LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO

IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. SPALIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. B1-894 „DĖL NACIONALINĖS VETERINARIJOS LABORATORIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. B1-489

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2407), pakeičiu:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. B1-894 „Dėl Nacionalinės veterinarijos laboratorijos atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5685; 2005, Nr. 17-558), įrašydamas įsakymo pavadinime ir 1 punkte vietoje žodžių „Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje“ žodžius „Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, apskričių, miestų ir rajonų valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodiką, įrašydamas metodikos pavadinime ir 1 punkte vietoje žodžių „Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje“ žodžius „Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute“.

 

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2008-08-26 raštu Nr. (5.3-11)-6V-1064