LIETUVOS RESPUBLIKOS
SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-603

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 4-40)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 5 dalies pakeitimas

10 straipsnio 5 dalyje po žodžio „narius“ įrašyti žodžius „priimti sprendimą dėl bendrijos buveinės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti bendrijos įstatus, išrinkti bendrijos narių susirinkimo renkamų bendrijos organų narius, priimti sprendimą dėl bendrijos buveinės.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

11 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „buveinė“ įrašyti žodžius „buveinės keitimo tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) bendrijos buveinės keitimo tvarka;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ