LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 170

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.353 straipsnio 11 dalimi:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 dienos;

2.2. iki 2003 m. sausio 1 dienos – Lietuvos Respublikoje parduodamų (daiktų) prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų nuostatos gali būti taikomos, tačiau nėra privalomos;

2.3. nuo 2003 m. sausio 1 dienos vartotojams gali būti parduodamos tik tos Lietuvos Respublikoje parduodamų (daiktų) prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų reikalavimų neatitinkančios prekės, kurios buvo paženklintos iki 2003 m. sausio 1 d., – tokios prekės gali būti realizuojamos iki baigsis jų likučiai.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 38-1024);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 56-1573) 1, 2 ir 3 punktus;

3.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 275 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 69-2029);

3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2107, Nr. 74);

3.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-632);

3.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 34-1003);

3.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 207 „Dėl Lietuvos Respublikoje ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137 patvirtintų Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 47-1368);

3.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 6 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137, dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-61).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. birželio 10 dienos.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ Daiktų (PREKIŲ) ŽENKLINIMO ir kainų nurodymo TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šios taisyklės nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui parduoti skirtų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo reikalavimus.

2. Šios taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, importuotojams, platintojams, pardavėjams), teikiantiems į Lietuvos rinką vartotojui skirtas prekes.

3. Šios taisyklės nereglamentuoja vaistų, farmacijos produktų, UNICEF ženklu paženklintų prekių, karinės paskirties prekių, gyvų gyvūnų, meno dirbinių, kolekcionavimo objektų, antikvarinių daiktų, nekilnojamojo turto, nematerialaus turto, pinigų, pašto ženklų, vertybinių popierių, inžineriniais tinklais tiekiamo vandens, elektros energijos, kuro ir kitų inžineriniais tinklais tiekiamų prekių, viešojo maitinimo įmonėse pagamintų ir jose parduodamų patiekalų, konfiskuotų prekių, aukcionuose parduodamų prekių, fizinių asmenų, neįregistravusių prekybos verslo, parduodamų prekių, ženklinimo.

4. Kai kitas teisės aktas nustato tam tikrus konkrečių prekių ženklinimo reikalavimus, taikomi to teisės akto reikalavimai, o šios taisyklės taikomos tiek, kiek konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta.

5. Visos Lietuvos Respublikoje vartotojui parduodamos prekės turi būti paženklintos ir atitikti šiose taisyklėse bei šių taisyklių priede išvardytuose teisės aktuose nustatytus prekių ženklinimo reikalavimus.

Šių taisyklių priede išvardytų įstatymų ir teisės aktų, taip pat po šių taisyklių įsigaliojimo priimtų, bet dar neįrašytų į šių taisyklių priedą įstatymų ir teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios prekių ženklinimą, privalomos (taikomos) nuo to įstatymo arba teisės akto įsigaliojimo dienos, jeigu įstatyme arba teisės akte nenustatyta kitaip.

6. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba skirtas parduoti vartotojui – fiziniam asmeniui jo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Maža arba iš mažų dalių sudaryta prekė – maisto prekė, kurios arba kurios pakuotės didžiausio paviršiaus plotas nesiekia 10 cm2, ir ne maisto prekė, ant kurios arba ant kurios pakuotės paviršiaus neįmanoma įskaitomai sutalpinti visų teisės aktuose tai prekei nustatytų būtinų ženklinimo rekvizitų.

Naudota prekėprekė, kuri anksčiau buvo naudota pagal jos paskirtį ir dėl to šios prekės gamintojas nebėra atsakingas už prekės saugą bei kokybę.

Pakuotė – bet kokia pakuotė, kurioje daiktas (vienas arba keli jo vienetai) parduodamas (skirtas parduoti) vartotojui kaip atskira prekė.

Bendroji pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią įpakuotos kelios individualiai įpakuotos arba neįpakuotos prekės ir kurioje šios prekės pateikiamos pardavėjui.

Prekės partijabeveik tomis pačiomis sąlygomis išaugintų ar pagamintų ir supakuotų parduoti to paties pavadinimo prekių vienetų grupė, kuriai taikomi tokie patys produktų saugos ir atitikties reikalavimai.

Pardavimo kaina – galutinė prekės vieneto ar tam tikro prekės kiekio kaina, įskaitant visus mokesčius.

Standartinio vieneto kaina – galutinė prekės vieno kilogramo, vieno litro, vieno metro, vieno kvadratinio metro arba vieno kubinio metro kaina, įskaitant visus mokesčius.

Tinkamumo naudoti terminas – terminas, kuriam suėjus laikoma, kad prekė visiškai arba iš dalies nebetinka naudoti (vartoti) pagal paskirtį, t. y. prekės savybės yra arba gali būti blogesnės, nei nustatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente ir/ar gamintojo deklaruojamame norminiame dokumente, ir kurių vartotojas galėjo tikėtis iki šio termino pabaigos. Gamintojas, suėjus šiam terminui, už prekės saugą ir kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako.

Ženklinimas – vartotojui skirtos spausdintinės, rašytinės ar grafinės informacijos apie prekę ir su ja susijusią riziką bei naudojimo saugą pateikimas ant prekės ir/ar jos pakuotės.

Ženklinimo rekvizitai – prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, prekės ženklas, tinkamumo naudoti terminas, pagaminimo data, tūris, masė, matmenys, įspėjimai dėl atsargumo priemonių, naudojimo ypatumai ir kita informacija apie prekę.

7. Prekes ženklinantys subjektai ir jų atsakomybė:

7.1. už Lietuvos Respublikoje pagamintų vartotojui skirtų prekių ženklinimą, taip pat už ženklinant pateikiamos informacijos teisingumą bei naudojimo taisyklių pateikimą yra atsakingas gamintojas, už importuotų vartotojui skirtų prekių ženklinimą, taip pat už ženklinant pateikiamos informacijos teisingumą bei naudojimo taisyklių pateikimą yra atsakingas importuotojas;

7.2. draudžiama parduoti vartotojui neženklintas prekes ar prekes, kurios neatitinka ženklinimo reikalavimų, nustatytų šiose taisyklėse ar kituose teisės aktuose. Už šio reikalavimo pažeidimus atsako pardavėjas;

7.3. parduodamas naudotas prekes ženklina ir už ženklinant pateikiamos informacijos apie prekę teisingumą atsako pardavėjas.

 

II. ženklinimo Reikalavimai

 

8. Ženklinimo rekvizitai pateikiami ant prekės ir/ar prekės pakuotės. Atsižvelgiant į prekės specifiką, kai kurie ženklinimo rekvizitai gali būti pakartoti ant prekės ir/ar prekės pakuotės keliose vietose.

9. Jeigu prekė yra maža arba sudaryta iš mažų dalių, ženklinama ant pakuotės.

10. Tik ant bendrosios pakuotės gali būti ženklinamos šios prekės:

10.1. mažos arba iš mažų dalių sudarytos prekės, kurių ant prekės arba ant jos pakuotės paženklinti neįmanoma;

Šiame punkte numatyta išimtis iš dalies netaikoma atskirais vienetais parduoti skirtoms įpakuotoms mažoms maisto prekėms, – šių prekių pavadinimas, gamintojo pavadinimas ir tinkamumo naudoti terminas visais atvejais turi būti nurodytas ant pakuotės;

10.2. prekės, kurios matuojamos (sveriamos) vartotojo akivaizdoje arba jas matuoja (sveria) pats vartotojas;

10.3. neįpakuotos atskirais vienetais skirtos parduoti maisto prekės;

10.4. neįpakuoti atskirais vienetais parduoti skirti polietileno plėvelės gaminiai: maišeliai produktams nešioti, kitos paskirties maišai, apsiaustai, įdėklai, įmautės, aplankai, segtuvėliai, laminavimo medžiagos ir panašūs; neįpakuotas atskirais vienetais (lapais) parduodamas popierius, vardinės kortelės, vokai; neįpakuotas skalbiamasis ir tualetinis muilas; neįpakuotos žvakės; vienetais parduodamos medienos smulkinių ir plaušų plokštės, kiti vienetais parduodami polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos: lakštai, plokštės, grindų ir lubų dangos, dailylentės, izoliacinės medžiagos ir panašūs; skardos lapai, plytos, šaligatvių plytelės, gelžbetonio plokštės ir kiti gelžbetonio gaminiai, konstrukcijos; plastmasiniai ar iš kitų medžiagų pagaminti kanalizacijos, dujų tiekimo ir kitoms reikmėms skirti vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys;

10.5. dovanoms įpakuoti skirtos prekės (dekoratyvinės juostelės, kaspinai ir kt.), jei dovanoms įpakuoti skirtų prekių ženklinimas fiziškai neįmanomas arba akivaizdžiai gali sugadinti prekės išvaizdą;

10.6. neįpakuoti atskirais vienetais skirti parduoti stiklo, keramikos, metalo, plastmasės, medienos suvenyrai (išskyrus papuošalus), jei suvenyrų ženklinimas fiziškai neįmanomas arba akivaizdžiai gali sugadinti prekės išvaizdą;

10.7. 10.1–10.6 punktuose išvardytas prekes parduodant vartotojui, ženklinimo rekvizitai turi būti pateikti kainų etiketėse šalia prekės arba kitaip raštu.

Taikant šio punkto nuostatas 10.2 ir 10.3 punktuose išvardytoms maisto prekėms, prekės pavadinimą, gamintojo pavadinimą, tinkamumo naudoti terminą ir standartinio vieneto kainą privalu nurodyti kainų etiketėse,– kiti šioms prekėms nustatyti ženklinimo rekvizitai gali būti pateikiami raštu kitaip.

11. Kelių transporto priemonėms ir priekaboms šių taisyklių reikalavimas pateikti ženklinimo rekvizitus ant prekės taikomas tiek, kiek tai nustatyta šių taisyklių priedo III skyriaus 62 ir 63 punktuose nurodytuose dokumentuose,– kiti šiomis taisyklėmis nustatyti ženklinimo rekvizitai gali būti pateikti kelių transporto priemonės ar priekabos sertifikate arba naudojimo taisyklėse.

12. Degalinėse parduodamiems nefasuotiems naftos produktams, biokurui, bioalyvai ir kitiems degiesiems skysčiams šių taisyklių reikalavimai taikomi tiek, kiek tai nustatyta šių taisyklių priedo III skyriaus 64 punkte nurodytame dokumente.

13. Apie fizinių asmenų parduodamas jų asmeniniame pagalbiniame ūkyje, valstiečio (ūkininko) ūkyje ar sodo sklype pagamintas prekes (žemės ūkio produkciją), kurių pardavėjas yra pats gamintojas, informacija gali būti pateikiama žodžiu.

14. Ženklinant fizinių asmenų, įsigijusių patentą gamybai, realizuojamas savos gamybos prekes: rankų darbo mezginius, smulkius tekstilės, odos ir jos pakaitalų, medienos, keramikos gaminius, gali būti nurodytas tik prekės pavadinimas ir prekę pagaminusio asmens patento numeris. Kita informacija apie šias prekes gali būti pateikiama žodžiu.

Ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai minėtas prekes realizuoja gamybos patente nurodyti asmenys.

15. Parduodant konfiskuotas prekes, prekybos vietoje raštu turi būti pateikta informacija, kad tai – konfiskuotos prekės.

16. Prekė ženklinama spausdinant, priklijuojant etiketes, reljefu, naudojant pritvirtinamą ženklą ar kitu būdu.

17. Ženklinimo rekvizitų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas, pateikiama informacija turi atitikti konkrečių prekių ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų ir gamintojo deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu teisės aktų nėra arba teisės aktai (gamintojo deklaruojami norminiai dokumentai) to nereglamentuoja, tai ženklinimo rekvizitų formą, dydį, ženklinimo vietą, pateikimo būdą, pateikiamą informaciją gamintojas ar kitas prekes ženklinantis ūkio subjektas pasirenka savo nuožiūra.

18. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

19. Jeigu kiti teisės aktai nereglamentuoja kitaip, prekių paskirtis, naudojimo ypatumai, nurodymai dėl prekių priežiūros ir saugos gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais, simboliais. Vietoj teksto naudoti piešinius, nurodant prekės pavadinimą, neleidžiama.

20. Lietuvos Respublikoje vartotojui parduodamų prekių privalomieji ženklinimo rekvizitai bei prekės naudojimo taisyklės turi būti pateikti ir valstybine kalba. Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.

Jeigu Lietuvoje pagamintas prekes numatoma parduoti ir Lietuvoje, ir užsienyje, ženklinimo rekvizitai papildomai gali būti pateikti ir užsienio kalba (kalbomis).

21. Į valstybinę kalbą gali būti neverčiami ant prekės ar jos pakuotės lotynišku šriftu nurodyti ir šių taisyklių reikalavimus atitinkantys:

21.1. gamintojo pavadinimas (firmos vardas) ir adresas bei kilmės šalis;

21.2. prekės pavadinime esantys firmos vardui arba prekės ženklui priskirtini žodžiai, pvz.: „Xerox“, „Canon“, „United Colors of Benetton“, „Canda“ ir panašūs;

21.3. tabako gaminių pavadinimai: cigaretės, cigarilės, cigarai, tabakas ir jų konkretūs pavadinimai (prekės ženklui priskirtini žodžiai), pvz.: cigarettes „Winston“ ir panašūs;

21.4. pagal Tarptautinę vienetų sistemą (SI) nurodyti matavimo vienetai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 57 – 1295) leisti Lietuvos Respublikoje naudoti nesisteminiai matavimo vienetai, susiję su Tarptautine vienetų sistema (SI), nepriklausomai nuo to, ar prieš matavimo vienetus žodžiu originalo kalba yra nurodytas dydis, ar ne, pvz.: „Weight 100 g net“.

22. Ženklinant prekes, be šiose taisyklėse ir kituose prekių ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų ženklinimo rekvizitų, gali būti papildomai pateikta ir kita informacija. Gamintojo ar kito prekes ženklinančio ūkio subjekto nuožiūra pateikiama informacija neturi prieštarauti šių taisyklių bei kitų prekių ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms ir neklaidinti vartotojo.

23. Jeigu ta pati prekė priskiriama kelioms prekių grupėms, ji turi būti ženklinama laikantis visų reikalavimų, nustatytų šių grupių prekių ženklinimui.

 

III. BENDRIEJI PREKIŲ ŽENKLINIMO rekvizitai

 

24. Visoms prekėms ir prekių grupėms taikomi bendrieji prekių ženklinimo rekvizitai yra šie:

24.1. prekės pavadinimas;

24.2. gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;

24.3. gamintojo adresas – Lietuvoje pagamintoms prekėms;

24.4. šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė,– importuotoms prekėms;

24.5. prekės kilmės šalis, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

24.6. importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas – importuotoms prekėms;

24.7. tinkamumo naudoti terminas – prekėms, kurių savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, laikomos visiškai arba iš dalies nebetinkamomis naudoti pagal paskirtį;

24.8. pagaminimo data – prekėms, kurių pagaminimo datą privalu nurodyti pagal šių taisyklių arba kito, konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančio, teisės akto ar norminio dokumento reikalavimus;

24.9. prekės paskirtis, jeigu ji neaiški iš prekės pavadinimo;

24.10. naudojimo ypatumai, jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui;

24.11. prekės partija, jeigu tai nustatyta konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar norminiame dokumente;

24.12. prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina;

24.13. kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti konkrečių prekių ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose.

 

IV. Atskirų grupių prekėms būtini ženklinimo rekvizitai

 

25. Ženklinant prekes, be šių taisyklių 24 punkte ir jų priede išvardytuose teisės aktuose nustatytų ženklinimo rekvizitų, turi būti pateikti šie atskirų prekių (prekių grupių) ženklinimo rekvizitai:

25.1. alkoholinių gėrimų – alkoholio koncentracija tūrio proc., jeigu ji yra didesnė negu 1,2%.

25.2. audinių ir tekstilės prekių – matmenys, dydis;

25.3. avalynės – dydis;

25.4. buitinės technikos:

25.4.1. modelio numeris arba artikulas;

25.4.2. būdingosios charakteristikos;

25.5. drabužių iš odos ir kailių:

25.5.1. dydis;

25.5.2. nurodymai dėl priežiūros;

25.6. kojinių gaminių – dydis;

25.7. mašinų:

25.7.1. modelio numeris arba artikulas;

25.7.2. pagaminimo (surinkimo) metai;

25.7.3. būdingosios charakteristikos;

25.8. sveriamų arba matuojamų vartotojo akivaizdoje (arba sveriamų (matuojamų) paties vartotojo) bei vienetais parduodamų neįpakuotų maisto produktų – šių taisyklių priedo II skyriaus 1 punkte nurodytame dokumente fasuotiems maisto produktams nustatyti ženklinimo rekvizitai;

25.9. pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, išskyrus karinės paskirties sprogstamąsias medžiagas ir karines atsargas:

25.9.1. cheminis medžiagos pavadinimas, preparato prekinis arba kitoks pavadinimas;

25.9.2. cheminių medžiagų, nurodytų 25.9.2.1–25.9.2.3 punktuose ir esančių 25.9.2.1–25.9.2.3 punktuose išvardytų preparatų sudėtyje, cheminis pavadinimas:

25.9.2.1. labai toksiškų, toksiškų arba kenksmingų cheminių medžiagų, esančių preparatų, klasifikuojamų kaip labai toksiški, toksiški arba kenksmingi, sudėtyje, jeigu išvardytų medžiagų koncentracija preparate lygi arba didesnė negu žemiausioji, pagal kurią preparatas klasifikuojamas kaip kenksmingas;

25.9.2.2. cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip ardančios, esančių preparatuose, klasifikuojamuose kaip ardantys (ėsdinantys), jeigu ardančių medžiagų koncentracija preparate lygi arba didesnė negu žemiausioji, pagal kurią preparatas klasifikuojamas kaip dirginantis;

25.9.2.3. tų cheminių medžiagų, kuriomis remiantis preparatas priskiriamas vienai arba kelioms iš 25.9.2.3.1–25.9.2.3.6 punktuose išvardytų pavojingumo kategorijų:

25.9.2.3.1. kancerogeninis – pirmos, antros arba trečios kategorijų;

25.9.2.3.2. mutageninis – pirmos, antros arba trečios kategorijų;

25.9.2.3.3. toksiškas reprodukcijai – pirmos, antros, trečios kategorijų;

25.9.2.3.4. labai toksiškas, toksiškas arba kenksmingas dėl vienkartinio poveikio, sukeliančio negrįžtamas, išskyrus mirtinas, pasekmes;

25.9.2.3.5. toksiškas arba kenksmingas dėl pakartotinio arba ilgalaikio poveikio sukeliančio sunkius sveikatos pakenkimus;

25.9.2.3.6. jautrinantis (sensibilizuojantis);

25.9.3. pavojingumo simboliai ir įspėjimai, nurodantys ypatingą riziką, naudojant medžiagą ar preparatą, bei nurodymai, susiję su saugiu medžiagos ar preparato naudojimu;

25.9.4. pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų etiketėje arba ant pakuotės draudžiama rašyti „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „nepavojingas“, „neteršiantis aplinkos“, „ekologiškas“ ir panašius užrašus, nurodančius, kad medžiaga ar preparatas nepavojingi;

25.9.5. gamintojo arba importuotojo pavadinimas ir adresas bei telefono numeris, nustatyti registracijos ar juos atitinkančiais dokumentais; jeigu pagal valstybės, kurioje registruotas asmuo, įstatymus registracijos adresas nenurodomas, tuomet pateikiamas adresas, pagal kurį būtų galima gauti išsamią informaciją apie prekę;

25.9.6. tinkamumo naudoti terminas – pagal šių taisyklių 30 punkto reikalavimus;

25.9.7. vardinis (nominalus) medžiagos ar preparato kiekis;

25.9.8. ženklinimo rekvizitai, nustatyti šių taisyklių priedo III skyriaus 44 punkte nurodytame dokumente;

25.9.9. jeigu prekių sudėtyje yra asbesto – ženklinimo rekvizitai, nustatyti šių taisyklių priedo III skyriaus 43 punkte nurodytame dokumente;

PASTABA. Šių taisyklių 25.9.1–25.9.7 punktuose pavojingoms cheminėms medžiagoms ir preparatams nustatyti ženklinimo reikalavimai taikomi iki 2003 m. sausio 1 dienos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai ženklinami, vadovaujantis šių taisyklių priedo III skyriaus 45 punkte nurodytu dokumentu.

25.10. statybos produktų ir baldinių medžiagų:

25.10.1. būdingosios charakteristikos;

25.10.2. tūris arba masė (neto), arba matmenys;

25.11. taros, įpakavimo medžiagų ir kitų, besiliečiančių su maistu, prekių, parduodamų kaip atskira prekė:

25.11.1. užrašas: „Tinka maisto produktams laikyti“ ar specialus ženklas, nustatytas šių taisyklių priedo III skyriaus 1 punkte nurodytame dokumente, arba specialūs paskirtį nusakantys užrašai;

25.11.2. jeigu prekės paskirtis aiški iš pavadinimo, 25.11.1 punkte nustatyti užrašai nebūtini;

25.12. trąšų:

25.12.1. rūšis ir paskirtis, jeigu ji neaiški iš pavadinimo;

25.12.2. nurodymai dėl laikymo sąlygų, jeigu trąšos yra skystos;

25.12.3. sudedamųjų dalių forma ir/ar tirpumas, jeigu trąšos yra kompleksinės;

25.12.4. tūris arba masė neto arba bruto;

25.12.5. maistinių medžiagų (kalio, natrio, fosforo) pavadinimai ir kiekis;

25.12.6. pagaminimo data;

25.13. ženklinant naudotas prekes šių taisyklių 24, 25.1–25.12, 26–38 punktų nuostatos netaikomos. Ženklinant naudotas prekes turi būti pateikti šie rekvizitai:

25.13.1. prekės pavadinimas;

25.13.2. importuotojo pavadinimas ir adresas – komerciniais tikslais importuotų prekių arba dokumento, kuriuo buvo įformintas priimtos parduoti komiso pagrindais naudotos prekės priėmimas, numeris ir data;

25.13.3. pardavimo kaina;

25.13.4. nukenksminimo (apdorojimo) būdas ir nukenksminimo (apdorojimo) data – komerciniais tikslais importuotų drabužių, trikotažo ir tekstilės prekių, avalynės bei minkštų baldų;

25.13.5. buitinės technikos, elektros įrenginių, mašinų:

25.13.5.1. informacija apie pakeitimus ar patobulinimus, jeigu jie buvo atlikti;

25.13.5.2. informacija, kad prekė tinka (netinka) naudoti pagal paskirtį;

25.13.5.3. gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).

 

V. Kai kurie prekių ženklinimo rekvizitų pateikimo ypatumai

 

26. Jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys konkrečių prekių ženklinimą, nereglamentuoja kitaip, prekių ženklinimo rekvizitai nurodomi, vadovaujantis šio skyriaus 27–38 punktų nuostatomis.

27. Gamintojo adresas arba šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė ir prekės kilmės šalis:

27.1. ženklinant Lietuvoje pagamintas prekes, nurodomas visas gamintojo adresas: miestas (rajonas, kaimas), gatvė ir namo numeris, vietoj gatvės gali būti nurodyta pašto dėžutė. Jeigu Lietuvoje pagamintų prekių ženklas registruotas Lietuvos prekės ženklų registre, vietoj viso gamintojo adreso gali būti nurodyta šalis;

27.2. ženklinant importuotas prekes – vietoj viso gamintojo adreso gali būti nurodyta tik šalis, kurioje registruota prekės gamintojo buveinė;

27.3. prekės kilmės šalis nurodoma tais atvejais, kai ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

27.4. jeigu prekės kilmės šalis nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė, informacija apie prekių gamintoją pateikiama taip: „Gamintojo pavadinimas. Gamintojo adresas arba šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė. Kilmės šalis.“ Pvz.: „SONY. Japonija. Kilmės šalis (pagaminta, surinkta): Tailandas“ arba „Akcinė bendrovė „Rasa“, Ukmergė, Ilgoji g. 3. Kilmės šalis (pagaminta, surinkta): Estija“.

28. Importuotojo adresas:

28.1. ženklinant prekes, turi būti nurodytas visas importuotojo adresas: miestas (rajonas, kaimas), gatvė ir namo numeris, vietoj gatvės gali būti nurodyta pašto dėžutė;

28.2. jeigu šios taisyklės ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys atskirų prekių ženklinimą, nereglamentuoja kitaip, importuotojo telefono numerio ant prekės ar jos pakuotės nurodyti nebūtina. Telefono numeris gali būti nurodytas, tačiau kartu privalo būti nurodytas ir adresas;

28.3. ant prekės ar ant prekės pakuotės gali būti išvardyti keli prekių importuotojai, tačiau, parduodant tokias prekes vartotojui, ant kiekvienos prekės ar jos pakuotės turi būti pažymėtas konkretus šios prekės importuotojas;

28.4. kramtomosios gumos bei vienkartinių (1 porcijos) arbatos, kavos, prieskonių, cukraus, druskos pakelių, kurie vartotojų pageidavimu parduodami vienetais, importuotoją leidžiama nurodyti ant bendrosios pakuotės, jeigu šios prekės prekybos vietoje pateikiamos bendrojoje pakuotėje. Kiti ženklinimo rekvizitai turi būti pateikti ant kiekvienos prekės ar jos pakuotės.

29. Data – kai nurodoma prekės pagaminimo data ir/ar jos tinkamumo naudoti terminas, žymint datą, minėtosios datos ant prekės ar jos pakuotės pateikiamos tokia seka: diena, mėnuo, metai.

30. Tinkamumo naudoti terminas:

30.1. tinkamumo naudoti terminas nurodomas taip:

30.1.1. prekių, kurios, suėjus šiam terminui, laikomos nebetinkamomis naudoti pagal paskirtį:

30.1.1.1. „Tinka naudoti iki... (data)“,– kai datoje nurodoma diena;

30.1.1.2. „Tinka naudoti iki... pabaigos“,– kai nurodoma tik mėnuo ir metai arba tik metai;

30.1.1.3. „Tinka naudoti … (nurodomas skaičius) dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“;

30.1.1.4. nurodant maisto prekių tinkamumo naudoti terminą, vietoj žodžių „Tinka naudoti iki…“ rašomi žodžiai „Tinka vartoti iki …“;

30.1.2. prekių, kurios, suėjus šiam terminui, vartotojų nuožiūra dar kurį laiką gali būti naudojamos, tačiau gamintojas už jų kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako:

30.1.2.1. „Geriausias iki... (data)“,– kai datoje nurodoma diena;

30.1.2.2. „Geriausias iki... pabaigos“,– kai nurodoma mėnuo ir metai arba tik metai;

30.1.2.3. „Geriausias …(nurodomas skaičius) dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“;

30.2. kai tinkamumo naudoti terminas nurodomas žymint datą, ši data žymima taip:

30.2.1. diena ir mėnuo – jeigu prekė tinka naudoti ne ilgiau kaip tris mėnesius;

30.2.2. mėnuo ir metai – jeigu prekė tinka naudoti nuo 3 iki 18 mėnesių, taip pat chemijos prekių, šviesai jautrių fotoprekių, fotocheminių medžiagų, trąšų, sausų galvaninių elementų;

30.2.3. metai – jeigu prekė tinka naudoti ilgiau kaip 18 mėnesių:

30.2.4. valanda, diena ir mėnuo – jeigu prekė tinka naudoti ne ilgiau kaip 24 valandas;

30.3. jeigu tinkamumo naudoti terminas nurodomas konkrečiu laikotarpiu nuo pagaminimo dienos (pvz., „Tinka naudoti 3 dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“), privalu nurodyti prekės pagaminimo datą;

30.4. jeigu tinkamumo naudoti terminas skaičiuojamas metais, laikoma, kad terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių;

Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną.

30.5. jeigu dėl prekės (jos pakuotės ar etikečių) gamybos, pakavimo ar ženklinimo ypatumų prie žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ neįmanoma nurodyti prekės tinkamumo naudoti termino (datos), tai po žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ turi būti pateikta nuoroda į vietą ant prekės ar prekės pakuotės, kurioje šis terminas pažymėtas;

30.6. būtina nurodyti specialias prekės laikymo sąlygas, jeigu nuo jų priklauso tinkamumo naudoti terminas;

30.7. nebūtina nurodyti parduodamų augalų ir jų dalių bei tabako gaminių tinkamumo naudoti termino.

31. Pagaminimo datą būtina nurodyti:

31.1. šių taisyklių 30.3 punkte nustatytu atveju;

31.2. jeigu konkrečios prekės pagaminimo datos žymėjimas nustatytas šiose taisyklėse arba kitame, konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančiame, teisės akte ar norminiame dokumente.

32. Prekės paskirtį būtina nurodyti tik tais atvejais, kai ji neaiški iš prekės pavadinimo.

33. Naudojimo ypatumai:

33.1. naudojimo ypatumai pateikiami ant prekės ar jos pakuotės. Jeigu visos, būtinos saugiam ir tinkamam prekės naudojimui, informacijos ant prekės ar jos pakuotės sutalpinti neįmanoma, turi būti pateiktos prekės naudojimo taisyklės, kurios įdedamos į prekės pakuotę. O jeigu to padaryti neįmanoma, taisyklės turi būti pateiktos vartotojui kartu su preke;

33.2. prekių, kurias parduodant vartotojui būtina pateikti naudojimo taisykles, etiketėse galimos nuorodos, kad atskiri prekių rekvizitai (būdingosios charakteristikos ir kt.) pateikiami prekės naudojimo taisyklėse.

34. Prekės partija:

34.1. partija žymima už partijos nurodymą atsakingo asmens (gamintojo arba pakuotojo) pasirinktu, aiškiai iš kitų ženklų ant prekės ar prekės pakuotės išsiskiriančiu ženklu (skaičių seka, raidėmis arba raidžių ir skaičių deriniu ir pan.);

34.2. prieš kiekvieną maisto prekių partijos ženklą turi būti raidė L, išskyrus tuos atvejus, kai partijos ženklas aiškiai skiriasi nuo kitų ženklų etiketėje;

34.3. ne maisto prekių partiją privalu nurodyti tik tais atvejais, kai to reikalauja konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas ar norminis dokumentas;

34.4. prekės partija (gamintojo ar pakuotojo partijai suteiktas ženklas) turi būti nurodyta ant kiekvieno tai partijai priklausančio prekės vieneto;

34.5. jeigu prekė nėra iš anksto pakuojama atskirais vienetais, minėtas ženklas ir atitinkamais atvejais raidė L turi būti nurodyti ant bendrosios pakuotės arba atitinkamuose prekybiniuose dokumentuose;

34.6. prekės partijos ženklas turi būti aiškiai matomas, lengvai įskaitomas ir neištrinamas;

34.7. prekės partija gali būti nenurodyta tais atvejais, kai nurodytas prekės tinkamumo naudoti terminas, su sąlyga, kad šis terminas nurodytas nekoduota data (pažymėta bent jau diena ir mėnuo) ir ji pateikta 29 punkte nurodyta seka.

35. Produktų sudėtis (sudedamųjų dalių (ingredientų) sąrašas):

35.1. šiame sąraše sudedamosios dalys (ingredientai) turi būti išvardyti mažėjimo tvarka pagal įdėtą masę produkto gamybos metu;

35.2. maisto priedai nurodomi, vadovaujantis šių taisyklių priedo II skyriaus 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų reikalavimais;

35.3. jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio produktų kokybės ir alkoholinių gėrimų prekinio pateikimo (žymėjimo) reikalavimus, nereglamentuoja kitaip, alkoholinių gėrimų sudedamosios dalys (ingredientai), išskyrus maisto priedus, nurodomi tik likeriams ir alkoholiniams kokteiliams. Alkoholiniuose gėrimuose esantys maisto priedai turi būti nurodomi pagal šių taisyklių 35.2 punkto reikalavimus.

36. Maisto prekių maistingumo (energinės ir maistinės vertės) žymėjimas etiketėse pagal šių taisyklių priedo II skyriaus 3 punkte nurodyto dokumento reikalavimus privalomas tik specialios paskirties maisto produktams, taip pat toms maisto prekėms, kurių gamintojas pats deklaruoja parduodamų prekių maistingumą.

37. Maisto prekių neto kiekis (masė arba tūris):

37.1. maisto prekių neto kiekis (masė arba tūris) nurodomas, vadovaujantis šių taisyklių priedo II skyriaus 1 punkte nurodytu dokumentu, tačiau:

37.2. neprivaloma nurodyti neto kiekį (masę arba tūrį) šių maisto prekių:

37.2.1. kurios dėl natūralios netekties praranda daug savo masės arba tūrio ir kurios yra parduodamos vienetais arba sveriamos (matuojamos) vartotojo akivaizdoje;

37.2.2. kurių neto kiekis yra mažesnis kaip 5 g arba 5 ml. Ši nuostata netaikoma prieskoniams ir prieskoniniams augalams (žolėms).

38. Prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina:

38.1. privaloma nurodyti kiekvienos vartotojui parduodamos prekės ar vienos prekių rūšies pardavimo kainą ir tos prekės standartinio vieneto kainą;

38.2. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainas nurodo pardavėjas kainų etiketėje prie prekės arba ant prekės (jos pakuotės);

38.3. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos turi būti gerai matomos, lengvai įskaitomos, suprantamos ir atskiriamos;

38.4. bet kokiu būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu nurodoma pardavimo kaina, taip pat turi būti nurodyta ir tos prekės standartinio vieneto kaina, išskyrus šių taisyklių 38.5 ir 38.6 punktuose nustatytus atvejus, kada standartinio vieneto kainos nurodyti nebūtina;

38.5. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos gali būti nenurodytos:

38.5.1. kai prekė pateikiama teikiant paslaugas;

38.5.2. kai prekė parduodama aukcione;

38.5.3. kai parduodamas meno dirbinys arba antikvarinis daiktas;

38.6. standartinio vieneto kaina gali būti nenurodyta:

38.6.1. kai prekės pardavimo kaina sutampa su standartinio vieneto kaina;

38.6.2. kai prekės pardavimo kaina nepriklauso nuo prekės svorio, tūrio, ilgio arba ploto;

38.6.3. kai prekė parduodama naudojant automatus;

38.6.4. iki 2003 m. sausio 1 dienos gali būti nenurodyta šių prekių standartinio vieneto kaina:

38.6.4.1. sudarytų iš skirtingų produktų, parduodamų vienoje pakuotėje;

38.6.4.2. fasuotų vienodais, iš anksto nustatytais kiekiais;

38.6.4.3. kurių pakuotė yra daugkartinio naudojimo;

38.6.4.4. parduodamų atskirais vienetais. Ši nuostata netaikoma vienetais parduodamoms maisto prekėms, kurių neto kiekis, vadovaujantis 37.2 punkto nuostatomis, nenurodytas;

38.7. jeigu, vadovaujantis kitais teisės aktais, yra reikalaujama nurodyti kai kurių fasuotų produktų neto masę ir nufiltruoto produkto neto masę, nurodant kainas, pakanka nurodyti nufiltruoto produkto neto masės standartinio vieneto kainą.

38.8. jeigu prekės neįpakuotos ir/arba jų neto kiekis nustatomas vartotojo akivaizdoje, pakanka nurodyti tik prekės standartinio vieneto kainą.

______________

 


Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų

(prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

taisyklių priedas

 

Prekių ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašas

 

I. maisto ir ne maisto prekėms taikomi Įstatymai, Vyriausybės nutarimai BEI Kiti teisės aktai

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581);

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324);

4. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);

5. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1528);

6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987);

7. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330);

8. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952);

9. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976);

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės;

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 601 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų naudojimo Lietuvos Respublikoje pažymų išdavimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 111-4052) patvirtinta Genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų naudojimo Lietuvos Respublikoje pažymų išdavimo tvarka.

 

II. Maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai IR Lietuvos Standartai

 

1. Lietuvos standartas LST (CODEX STAN 1). Fasuotų maisto produktų ženklinimas. Bendrieji reikalavimai (LST biuletenis, 1993-10);

2. Lietuvos standartizacijos tarnybos 1994 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl konservų ženklinimo nustatymo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1408);

3. Lietuvos standartizacijos tarnybos dokumentas SD CAC /GL2. Kodekso rekomendacijos dėl maisto produktų maistingumo žymėjimo etiketėse (LST biuletenis, 1994-01);

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-309) patvirtintas Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas;

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 794 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ (Žin., 1999, Nr. 3-76) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai“;

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-1 „Leidžiami vartoti maisto priedai, Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 24-891) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 53-1 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“;

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 107 „Specialios paskirties maisto produktai“;

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 106 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-945) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 106 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“;

9. Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 4-30 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir patiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-438) patvirtintos Šviežios mėsos paruošimo ir patiekimo į rinką taisyklės;

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 249 „Dėl Privalomųjų kiaulių ir galvijų skerdenų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 51-1654) patvirtinti Privalomieji kiaulių skerdenų kokybės reikalavimai;

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 359 „Dėl Sūdytos jautienos konservų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3499) patvirtintas Sūdytos jautienos konservų techninis reglamentas;

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 356 „Dėl Šviežios paukštienos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-19) patvirtintas Šviežios paukštienos techninis reglamentas;

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 416 „Dėl taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 85-3009) patvirtintos Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, 1-26) patvirtintos Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2055) patvirtintas Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas;

16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517) patvirtintos:

16.1. Šviežios triušienos ir fermose auginamos laukinės faunos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

16.2. Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos ir teikimo į rinką taisyklės;

17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl Privalomųjų žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 47-1500) patvirtinti Privalomieji žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimai;

18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 46-1467) patvirtinti:

18.1. Privalomieji termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimai;

18.2. Privalomieji fermentinių sūrių kokybės reikalavimai;

18.3. Privalomieji lydytų sūrių kokybės reikalavimai;

18.4. Privalomieji pieno riebalų produktų kokybės reikalavimai;

18.5. Privalomieji valgomųjų ledų kokybės reikalavimai;

18.6. Privalomieji raugintų pieno gėrimų kokybės reikalavimai;

19. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-453) patvirtinti:

19.1. Privalomieji riebalų mišinių kokybės reikalavimai;

19.2. Privalomieji jogurto kokybės reikalavimai;

20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214) patvirtintas Pieno terminų vartojimo techninis reglamentas;

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 19 įsakymu Nr. 188 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno ir Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1514) patvirtintas Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas;

22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 43 „Dėl Kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-610) patvirtintas Kiaušinių teikimo į rinką techninis reglamentas;

23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517) patvirtinti Kiaušinių produktų ir jų realizavimo veterinarijos reikalavimai;

24. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-24) patvirtinti Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai;

25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 476 „Dėl privalomųjų abrikosų, salotų, endivijų ir salotinių cikorijų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 3-86) patvirtinti:

25.1. Privalomieji abrikosų kokybės reikalavimai;

25.2. Privalomieji salotų ir endivijų kokybės reikalavimai;

25.3. Privalomieji salotinių cikorijų kokybės reikalavimai;

26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 176 „Dėl privalomųjų porų, cukinijų, baklažanų ir pomidorų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 48-1413) patvirtinti:

26.1. Privalomieji porų kokybės reikalavimai;

26.2. Privalomieji cukinijų kokybės reikalavimai;

26.3. Privalomieji baklažanų kokybės reikalavimai;

26.4. Privalomieji pomidorų kokybės reikalavimai;

27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 306 „Dėl Briuselio kopūstų, negliaudytų žirnių ir šparagų privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 98-3126) patvirtinti:

27.1. Briuselio kopūstų privalomieji kokybės reikalavimai;

27.2. Negliaudytų žirnių privalomieji kokybės reikalavimai;

27.3. Šparagų privalomieji kokybės reikalavimai;

28. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 328 „Dėl privalomųjų česnakų, šparaginių pupelių, špinatų ir lapkotinių salierų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3301) patvirtinti:

28.1. Privalomieji česnakų kokybės reikalavimai;

28.2. Privalomieji šparaginių pupelių kokybės reikalavimai;

28.3. Privalomieji špinatų kokybės reikalavimai:

28.4. Privalomieji lapkotinių salierų kokybės reikalavimai;

29. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl privalomųjų svogūnų, kopūstų ir morkų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 17-534) patvirtinti:

29.1. Privalomieji svogūnų kokybės reikalavimai;

29.2. Privalomieji kopūstų kokybės reikalavimai;

29.3. Privalomieji morkų kokybės reikalavimai;

30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 37 „Dėl privalomųjų obuolių, kriaušių ir agurkų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 18-563) patvirtinti:

30.1. Privalomieji obuolių ir kriaušių vaisių kokybės reikalavimai;

30.2. Privalomieji ilgavaisių agurkų kokybės reikalavimai;

30.3. Privalomieji trumpavaisių agurkų kokybės reikalavimai;

31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl privalomųjų braškių, žemuogių, vyšnių ir trešnių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2109) patvirtinti:

31.1. Privalomieji braškių ir žemuogių uogų kokybės reikalavimai;

31.2. Privalomieji vyšnių ir trešnių vaisių kokybės reikalavimai;

32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 257 „Dėl privalomųjų slyvų, žiedinių kopūstų ir artišokų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 66-2421) patvirtinti:

32.1. Privalomieji slyvų vaisių kokybės reikalavimai;

32.2. Privalomieji žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai;

32.3. Privalomieji artišokų kokybės reikalavimai;

33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 296 „Dėl saldžiųjų paprikų, persikų ir nektarinų privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 75-2655) patvirtinti:

33.1. Privalomieji saldžiųjų paprikų kokybės reikalavimai;

33.2. Privalomieji persikų ir nektarinų kokybės reikalavimai;

34. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Privalomųjų arbūzų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 93-3294) patvirtinti Privalomieji arbūzų kokybės reikalavimai;

35. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 409 „Dėl Privalomųjų melionų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 99-3570) patvirtinti Privalomieji melionų kokybės reikalavimai;

36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Privalomųjų konservuotų kaulavaisių ir Privalomųjų konservuotų pomidorų produktų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-13) patvirtinti:

36.1. Privalomieji konservuotų kaulavaisių kokybės reikalavimai;

36.2. Privalomieji konservuotų pomidorų produktų kokybės reikalavimai;

37. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 425 „Dėl Desertinių vynuogių privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 104-3726) patvirtinti Desertinių vynuogių privalomieji kokybės reikalavimai;

38. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Privalomųjų kivių vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 1-16) patvirtinti Privalomieji kivių vaisių kokybės reikalavimai;

39. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 7 „Dėl Privalomųjų citrusinių vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 4-141) patvirtinti Privalomieji citrusinių vaisių kokybės reikalavimai;

40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 8 „Dėl Privalomųjų avokadų vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 4-142) patvirtinti Privalomieji avokadų vaisių kokybės reikalavimai;

41. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Privalomųjų razinų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 85-3002) patvirtinti Privalomieji razinų kokybės reikalavimai;

42. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 22-746) patvirtinti:

42.1. Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai;

42.2. Privalomieji miltų kokybės reikalavimai;

42.3. Privalomieji kruopų kokybės reikalavimai;

43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-840) patvirtintas Techninis reglamentas, nustatantis kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus;

44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 155 „Dėl Privalomųjų maistinio augalinio aliejaus kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 37-1134) patvirtinti Privalomieji maistinio augalinio aliejaus kokybės reikalavimai;

45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 66 „Dėl Privalomųjų margarino ir jo produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 23-595) patvirtinti Privalomieji margarino ir jo produktų kokybės reikalavimai;

46. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 152 „Dėl Privalomųjų cukraus kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 37-1133) patvirtinti Privalomieji cukraus kokybės reikalavimai;

47. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 110-3541) patvirtintas Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas;

48. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 60-1964) patvirtinti Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai;

49. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-517) patvirtintas Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas;

50. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-518) patvirtintas Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas;

51. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Privalomųjų majonezo ir jo produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 23-594) patvirtinti Privalomieji majonezo ir jo produktų kokybės reikalavimai;

52. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 664 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28 „Natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo ir mineralizuotas geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-198) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 28 „Natūralus mineralinis vanduo, šaltinio vanduo ir mineralizuotas geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

53. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 163 „Dėl Privalomųjų natūralaus mineralinio vandens reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 46-1322) patvirtinti Privalomieji natūralaus mineralinio vandens reikalavimai;

54. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Vaisių ir uogų vyno taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1605) patvirtintos Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės;

55. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl techninio reglamento dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2171) patvirtintas Techninis reglamentas dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų;

56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 20 d. Nr. 453 „Dėl tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų specialaus ženklinimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1197) patvirtintos:

56.1. Importuojamų į Lietuvos Respubliką alkoholinių gėrimų specialaus ženklinimo tvarka;

56.2. Lietuvos Respublikoje pagamintų alkoholinių gėrimų specialaus ženklinimo tvarka;

57. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Privalomųjų acto kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2537) patvirtinti Privalomieji acto kokybės reikalavimai.

 

III. Ne maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai ir lietuvos standartai

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 680 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 28-1010) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 „Dėl Privalomųjų reikalavimų vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims“ (Žin., 1999, Nr. 88-2606) patvirtinti Privalomieji reikalavimai vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims;

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ (Žin., 2000, Nr. 56-1673) patvirtinti Privalomieji reikalavimai sėklinėms bulvėms;

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų javų sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2640) patvirtinti Privalomieji kokybės reikalavimai javų sėklai;

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2641) patvirtinti Privalomieji kokybės reikalavimai runkelių sėklai;

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų grikių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 3-55) patvirtinti Privalomieji grikių sėklos kokybės reikalavimai;

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 4-107) patvirtinti Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai;

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 20-782) patvirtintos Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklės;

9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 5-145) patvirtinti Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai;

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl Privalomųjų forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 13-413) patvirtinti Privalomieji forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimai;

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2110) patvirtinti Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai;

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl privalomųjų dekoratyvinių žalumynų, tankiažiedžio smidro ir plunksnašakio smidro kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 107-3886) patvirtinti:

12.1. Privalomieji dekoratyvinių žalumynų kokybės reikalavimai;

12.2. Privalomieji tankiažiedžio smidro (asparagus densiflorus) kokybės reikalavimai;

12.3. Privalomieji plunksnašakio smidro (asparagus setaccus) kokybės reikalavimai;

13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Privalomųjų skintų gėlių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 107-3887) patvirtinti Privalomieji skintų gėlių kokybės reikalavimai;

14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 209 „Dėl Pašarų teikimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2000, Nr. 60-1787) patvirtintos Pašarų teikimo į rinką taisyklės;

15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 205 „Dėl Pašarų klasifikatoriaus įsigaliojimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2064) patvirtintas Pašarų klasifikatorius;

16. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 334 „Dėl Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2914) patvirtintos Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklės;

17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 332/395 „Dėl Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2951) patvirtinta Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarka;

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 20 d. Nr. 453 „Dėl tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų specialaus ženklinimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1197) patvirtintos:

18.1. Importuojamų į Lietuvos Respubliką tabako gaminių specialaus ženklinimo tvarka;

18.2. Lietuvos Respublikoje pagamintų tabako gaminių specialaus ženklinimo tvarka;

19. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 56-1573) patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamų tabako gaminių ženklinimo, nurodant įspėjamuosius užrašus ir kenksmingų medžiagų kiekius tabako gaminiuose, taisyklės;

20. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 451 „Dėl Trąšų techninio reglamento, Trąšų analizės metodų techninio reglamento, Paprastųjų amonio nitrato trąšų, turinčių didelį azoto kiekį, techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1511) patvirtinti:

20.1. Trąšų techninis reglamentas;

20.2. Paprastųjų amonio trąšų, turinčių didelį azoto kiekį, techninis reglamentas;

21. sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 356 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 105 „Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos“ (Žin., 2001, Nr. 58-2095) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 105 „Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos“;

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 360 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.01.04:1999 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas ir STR 1.03.02:1999 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 98-2832) patvirtintas organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:1999 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“;

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 384 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 64-2372) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 62 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;

24. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 430 „Dėl Ploviklių techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 4-115) patvirtintas Ploviklių techninis reglamentas;

25. Vidaus reikalų ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1004 „Dėl Pirotechnikos priemonių įvežimo, laikymo, pardavimo ir naudojimo laikinųjų taisyklių“ patvirtintos „Pirotechnikos priemonių įvežimo, laikymo, pardavimo ir naudojimo laikinosiomis taisyklės“ (Žin., 1996, Nr. 115-2682);

26. Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 32 „Dėl Pirotechnikos gaminių sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos „Pirotechnikos gaminių sertifikavimo taisyklės“ (Žin., 1997, Nr. 31-781);

27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 196/134/225 „Dėl Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1454) patvirtintos:

27.1. Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės;

27.2. Augalų apsaugos priemonių registracijos nuostatai;

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2198) patvirtintos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės;

29. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Tekstilės pavadinimų techninio reglamento ir Tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-246) patvirtintas Tekstilės pavadinimų techninis reglamentas;

30. Lietuvos standartas LST ISO 3758 Tekstilės gaminiai. Priežiūros ženklų simboliai etiketėse;

31. Lietuvos standartas LST ISO 3636 Drabužių dydžių žymėjimas. Viršutiniai vyrų ir berniukų drabužiai;

32. Lietuvos standartas LST ISO 3637 Drabužių dydžių žymėjimas. Viršutiniai moterų ir mergaičių drabužiai;

33. Lietuvos standartas LST ISO 3638 Drabužių dydžių žymėjimas. Vaikų drabužiai;

34. Lietuvos standartas LST ISO 4415 Drabužių dydžių žymėjimas. Apatiniai ir naktiniai vyrų bei berniukų drabužiai;

35. Lietuvos standartas LST ISO 4416 Drabužių dydžių žymėjimas. Apatiniai ir naktiniai moterų bei mergaičių drabužiai, korsetiniai gaminiai ir marškiniai;

36. Lietuvos standartas LST ISO 4417 Drabužių dydžių žymėjimas. Galvos apdangalai;

37. Lietuvos standartas LST ISO 4418 Drabužių dydžių žymėjimas. Pirštinės;

38. Lietuvos standartas LST ISO 5971 Drabužių dydžių žymėjimas. Pėdkelnės;

39. Lietuvos standartas LST ISO 8559 Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys;

40. Lietuvos standartas LST ISO/TR 10652 Drabužių standartinių dydžių sistemos;

41. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-247) patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklės;

42. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 „Dėl Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 99-2866) patvirtintas Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninis reglamentas;

43. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 87/236 „Dėl Darbo su asbestu taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1225) patvirtintos Darbo su asbestu taisyklės;

44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 271 „Dėl Prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis taisyklių“ (Žin., 1999, Nr. 30-869) patvirtintos Prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis taisyklės;

45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509) patvirtinta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka;

46. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1967) patvirtintas techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“;

47. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23 – 601) patvirtintas techninis reglamentas „Mašinų sauga“;

48. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 447 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-23) patvirtintas Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninis reglamentas;

49. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1933) patvirtintas Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas;

50. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 184/183 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1637) patvirtintas Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas;

51. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 28 – 785) patvirtintas techninis reglamentas „Liftai“;

52. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-197) patvirtintas Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas;

53. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-199) patvirtintas Aerozolių balionėlių saugos techninis reglamentas;

54. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1473) patvirtintas Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninis reglamentas;

55. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl dujų balionų techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1638) patvirtinti:

55.1. Plieninių besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

55.2. Nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

55.3. Suvirintųjų nelegiruotojo plieno dujų balionų techninis reglamentas;

56. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 334/374 „Dėl Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 85-2550) patvirtintos Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklės;

57. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-218) patvirtintas Dujas deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas;

58. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115-3263) patvirtintos Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklės;

59. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-198) patvirtintas Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas;

60. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 10-248) patvirtintas Žaislų saugos techninis reglamentas.

61. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 93 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 1999, Nr. 105-3055) patvirtinta higienos norma HN 93 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“;

62. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, 84-2360) patvirtinti Pagrindiniai techniniai reikalavimai kelių transporto priemonėms;

63. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ (Žin., 2001, 36-1221) patvirtinta Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarka;

64. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 įsakymu Nr. 147 „Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1269) patvirtintos Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės.

______________