LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. kovo 28 d. Nr. 298

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 220 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 2 punktą taip:

2. Tarnybine komandiruote laikomas:

2.1. darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, ar valstybės tarnautojo (toliau vadinama – darbuotojas) išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinio pavedimo;

2.2. Lietuvos kariuomenės kario, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančio statutinio valstybės tarnautojo (toliau vadinama – statutinis tarnautojas) ar darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys, statutinis tarnautojas ar darbuotojas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete (įskaitant dalyvavimą tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose), taip pat tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis.

Tarnybinės komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis, taikomi šiuo nutarimu nustatyti dienpinigiai, taip pat papildomos apmokėjimo ir aprūpinimo sąlygos, kurias statutiniam tarnautojui už tarnybą tarptautinių operacijų metu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1381).“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. balandžio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

L. e. finansų ministro pareigas                                               Zigmantas Balčytis