LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1249

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 8-161)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

7 straipsnyje išbraukti žodžius „ir aliejines“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Draudžiami augalai

Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama auginti opijines aguonas, kanapes bei kokamedžius.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS