LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. balandžio 30 d. Nr. I-1311

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio penktosios dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio penktąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Laiku neapmokestinti mokėtojai apmokestinami, mokestis išieškomas, grąžinamas bei patikslinamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Atsakomybė už neteisingą mokesčio apskaičiavimą ir mokėjimą

Atsakomybė už mokesčio įstatymo pažeidimus ir mokesčio mokėjimo užtikrinimo priemonės taikomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1996 metų liepos 1 dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________