LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO

 

2011 m. gegužės 12 d. Nr. V-815

Vilnius

 

Įgyvendindamas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2011 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-13 (Žin., 2011, Nr. 9-394), 9.2 ir 9.3 punktus:

1. T v i r t i n u Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija bendram stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, kasmet iki einamųjų metų gegužės 25 dienos:

2.1. sudaro stojamųjų egzaminų tvarkaraštį;

2.2. patvirtina stojamųjų egzaminų vertinimo komisijų sudėtį ir aukštųjų mokyklų, atsakingų už konkrečių menų studijų srities krypčių ir meno pedagogikos stojamųjų egzaminų vykdymą, sąrašą;

2.3. patvirtina atskirų menų studijų srities krypčių ir meno pedagogikos stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašus.

2.4. patvirtina atskirų menų studijų srities krypčių ir meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų rezultatų norminimo tvarką.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-673 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2782).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. V-815

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato aukštųjų mokyklų bendrai vykdomų stojamųjų egzaminų, kuriuos turi laikyti asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir stojantys į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, organizavimo ir vykdymo, užduočių parengimo, vertinimo komisijų sudarymo principus ir reikalavimus jų nariams bei atliktų užduočių vertinimo sistemą.

2. Menų studijų srities atskirų studijų krypčių ir meno pedagogikos studijų programų bendrai vykdomų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašus bendru sutarimu parengia priėmimą į tos krypties ar meno pedagogikos studijų programas vykdančios aukštosios mokyklos, vadovaudamosi šiuo aprašu. Bendrai vykdomų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašus tvirtina Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos vykdyti bendrą stojančiųjų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (toliau vadinama – įgaliota institucija) prezidentas.

3. Bendrus stojamuosius egzaminus vertina įgaliotos institucijos prezidento patvirtintos atskirų studijų krypčių jungtinės vertinimo komisijos. Kiekvienos komisijos sudėtyje turi būti visų aukštųjų mokyklų, vykdančių tos studijų krypties programas, deleguoti atstovai. Aukštoji mokykla gali atsisakyti deleguoti savo atstovus, apie tokį savo sprendimą raštu informuodama įgaliotos institucijos prezidentą. Įgaliota institucija supažindina aukštąsias mokyklas, dalyvaujančias atitinkamos studijų krypties ar meno pedagogikos stojamųjų egzaminų vykdyme, su įgaliotos institucijos prezidento nutarimu dėl vertinimo komisijų narių skyrimo. Jungtinės vertinimo komisijos gali turėti pakomises daliai stojamojo egzamino užduočių įvertinti. Dėl pakomisių sudėties sutaria aukštosios mokyklos, dalyvaujančios atitinkamos menų studijų krypties ar meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų vykdyme. Kiekvienos studijų krypties stojamajam egzaminui taip pat turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš trijų asmenų susidedanti apeliacinė komisija.

4. Atliktų stojamojo egzamino užduočių vertinimo komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys, rekomenduojama – pripažinti tos srities menininkai. Komisijos nariais negali būti egzaminų užduočių rengėjai ir asmenys, rengiantys stojančiuosius egzaminams, dirbantys neformaliojo meninio ugdymo įstaigose.

5. Stojamieji egzaminai gali būti vykdomi keliuose miestuose ir aukštosiose mokyklose, tačiau vertinimą turi atlikti ta pati vertinimo komisija.

6. Kiekvienos vertinimo komisijos darbui užtikrinti bendru tos krypties ar meno pedagogikos studijų programoms būtiną egzaminą vykdančių aukštųjų mokyklų sutarimu sudaroma administravimo grupė ir iš grupės narių paskiriamas koordinatorius. Administravimo grupių sudėtį tvirtina įgaliotos institucijos prezidentas.

 

II. UŽDUOČIŲ RENGIMAS IR SAUGOJIMAS

 

7. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki stojamojo egzamino laikymo pirmosios datos juos vykdančios aukštosios mokyklos bendru sutarimu skiria dėstytojus stojamojo egzamino užduotims parengti. Užduotims rengti rekomenduojama skirti docento arba profesoriaus pareigas einančius asmenis. Užduočių rengimo ir saugojimo tvarka bei sudėtis turi būti nurodyta bendrai vykdomo studijų krypties stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše.

8. Kiekvienai stojamojo egzamino užduočiai su bent 20 proc. atsarga parengiama tiek užduočių variantų, kiek yra stojamojo egzamino laikymo vietų.

9. Stojamojo egzamino užduočių rengėjai ir administravimo grupė privalo užtikrinti užduočių turinio ir atsakymų apsaugą nuo informacijos nutekinimo bei užduočių ir atsakymų popierinių formų ir kompiuterinių laikmenų fizinę apsaugą. Užduočių rengėjai, administravimo grupės nariai privalo pasirašyti konfidencialumo deklaraciją.

 

III. STOJAMOJO EGZAMINO VYKDYMAS

 

10. Stojamieji egzaminai vykdomi vadovaujantis įgaliotos institucijos patvirtintais atskirų menų studijų srities krypčių ir meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašais.

11. Į stojamojo egzamino laikymo vietą stojantieji įleidžiami pateikę administravimo grupės nariams asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Jiems, jei reikia, pateikiama medžiaga, būtina stojamajam egzaminui laikyti (specialiai pažymėti popieriaus lapai ar kt.).

12. Prieš stojamojo egzamino pradžią stojantieji supažindinami su egzamino laikymo trukme ir kitais reikalavimais.

13. Aukštosios mokyklos, atsakingos už stojamojo egzamino vykdymą, paskirti patalpų (auditorijų) prižiūrėtojai ir administravimo grupės nariai negali diskutuoti su stojančiaisiais. Į klausimus, nesusijusius su stojamojo egzamino turiniu, turi būti atsakoma garsiai, visiems girdint.

14. Atlikęs užduotį, stojantysis grąžina auditorijos prižiūrėtojui arba administravimo grupės nariui atliktos užduoties medžiagą (išskyrus atvejus, kai užduotys atliekamos ne rašytine ar grafine, bet kita forma).

15. Stojant į teatro ir kino studijų krypties universitetinių studijų programas, stojamieji egzaminai vyksta dviem etapais:

15.1. per pirmąjį etapą jungtinė atitinkamos studijų krypties vertinimo komisija iš visų stojančiųjų atrenka patenkančiuosius į antrąjį stojamojo egzamino etapą;

15.2. per antrąjį etapą pirmojo etapo metu atrinktų stojančiųjų gebėjimus, atsižvelgdama į jų pasirinktą studijų šaką arba programą, vertina jungtinė studijų krypties vertinimo komisija arba pakomisė.

16. Aukštoji mokykla gali nustatyti papildomų kriterijų ar sąlygų, kurias turi atitikti stojantysis į aukštosios mokyklos programą. Apie šiuos kriterijus ar sąlygas aukštoji mokykla turi iš anksto informuoti jungtinę studijų krypties vertinimo komisiją bei įgaliotą instituciją, kad jos būtų įtrauktos į stojamųjų egzaminų vykdymo tvarkos aprašą.

 

IV. ATLIKTŲ STOJAMOJO EGZAMINO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS IR VERTINIMO REZULTATŲ NORMINIMAS

 

17. Architektūros, dailės, dizaino, fotografijos ir medijų studijų krypčių stojamojo egzamino užduotys, atliktos raštu ar grafine forma, yra užšifruojamos bei iš karto perduodamos vertinti vertinimo komisijai arba iki sutarto perdavimo laiko saugomos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Atliktas užduotis kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina šimtabalėje skalėje savarankiškai, laikydamasis normaliojo skirstinio, vadovaudamasis įgaliotos institucijos patvirtintuose atskirų menų studijų srities krypčių stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašuose nustatytais vertinimo kriterijais (toliau vadinama – vertinimo kriterijai). Po to išvedamas įvertinimų vidurkis ir surašomas į žiniaraštį. Tokia pačia tvarka pagal meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų vertinimo kriterijus vertinamos ir raštu ar grafine forma atliktos stojamojo egzamino į meno pedagogikos studijų programas užduotys.

18. Muzikos, meno studijų, teatro ir kino, šokio krypčių ir meno pedagogikos studijų programų stojamųjų egzaminų vaizduojamosios užduotys vertinamos jų atlikimo metu. Laikydamasis vertinimo kriterijų, jas vertina kiekvienas vertinimo komisijos narys savarankiškai ir sudaro vertinamųjų reitingą. Po to sudaromas bendras vertinamųjų reitingas ir rezultatai įrašomi į žiniaraštį. Komisijos pirmininkas kitų vertinimo komisijos narių pasiūlymus reitingui sudaryti saugo iki apeliacinės komisijos darbo pradžios.

19. Vykdant stojamuosius egzaminus į teatro ir kino studijų krypties universitetinių studijų programas pirmojo etapo metu pagal nustatytus vertinimo kriterijus šimtabalėje skalėje vertinami bendrieji stojančiųjų gebėjimai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina savarankiškai, po to išvedamas įvertinimų vidurkis. Komisijos nariai bendrai sutaria, kuris įvertinimo vidurkio balas yra žemiausias pereinamasis balas į antrąjį vertinimo etapą (atmetama ne mažiau kaip 20 proc. šios studijų krypties egzaminą laikančių stojančiųjų). Į antrąjį etapą neatrinkti asmenys laikomi neišlaikiusiais stojamojo egzamino ir nebegali pretenduoti į šios studijų krypties valstybės finansuojmas vietas. Antrojo etapo metu vertinama šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka reitinguojant.

20. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jeigu neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu.

21. Vertinimo komisijos darbe turi dalyvauti ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių. Patalpose, kuriose vyksta vertinimas, negali būti pašalinių žmonių. Komisijoje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti aukštųjų mokyklų, kurioms skirta tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų, atstovai. Komisijos darbe stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti Lietuvos studentų atstovybių sąjungų atstovas.

22. Vertinimo komisija gali papildomai nustatyti stojamojo egzamino išlaikymo ribą. Nustačius stojamojo egzamino išlaikymo ribą, egzamino neišlaikę stojantieji šiame etape į sąrašus neįrašomi.

23. Stojamojo egzamino rezultatai skelbiami stojantiesiems ne vėliau kaip per 48 val. pasibaigus visiems studijų krypčiai numatytiems egzaminams. Administravimo grupė arba paskirti aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų darbuotojai įvertinimus įveda į įgaliotos institucijos priėmimo duomenų bazę iki įgaliotos institucijos valdybos nustatytos datos.

24. Stojamųjų egzaminų rezultatų norminimą atlieka įgaliota institucija. Norminant stojamųjų egzaminų įvertinimai perskaičiuojami į šimtabalę vertinimo skalę. Stojamąjį egzaminą išlaikiusių stojančiųjų įvertinimo rezultatai norminami atsižvelgus į vertinimo rezultatus, stojančiųjų į atitinkamas studijų kryptis ir programas skaičius, patekusiųjų į antrąjį vertinimo etapą (jeigu egzaminas vyko dviem etapais) skaičių.

 

V. ŽINIARAŠČIAI IR PAŽYMOS

 

25. Stojamojo egzamino užduočių žiniaraščiai parengiami, pildomi ir saugomi vadovaujantis įgaliotos institucijos patvirtintu bendrai vykdomo konkrečios studijų krypties ar meno pedagogikos studijų programų stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

 

VI. APELIACIJOS

 

26. Stojantysis turi teisę pateikti apeliaciją dėl stojamojo egzamino įvertinimo techninių klaidų ir procedūrų pažeidimo (toliau vadinama – apeliacija). Apeliacijos teikiamos raštu administravimo grupei arba aukštosios mokyklos priėmimo komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo stojamojo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.

27. Apeliacinę komisiją sudaro: pirmininkas – vienas iš universiteto studijų prorektorių ar kolegijos direktoriaus pavaduotojų, vertinimo komisijos nepriklausomas ekspertas ir vienas iš administravimo grupės narių.

28. Jei apeliacijos svarstymo metu apeliacinė komisija numato kviesti stojantįjį, apeliacijos svarstymo laikas ir vieta stojančiajam paskelbiami prašymo apeliacijai pateikimo metu. Stojančiajam negali atstovauti kitas asmuo.

29. Apeliacinė komisija skundą išnagrinėja per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo visi Apeliacinės komisijos nariai. Apeliacinės komisijos pirmininkas įrašo į žiniaraštį naują įvertinimą (jeigu jis yra keičiamas). Prie įvertinimo pasirašo visi Apeliacinės komisijos nariai. Už įvertinimo įvedimą į įgaliotos institucijos duomenų bazę atsakinga administravimo grupė arba paskirti aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų darbuotojai.

 

VII. ATLIKTŲ UŽDUOČIŲ MEDŽIAGOS SAUGOJIMAS

 

30. Atliktų stojamojo egzamino užduočių medžiaga iki stojančiųjų kvietimo studijuoti paskelbimo laikoma aukštojoje mokykloje, kurioje vyko vertinimas, po to ji perduodama tai aukštajai mokyklai, į kurią stojantysis buvo priimtas, ir įsegama į studento asmens bylą.

31. Neįstojusiųjų stojamųjų egzaminų darbai, dėl kurių per nustatytą laiką pateiktos apeliacijos, ir pasirašyti žiniaraščių originalai saugomi administravimo grupės parinktoje aukštojoje mokykloje pusę metų po stojamojo egzamino vykdymo datos. Elektroniniai žiniaraščio duomenys saugomi įgaliotos institucijos duomenų bazėje penkerius metus pagal įgaliotos institucijos darbo reglamentą.

 

_________________