LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 314 „DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 8 d. Nr. 888

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Turto arešto aktų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-924):

1. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Registro objektai yra teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai.“.

2. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Registro duomenų teikėjai yra teismai, teisėjai, antstoliai, prokurorai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.“.

3. Išdėstyti 31 punktą taip:

31. Registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo išsiunčia šių nuostatų 30 punkte nurodytą pažymėjimą turto arešto aktą priėmusiai institucijai arba pareigūnui. Tais atvejais, kai turtas areštuotas teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi), pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto įregistravimo taip pat išsiunčiamas asmeniui, kurio turtas areštuotas, ir sprendime (nutartyje) nurodytai antstolių kontorai.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS