KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO Nr. Į-323 „DĖL REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. Į-198

Vilnius

 

Pakeičiu Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. Į-323 „Dėl Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 111-5680):

1. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Registro tvarkymo įstaigai Duomenų forma, Duomenų formos priedai ir Vertybių sąrašas teikiami atspausdinti ant popieriaus. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai teikiamas Vertybių sąrašas.“

2. Įrašau 15 punkte vietoj žodžio „seni“ žodį „kiti“.

3. Išbraukiu 20 punkte skliaustelius ir žodžius (pvz., Paveikslas: Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu [S], Trakų Dievo Motina [V] (15001, 1); aptaisai (15002, 2); karūna: Švč. Mergelės Marijos [P] (15003, 3); karūna: Vaikelio Jėzaus [P] (15004, 4).

4. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Duomenų formos 6 punkte ir Duomenų formos priedo 5 punkte pateikiama vieną kilnojamąją kultūros vertybę charakterizuojanti (pagrindinė) nuotrauka kilnojamajai kultūros vertybei atpažinti. Nuotrauka teikiama jpg formatu. Jpg bylos dydis turi būti ne didesnis negu 1,5 MB, ne didesnio kaip 1000x800 taškų (pikselių) dydžio. Kiekvienam objektui privaloma pateikti vieną bendrą vaizdo nuotrauką. Nuotraukoms nurodoma nuotraukos pavadinimas, fotografavimo data (jeigu galima nustatyti), nuotraukos autorius, autorių turtinių teisių turėtojai bei teisės aktų nustatyta tvarka tokių turėtojų sutikimas panaudoti nuotrauką (jeigu galima nustatyti).“

5. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Duomenų formos 8 punkte ir Duomenų formos priedo 7 punkte vardai pradedami rašyti didžiąja raide, vardijant abėcėlės tvarka, išskyrus vardus, išreikštus tik kelintiniais skaitvardžiais, kurie rašomi grafos pradžioje. Kiekvienas vardas rašomas tokiu linksniu, kokiu jį siūloma vartoti kartu su kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimu. Vardai, išreikšti vardininko linksniu, išskyrus skaitvardinius ir būdvardinius pavadinimo atžvilgiu, rašomi kabutėse (pvz., skulptūra „Stovinti mergina“). Kitų kalbų vardai rašomi vadovaujantis Rašybos ir skyrybos nuostatomis, patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-1490). Vardai, žymintys istorinius įvykius, istorines asmenybes ar siužetą (atsakantys į klausimą, kam vertybė skirta), rašomi kilmininko linksniu (pvz., Kunigo Kajetono Čepono portretas).“

6. Išdėstau 35 punktą taip:

35. Vertybei esant viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, Duomenų formos 20 punkte ir Duomenų formos priedo 19 punkte nurodomas kultūros paveldo statinio pilnas pavadinimas ir unikalus identifikavimo kodas.“

7. Išdėstau 41 punktą taip:

41. Prie Duomenų formos ir Duomenų formos priedo gali būti pateikiamos nuotraukos, ikonografinė, istorinė ir kita su kilnojamąja kultūros vertybe susijusi medžiaga. Pridedamų dokumentų skaičius neribojamas. Pridedamuose dokumentuose pateikiama vaizdinė medžiaga turi būti fiksuota kopijuojant, o ne klijuojant ar kitaip tvirtinant prie lapo. Nuotraukoms taikomi reikalavimai nustatyti šio Aprašo 21 p.“

8. Išdėstau 50 punktą taip:

50. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius metodiškai vadovauja šio Aprašo taikymui, nagrinėja Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos raštiškus paklausimus bei pasiūlymus, inicijuoja Aprašo pakeitimus bei rengia pakeitimų projektus.“

9. Įrašau 1 priedo:

9.1. 1 eilutėje vietoj žodžių „Kilnojamosios kultūros vertybės unikalus“ žodį „Unikalus“;

9.2. 2 eilutėje vietoj žodžio „Seni“ žodį „Kiti“;

9.3. 7 eilutėje vietoj žodžio „Pavadinimas“ žodžius „Vertybei suteikiamas pavadinimas (pagal Registro pavadinimo klasifikatorių)“;

9.4. 8 eilutėje vietoj žodžių „Vardas ar vardų sąrašas“ žodžius „Pavadinimas su vardu ar vardais (pilnas vertybės pavadinimas)“;

10. Įrašau 2 priedo:

10.1. 1 eilutėje vietoj žodžių „Kilnojamosios kultūros vertybės unikalus“ žodį „Unikalus“;

10.2. 2 eilutėje vietoj žodžio „Seni“ žodį „Kiti“;

10.3. 6 eilutėje vietoj žodžio „Pavadinimas“ žodžius „Vertybei suteikiamas pavadinimas (pagal Registro pavadinimo klasifikatorių)“;

10.4. 7 eilutėje vietoj žodžių „Vardas ar vardų sąrašas“ žodžius „Pavadinimas su vardu ar vardais (pilnas vertybės pavadinimas)“;

11. Papildau 3 priedą šia nauja antra skiltimi (buvusias 2–6 skiltis laikau atitinkamai 3–7 skiltimis:

 

„Kilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre

2“.

 

 

Direktorė                                                                                             Diana Varnaitė