LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 21 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro

2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229

 

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato specialiosios pagalbos (toliau – Pagalba) gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, pagalbos organizavimą.

2. Pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

3. Pagalba teikiama formaliojo (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir neformaliojo švietimo mokyklose (toliau – Mokykla).

4. Pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padaliniai, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) (toliau – Tarnyba), Mokyklos vaiko gerovės komisija, Mokyklos vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo.

5. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), šiuo Aprašu bei kitais teisės aktais.

 

II. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR TEIKĖJŲ FUNKCIJOS

 

6. Pagalbos mokiniams teikėjai – mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas.

7. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

8. Gestų kalbos vertėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl klausos ar kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina klausos sutrikimas) negalintiems vartoti žodinės kalbos.

9. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

10. Gestų kalbos vertėjas verčia žodinę kalbą į gestų kalbą ir atvirkščiai.

 

III. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Siekiant užtikrinti Pagalbos prieinamumą:

11.1. mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei Mokykloje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese;

11.2. gestų kalbos vertėjo etatas gali būti steigiamas jei Mokykloje mokosi mokinys, turintis klausos ar kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina klausos sutrikimas), turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

12. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertina ir Pagalbos teikimą skiria Tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros įstaigos specialistų išvadas, įvertinusi mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi specialiuosius ugdymosi poreikius.

13. Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama ugdymo proceso metu.

14. Pagalbos teikėjai prireikus dalyvauja Mokytojų tarybos ir Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariant individualaus darbo su mokiniu ar (ir) mokinių grupe planus, programas, būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą.

15. Reikalavimai pagalbos teikėjams ir papildomos funkcijos nustatomi mokytojo padėjėjo, gestų kalbos vertėjo pareigybės aprašyme.

 

_________________