VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ TAIKYMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. 1S-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijas (pridedama).

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                   Vaidotas Jakštas


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-95

 

SOCIALINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ TAIKYMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms taikyti socialinės apsaugos reikalavimus vykdant viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus (toliau – pirkimai).

2. Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į Europos Sąjungos politikos strategines kryptis, Lisabonos strategijos uždavinius užimtumo srityje ir siekiant paskatinti socialiai remtinų žmonių socialinę bei ekonominę integraciją ir sugrįžimo į darbą galimybes. Siekiant darnios ekonominės ir socialinės sanglaudos bei vienybės, šie klausimai integruojami į įvairias valstybių narių veiklos sritis, taip pat ir į viešuosius pirkimus.

3. Rekomendacijos skirtos tiek atvejams, kai atliekamo pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas, nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 11 straipsnyje, tiek atvejams, kai atliekami supaprastinti pirkimai Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

4. Rekomendacijose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas sąvokas.

5. Socialinės apsaugos reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti apibrėžiant techninę specifikaciją, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas. Socialiniai klausimai galėtų būti įtraukiami ir į pasiūlymų vertinimo kriterijus, ypač kai prašoma pateikti alternatyvų – socialiniu požiūriu priimtinesnį – pasiūlymą.

6. Perkančioji organizacija vidaus dokumentuose, nustatančiuose atliekamų pirkimų vykdymo tvarką (perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse, pirkimų organizavimo taisyklėse ir pan.), turėtų numatyti, kad į pirkimo dokumentus būtų įtraukti socialinės apsaugos reikalavimai. Šiuose dokumentuose turėtų būti numatyta, kokie įsipareigojimai ir teisės taikant socialinės apsaugos reikalavimus tenka perkančiajai organizacijai užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laikymąsi.

7. Perkančioji organizacija, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka rengdama, pildydama ir skelbdama planuojamų vykdyti pirkimų suvestinę, joje pažymi, kurie pirkimai bus vykdomi iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių. Perkančioji organizacija planuojamų vykdyti pirkimų suvestinėje turi nurodyti, kad ne mažiau kaip 5 procentai visų supaprastintų pirkimų vertės bus vykdomi iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje 1 dalyje nurodytų tiekėjų. Einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti pirkimų suvestinė skelbiama kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Rekomenduojama pirkimų suvestinę paskelbti ne vėliau kaip likus bent 30 dienų iki numatomo pirmojo pirkimo iš socialinių ir kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsniuose nurodytų įmonių dienos. Patikslinusi einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti pirkimų planus, pakeitimus paskelbtoje planuojamų vykdyti pirkimų suvestinėje perkančioji organizacija skelbia nedelsdama.

 

II. SOCIALINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMAS PIRKIMO DOKUMENTUOSE

 

8. Apibrėždama technines specifikacijas perkančioji organizacija visais įmanomais atvejais turėtų atsižvelgti į neįgaliųjų kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą.

9. Techninė specifikacija, taikant socialinės apsaugos reikalavimus, gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu:

9.1. nurodant standartą ar bendrąsias technines specifikacijas. Apibrėždama bendrąsias technines specifikacijas, be kitų reikalavimų pirkimo objektui perkančioji organizacija gali nustatyti ir socialinės apsaugos reikalavimus, arba nurodyti tokius techninius standartus (pavyzdžiui, statybos techninius reglamentus), kuriuose be kitų reikalavimų yra nustatyti socialinės apsaugos reikalavimai, susiję su produkto sauga, visuomenės sveikata ir higiena, darbuotojų apsauga nuo nelaimingų atsitikimų ar neįgaliųjų patekimu į tam tikrus pastatus, viešąjį transportą (pavyzdžiui, nustatyti standartai koridorių ir durų pločiui, numatyta, kad tualetai būtų pritaikyti neįgaliesiems, įrengtos rampos ir kt.) ar galimybe naudotis tam tikromis paslaugomis (pavyzdžiui, interneto tinklalapių pritaikymas neįgaliesiems).

9.2. apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Pavyzdžiui, siekdama įsigyti kompiuterinę įrangą, pritaikytą neįgaliesiems, perkančioji organizacija gali tai padaryti apibrėždama tikslius techninius reikalavimus arba tiesiog reikalaudama, kad įranga būtų pritaikyta žmonėms su negalia. Pirkimo objekto funkcinių reikalavimų nustatymas dažniausiai suteikia galimybę priimti inovatyvius sprendimus.

10. Perkančioji organizacija, nežinodama, kaip geriausiai techninėje specifikacijoje nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus, gali prašyti tiekėjų pateikti alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai suteikia perkančiajai organizacijai teisę pasirinkti objektą, geriausiai atitinkantį jos poreikius finansiniu ir socialiniu požiūriu. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėtų nustatyti minimalius techninius reikalavimus pirkimo objektui, kurie bus taikomi abiem pasiūlymams, bei minimalius socialinės apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvus pasiūlymas. Tiekėjams pateikus alternatyvius pasiūlymus, perkančioji organizacija juos įvertina pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus. Norėdama priimti alternatyvius pasiūlymus perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti:

10.1. alternatyvių pasiūlymų priimtinumą;

10.2. minimalius socialinės apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvus pasiūlymas;

10.3. specialius pasiūlymo pateikimo reikalavimus (pavyzdžiui, kad pasiūlymai turi būti pateikiami atskiruose vokuose, nurodant, kuriame voke yra alternatyvūs pasiūlymai);

10.4. ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų.

11. Socialinės apsaugos reikalavimai gali būti nustatomi apibrėžiant pasiūlymų vertinimo kriterijus (kai pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų), jei kriterijai tenkina visas šias sąlygas:

11.1. šie kriterijai yra susiję su pirkimo objektu. Pavyzdžiui, aplinkybė, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus buvo įdarbinęs neįgaliuosius, nėra laikoma susijusia su pirkimo objektu;

11.2. šie kriterijai yra tikslūs ir objektyviai įvertinami. Pavyzdžiui, vertinama perkamos aptarnavimo paslaugos prieinamumas tam tikrai neįgaliųjų grupei;

11.3. šie kriterijai yra aiškiai nurodyti skelbime apie pirkimą ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose.

12. Perkančioji organizacija pirkimo sutartyje be kitų sąlygų turi teisę nustatyti socialinės apsaugos reikalavimus. Pavyzdžiui, pirkimo sutarties sąlygose perkančioji organizacija gali numatyti, kad pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu pirkimo sutartį laimėjęs dalyvis jai vykdyti įdarbins darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762) 4 straipsnyje (pavyzdžiui, ilgalaikius bedarbius) arba vykdys specialias mokymo programas bedarbiams arba jauniems žmonėms, taip pat įsipareigos sutarties vykdymo laikotarpiu įgyvendinti priemones, kurios skirtos skatinti moterų ir vyrų lygybę, mažinti etninę ar rasinę atskirtį ir pan.

13. Socialinės apsaugos reikalavimai gali būti numatomi pirkimo sutartyje, kai:

13.1. jie yra susiję su pirkimo sutarties vykdymu. Pirkimo sutarties sąlyga nebus susijusi su pirkimo sutarties vykdymu, jei perkančioji organizacija numatys, kad, pavyzdžiui, tiekėjas turi pasamdyti dalį neįgaliųjų darbuotojų kitos pirkimo sutarties vykdymui;

13.2. buvo nurodyti skelbime apie pirkimą ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose. Pirkimo sutartimi nustatomos teisės ir įsipareigojimai turi būti aiškiai nurodomi skelbime apie pirkimą ir (ar) pirkimo dokumentuose, kad tiekėjai galėtų į juos atsižvelgti nustatydami pasiūlymo kainą.

14. Pirkimo sutarties sąlygose rekomenduojama numatyti, kad pirkimo sutartį laimėjęs tiekėjas vykdydamas sutartį laikytųsi darbo santykius reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

 

III. PIRKIMŲ PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNĮ VYKDYMAS

 

15. Atlikdama pirkimą perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.

16. Apie pirkimus, atliekamus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio nuostatas (toliau – rezervuoti pirkimai), perkančioji organizacija privalo skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Rekomenduojama paskelbti apie pirkimą ir tuo atveju, kai vykdomi mažos vertės pirkimai ir jie rezervuojami vadovaujantis šiuo straipsniu. Skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija nurodo, kad vykdomas rezervuotas pirkimas ir reikalauja tiekėjo pagrįsti, kad jis turi reikalaujamą statusą, pateikiant kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

17. Vykdant rezervuotą pirkimą pasiūlymus perkančiajai organizacijai teikia tik Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje nurodyti tiekėjai. Kitų tiekėjų pateikti pasiūlymai atmetami.

18. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimų, vykdomų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnį, specifiką bei nedidelę konkurenciją tarp tiekėjų, šių pirkimų atveju neturėtų kelti per aukštų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. Nustatydama kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams perkančioji organizacija turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, taip pat gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505) aktualia redakcija.

19. Siekdama įsitikinti, ar tiekėjas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio reikalavimus, perkančioji organizacija prašo pateikti atitinkamą dokumentą:

19.1. perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka patvirtintą neįgaliųjų socialinės įmonės statusą patvirtinančio dokumento – Lietuvos darbo biržos išduotą pažymėjimo arba, jeigu pasiūlymą teikia užsienio šalyje registruotas tiekėjas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento – kopiją, ar, jei toks dokumentas atitinkamoje šalyje neišduodamas – tiekėjo deklaraciją, arba

19.2. tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas dirba pagal asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.

20. Rekomenduojama perkančiosioms organizacijoms kiekvieno rezervuoto pirkimo atveju patikrinti, ar pasiūlymus (kartu su Lietuvos darbo biržos išduoto pažymėjimo kopija) pateikusių Lietuvos Respublikoje registruotų neįgaliųjų socialinių įmonių statusas nėra panaikintas. Ši informacija yra skelbiama Lietuvos darbo biržos tinklalapyje www.ldb.lt (skilties „Paslaugos darbdaviams“ skyriuje „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąrašas“).

21. Vykdydama rezervuotą pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis perkančioji organizacija sukurto pirkimo „Darbų sąrašo“ eilutėje „Nustatyti klausimus, į kuriuos privalės atsakyti tiekėjai gali pasirinkti CVP IS esančio šablono „Standartiniai reikalavimai“ skyriuje „Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime“ atitinkamus klausimus tiekėjų kvalifikacijai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnį.

22. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas gali pasitelkti subrangovus/ subtiekėjus/ subteikėjus. Subrangovais/ subtiekėjais/ subteikėjais gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas, įmonės.

23. Perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo pasitelkti subrangovai/ subtiekėjai/ subteikėjai neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje nurodyto statuso.

24. Rekomenduojama pirkimo sutarties sąlygose numatyti, kad, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas pasitelkia subrangovus/ subtiekėjus/ subteikėjus, kurie neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje nurodyto statuso, perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį su tiekėju ir pasinaudoti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu.

 

IV. PIRKIMŲ PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNĮ VYKDYMAS

 

25. Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitas perkančiąsias organizacijas, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš:

25.1. neįgaliųjų socialinių įmonių;

25.2. socialinių įmonių;

25.3 įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes;

25.4. įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.

26. Skaičiuodama supaprastintų pirkimų vertę ir skirdama 5 procentus pirkimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, perkančioji organizacija turi įskaičiuoti visas supaprastintiems pirkimams planuojamas skirti lėšas, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio: valstybės ir savivaldybių biudžetų, paramos lėšas, perkančiosios organizacijos pajamas ir kt.

27. Jei perkančioji organizacija vykdė rezervuotą pirkimą, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje, ji negali šio pirkimo įskaičiuoti į 5 procentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį privalomų atlikti pirkimų.

28. Priimdama sprendimus dėl pirkimų (skaičiuodama pirkimų vertes, spręsdama dėl pirkimo skaidymo į dalis ir kt.), perkančioji organizacija atsižvelgia į Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų tiekėjų gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus, skelbiamus CVP IS ir pasiekiamus adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, skiltyje „VPĮ 91 str. 1 d. nurodytų įmonių prekių, paslaugų ar darbų sąrašai“.

29. Rekomenduojama, planuojant pirkimus iš šių tiekėjų, susipažinti su jų siūlomų prekių, paslaugų ar darbų asortimentu ir tais atvejais, kai šie tiekėjai nesiūlo viso prekių, paslaugų ar darbų, reikalingų perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į siūlomą asortimentą, sudaryti pirkimo dalis, kad kiekvienai iš jų tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus.

30. Perkančioji organizacija gali neskirti 5 procentų visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimams iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų tiekėjų tuo atveju, kai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.

31. Perkančioji organizacija neprivalo pirkti prekių, paslaugų ar darbų iš socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių, kai šios įmonės prekes tiekia, paslaugas teikia ar darbus atlieka vykdydamos veiklą, kuri įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą. Socialinių įmonių ir įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, neremtinų veiklos rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

32. Vykdant Rekomendacijų 26 punkte numatytą pirkimą, pasiūlymus perkančiajai organizacijai teikia tik Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai (nepriklausomai nuo to, ar jie paskelbė CVP IS savo gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus). Kitų tiekėjų pateikti pasiūlymai atmetami.

33. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nurodyti, kad pirkime gali dalyvauti tik dalis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų tiekėjų, pavyzdžiui, tik socialinės įmonės.

34. Apie tai, kad pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas, nurodoma pirkimo dokumentuose.

35. Perkančioji organizacija apie pirkimus, atliekamus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas, privalo paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju gali būti neskelbiama tik apie mažos vertės pirkimus, tačiau siekiant sudaryti kuo didesnę konkurenciją tarp tiekėjų, rekomenduojama perkančiajai organizacijai skelbti ir apie mažos vertės pirkimus. Skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis turi reikalaujamą statusą, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

36. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimų, vykdomų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, specifiką bei nedidelę konkurenciją tarp tiekėjų, neturėtų kelti per aukštų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. Nustatydama kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams perkančioji organizacija turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, taip pat gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505) aktualia redakcija.

37. Siekdama įsitikinti, ar tiekėjas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus, perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjas pateiktų vieną iš šių dokumentų:

37.1. perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka patvirtintą socialinės arba neįgaliųjų socialinės įmonės statusą patvirtinančio dokumento – Lietuvos darbo biržos išduotą pažymėjimo arba, jeigu pasiūlymą teikia užsienio šalyje registruotas tiekėjas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento – kopiją ar, jei toks dokumentas atitinkamoje šalyje neišduodamas, – tiekėjo deklaraciją arba

37.2. tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad įmonėje dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba

37.3. tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad įmonėje, kurios dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.

38. Rekomenduojama perkančiosioms organizacijoms kiekvieno pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį atveju patikrinti, ar pasiūlymus (kartu su Lietuvos darbo biržos išduoto pažymėjimo kopija) pateikusių Lietuvos Respublikoje registruotų socialinių ar neįgaliųjų socialinių įmonių statusas nėra panaikintas. Ši informacija yra skelbiama Lietuvos darbo biržos tinklalapyje www.ldb.lt (skilties „Paslaugos darbdaviams“ skyriuje „Socialinių įmonių sąrašas“ ir (ar) skyriuje „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąrašas“).

39. Vykdydama pirkimą CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali nustatyti atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, naudodama CVP IS sukurtą šabloną, kaip nurodyta Rekomendacijų 21 punkte, ir pasirinkdama atitinkamus klausimus tiekėjų kvalifikacijai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį.

40. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas gali pasitelkti subrangovus/ subtiekėjus/ subteikėjus. Subrangovais/ subtiekėjais/ subteikėjais gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas, įmonės.

41. Perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo pasitelkti subrangovai/ subtiekėjai/ subteikėjai neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyto statuso.

42. Rekomenduojama pirkimo sutarties sąlygose numatyti, kad jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas pasitelkia subrangovus/ subtiekėjus/ subteikėjus, kurie neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyto statuso, perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį su tiekėju ir pasinaudoti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą, kurioje perkančioji organizacija privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus: bendras pirkimų, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus, apimtis atskirai prekėms, paslaugoms, darbams, bei kiek procentų pirkimų nuo supaprastintų pirkimų vertės atlikta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

 

_________________