LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 22 d. Nr. A1-354/V-402

Vilnius

 

 

Pakeičiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1253; 2006, Nr. 52-1918; 2007, Nr. 99-4027):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Darbingumo lygio nustatymo kriterijų apraše:

1.1. išdėstome 5 punktą taip;

„5. Jei asmens organizmo funkcijos sutrikusios dėl dviejų ar daugiau ligų ar traumų, nustatomi mažiausi ligos ar traumos padarinius atitinkantys bazinio darbingumo procentai, pritaikant Kriterijų aprašo 6 punkto nuostatas.“;

1.2. įrašome 6.1 punkte vietoj skaičių „70–80“ skaičius „50–55“;

1.3. įrašome 6.2 punkte vietoj skaičių „65–50“ skaičius „45–40“;

1.4. įrašome 6.3 punkte vietoj skaičių „30–45“ skaičius „30–35“;

1.5. papildome šiuo 25 punktu:

„25. Tuo atveju, kai siunčiamo asmens į NDNT sveikatos būklė neatitinka šiame Kriterijų apraše nurodytų kriterijų ir(ar) nepanaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės, NDNT priima sprendimą nevertinti asmens darbingumo lygio.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše:

2.1. pripažįstame 10.2 punktą netekusiu galios;

2.2. išdėstome 10.5.8 punktą taip:

„10.5.8. dėl ligos (suluošinimo) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu – dokumentus, patvirtinančius, kad liga (suluošinimas) atsirado būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, t. y. asmens karinį dokumentą, patvirtinantį būtinąją karinę tarnybą ar karinį apmokymą sovietinėje armijoje, karinį-medicininį dokumentą, patvirtinantį ligą ar suluošinimą, arba – gydymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį lėtai progresuojančią ligą, diagnozuotą per 5 metų laikotarpį po tarnybos arba stacionarines psichiatrijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų psichiatrų konsiliumo sprendimą, kuris patvirtina lėtai progresuojančią psichikos ligą, kuri sietina su tarnyba Afganistano kare;“;

2.3. išdėstome 33 punktą taip:

„33. Šio Tvarkos aprašo 31.1–31.3 punktuose nurodyti terminai gali būti tęsiami ne ilgiau kaip 6 metus, jei asmeniui nesikeičia arba mažėja nustatyti darbingumo lygio procentai. Po 6 metų darbingumo lygio terminas nurodomas iki senatvės pensijos amžiaus.“;

2.4. išdėstome 381 punktą taip:

„381. Tuo atveju, kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimą skundžia asmuo, pensiją ar išmoką mokanti institucija, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotiniame jo darbingumo lygio vertinime. Jei kviečiamas asmuo be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT, NDNT gali priimti sprendimą nekeisti NDNT teritorinio skyriaus sprendimo.

NDNT asmens darbingumo lygį pakartotinai įvertina ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų darbingumo lygio pakartotiniam vertinimui reikiamų dokumentų NDNT gavimo dienos. Šis sprendimas gali būti skundžiamas šio Tvarkos aprašo 41 punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS