LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 9 d. Nr. 1R-269

Vilnius

 

1. Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2006, Nr. 421526; 2007, Nr. 26-968; 2008, Nr. 8-291):

1.1. Papildau šiuo 2.18 punktu:

„2.18. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (18 priedas) (ankstesnįjį 18 priedą laikant 21 priedu).“

1.2. Papildau šiuo 2.19 punktu:

„2.19. Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo (19 priedas).“

1.3. Papildau šiuo 2.20 punktu:

„2.20. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (20 priedas).“

1.4. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Prašymas laikomas vykdomojoje byloje.

Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, surašo patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raštu išaiškina išieškotojui, išskyrus valstybę, jo teises ir pareigas. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti kartu su raginimu ar siūlymu siunčiamas skolininkui šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.

Atliekant antstolio procesinius veiksmus, vykdomuosius dokumentus kontroliuoja, antstolio pareiškimus teismui ir skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Kai vykdymo veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų teritorijose, antstolio procesinius veiksmus kontroliuoja, skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta, pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė atliekama Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka patikrinant ir patvirtinant antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus.“

1.5. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Išsiuntęs skolininkui siūlymą ar raginimą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą, jeigu yra Civilinio proceso kodekso 658 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, antstolis, areštuodamas skolininko turtą, priima patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą paslėpti.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

1.7. Papildau šiuo 131 punktu:

„131. Išieškant pinigų sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, antstolis, areštuodamas skolininko butą ar gyvenamąjį namą, kuriame jis gyvena, privalo raštu ir pasirašytinai išaiškinti skolininkui teisę prašyti teismo taikyti apribojimą, nustatytą Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalyje.“

1.8. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Per informacines technologijas gautos informacijos išrašas turi būti patvirtintas antstolio, jo padėjėjo ar kito antstolio įgalioto darbuotojo parašu, nurodant informacijos gavimo datą, ir saugomas vykdomojoje byloje, kurią vykdant ji buvo gauta“.

1.9. Papildau šiuo 252 punktu:

„252. Jei skolininkas yra nepilnametis asmuo, kuris negauna pajamų, susijusių su darbo santykiais, ir neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos išieškojimą, antstolis apie vykdomosios bylos užvedimą nepilnamečiam asmeniui privalo informuoti nepilnamečio asmens tėvus arba globėjus (rūpintojus) ir pasiūlyti jiems sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą ir vykdymo išlaidas nustatyta tvarka. Nesumokėjus per nustatytą terminą raginime ar siūlyme nurodytos pinigų sumos ir vykdymo išlaidų, pradedama priverstinė vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos išieškojimo procedūra iš nepilnamečio asmens tėvų arba globėjų (rūpintojų).“

1.10. Papildau šiuo 253 punktu:

„253. Vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus nepilnamečio asmens (vaiko) atžvilgiu, vykdymo procese privalo dalyvauti valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas ir psichologas.“

1.11. Įrašau 26 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „18 priedas“ skaičių ir žodį „21 priedas“.

1.12. Išdėstau 30 punktą taip:

„30. Užbaigus vykdomąją bylą, vykdymo išlaidos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje ir šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka išieškomos iš skolininko ir pervedamos išieškotojui, o šioje Instrukcijoje nustatytais atvejais – į Teisingumo ministerijos sąskaitą.

Bendrųjų vykdymo išlaidų neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei yra išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims, bei fiziniai asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka. Antstolis, gavęs išieškotojo – fizinio asmens prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad išieškotojas turi teisę gauti socialinę pašalpą, priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Už valstybės ir savivaldybių globos namus bei asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, bendrąsias vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Už asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, Teisingumo ministerija taip pat apmoka išlaidas, susijusias su pažymų apie vykdymo eigą vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo išdavimu. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti bendrąsias vykdymo išlaidas, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentą, patvirtinantį išieškotojo – fizinio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas; vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, bendrųjų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.“

1.13. Išdėstau 35 punktą taip:

„35. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui bendrąsias vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Bendrosios vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.“

1.14. Papildau 38 punktą šia nauja antrąja pastraipa (ankstesniąją antrąją pastraipą laikant trečiąja pastraipa):

„Skolininkui sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą (be palūkanų), antstolis privalo apskaičiuoti palūkanas nuo vykdomajame dokumente nurodytos dienos iki vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos sumokėjimo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas nuo tuo momentu likusios nepadengtos vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos (be palūkanų), t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.“

1.15. Įrašau 64 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „18 priedas“ skaičių ir žodį „21 priedas“.

1.16. Papildau šiuo 641 punktu:

„641. Antstolis ar jo įgaliotas asmuo pinigines sumas, gautas pagal vykdomuosius dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo įnešti į antstolio depozitinę sąskaitą, o banko kvitus prisegti prie antstolio kvito šaknelės.“

1.17. Išdėstau 65 punktą taip:

„65. Į antstolio depozitinę sąskaitą taip pat įmokamos išieškotojo įmokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimams, mokamiems paklausimams ir kitoms išlaidoms, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042) ir šioje Instrukcijoje.“

1.18. Papildau šiuo 671 punktu:

„671. Išieškojimuose iki 200 litų išieškotos piniginės lėšos pervedamos išieškotojui išieškojus visą išieškotiną sumą.“

1.19. Papildau šiuo 672 punktu:

„672. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems išieškotojams – kiekvienam išieškotojui tenkanti suma viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotojui, o esant keliems išieškotojams, – paskirsto išieškotas pinigines lėšas išieškotojams ir pateikia pinigų paskirstymo išieškotojams patvarkymą tvirtinti teisėjui. Nustatyta tvarka patvirtinus išieškotų lėšų paskirstymą, piniginės lėšos nedelsiant išmokamos išieškotojams.“

1.20. Papildau šiuo 673 punktu:

„673. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, jei išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškota suma per 14 dienų nuo jų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą pervedama išieškotojui.

Jei skolininkas geranoriškai moka išlaikymą į antstolio depozitinę sąskaitą, pervesta pinigų suma į antstolio depozitinę sąskaitą nedelsiant išmokama išieškotojui.“

1.21. Išdėstau 1, 2, 6, 7, 13 ir 14 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Rimantas Šadžius

2008-07-04

 

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: __________________________________                 Vykdomoji byla Nr. ___________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

...........................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

 

_______________________

(data)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas)____________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

200   m. ..................... d. pateikė man vykdyti ______________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ................. d. išduotą _____________________________________ Nr. __________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė,

asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 655 ir 656 straipsniais, ............... straipsniu, raginu Jus per ................................... dienų nuo šio raginimo gavimo dienos

___________________________________________________________________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

Įvykdę šiame raginime nurodytus veiksmus nustatytu terminu, papildomai turėsite sumokėti bendrąsias vykdymo išlaidas ir vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu.

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra ir Jūs papildomai privalėsite sumokėti visas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, nedelsdamas informuokite antstolį ir pateikite sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

1 Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

___________________

1 Ši nuostata raginime nurodoma, kai vykdomas sprendimas dėl lėšų išieškojimo

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį;

3. Domėtis vykdymo eiga;

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pas trečiuosius asmenis esantį turtą lėšas kredito įstaigose;

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus;

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą

5. Apskųsti antstolio veiksmus;

6. Reikšti prašymus, nušalinimus;

7. Sudaryti taikos sutartis;

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami .........................................................................................................teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas)                    (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam:___________________________________            Vykdomoji byla Nr. _____________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS
SUMOKĖTI VYKDOMAJAME DOKUMENTE NURODYTĄ PINIGINĘ SUMĄ IR VYKDYMO IŠLAIDAS

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad priėmiau vykdyti_________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą ____________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _________ dėl _______ Lt išieškojimo iš Jūsų išieškotojui________________________ .

(išieškotojo pavadinimas)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 ir 654 straipsniais bei Sprendimų vykdymo instrukcijos _____________ punktais, siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio pranešimo gavimo dienos, sumokėti į antstolio__________________________________________________________________ depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą _____________________________________________ Lt vykdomajame dokumente

(banko sąskaitos rekvizitai)

nurodytą piniginę sumą ir _______ Lt vykdymo išlaidų, iš viso ________ Lt.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. ................ Lt bendrosios vykdymo išlaidos;

2. Vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1............................................................. , ....... Lt;

2.2............................................................. , ....... Lt;

2.3............................................................. , ....... Lt;

................................................................................

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytos sumos per nurodytą terminą, Jūs privalėsite dar papildomai sumokėti kitas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą išieškotojui esate sumokėjęs, privalote nedelsdamas pateikti antstoliui tai patvirtinančius dokumentus.

Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jus turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį;

3. Domėtis vykdymo eiga;

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose;

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus;

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą;

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą;

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;

5. Apskųsti antstolio veiksmus;

6. Reikšti prašymus, nušalinimus;

7. Sudaryti taikos sutartis;

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami .......................................................................................................................teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

6 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam: _____________________________________                   Vykdomoji byla Nr. _______

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PATIKRINTI IR
SUSTABDYTI LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

____ m. ______ d. išduotą _____________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ________________ dėl _______________________________  Lt išieškojimo išieškotojui

.....................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, prašau patikrinti ir iki 200.... m. .............. d. man pranešti, ar skolininko_________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vardu yra lėšų. Esant lėšoms, prašau sustabdyti __________________________________  Lt

(išieškotina suma ir vykdymo išlaidos)

išmokėjimą Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Per penkias dienas nuo informacijos apie skolininko turimas pinigines lėšas išsiuntimo antstoliui negavus patvarkymo areštuoti skolininko lėšas, šis lėšų išmokėjimo apribojimas panaikinamas.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ......................................................................... ............................................... apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis.................................................................................

(parašas)                    (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

7 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam: _______________________________________           Vykdomoji byla Nr. _________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

____________________________________________

(adresas)

 

Kopija

(skolininkui)

Kam:_______________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

____________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS AREŠTUOTI LĖŠAS IR JAS PERVESTI
Į ANTSTOLIO DEPOZITINĘ SĄSKAITĄ

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą pavadinimas)

........ m ....................................... d. išduotą ________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ________ dėl ______ Lt išieškojimo iš skolininko _______________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

eilės išieškotojui _____________________________________________________________

(nurodoma, kurios eilės išieškotojui vykdomas išieškojimas)

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalimi, areštuoju __________________________ Lt sumą, esančią sąskaitoje Nr. ___________ .

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)                               (skolininko sąskaitos rekvizitai)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 6 dalimi, areštuotas lėšas prašau iki _______________ pervesti į antstolio_____________________________ depozitinę sąskaitą

(nurodyti terminą)                                 (antstolio vardas, pavardė)

Nr. _______________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

 

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_________________________                        Vykdomoji byla Nr. _________________

Kur:__________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam:_________________________

Kur:__________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam:_________________________

Kur:__________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ
DOKUMENTĄ DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

_________________________ Nr. _______, išduotą ....... m. .................... d. dėl ________ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išieškojimo iš skolininko____________________________________ (a. k. ............................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui___________________ (a. k. ..............................), ir reikalauju iš skolininko darbo

(vardas, pavardė)

užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ______ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu__

_______________________________________ , arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą

Nr. ___________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos __________ Lt išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Išieškojus visą šiame patvarkyme nurodytą piniginę sumą arba jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su pažyma apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą nedelsiant grąžinti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas.......................................................apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

1. ............................................................................... ,................... lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                      (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam:____________________________                                Vykdomoji byla Nr. __________

Kur:_____________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam:____________________________

Kur:_____________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam:____________________________

Kur:_____________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ
DOKUMENTĄ DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

_________________________  Nr. ______ , išduotą 200... m. .................. d. dėl ________ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išlaikymo išieškojimo iš skolininko(-ės)________________________ (a. k. ...........................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui____________________ (a. k. ............................), ir reikalauju iš skolininko darbo

(vardas, pavardė)

užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po ............. Lt.

Išlaikymo įsiskolinimas yra ................. Lt.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir .................... procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu __

_______________________________________ , arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą

Nr. _______________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išieškojimo pabaigimo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su priedu apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsdamas grąžinkite išieškotojui, o įvykdęs vykdomąjį dokumentą, grąžinkite jį išdavusiai institucijai__________________________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas, adresas)

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas......................................................apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

 

1. ________________________________________ , _________ lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam: ____________________________________             Vykdomoji byla Nr. ___________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens

pavadinimas)

________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo)_________________________________________________ 200   m. ............ d. pateiktą man

(vardas, pavardė; pavadinimas)

vykdyt i____________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

........ m. .......... d. išduotą ____________________________ Nr. ______________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas,

pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

Išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą________________________

___________________________________________________________________________

(sumokėjo, atleistas nuo vykdymo išlaidų mokėjimo ar vykdymo išlaidų mokėjimas buvo atidėtas)

 

Informuojame, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 610 straipsniu, visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo nustatytos Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas.........................................................apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                    (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam:_________________________________                      Vykdomoji byla Nr. __________

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens

pavadinimas)

______________________________________

(adresas)

 

Kam:_________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens

pavadinimas)

______________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________ , vykdydamas ______________

(vardas, pavardė)

____________________________________ Nr. _______________, išduotą _____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

_______________________________________________ .......... m. ........................... d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ............  straipsnio ........... dalies ........... punktu,

___________________________________________________________________________

(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)

užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. __________________________ .

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ..........................................................................teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas)                (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos 20 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. liepos 9 įsakymo Nr. 1R-269

redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

Kam: __________________________________             Vykdomoji byla Nr. _____________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS SUMOKĖTI VYKDYMO IŠLAIDAS

 

____________________________

(data)

____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis___________________________________ , įvykdęs _________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

........ m. ................................ d. išduotą ___________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ..................... dėl__________________________________________________________

(vykdomojo dokumento dalykas)

___________________________________________________________________________

(skolininko duomenys)

išieškotojo__________________________________________________________________

 

(išieškotojo duomenys)

naudai, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 straipsniu bei Sprendimų vykdymo instrukcijos ___________ punktu (-ais), siūlau Jums per _________ dienas, skaičiuojant nuo šio siūlymo gavimo dienos, sumokėti į antstolio __________________________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________________________________

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

__________ Lt vykdymo išlaidų.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. ............................  Lt bendrosios vykdymo išlaidos;

2. Kitos vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. ...................................................................................................................... , ....... Lt;

2.2. ...................................................................................................................... , ....... Lt;

2.3. ...................................................................................................................... , ....... Lt;

3. .....................................................  Lt atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento

įvykdymą.

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų per nustatytą terminą, Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka bus kreiptasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ............................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis...............................................................................

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

_________________