo išmokėta ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviąsias pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos. Tokie apskaičiuoti, paskirstyti, tačiau per penkis iš eilės einančius mokestinius laikotarpius kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti dividendai (Lt, ct) turi būti įrašomi K23 laukelyje,

107.7. K24 laukelyje turi būti įrašomos visos pozityviosios pajamos (Lt, ct), traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. Ši suma apskaičiuojama sudėjus K22 ir K23 laukeliuose nurodytas sumas.

108. GPM308K priedo V skyriuje „Užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, apskaičiavimas“ (toliau – V skyrius) apskaičiuojama užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, suma. Šis skyrius pildomas tik užpildžius deklaracijos 1–26 laukelius ir tik tuo atveju, jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų mokesčio gali atskaityti nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį. Nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas, jeigu jis yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir pagal kurios atitinkamą įstatymą kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos yra įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal analogiškas PMĮ nustatytas taisykles.

GPM308K priedo V skyrius pildomas tokia tvarka:

108.1. K25 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosioms pajamoms tenkanti pajamų mokesčio suma (Lt). Ši suma apskaičiuojama taip: GPM308K priedo K22 laukelyje nurodytą sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelyje nurodytos sumos ir padauginus iš deklaracijos 24 laukelyje nurodytos sumos,

108.2. K26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt), sumokėta užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, jeigu šios pajamos buvo įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal taisykles, atitinkančias nustatytąsias PMĮ. Ši suma apskaičiuojama tokia tvarka:

108.2.1. skaičiuojama, kiek kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų buvo apskaičiuota ir užsienio valstybėje apmokestinta kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos ir kokią visų to užsienio vieneto pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, dalį tai sudaro,

108.2.2. remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama užsienio vieneto sumokėto pajamų mokesčio ar tam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviųjų pajamų daliai,

108.3. K27 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėse sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt), mažinanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokestį nuo pozityviųjų pajamų:

108.3.1. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra mažesnė už K26 laukelyje nurodytą sumą, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K25 laukelyje nurodyta suma,

108.3.2. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra didesnė arba lygi K26 laukelyje nurodytai sumai, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K26 laukelyje nurodyta suma,

108.3.3. kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš apskaičiuotos pajamų mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jo pajamas, sumos gali atskaityti mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos, tik tuo atveju, jeigu prie deklaracijos prideda dokumentus apie kontroliuojamojo užsienio vieneto gautų ar uždirbtų pajamų sumą ir užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Jeigu mokestis užsienio valstybėse sumokėtas nebuvo, K27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

109. K28 laukelis turi būti pildomas, kai iš kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio atskaitomas nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtas mokestis. Šiame laukelyje turi būti nurodoma, kokie dokumentai pridedami prie GPM308K priedo:

109.1. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą mokesčio sumą,

109.2. laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba būtų nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris ir – kai tai reikalinga – vertimas į lietuvių kalbą.

110. K29 laukelyje turi būti įrašomas visų prie šio GPM308K priedo lapo pridedamų dokumentų lapų skaičius.

 

XIII. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

111. Deklaracijos 1–7 laukelių pildymas:

111.1. 1 laukelis turi būti užpildomas Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka,

111.2. Laukelyje „Savivaldybės kodas“ iš deklaracijos antrame lape pateikto savivaldybių kodų sąrašo turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės kodas. Turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio (kurio deklaracija teikiama) gruodžio 31 dieną ir kurią nurodė darbdaviui ar kitam mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Jeigu šiam asmeniui gyvenamoji vieta nebuvo nurodyta, tai turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas to mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą,

111.3. 2 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas,

111.4. 3 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė,

111.5. 4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas deklaracijos pateikimo metu. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Adresas įrašomas tokia eilės tvarka:

111.5.1. savivaldybės (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre) pavadinimas,

111.5.2. seniūnijos (išskyrus miestų seniūnijas) pavadinimas,

111.5.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas,

111.5.4. gatvės (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos) pavadinimas,

111.5.5. pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje,

111.5.6. korpuso numeris (jeigu yra suteiktas),

111.5.7. buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris,

111.6. deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašoma:

111.6.1. telefono kodas ir numeris. Tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis, pvz., 8555-55555,

111.6.2. elektroninio pašto adresas,

111.7. 6 ir 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

112. Deklaracijos 8 laukelis užpildomas, kai deklaraciją (viso mokestinio laikotarpio arba nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos) teikia galutinai išvykstantis iš Lietuvos nuolatinis Lietuvos gyventojas ar fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą mokestiniu laikotarpiu tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Tokiu atveju atitinkamame langelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

113. Deklaracijos 9 laukelyje turi būti pažymima, kokie deklaracijos priedai pridedami: atitinkamam priedui žymėti skirtame langelyje įrašomas „X“ ženklas. Prie deklaracijos gali būti pridedami tik 9 laukelyje nurodyti deklaracijos priedai.

114. Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos (kartu su priedais) lapų skaičius.

115. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos ir jos priedų pridėtų dokumentų (t. y. įgaliojimo, užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą patvirtinančių dokumentų, FR0781 formos) lapų skaičius.

116. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) suma. 12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P2 laukelyje įrašyti 01, 02 ir 03 pajamų rūšies kodai, P4 laukelių sumas. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs tokių pajamų, deklaracijos 12 laukelyje turi įrašyti nulį.

117. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

117.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas, išskyrus sumas, P2 laukelyje pažymėtas 01, 02 ir 03 kodais,

117.2. visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių sumas,

117.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas,

117.4. GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, 13 laukelyje turi įrašyti nulį.

118. Deklaracijos 13A laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ apmokestinamų taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

118.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas,

118.2. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, 13A laukelyje turi įrašyti nulį.

Kai deklaruojamos 2011 m. ar vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamos, 13A laukelis nepildomas.

119. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ nuostatas neapmokestinamų pajamų mokesčiu, bendra suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama sudėjus:

119.1. visų GPM308N priedo lapų N4,

119.2. visų GPM308T priedo lapų T20 laukelių sumas,

119.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje kaip pajamų mokesčio tarifas yra įrašytas nulis (0), V10 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs neapmokestinamųjų pajamų, 14 laukelyje turi įrašyti nulį.

120. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino (bet ne faktiškai pritaikyto) metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) suma (Lt, ct). Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išskyrus turintį teisę į didesnį MNPD, 15 laukelyje įrašytiną sumą turi apskaičiuoti pagal GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD apskaičiavimo formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 5640 – 0,2 x (GMP – 9600),

kurioje GMP – gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos, pagal GPMĮ 20 straipsnio 7 dalį apskaičiuojamos, sudėjus visas mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus arba nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio. GMP apskaičiuojamos sudėjus: visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių sumas, išskyrus pažymėtas 71 ir/ar 72 kodais, visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (išskyrus eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašytas nulis), V13 laukelių, visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas.

Teisės į MNPD neturintis gyventojas, taip pat gyventojas, negavęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, 15 laukelyje turi įrašyti nulį.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 95-4145).

Galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas jam taikytiną MNPD dalį apskaičiuoja taip:

120.1. visą MNPD sumą, pagal GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD formulę, o teisę į didesnį MNPD turintis gyventojas – GPMĮ 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka,

120.2. gauta suma dauginama iš dienų skaičiaus nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir dalijama iš 365.

121. Deklaracijos 15A laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 600 Lt mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 15A laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam per mokestinį laikotarpį taikomas 600 Lt mėnesio NPD. Kai toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 30–55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2009 m. birželio 2 d. ir kuriam 600 Lt mėnesio NPD priklauso nuo liepos mėn., 15A laukelyje turi įrašyti skaičių 6 (birželio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

122. Deklaracijos 15B laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 800 Lt mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 15B laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam buvo nustatytas toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį toks lygis nustatytas). Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 0–25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2009 m. spalio 12 d. ir kuriam 800 Lt mėnesio NPD priklauso nuo lapkričio mėn., 15B laukelyje turi įrašyti skaičių 2 (spalio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

123. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių pajamų suma (Lt, ct), atėmus taikytino MNPD sumą. 16 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš deklaracijos 12 laukelio sumos atėmus 15 laukelio sumą.

Kai 15 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytąją 12 laukelyje arba kai šios sumos lygios, 16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

124. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MPNPD) suma (Lt, ct). 17 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus už auginamus vaikus (įvaikius) taikytinus mokestinio laikotarpio kiekvieno mėnesio PNPD.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MPNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298, MPNPD padauginus iš dienų skaičiaus nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir padalijus iš 365.

Gyventojas, neturintis teisės į MPNPD, 17 laukelyje turi įrašyti nulį.

125. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct), atėmus iš jos MPNPD sumą. 18 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus 13 ir 16 laukeliuose įrašytas sumas ir atėmus 17 laukelio sumą. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

126. Deklaracijos 18A laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), neatimta iš taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų. 18A laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 17 laukelio sumos atėmus 13 ir 16 laukelių sumą. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

127. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų suma, atėmus neatimtą MPNPD. 19 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 13A laukelio sumos atėmus 18A laukelio sumą.

Jeigu apskaičiuota suma gaunama neigiama arba lygi nuliui, 19 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Kai deklaruojamos 2011 m. ar vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamos, 19 laukelis nepildomas.

128. Deklaracijos 20 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma maksimali GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). 20 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus deklaracijos 18 ir 19 laukeliuose įrašytas sumas ir apskaičiuotą bendrą sumą padauginus iš 0,25.

129. Deklaracijos 21 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. 21 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota (atsižvelgus į nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas), taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, apmokestinamų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama taip:

129.1. iš 18 laukelio sumos atimama 20 laukelio suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra didesnės už 20 laukelio sumą,

129.2. iš 18 laukelio sumos atimama GPM308L priedo visų lapų L6 laukeliuose įrašyta suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra mažesnės už 20 laukelio sumą ar šiai sumai lygios.

Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 21 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

130. Deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų suma (Lt, ct), apskaičiuota sudėjus GPM308P priedo eilučių, kurių P1 laukeliuose įrašytas 20 procentų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

131. Deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 20 procentų mokesčio tarifą, apskaičiuota, padauginus 22 laukelio sumą iš 0,2. Kai 22 laukelyje yra įrašytas nulis, 23 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

132. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų mokesčio tarifą, kuri apskaičiuojama:

132.1. padauginus 21 laukelio sumą (kai 21 laukelis užpildytas) iš 0,15 arba

132.2. padauginus 18 laukelio sumą (kai 21 laukelis neužpildytas) iš 0,15.

Kai 18 arba 21 laukelyje įrašyta suma yra lygi nuliui, 24 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

133. Deklaracijos 25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (Lt) nuo pajamų, apmokestinamų taikant 5 arba 10 procentų mokesčio tarifą. Įrašytina suma apskaičiuojama 19 laukelio sumą padauginus:

133.1. iš 0,05 (kai deklaruojamos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba

133.2. iš 0,1 (kai deklaruojamos 2010 m. mokestinio laikotarpio pajamos).

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 25 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2011 m. ar vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, 25 laukelis nepildomas.

134. Deklaracijos 26 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, apskaičiuota (Lt) sudėjus deklaracijos 23, 24 ir 25 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, 26 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

135. Deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 27 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų P7 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V11 laukelių, visų GPM308T priedo lapų T33 laukelių ir visų GPM308N priedo lapų N5 laukelių sumas.

Šiame 27 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

136. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją sumokėta kito asmens savo lėšomis nuo pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K prieduose.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta pajamų mokesčio suma deklaracijos 28 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją pajamų mokesčio nemokėjo, deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

137. Deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvoje atskaitoma užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt). 29 laukelis užpildomas po to, kai Taisyklių nustatyta tvarka užpildomas GPM308U priedas ir/ar GPM308K priedas. Deklaracijos 29 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudedant visų GPM308U priedo lapų U4 laukelių ir visų GPM308K priedo lapų K27 laukelių sumas. Kai GPM308U ir GPM308K priedai neužpildyti, deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

138. Deklaracijos 30 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma (Lt), gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją – iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių nuo pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K prieduose, išskyrus už verslo liudijimą sumokėtą nustatyto dydžio pajamų mokestį.

Jeigu gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos pajamų mokesčio nemokėjo, 30 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

139. Deklaracijos 31–32 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

139.1. 31 laukelyje – prievolės suma (Lt), apskaičiuota neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtą pajamų mokestį. Įrašytina suma apskaičiuojama iš 26 laukelio atėmus 27 ir 29 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

139.2. 32 laukelyje – prievolės suma (Lt), sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio suma. 32 laukelis užpildomas, kai 31 laukelis>0 (t. y. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 32 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 31 laukelio atėmus 28 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, 32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

140. 33 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) pajamų mokesčio suma (Lt). 33 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama taip:

140.1. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 30 laukelio atimama 32 laukelio suma,

140.2. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 30 laukelio pridedama 27 ir 29 laukelių suma ir atimama 26 laukelio suma.

Taip apskaičiuojamas skirtumas tarp mokėtinos pajamų mokesčio sumos ir iki deklaracijos pateikimo dienos bendros išskaičiuotos (sumokėtos) bei atskaitytos mokesčio sumos. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama su minuso ženklu, tai turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai 33 laukelyje gaunamas nulis, taip pat kai gaunama suma yra nuo 1 iki 3 litų (ar nuo -1 iki -3 litų), tai 33 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama teigiama, pliuso ženklas nerašomas. Mokėtina 4 litų ir didesnė suma turi būti sumokėta iki gegužės 1 dienos.

141. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti skaičiais įrašomas gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (europinio dydžio vienetais, toliau – EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 (Žin., 2007, Nr. 126-5141; 2009, Nr. 11-419) patvirtinta tvarka. Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. EDV skaičius neapvalinimas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, visus 2008 mokestinius metus turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis buvo 5 EDV. 2009 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV ir toks dydis EDV liko iki 2009 m. gruodžio 31 dienos. Tokiu atveju gyventojas, teikdamas 2009 mokestinių metų deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 1.

Kai gyventojas neužsiima žemės ūkio veikla ir/ar neturi apskaičiuoto EDV, 34 laukelis nepildomas.

142. Deklaracijos 35A laukelyje teikiant 2009 metų deklaraciją, 35A laukelyje turi būti įrašomas skaičius mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir kuriems iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, įskaitant ir tuos mėnesius, kuriais veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimo išdavimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nustatytais pagrindais. Skaičiuojami tik tie mėnesiai, kuriais gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, tačiau 2008 m. gruodžio 16 dieną įgijo verslo liudijimą visiems 2009 metams. 2009 m. birželio 30 dieną gyventojo veikla pagal 2008 m. gruodžio 16 dieną įgytą verslo liudijimą jam susirgus buvo nutraukta. Teikdamas 2009 metų deklaraciją, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2009 metais galutinai išvykstantis iš Lietuvos, pateikia 2009 m. galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų deklaraciją ir deklaracijos 7 laukelyje įrašo datą 2009-03-31. Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo 2009-01-01 iki 2009-03-31, kai buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais. Teikdamas galutinai išvykstančio deklaraciją ir 2009 metų deklaraciją, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 3.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas tą patį mėnesį nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, šis mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip vienas mėnuo.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas dirbo pagal darbo sutartį 2009 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais ir buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis 2009 metų sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais, jis 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6, nes gyventojas liepos–gruodžio mėnesiais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą 2009 metais vykdyti individualią veiklą ne visą mėnesį, tas mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip pilnas mėnuo.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas dirbo pagal darbo sutartį nuo 2009 m. sausio 1 iki kovo 17 dienos, jis 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 9, nes gyventojas balandžio–gruodžio mėnesiais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas visais 2009 metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo pagal darbo sutartį, vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir (ar) iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, 35A laukelyje turi būti įrašomas skaičius mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyvento žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra mažesnis arba lygus 14 EDV), vykdė žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyvento žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje yra didesnis kaip 14 EDV ir jis neįsiregistravęs kaip ūkininkas ar jo parneris), nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys. Skaičiuojami tik tie mėnesiai, kuriais gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos, įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys, tačiau nuo 2010 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. vykdė individualią veiklą pagal pažymą. Teikdamas 2010 metų deklaraciją, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 6.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ir įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys, tačiau nuo 2010 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. vykdė žemės ūkio veiklą (gyventojo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra 16 EDV ir jis neįsiregistravęs kaip ūkininkas ar jo parneris). Teikdamas 2010 metų deklaraciją, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 12.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2010 metais galutinai išvykstantis iš Lietuvos, pateikia 2010 m. galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų deklaraciją ir deklaracijos 7 laukelyje įrašo datą 2010-03-31. Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo 2010-01-01 iki 2010-03-31, kai buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys. Teikdamas galutinai išvykstančio deklaraciją ir 2010 metų deklaraciją, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 3.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas tą patį mėnesį nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyvento žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra mažesnis arba lygus 14 EDV), vykdė žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyvento žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra didesnis kaip 14 EDV ir jis neįsiregistravęs kaip ūkininkas ar jo parneris), nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys, šis mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip vienas mėnuo.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas dirbo pagal darbo sutartį 2010 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais ir vykdė individualią veiklą pagal pažymą 2010 metų sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais, jis 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 7, nes gyventojas birželio–gruodžio mėnesiais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar vykdė žemės ūkio veiklą, ar individualią veiklą pagal pažymą arba įgijus verslo liudijimą, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys ne visą mėnesį, tas mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip pilnas mėnuo.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas individualios įmonės savininkas buvo nuo 2010 m. sausio 1 iki spalio 20 dienos, jis 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 2, nes gyventojas lapkričio–gruodžio mėnesiais nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas visais atitinkamų metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo pagal darbo sutartį, vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vykdė žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyvento žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra mažesnis arba lygus 14 EDV), nevykdė žemės ūkio veiklos (kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (nurodytas deklaracijos 34 laukelyje) yra didesnis kaip 14 EDV ir jis neįsiregistravęs kaip ūkininkas ar jo parneris), vykdė individualią veiklą pagal pažymą ar(ir) įgijus verslo liudijimą, buvo individualios įmonės savininku ir (ar) ūkinės bendrijos tikruoju nariu, gyventojas 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

Asmenų, kurie draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede.

143. Deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas toks skaičius, kiek mėnesių nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. 36A laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk.>=0 (t. y. kai 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Skaičiuojant į 36A laukelį įrašytiną skaičių, į mėnesių, kuriais gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą, skaičių neturi būti įskaičiuojami mėnesiai, kuriais jis vykdė ne tik žemės ūkio veiklą, bet ir dirbo pagal darbo sutartį, ir vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir buvo draustas valstybės lėšomis, ir buvo individualios įmonės savininkas, ir ūkinės bendrijos narys, ir vykdė individualią veiklą pagal pažymą, ir buvo įsigijęs verslo liudijimą. Jeigu apskaičiuotas skaičius lygus nuliui, 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklą 2009 m. vykdė nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o individualią prekybos veiklą – nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d., jis 36A laukelyje turi įrašyti skaičių 4, nes gyventojas tik žemės ūkio veiklą vykdė sausio–balandžio mėnesiais, o gegužės–gruodžio mėnesiais vykdė ir žemės ūkio veiklą, ir individualią prekybos veiklą.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklą vykdė ne visą mėnesį, jis turi būti skaičiuojamas kaip pilnas mėnuo. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas žemės ūkio veiklą vykdė nuo sausio 1 d. iki gegužės 17 d., jis 36A laukelyje turi įrašyti skaičių 5, nes gyventojas žemės ūkio veiklą vykdė sausio–gegužės mėnesiais.

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip keturiolika EDV, 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklos nevykdė, jis 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

144. Deklaracijos 37 laukelyje turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), neįskaičiuojant mėnesių, kuriais gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. Ši suma apskaičiuojama iš 35A laukelyje įrašyto skaičiaus atėmus 36A laukelyje įrašytą skaičių ir gautą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, į 37 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, o 2009 m. birželio–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 1), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 1 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 1), 35A laukelyje – skaičių 12 (nes 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais), 36A laukelyje – skaičių 7 (nes gyventojas 2009 m. birželio–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), o 37 laukelyje – 360 Lt sumą ((12 – 7) x 72 Lt).

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją 37 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

145. Deklaracijos 38 laukelyje turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) už mėnesius, kuriais gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. 38 laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk.>=0 (t.y. kai 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Ši suma apskaičiuojama:

145.1. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažiau kaip du EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 3 proc. minimalios mėnesinės algos yra 24 Lt (800 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, o 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 2), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 2 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 2), 35A laukelyje – skaičių 12 (nes 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais), 36A laukelyje – 12 (nes gyventojas 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), 37 laukelyje – 0 Lt sumą ((12-12) x 72 Lt), o 38 laukelyje – 288 Lt sumą (12 x 24 Lt),

145.2. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus arba mažiau kaip keturiolika EDV, bet daugiau kaip du EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, 2009 m. sausio–vasario mėnesiais dirbo pagal darbo sutartį, o 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 10), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 10 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 10), 35A laukelyje – skaičių 10 (nes 2009 m. kovo–gruodžio mėnesiais gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais), 36A laukelyje – skaičių 10 (nes gyventojas 2009 m. kovo–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), 37 laukelyje – 0 Lt sumą ((10-10) x 72 Lt), o 38 laukelyje – 720 Lt sumą (10 x 72 Lt),

145.3. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip keturiolika EDV, tai 2009 m. mokestiniais metais 36A laukelyje nurodytą skaičių padauginus iš 3 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžio (2009 m. 3 proc. draudžiamųjų pajamų dydžio yra 44,64 Lt (1488 Lt x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais, 2009 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais vykdė individualią prekybos veiklą, o 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 15), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 15 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 15), 35A laukelyje – skaičių 12 (nes 2009 m. sausio–gruodžio mėnesiais gyventojas nei dirbo pagal darbo sutartį, nei vykdė veiklos, vykdomos teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, ir nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklai vykdyti 2009 metais), 36A laukelyje – skaičių 9 (nes gyventojas 2009 m. sausio–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), 37 laukelyje – 216 Lt sumą ((12-9) x 72 Lt), o 38 laukelyje – 402 Lt sumą (9 x 44,64 Lt).

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra daugiau kaip keturiolika EDV, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

146. Deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašoma draudėjo (Lietuvos vieneto), išmokėjusio 51, 52 ir 61 kodais žymimų rūšių pajamas, nuo šių pajamų išskaičiuota ir sumokėta (įskaitant draudėjo lėšomis sumokėtą) sveikatos draudimo įmokų suma (Lt).

51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašytas nulis.

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, 39 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

147. Deklaracijos 40A laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt) nuo žemės ūkio veiklos pajamų:

147.1. kai S6 laukelio suma yra didesnė už 38 laukelio sumą, 40A laukelyje įrašoma S6 laukelio suma (Lt),

147.2. kai S6 laukelio suma yra lygi arba mažesnė už 38 laukelio sumą, 40A laukelyje įrašoma 38 laukelio suma (Lt).

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 40A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

148. Deklaracijos 40B laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma (Lt):

148.1. teikiant 2009 metų deklaraciją:

148.1.1. kai S7, V16, 39 ir 40A laukelių suma yra didesnė už 37 ir 38 laukelių sumą, 40B laukelyje įrašoma S7, V16 ir 40A laukelių suma (Lt),

148.1.2. kai S7, V16, 39 ir 40A laukelių suma yra lygi arba mažesnė už 37 ir 38 laukelių sumą, 40B laukelyje įrašoma suma (Lt), apskaičiuota iš 37 ir 38 laukelių sumos, atėmus 39 laukelio sumą,

148.2. teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, 40B laukelyje įrašoma suma, kuri apskaičiuojama 35A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos ir gautą sumą sudėjus su 38 ir V16 laukelių suma.

Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 40B laukelyje turi būti įrašomas nulis.

149. Deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 41 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų P9 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V12 laukelių, visų GPM308T priedo lapų T43 laukelių ir visų GPM308N priedo lapų N6 laukelių sumas.

Šiame 41 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

150. Deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta kito asmens savo lėšomis už deklaruojamus mokestinius metus.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma deklaracijos 42 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

151. Deklaracijos 43 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma (Lt), gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją (iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių už deklaruojamus mokestinius metus.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, SDĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta trijų minimalių mėnesinių algų dydžio sveikatos draudimo įmoka 43 laukelyje nenurodoma.

Jei gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, 43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

152. Deklaracijos 44 ir 45 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

152.1. 44 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma (Lt), apskaičiuota neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtas sveikatos draudimo įmokas. Įrašytina suma apskaičiuojama iš 40B laukelio sumos atėmus 41 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

152.2. 45 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma (Lt), sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma. 45 laukelis užpildomas, kai 44 lauk.>0 (t.y. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 45 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš 44 laukelio sumos atėmus 42 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, 45 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

153. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). 46 laukelyje įrašytina įmokų suma apskaičiuojama taip:

153.1. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 43 laukelio sumos atimama 45 laukelio suma,

153.2. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 43 laukelio sumos pridedama 41 laukelio suma ir iš gautos sumos atimama 40B laukelio suma.

154. Deklaracijos 35 laukelis užpildomas, kai 33 laukelyje ir (ar) 46 laukelyje apskaičiuota suma yra teigiama. 35 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, kurio deklaracija teikiama, Lietuvoje esančioje banko įstaigoje turimos atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Nenurodžius sąskaitos numerio, permokėta pajamų mokesčio suma bus grąžinama į vieną iš mokesčių administratoriui žinomų gyventojo atsiskaitomųjų sąskaitų.

Kai pageidaujama, kad permokėta pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma būtų grąžinama į užsienio kredito įstaigoje esančią sąskaitą ar į Lietuvoje esančioje kredito unijoje turimą sąskaitą, arba į gyventojo atstovo sąskaitą, 35 laukelis neturi būti pildomas. Tokiu atveju permokėta mokesčio/įmokų suma į užsienio kredito įstaigoje ar į Lietuvoje esančioje kredito unijoje turimą sąskaitą, arba į nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo sąskaitą pervedama pagal gyventojo (jo atstovo) pateiktą FR0781 formą, kuri turi būti pateikiama kartu su deklaracija.

155. Deklaracijos 36 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo asmens kodas (identifikacinis numeris), kai deklaraciją už gyventoją užpildo ir pasirašo jo atstovas.

156. Popierinę deklaraciją atitinkamoje vietoje turi pasirašyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti deklaraciją įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, ją pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi tas atstovas.

Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją užpildyti ir pasirašyti yra pavesta atstovui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus, kai deklaraciją už nepilnametį vaiką (įvaikį) užpildo ir pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų ar įtėvių).

Kai deklaracija teikiama elektroniniu būdu, ji patvirtinama Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 (Žin., 2004, Nr. 109-4115; 2008, Nr. 61-2328, Nr. 75), nustatyta tvarka.

 

XIV. GPM308U PRIEDO „LIETUVOJE ATSKAITYTINO UŽSIENIO VALSTYBĖJE IŠSKAIČIUOTO (SUMOKĖTO) MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMAS

 

157. Deklaracijos GPM308U priedas pildomas, kai yra šios abi sąlygos:

157.1. nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pagal GPMĮ nuostatas apmokestinamų pajamų (išskyrus į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktas pozityviąsias pajamas), nuo kurių toje valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

157.2. užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos.

Lietuvoje atskaitytinas pajamų mokestis nuo apskaičiuotų ir į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų pozityviųjų pajamų nurodomas GPM308K priede.

158. Užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautų pajamų, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos pajamų mokesčiu arba kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. nuo tokių pajamų, kurios nurodomos GPM308N priede), iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos neatskaitomas, todėl GPM308U priede nenurodomas.

159. Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitoma iš nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotos Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos tuo atveju:

159.1. kai pajamos gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra ES valstybė narė ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, jeigu ši valstybė nėra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, o gyventojas turi tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą,

159.2. kai iš užsienio valstybės, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos palūkanos, dividendai ir/ar honoraras ir gyventojas turi dokumentą apie toje užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas palūkanas, dividendus ir/ar honorarą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

160. GPM308U priede apskaičiuojamas Lietuvoje atskaitytinas užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. GPM308U priedas pildomas po to, kai užpildomas deklaracijos 26 laukelis (t. y. bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma).

161. Skirtingose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris atskaitomas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, apskaičiuojamas atskiruose GPM308U priedo lapuose.

162. Kai skaičiuojamas atskaitytinas keliose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, t.y. kai užpildomi keli GPM308U priedo lapai, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308U priedo lapas.

163. GPM308U priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

164. GPM308U priedo U1 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, kodas. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateiktas šio priedo antroje lapo pusėje. Jeigu pajamos yra gautos iš tos užsienio valstybės, kuri nėra įtraukta į šį užsienio valstybių kodų sąrašą, U1 laukelyje turi būti įrašomas kodas „XX“ (kita valstybė).

Jeigu GPM308U priede deklaruojamos pajamos per tą patį mokestinį laikotarpį yra gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra įtrauktos į užsienio valstybių kodų sąrašą, turi būti pildomi atskiri GPM308U priedo lapai, kurių U1 laukeliuose turi būti įrašomas kodas XX.

165. GPM308U priedo I skyrius „Nuo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – I skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

165.1. UA1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų iš paskirstytojo pelno suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

GPM308U priedo UA1 laukelyje įrašytina pajamų suma perkeliama iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o P2 laukeliuose nurodytas pajamų rūšies kodas 26,

165.2. UA2 laukelyje turi būti įrašoma nuo UA1 laukelyje nurodytų gautų pajamų, apmokestinamų taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UA2 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UA1 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,2.

166. GPM308U priedo II skyrius „Nuo su darbo santykiais susijusių pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – II skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, įskaitant ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės, kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

166.1. UB1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UB1 laukelyje įrašytina pajamų suma perkeliama iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P2 laukeliuose įrašytas 01, 02 ar 03 pajamų rūšies kodas.

Kai deklaracijos 16 laukelyje įrašytas nulis (t.y. kai MNPD yra didesnis už su darbo santykiais susijusių pajamų sumą), GPM308U priedo II skyrius nepildomas,

166.2. UB2 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 laukelyje įrašytos pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.3. UB3 laukelyje turi būti įrašoma MNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UB2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 15 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 15 laukelyje įrašytas nulis, UB3 laukelyje įrašomas nulis,

166.4. UB4 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB4 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš bendros pajamų sumos, gautos sudėjus deklaracijos 12 ir 13 laukeliuose įrašytas sumas.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.5. UB5 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UB4 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 17 laukelyje įrašytas nulis, UB5 laukelyje įrašomas nulis,

166.6. UB6 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, sumažintos MNPD ir MPNPD suma. UB6 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš UB1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB3 ir UB5 laukelių sumas,

166.7. UB7–UB9 laukeliai pildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas. GPM308U priedo UB7–UB9 laukeliai užpildomi taip:

166.7.1. UB7 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos, iš kurios atimta taikytinų MNPD ir MPNPD suma. UB7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UB6 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

166.7.2. UB8 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). UB8 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

166.7.2.1. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y., kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

166.7.2.2. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y., kai L6 > 20 laukelio sumą,

166.7.3. UB9 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). UB9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš UB6 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB8 laukelio sumą,

166.7.4. UB10 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UB10 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama:

166.7.4.1. UB9 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo UB7–UB9 laukeliai,

166.7.4.2. UB6 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UB7–UB9 laukeliai.

167. GPM308U priedo III skyrius „Nuo pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – III skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų (išskyrus II skyriuje deklaruojamas su darbo santykiais susijusias pajamas), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

167.1. UC1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UC1 laukelyje įrašytina pajamų suma, išskyrus pažymėtąsias 01, 02 ar 03 kodais, perkeliama iš:

167.1.1. GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P1 laukeliuose nurodytas pajamų mokesčio tarifas 15,

167.1.2. GPM308T priedo T4 laukelių, kurių eilučių T1 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

167.1.3. GPM308T priedo T15 laukelių, kurių eilučių T16 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

167.1.4. GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10>0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas,

167.1.5. GPM308V priedo V10 laukelių (kai V10>0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

167.2. UC2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų tarifą. UC2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UC1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 ir 13 laukeliuose įrašytos bendros pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

167.3. UC3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, kuria mažinamos UC1 laukelyje nurodytos pajamos. UC3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UC2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 17 laukelyje įrašytas nulis, UC3 laukelyje įrašomas nulis,

167.4. UC4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UC4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama, iš UC1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC3 laukelio sumą,

167.5. UC5–UC7 laukeliai pildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas. UC5–UC7 laukeliai užpildomi taip:

167.5.1. UC5 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UC5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UC4 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

167.5.2. UC6 laukelyje turi būti įrašoma UC4 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma (Lt, ct). UC6 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

167.5.2.1. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y. kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

167.5.2.2. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y. kai L6 > 20 laukelio sumą,

167.6. UC7 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (Lt, ct). UC7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš UC4 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC6 laukelio sumą,

167.7. UC8 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UC8 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama:

167.7.1. UC7 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo UC5–UC7 laukeliai,

167.7.2. UC4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UC5–UC7 laukeliai.

168. GPM308U priedo IV skyrius „Nuo pagal 5 (10) proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – IV skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų, kurios pagal GPMĮ apmokestinamos taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

168.1. UD1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos. UD1 laukelyje įrašytina pajamų suma įrašoma:

168.1.1. iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu ir P1 laukeliuose nurodytas 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifas,

168.1.2. iš GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10>0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifas,

168.1.3. iš GPM308V priedo V 10 laukelių (kai V10>0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifas.

Kai deklaracijos 19 laukelyje įrašytas nulis (t.y. kai MPNPD yra didesnis už pajamų, apmokestinamų taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, sumą), GPM308U priedo IV skyrius nepildomas.

168.2. UD2 laukelyje turi būti įrašoma UD1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą. UD2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama UD1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 19 laukelyje nurodytos pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami.

168.3. UD3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma (Lt, ct), kuria mažinamos UD1 laukelyje nurodytos pajamos. UD3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama UD2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelyje nurodytos sumos,

168.4. UD4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos (Lt, ct), apmokestinamos taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UD4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš UD1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UD3 laukelyje įrašytą sumą. Kai UD3 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už UD1 laukelio sumą arba jai lygi, t. y. kai UD3>UD1 arba UD3=UD1, UD4 laukelyje įrašomas nulis,

168.5. UD5 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt). UD5 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama:

168.5.1. UD4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,05, kai deklaruojamos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos,

168.5.2. UD4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,1, kai deklaruojamos 2010 m. mokestinio laikotarpio pajamos.

169. GPM308U priedo V skyrius „Atskaitytino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ pildomas, jeigu yra užpildytas šio priedo I, II, III arba IV skyrius:

169.1. U2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma (Lt) nuo UA1, UB1, UC1 ir/ar UD1 laukeliuose nurodytų pajamų.

Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma turi būti nurodoma litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs:

169.1.1. pajamų faktinio gavimo dieną – kai mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas prie pajamų šaltinio,

169.1.2. užsienio valstybėje pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimo dieną – kai pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį užsienio valstybėje sumokėjo pats nuolatinis Lietuvos gyventojas,

169.1.3. paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) dieną – kai pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuojamas (mokamas) periodiškai, taip pat kai nėra galimybių nustatyti mokesčio sumokėjimo užsienio valstybėje datos (pvz., kai užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintoje pažymoje apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuotą ar sumokėtą pajamų mokestį arba jam tapatų mokestį nenurodyta tiksli mokesčio sumokėjimo data),

169.2. U3 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės mokestiniu laikotarpiu gautų visų pajamų pagal GPMĮ apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma (Lt), kuri lygi UA2, UB10, UC8 ir UD5 laukelių sumai,

169.3. U4 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvoje atskaitytina pajamų mokesčio suma (Lt), t. y.:

169.3.1. U3 laukelyje įrašyta suma, kai U2 laukelyje nurodyta užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma yra didesnė už U3 laukelyje pagal GPMĮ apskaičiuotą mokėtiną bendrą pajamų mokesčio sumą, t. y. kai U2>U3,

169.3.2. U2 laukelyje įrašyta suma, kai U2 laukelyje nurodyta užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma yra mažesnė už U3 laukelyje apskaičiuotą mokėtiną bendrą pajamų mokesčio sumą arba jai lygi, t. y. kai U2<U3 arba U2=U3.

170. Kai užpildomas tik vienas GPM308U priedo lapas (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos tik iš vienos užsienio valstybės), šio priedo U4 laukelyje įrašyta Lietuvoje atskaitytina pajamų mokesčio suma turi būti įrašoma deklaracijos 29 laukelyje.

Kai užpildomi keli GPM308U priedai (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos iš kelių užsienio valstybių), šių priedų U4 laukeliuose įrašytos sumos sudedamos ir gauta suma turi būti įrašoma deklaracijos 29 laukelyje.

171. Tam, kad iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaityta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, išskaičiuota (sumokėta) užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu pajamos gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, prie deklaracijos turi būti pridėtas kiekvienos užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Tam, kad nuo palūkanų, dividendų ir/ar honoraro užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaitytas išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti dokumentą apie toje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir/ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu palūkanos, dividendai ir/ar honoraras gauti iš kelių užsienio valstybių, kurios yra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, prie deklaracijos turi būti pridėti dokumentai apie kiekvienoje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir/ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

 

XV. GPM308S PRIEDO „PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKOS“ PILDYMAS

 

172. Deklaracijos GPM308S priede turi būti nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo per 2009 metų mokestinį laikotarpį gautos pajamos, pagal SDĮ apmokestinamos taikant 3, 6 arba 9 procentų sveikatos draudimo įmokų tarifą, kaip nurodyta Taisyklių 15.9 punkte.

Teikiant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją GPM308S priedas nepildomas.

173. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308S priedo lapas, eilutėje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308S priedo lapas.

174. GPM308S priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildyti Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

175. GPM308S S1 laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308S priedo lape.

Vienoje GPM308S eilutėje nurodomos vienos rūšies pajamos (t. y. pajamos žymimos vienu pajamų rūšies kodu, nepriklausomai nuo to, keliose valstybėse ar iš kelių šaltinių jos gautos (uždirbtos).

Pavyzdžiui, asmuo gavo autorinį atlyginimą iš juridinio asmens užsienyje (pajamų rūšies kodas 61) ir autorinius atlyginimus iš fizinių asmenų Lietuvoje bei užsienyje (pajamų rūšies kodas 63), Lietuvoje gavo nenukirsto miško pardavimo pajamų (pajamų rūšies kodas 14) bei kito turto pardavimo pajamų (pajamų rūšies kodas 13), Lietuvoje bei užsienyje vykdė trijų rūšių individualią veiklą (pajamų rūšies kodas 93, GPM308V priedo I skyriuje užpildytos trys eilutės – V2 įrašyti kiekvieną individualios veiklos rūšį atitinkantys veiklos rūšių kodai). Gyventojas GPM308S priede turi užpildyti keturias eilutes:

pirmoji eilutė skirta iš juridinio asmens užsienyje gautam autoriniam atlyginimui (į S1 laukelį turi būti įrašomas 61 kodas),

antroji eilutė skirta iš fizinių asmenų Lietuvoje ir užsienyje gautiems autoriniams atlyginimams (į S1 laukelį turi būti įrašomas 63 kodas),

trečioji eilutė skirta nenukirsto miško ir kito turto pardavimo pajamoms (į S1 laukelį turi būti įrašomas 19 kodas),

ketvirtoji eilutė skirta individualios veiklos pajamoms, gautoms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (į S1 laukelį turi būti įrašomas 93 kodas).

176. GPM308S S2 laukelyje „PSDĮ tarifas“ turi būti skaičiais įrašomas deklaruojamoms pajamoms taikomas sveikatos draudimo įmokų tarifas:

3 – kai deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos (kai žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis, nurodytas deklaracijos 34 laukelyje, yra didesnis kaip 14 EDV ir GPM308 V priedo V2 laukelis neužpildytas) ir 35 pajamų rūšies kodu žymimos 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamos (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas),

6 – kai deklaruojamos 03, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70, 87 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos ir užsienyje gautos 51, 52, 61 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos (kai GPM308P priede P3 laukelyje nurodytas užsienio valstybės kodas),

9 – kai deklaruojamos 27, 93, 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos.

177. GPM308S S3 laukelyje „Gautų pajamų suma (PSDĮ bazė)“ turi būti nurodoma S1 laukelyje nurodytos pajamų rūšies gauta pajamų suma (Lt, ct), nuo kurios skaičiuojamos sveikatos draudimo įmokos. Ši suma:

177.1. kai deklaruojamos 12 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo T13 laukelių sumai (Lt, ct),

177.2. kai deklaruojamos 19 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo T21 ir T31 laukelių sumai (Lt, ct),

177.3. kai deklaruojamos 16, 17, 18 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308T priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, T4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.4. kai deklaruojamos 51, 52, 61 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies užsienio valstybėje gautos (P3 laukelyje įrašytas užsienio valstybės kodas) pajamos, P4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.5. kai deklaruojamos 03, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, P4 laukelių sumai (Lt, ct),

177.6. kai deklaruojamos 27 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308P priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, P4 laukelių ir GPM308N priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, N3 laukelių sumai (Lt, ct),

177.7. kai deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos (kai žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV ir GPM308 V priedo V2 laukelis neužpildytas) ir 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos (kai GPM308V priedo V2 laukelyje įrašytas 01 veiklos rūšies kodas), lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai (Lt, ct), kai ši suma ne didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2009 metais 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma yra 17 856 Lt (12 x 1488 Lt). Tokiu atveju, kai V10 laukelių suma didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašoma suma lygi 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių sumai.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio žemės ūkio valdos dydis lygus 17 EDV, per 2009 mokestinius metus gavo 20 000 Lt pajamų mokesčiu apmokestinamųjų žemės ūkio veiklos pajamų (GPM308V priedo V10 laukelio suma). Tokiu atveju gyventojas GPM308S priedo S1 laukelyje turi įrašyti skaičių 35, S2 laukelyje – skaičių 3, S3 laukelyje – 17 856 Lt sumą, nes gyventojo gautų žemės ūkio veiklos pajamų suma yra daugiau kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.8. kai deklaruojamos 93, 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai (Lt, ct). Tačiau 93, 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų suma negali būti didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2009 metais 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma yra 71 424 Lt (48 x 1488 Lt). Tokiu atveju, kai GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos 93, 94, 95 pajamų rūšies kodais žymimos pajamos, V10 laukelių suma didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelis pildomas taip:

177.8.1. pirmiausia GPM308S priede deklaruojamų atitinkamos rūšies pajamų (93 ar 94, ar 95) S3 laukelio suma lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai, kai ši suma ne didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Tokiu atveju, kai V10 laukelių suma (Lt, ct) didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašoma 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.8.2. toliau GPM308S priede deklaruojamų kitos atitinkamos rūšies pajamų (93 ar 94, ar 95), S3 laukelio suma lygi GPM308V priedo eilučių, kuriose deklaruojamos tos pačios rūšies pajamos, V10 laukelių sumai, kai ši suma sudėjus su pirmiau deklaruotų atitinkamos rūšies pajamų (93 ar 94, ar 95) suma (t. y. V10 laukelių suma, toliau – Suma), ne didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Tokiu atveju, kai Suma didesnė kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma, S3 laukelyje įrašomas skirtumas, gautas iš 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 laukelyje nurodytam mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių sumos atėmus pirmiau deklaruotų atitinkamos rūšies pajamų (93 ar 94, ar 95) sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, S3 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

1 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2009 mokestinius metus gavo 60 000 Lt individualios prekybos veiklos pajamų ir 30 000 Lt atlikėjo individualios veiklos pajamų. Pirmoje GPM308S priedo eilutėje gyventojas deklaruoja individualios prekybos veiklos pajamas, o antroje eilutėje – atlikėjo individualios veiklos pajamas. Tokiu atveju gyventojas GPM308S priedo pirmos eilutės S1 laukelyje turi įrašyti skaičių 93, S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 60 000 Lt sumą, o antros eilutės S1 laukelyje – skaičių 95, S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 11 424 Lt (71 424 Lt – 60 000 Lt) sumą, nes gyventojo gautų pajamų iš individualios prekybos veiklos ir iš atlikėjo individualios veiklos suma yra daugiau kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma.

2 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2009 mokestinius metus gavo 100 000 Lt nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos pajamų ir 15 000 Lt sporto individualios veiklos pajamų. Pirmoje GPM308S priedo eilutėje gyventojas deklaruoja nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos pajamas, o antroje eilutėje – sporto individualios veiklos pajamas. Tokiu atveju gyventojas GPM308S priedo pirmos eilutės S1 laukelyje turi įrašyti skaičių 93, S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 71 424 Lt sumą, o antros eilutės S1 laukelyje – skaičių 94, S2 laukelyje – skaičių 9, S3 laukelyje – 0 Lt (71 424 Lt – 100 000 Lt) sumą, nes gyventojo gautų pajamų iš sporto individualios veiklos ir iš nekilnojamojo turto pardavimo individualios veiklos suma yra daugiau kaip 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 2009 metų mokestiniam laikotarpiui draudžiamųjų pajamų dydžių suma,

177.9. kai deklaruojamos 87 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, lygi GPM308K priedo visų lapų K24 laukelių sumai (Lt, ct).

178. GPM308S S4 laukelyje „Apskaičiuota PSDĮ suma“ turi būti nurodoma nuo pajamų apskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Ši suma apskaičiuojama S3 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš S2 laukelyje nurodyto sveikatos draudimo įmokų tarifo.

179. GPM308S S5 laukelyje „Bendra gautų pajamų suma“ turi būti įrašoma bendra GPM308S priedo lape nurodytų pajamų suma (Lt, ct). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių S3 laukeliuose nurodytas sumas.

180. GPM308S S6 laukelyje „Bendra apskaičiuota PSDĮ suma nuo žemės ūkio veiklos pajamų“ turi būti įrašoma GPM308S priedo eilutės, kurioje deklaruojamos 35 pajamų rūšies kodu žymimos pajamos, S4 laukelio suma (Lt).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas negavo 35 pajamų rūšies kodu žymimų pajamų, GPM308S S6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

181. GPM308S S7 laukelyje „Bendra apskaičiuota PSDĮ suma“ turi būti įrašoma bendra GPM308S priedo lape apskaičiuotų sveikatos draudimo įmokų, išskyrus apskaičiuotas nuo 35 pajamų rūšies kodu žymimų pajamų, suma (Lt). Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių S4 laukeliuose nurodytas sumas ir iš šios sumos atėmus S6 laukelio sumą.

 

XVI. PAKARTOTINIS DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

182. Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir/ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją per MAĮ nustatytą terminą.

183. Kai mokesčių administratoriui pateikiama deklaracija, kurios 1 laukelyje mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės identifikuoti asmens, kurio deklaracija pateikta, pagal deklaracijoje nurodytą gyvenamosios vietos adresą nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas pateikti visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus.

184. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą pateikti deklaraciją, privalo Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą deklaraciją ir reikalingus jos priedus per nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

185. Kai deklaracijoje ar jos prieduose nustatoma kitų klaidų (neatitikimų), nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas (neatitikimus) ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus pateikti mokesčių administratoriui.

186. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą, privalo pagal informacinį pranešimą deklaraciją ir/ar priedą pataisyti ir visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją ir visus prie jos pridėtinus tinkamai užpildytus priedus per informaciniame pranešime nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui. Šios taisyklės turi būti laikomasi visais deklaracijos ar jos priedų tikslinimo atvejais, išskyrus atvejus, kai tikslinamas gyventojo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kuris gali būti patikslintas pagal gyventojo prašymą (netikslinant deklaracijos).

187. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui tikslinant deklaraciją yra reikalinga mokesčių administratoriui pateiktos deklaracijos kopija, jis gali su prašymu kreiptis į savo gyvenamosios vietos AVMI.

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

188. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų įrašymą nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

189. AVMI ir VMI prie FM valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Deklaracijų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais.

 

__________________


 

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos

GPM308 formos ir jos priedų

užpildymo, pateikimo bei tikslinimo

taisyklių

1 priedas

 

NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS

 

I. NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

 

1. Palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

2. Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo vertybinių popierių išleidimo dienos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

3. Palūkanos, gautos už suteiktas paskolas (išskyrus paskolas, kurias vieneto dalyvis suteikia vienetui arba gyventojas suteikia asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jeigu už šias paskolas vienetas arba asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, vieneto dalyviui arba gyventojui moka palūkanas, viršijančias tikrąją rinkos kainą), jeigu paskolos bus pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

4. Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

5. Komercinio kredito palūkanos, kurios numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

6. Ne didesnės kaip 10000 Lt pajamos iš žemės ūkio veiklos, jeigu žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 14 europinių dydžio vienetų, nustatomų vadovaujantis 1985 m. birželio 7 d. Europos Komisijos sprendimu 85/3777/EEB.

7. Tokios ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

7.1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 29–30 punktuose nurodytų vertybinių popierių, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt;

7.2. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nurodyto kito turto, kai pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas per mokestinį laikotarpį nėra didesnis kaip 8000 Lt;

7.3. už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt;

7.4. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt;

7.5. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto nekilnojamojo daikto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, išskyrus esantį Lietuvoje (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 13 punktas), ir Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 14 punktas), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

8. Dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų ir senelių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 8000 Lt; iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų ir senelių dovanojimo būdu gautos pajamos, kurių suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10000 Lt.

9. Ne didesni kaip 3500 Lt loterijų laimėjimai, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

10. Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, ne didesnė kaip 700 Lt.

11. Iš to paties asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti ne didesni kaip 700 Lt sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

12. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams pagal vieneto, mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 8000 Lt per mokestinį laikotarpį.

 

II. BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

 

13. Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje.

14. Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius dvejus metus iki pardavimo ar kitokios perleidimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

16. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

17. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

18. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

19. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

20. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

21. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų nutraukus iki 2003 m. sausio 1 d. sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atvejui sutartis įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos.

22. Pensijos ir rentos, gautos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų.

23. Iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai.

24. Pajamos, gautos kaip labdara Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus (nesvarbu, ar turtą paveldėjęs gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį, ar pagal šį įstatymą nuo to mokesčio sumokėjimo yra atleistas).

26. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

27. Teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas.

28. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos.

29. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis.

30. Valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos.

31. Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionalaus meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos sportininkams ir jų treneriams, gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, išmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

32. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos), taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

33. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

34. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

35. Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde.

36. Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 75-3472) arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas.

37. Iš pensijų fondo, įsteigto pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473) ar Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 82-3248), ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, ir gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka.

38. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde.

39. Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas (toliau šiame punkte – organizacijos), gaunamos išmokos, kurios skirtos šių asmenų su jų veikla šiose organizacijose susijusioms išlaidoms padengti ir kurių mokėjimą reglamentuoja šiose organizacijose galiojantys teisės aktai.

40. Įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, gauti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

41. Gyventojų, kurių pajamoms iš žemės ūkio veiklos taikoma GPMĮ 17 straipsnio 23 punkto lengvata, gaunamos išmokos, mokamos vieneto (kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) skirstant šio vieneto pelną, jeigu tą mokestinį laikotarpį, už kurį jos išmokėtos, šio vieneto pelnas (ar jo dalis) apmokestinamas taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį.

42. Premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiantys vienetai, veikiantys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.

43. Iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka, jei pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra įgijęs teisę į pensijų išmokas pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą arba Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, taip pat gyventojui išstojus iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą.

_________________


 

Metinės pajamų deklaracijos GPM308

formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

2 priedas

 

ASMENYS, DRAUDŽIAMI PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU valstybės lėšomis

 

1. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis laikomi:

1.1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;

1.2. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą;

1.3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą pensijai gauti;

1.4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;

1.5. vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų;

1.6. asmenys iki 18 metų;

1.7. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

1.8. valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;

1.9. vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;

1.10. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

1.11. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;

1.12. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;

1.13. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;

1.14. buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

1.15. valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

1.16. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;

1.17. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

1.18. papildomą ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius;

1.19. nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

 

_________________