LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gegužės 30 d. Nr. I-1357

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio pirmąją dalį – vietoj datos „1996 m. birželio 1 d.“ įrašyti datą „1996 m. lapkričio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Visuomeninės organizacijos, kurių įstatai iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybės institucijose ar rajonų (miestų) valdybose, savo įstatus iki 1996 m. lapkričio 1 d. turi suderinti su Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu ir pateikti Visuomeninių organizacijų įstatymo 17 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse nurodytoms visuomeninių organizacijų įstatus registruojančioms valstybės institucijoms.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio antrosios dalies pripažinimas netekusia galios

3 straipsnio antrąją dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________