LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO Nr. D1-370 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. D1-697

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732):

1. Išdėstau 36.1 punktą taip:

36.1. Tvarkos aprašo 14.1–14.5 punktuose nurodyta informacija.“

2. Papildau Tvarkos aprašą 381 punktu ir jį išdėstau taip:

381. Atsakinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka baigusi administracinę procedūrą dėl buvusių klaidų priimtoje atrankos išvadoje, galutinėje atrankos išvadoje ar sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ištaisymo, per 3 darbo dienas praneša visuomenei paskelbdama informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo savo interneto tinklalapyje.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas