LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 17 d. Nr. 5-V-624

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467) 37 straipsnio 4 ir 5 dalimis,

tvirtinu Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisykles (pridedama).

 

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                               VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 5-V-624

 

TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ ir ŠAUDMENŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato užsienio valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnų ginklų ir šaudmenų, skirtų tarnybinėms užduotims atlikti, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos bei Lietuvos Respublikos policijos pareigūnų ginklų ir šaudmenų išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir įvežimo į ją tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).

3. Taisyklės nėra taikomos krašto apsaugos ir valstybės saugumo reguliavimo sritims priskirtų užsienio valstybių institucijų pareigūnams bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir valstybės saugumo reguliavimo sritims priskirtų institucijų ginklų įvežimui į Lietuvos Respubliką ir išvežimui iš jos.

 

II. UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SKIRTŲ TARNYBINĖMS UŽDUOTIMS ATLIKTI, ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMAS IŠ JOS IR GABENIMAS TRANZITU

 

4. Užsienio valstybių teisėsaugos institucijos (jų pareigūnai), norinčios įvežti, išvežti ar gabenti tranzitu ginklus, šaudmenis, skirtus tarnybinėms užduotims atlikti, ir gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus (priedas), pateikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) prašymą, kuriame nurodo:

4.1. šalį, iš kurios įvežamas arba į kurią išvežamas ginklas ir šaudmenys, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklą ir šaudmenis, atvykimo ir išvykimo datas;

4.2. asmens, vežančio ginklą ir šaudmenis (atsakingo už ginklą ir šaudmenis), vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu yra) ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį;

4.3. vežamo ginklo modelį, kalibrą, numerį ir šaudmenų kiekį;

4.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo ir šaudmenų įvežimo (išvežimo) tikslą (kvietimas ir pan.).

5. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti (išvežti) ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą įvežti (išvežti) ginklus per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus, gavimo. Policijos departamentas, išdavęs leidimą įvežti (išvežti) ginklus per vieną darbo dieną faksu informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba).

6. Prie leidimo įvežti (išvežti) ginklus gali būti pridedami laisvos formos dokumentai, kuriuose surašomi asmenų vardai, pavardės, jeigu yra – asmens kodai, ginklų rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikaciniai duomenys, šaudmenų tipas(-ai) ir kiekis. Dokumentus pasirašo leidimą išdavęs pareigūnas, parašas tvirtinamas Policijos departamento antspaudu. Šiuo atveju leidime įvežti (išvežti) ginklus turi būti pažymėta, kad prie leidimo pridedami dokumentai.

7. Ginklų išvežimo iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes ar įvežimo į ją iš Europos Sąjungos valstybių atvejais leidimai išduodami vadovaujantis Pavienių ginklų ir jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir gabenimo tranzitu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 665 (Žin., 2003, Nr. 52-2341).

 

III. UŽSIENIO VALSTYBIŲ TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SKIRTŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APSAUGAI, ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMAS IŠ JOS

 

8. Teisėsaugos pareigūnai, saugantys Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 (Žin., 2003, Nr. 113-5077), nustatytų A, B, C kategorijų oficialius svečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką su valstybiniu, oficialiu, darbo, privačiu vizitu ar vykstančius per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, ginklus ir šaudmenis įveža į Lietuvos Respubliką ir išveža iš jos išimties tvarka ir Policijos departamento neprašo išduoti leidimo įvežti (išvežti) ginklus ar išankstinio sutikimo vežti ginklus.

9. Vizitą organizuojanti Lietuvos Respublikos institucija, iš kompetentingos užsienio valstybės institucijos gavusi informaciją apie numatomą vizitą, atvykstantį oficialų svečią ir lydinčius ginkluotus teisėsaugos pareigūnus, apie tai iš anksto informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

10. Kitus negu Taisyklių 8 punkte išvardytus užsienio piliečius saugantys teisėsaugos pareigūnai ginklus ir šaudmenis įveža į Lietuvos Respubliką ir išveža iš jos vadovaudamiesi Pavienių ginklų ir jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir gabenimo tranzitu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 665.

 

IV. LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ĮVEŽIMAS Į JĄ

 

11. Lietuvos Respublikos policijos padaliniai, norintys išvežti iš Lietuvos Respublikos ar įvežti į ją ginklus ir šaudmenis, skirtus tarnybinėms užduotims atlikti, bei gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodo:

11.1. šalį, į kurią išvežamas arba iš kurios įvežamas ginklas ir šaudmenys, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklą ir šaudmenis, atvykimo ir išvykimo datas;

11.2. asmens, vežančio ginklą ir šaudmenis (atsakingo už ginklą ir šaudmenis), vardą, pavardę, asmens kodą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį;

11.3. vežamo ginklo modelį, kalibrą, numerį ir šaudmenų kiekį;

11.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo ir šaudmenų įvežimo tikslą (kvietimas ar pan.).

12. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 11 punkte nurodyti dokumentai, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti (išvežti) ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą įvežti (išvežti) ginklus per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus, gavimo. Policijos departamentas, išdavęs leidimą įvežti (išvežti) ginklus, per vieną darbo dieną faksu informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą.

13. Prie leidimo įvežti (išvežti) ginklus gali būti pridedami laisvos formos dokumentai, kuriuose surašomi į leidimą netilpę asmenų vardai, pavardės, jeigu yra – asmens kodai, ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikaciniai duomenys, šaudmenų tipas(-ai) ir kiekis. Dokumentus pasirašo leidimą išdavęs pareigūnas, parašas tvirtinamas Policijos departamento antspaudu. Šiuo atveju leidime įvežti (išvežti) ginklus turi būti pažymėta, kad prie leidimo pridedami dokumentai.

14. Ginklų išvežimo iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes ar įvežimo į ją iš Europos Sąjungos valstybių atvejais leidimai išduodami vadovaujantis Pavienių ginklų ir jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir gabenimo tranzitu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 665.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Ginklų ir šaudmenų įvežimą, išvežimą ir tranzitą kontroliuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos Respublikos muitinė.

16. Nepanaudotus leidimus įvežti (išvežti) ginklus atsakingi asmenys ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimų galiojimo pabaigos privalo grąžinti Policijos departamentui.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Petras Vaitiekūnas

2007 m. rugsėjo 12 d.

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius

Rimutis Klevečka

2007 m. rugsėjo 10 d.

SUDERINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas generolas

Saulius Stripeika

2007 m. rugsėjo 11 d.

______________

 

 

Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų

įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš

jos taisyklių

priedas

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (A dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (B dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (C dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS (D dalis)

 

20__–__–__ Nr. ______

Vilnius

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

_______________________________

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

_______________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

_______________________________

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_______________________________

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus/šaudmenis:

 

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus/šaudmenis:

 

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus/šaudmenis:

 

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus/šaudmenis:

 

 

 

 

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų/šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų/šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų/šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

Iš kokios šalies įvežama ____________

Į kokią šalį išvežama ______________

Per muitinės postą _________________

Už ginklų/šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo:

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

_______________________________

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

Leidimas galioja iki 20__-__-__

 

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas:

_______________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

* Kas nereikalinga, išbraukti.

PASTABA. Šį leidimą, atlikusi muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, muitinė grąžina Policijos departamentui.

PASTABA. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, lieka muitinės poste.

PASTABA. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, grąžinamas vežančiam ginklus/šaudmenis asmeniui.

 

D dalis

 

C dalis

B dalis

 

Muitinės žymos apie ginklų/šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per ____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai/šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

 

Muitinės žymos apie ginklų/šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per ____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai/šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

Muitinės žymos apie ginklų/šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

20__-__-__, __ val. __ min.

 

per_____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

_______________________________

(nurodyti, ar ginklai/šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

 

šie ginklai/šaudmenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šie ginklai/šaudmenys:

šie ginklai/šaudmenys:

 

Ginklų/šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų/šaudmenų duomenis.

 

Ginklų/šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų/šaudmenų duomenis.

Ginklų/šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. _______________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų/šaudmenų duomenis.

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas:

_______________________________

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

______________