LIETUVOS RESPUBLIKOS
GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS
ĮSTATYMAS

 

2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415

Vilnius

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato geodezinių, topografinių, kartografavimo darbų valdymą, geografinių informacinių sistemų duomenų bazių sudarymo principus ir jų integralumą, geodezinio pagrindo, kartografinės medžiagos nuosavybės teises, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kurių veikla susijusi su kartografavimu, geodeziniais matavimais, šių duomenų kaupimu, apskaita ar jų panaudojimu, pagrindines teises bei pareigas geodezijos ir kartografijos srityje.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Aerofotonuotraukos – Žemės paviršiaus fotonuotraukos (fotovaizdų pozityvai, negatyvai), pagamintos specializuotomis fotokameromis iš orlaivių ir skirtos žemėlapiams gaminti.

2. Analoginis (spaudinis) žemėlapis – žemėlapis, išspausdintas ant popieriaus ar plėvelės.

3. Astronominė kartografija – veiklos sritis, apimanti dangaus skliauto, planetų ir kitų dangaus kūnų paviršiaus vaizdavimą plokštumoje.

4. Atlasas – nustatyta tvarka parengtas ir išleistas bendrasis geografinis, teminis, kompleksinis arba specializuotas sisteminis žemėlapių rinkinys.

5. Bazinis žemėlapis – žemėlapis, naudojamas kaip pirminis šaltinis (arba kartografinis pagrindas) kitiems žemėlapiams sudaryti.

6. duomenų bazė – susistemintas ar metodiškai sutvarkytas duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

7. Geodezija – mokslo ir gamybinės veiklos sritis, apimanti visos Žemės ar jos dalies formos bei dydžio tikslinimą, gravitacinio lauko bei erdvinės taškų padėties Žemės paviršiuje (virš ar žemiau šio paviršiaus) matavimus ir koordinačių nustatymą.

8. Geodezinis pagrindas – geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma.

9. Geodezinis punktas – geodezinis ženklas su apsaugos zona, skirtas geodeziniams parametrams Žemės paviršiuje saugoti.

10. Geodezinis tinklasžemės paviršiuje įtvirtintų ir geodeziniais matavimais susietų geodezinių ženklų visuma. pagal nustatomus parametrus skirstomas į GPS (erdvinį), planimetrinį, vertikalųjį, gravimetrinį, magnetometrinį, o pagal užimamą teritoriją – į pasaulinį, kontinentinį, valstybinį, savivaldybių, vietinį, specialios paskirties.

11. Geodezinis ženklas – vietovėje specialia konstrukcija įtvirtintas įrenginys su centru, turinčiu fiksuotus geodezinio tinklo parametrus.

12. GIS (geografinės informacinės sistemos, geoinformacinės sistemos) – geografinių objektų, jų charakteristikų ir kitos informacijos, turinčios sąsają su Žeme, kaupimo, tvarkymo, apdorojimo, saugojimo, paieškos ir pateikimo kompiuterizuota informacinė sistema, skirta projektavimo, modeliavimo, analizės, mokslo ir kitiems geografinės erdvės uždaviniams spręsti.

13. Geografinių informacinių sistemų duomenų bazės – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir metodiškai sutvarkytas geografinių duomenų rinkinys, kuriame sąlyginai išskiriamos grafinių bei atributinių duomenų bazės, saugomos kompiuterinėse laikmenose.

14. Georeferencinių duomenų bazė – tam tikros teritorijos geodezinio pagrindo, inžinerinių tinklų, topografinių duomenų bazių susistemintas ir metodiškai sutvarkytas rinkinys, organizuotas pagal bendrąją metodiką geoinformacinių sistemų principais, kaupiamas ir saugomas kompiuterinėse laikmenose.

15. Geodezinio pagrindo duomenų bazė – georeferencinių duomenų bazės posistemė, susidedanti iš geoido, geodezinio pagrindo geometrinių ir atributinių (tekstinių) duomenų susisteminto ir metodiškai sutvarkyto rinkinio.

16. Geoidas – menama Žemės figūra, apribota pasaulinio vandenyno lygio paviršiumi, naudojama teoriniams ir praktiniams geodeziniams uždaviniams spręsti.

17. GPS (globalinė padėties nustatymo sistema) – specializuotų dirbtinių Žemės palydovų ir prietaisų visuma, skirta padėtims nustatyti, pasauliniams ir valstybiniams geodeziniams tinklams sudaryti, atnaujinti ir kitiems teoriniams bei praktiniams uždaviniams spręsti.

18. Inžinerinių tinklų duomenų bazė – georeferencinių duomenų bazės posistemė, susidedanti iš grafinių ir atributinių (tekstinių) inžinerinių tinklų duomenų susisteminto ir metodiškai sutvarkyto rinkinio.

19. Kartografija – geografinio pažinimo metodas ir mokslo bei gamybinės veiklos sritis, apimanti erdvinių gamtinių ir antropogeninių objektų bei reiškinių vaizdavimą grafiniais modeliais plokštumoje, gaunamų kartografinių kūrinių (žemėlapių, kartoschemų, planų ir kt.) gamybą ir leidybą, geografinių informacinių duomenų bazių sudarymą.

20. Kartografavimas – kartografinių kūrinių sudarymo, gamybos ir leidybos procesų visuma.

21. Kartografinių duomenų bazė – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas kartografinių duomenų rinkinys.

22. Metaduomenys – informacija (duomenys) apie konkretaus geoobjekto, objektų grupės arba geografinių duomenų bazės duomenis, jų kilmę, metriką.

23. Oficialus žemėlapis – Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinto turinio, pagal kartografavimo metodiką sudarytas žemėlapis, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos, kaip autoriaus išimtinių turtinių teisių administravimo vykdytojos, autorių teisių apsaugos ženklą.

24. Skaitmeninis žemėlapis – vietovės modelis, kurį sudaro užkoduotų vietovės taškų erdvinių koordinačių ir charakteristikų visuma, užrašyta informacijos nustatytos struktūros laikmenoje vektoriniu arba rastriniu pavidalu.

25. Specialioji kartografija – veiklos sritis, susijusi su reglamentuojamo specialaus naudojimo žemėlapių, kartoschemų bei planų rengimu, gamyba ir leidyba, specialiųjų duomenų bazių formavimu.

26. Specialios paskirties geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai – darbai, susiję su specialiųjų žemėlapių, statybviečių, inžinerinių tinklų planų sudarymu ir leidyba bei kitų specializuotų duomenų bazių sudarymu.

27. Teminė kartografija – veiklos sritis, susijusi su įvairaus pobūdžio teminių žemėlapių bei kartoschemų rengimu, gamyba ir leidyba, teminio pažinimo duomenų bazių sudarymu.

28. Teminis žemėlapis – žemėlapis, kuriame pavaizduoti tam tikros temos objektai ar reiškiniai.

29. Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinius matavimus bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

30. Topografinių duomenų bazė – georeferencinių duomenų bazės posistemė, susidedanti iš grafinių ir atributinių (tekstinių) Žemės ar jos dalies fizinių, gamtinių ir antropogeninių objektų duomenų susisteminto ir metodiškai sutvarkyto rinkinio.

31. Topografinė kartografija – veiklos sritis, susijusi su topografinių žemėlapių gamyba.

32. Topografinis planas – stambaus mastelio (1:500–1:5000) topografinis žemėlapis, sudarytas neatsižvelgiant į Žemės sferiškumą.

33. Topografinis žemėlapis – žemėlapis, kuriame pavaizduoti žemės paviršiaus topografiniai objektai plokštumoje, tam tikroje matematinėje projekcijoje, nustatytu masteliu bei sutartiniais ženklais, atitinkančiais tarptautinius reikalavimus. Pagal mastelį topografiniai žemėlapiai skirstomi į stambaus mastelio 1:5000–1:20 000, vidutinio mastelio 1:25 000–1:50 000, smulkaus mastelio 1:100 000–1:1000 000.

34. Topografinių žemėlapių nomenklatūra – tarptautinė ar (ir) nacionalinė topografinių žemėlapių skaidymo lapais ir indeksavimo sistema.

35. Valstybinis geodezinis pagrindas – valstybinių geodezinių tinklų ir jų charakteristikų bei parametrų visuma.

36. Žemėlapis – sumažintas ir apibendrintas Žemės paviršiaus objektų bei gamtinių arba socialinių-ekonominių reiškinių vaizdas plokštumoje, išreikštas matematine projekcija, nustatytu masteliu, sutartiniais ženklais.

37. Žemėlapio arba plano mastelis – linijos ilgio žemėlapyje (plane) ir vietovės atitinkamos linijos horizontalios projekcijos santykis.

 

II skyrius

geodezinė ir kartografinė veikla

 

3 straipsnis. Geodezinė ir kartografinė veikla

Geodezinė ir kartografinė veikla apima:

1) Lietuvos Respublikos teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo sudarymą ir periodinį atnaujinimą;

2) Lietuvos Respublikos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje visų mastelių topografinių žemėlapių ir planų sudarymą, leidybą bei periodinį atnaujinimą;

3) specialios paskirties žemėlapių ir planų sudarymą, leidybą bei periodinį atnaujinimą;

4) teminių žemėlapių, kartoschemų ir atlasų sudarymą, leidybą bei periodinį atnaujinimą;

5) georeferencinių duomenų bazių kūrimą ir palaikymą;

6) geografinių informacinių sistemų duomenų bazių kūrimą ir palaikymą.

 

4 straipsnis. Teisės aktai, reglamentuojantys geodezinę ir kartografinę veiklą

Geodezinę ir kartografinę veiklą reglamentuoja šis įstatymas, Apskrities valdymo, Vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Valstybės sienos ir jos apsaugos, Archyvų, Metrologijos, Statybos, Teritorijų planavimo, Valstybės registrų, Žemės, Valstybės ir tarnybos paslapčių, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Įmonių, kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

5 straipsnis. Geodezinės ir kartografinės veiklos objektai

Geodezinės ir kartografinės veiklos objektai yra šie:

1) Lietuvos Respublikos teritorija ir joje esantys Žemės paviršiaus objektai bei gamtiniai arba socialiniai-ekonominiai reiškiniai;

2) Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir kontinentinis šelfas Baltijos jūroje;

3) Lietuvos Respublikos valstybės siena;

4) kitos teritorijos, reiškiniai ir objektai specialios paskirties, teminio ir astronominio kartografavimo atvejais;

5) geografiniai vietovardžiai.

 

6 straipsnis. Geodezinės ir kartografinės veiklos subjektai

Geodezinės ir kartografinės veiklos subjektai yra Vyriausybės įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija), ministerijos, apskričių viršininkai, kitos valstybės įstaigos, savivaldybių vykdomosios institucijos, valstybės įmonės, įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, kurių veikla susijusi su kartografavimu, geodeziniais matavimais, šių duomenų kaupimu, apskaita ar jų panaudojimu šio įstatymo ir kitų teisės aktų numatytais atvejais.

 

 

III skyrius

nuosavybės teisė į geodezinę,
topografinę ir kartografinę medžiagą

 

7 straipsnis. geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos nuosavybė

1. Lietuvos Respublikos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje topografiniai planai, stambaus, vidutinio ir smulkaus mastelio topografiniai žemėlapiai, kosminio vaizdo ir ortofotografiniai žemėlapiai, jūrlapiai bei oro navigaciniai žemėlapiai ir kiti žemėlapiai, turintys analoginį (spaudinį) ir skaitmeninį pavidalą, jų redakciniai ir leidybiniai originalai, georeferencinių duomenų bazės, fotoplanai, aerofotonuotraukos, visų rūšių geodeziniai tinklai bei su jais susijusios geodezinių duomenų bazės ir archyvinė medžiaga (lauko ir kamerinių darbų medžiaga, astronominių, gravimetrinių ir magnetometrinių matavimų duomenys), jeigu jie sudaryti valstybės biudžeto ir užsienio valstybių paramos lėšomis, yra valstybės turtas, kurį patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja įgaliota institucija įstatymų nustatyta tvarka.

2. Geodeziniai tinklai, topografiniai žemėlapiai ir planai bei georeferencinių duomenų bazės, finansuojami iš savivaldybių biudžeto lėšų, nuosavybės teise priklauso savivaldybėms.

3. Teminės kartografijos produkcija nuosavybės teise priklauso užsakovui. Jeigu užsakovo nėra arba jis perduoda šią teisę kartografavimą atlikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims, šie įgyja nuosavybės teisę valdyti, naudoti sukurtą kartografinį produktą ir juo disponuoti.

 

IV skyrius

geodezinės ir kartografinės veiklos
valstybinIS valdymas

 

8 straipsnis. geodezinės ir kartografinės veiklos valdymo institucijos

geodezinę ir kartografinę veiklą valdo Vyriausybė per įgaliotą instituciją.

 

9 straipsnis. Vyriausybės kompetencija geodezijos ir kartografijos srityje

Vyriausybė:

1) formuoja valstybės politiką geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityje;

2) steigia įgaliotą instituciją geodezijai ir kartografijai ir tvirtina jos nuostatus;

3) tvirtina Lietuvos geodezinių koordinačių ir aukščių sistemų nustatymo ir naudojimo tvarką, valstybinių geodezinių tinklų ir oficialių žemėlapių atnaujinimo periodiškumą;

4) tvirtina geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisykles, valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo programas, žemėlapių skaidymo lapais schemas.

 

10 straipsnis. Įgaliotos institucijos kompetencija

Įgaliota institucija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės politiką geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityje:

1) teisės aktų nustatyta tvarka, derindama su suinteresuotomis institucijomis, rengia valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo programas, žemėlapių skaidymo lapais schemas, nustato valstybinių tinklų ir oficialių žemėlapių atnaujinimo periodiškumą ir teikia juos Vyriausybei tvirtinti;

2) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą, kurį sudaro Lietuvos Respublikos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje geodezinė bei kartografinė medžiaga, ir juo disponuoja;

3) metodiškai vadovauja kartografavimo, valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, geodeziniams, topografiniams, georeferencinių duomenų bazių kūrimo darbams, pagal savo kompetenciją koordinuoja georeferencinių duomenų bazių unifikavimą bei suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis;

4) tvirtina valstybinių geodezinių tinklų tikslumo klases, oficialių žemėlapių turinį ir kartografavimo metodiką;

5) organizuoja Vyriausybės patvirtintų valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo programų įgyvendinimą;

6) organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinius ir topografinius darbus, metodiškai vadovauja savivaldybių teritorijų administracinių ribų ženklinimo ir kartografavimo darbams;

7) koordinuoja valstybinių geodezinių ir kartografinių darbų vykdymą, tarptautinių, valstybinių programų ir projektų įgyvendinimą geodezijos ir kartografijos srityje;

8) koordinuoja su kitomis institucijomis ir žinybomis aerofotografavimo darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, ekonominėje zonoje bei kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje ir išduoda leidimus orlaivių įguloms atlikti šiuos darbus;

9) rengia ir tvirtina geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių sudarymo normatyvus, techninius reglamentus ir specifikacijas, užtikrina jų suderinamumą su Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) standartais;

10) nustatyta tvarka rengia su jos veiklos sritimi susijusių Vyriausybės nutarimų projektus;

11) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda ir panaikina licencijas šiame įstatyme apibrėžtai geodezinei, kartografinei veiklai, kontroliuoja licencijuojamų darbų kokybę;

12) įstatymų nustatyta tvarka administruoja oficialių žemėlapių ir georeferencinių duomenų bazių autorių išimtines turtines teises;

13) metodiškai vadovauja apskričių viršininkams ir savivaldybių administracijos įgaliotiems tarnautojams arba padaliniams organizuojant geodezijos, topografijos ir kartografijos darbus;

14) Vyriausybės nustatyta tvarka teikia geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems ūkio subjektams;

15) atlieka šio ir kitų įstatymų bei Vyriausybės jai pavestas funkcijas.

 

11 straipsnis. Apskrities viršininko ir savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencija geodezijos ir topografijos srityje

1. Atlikdamas savivaldybių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, apskrities viršininkas įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri savivaldybių geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus.

2. Savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencija geodezijos ir topografijos srityje:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500–1:5000 mastelio topografiniai planai, georeferencinių duomenų bazės bei geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja;

2) sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500–1:5000), naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;

3) organizuoja savivaldybių teritorijų administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500–1:5000 mastelio topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą ir nustato savivaldybių naudojimo bei teikimo tvarką;

4) vadovaudamosi georeferencinių duomenų bazių specifikacijomis, nustato savivaldybių teritorijų duomenų bazių turinį bei naudojimosi sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, nepažeidžiant autorių teisių į duomenų bazes;

5) Vyriausybės nustatyta tvarka bei vadovaudamosi šiuo įstatymu pagal savo kompetenciją atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

6) teikia įgaliotai institucijai savo turimus duomenis, reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams;

7) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamos leidimus statyboms, privalo užtikrinti, kad būtų išsaugoti geodeziniai punktai ir išliktų matomumas tarp gretimų planimetrinio geodezinio tinklo punktų.

 

12 straipsnis. Ministerijų ir valstybės įstaigų kompetencija geodezijos ir kartografijos srityje

1. Suinteresuotos ministerijos ir valstybės įstaigos:

1) dalyvauja formuojant kartografavimo, atnaujinimo ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo strategiją;

2) organizuoja žinybinių geodezijos ir kartografijos srities programų įgyvendinimą;

3) derina žinybines geodezinių ir kartografinių darbų programas ir projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto.

2. Valstybės kadastrų, klasifikatorių, registrų ir kitų specialios paskirties, teminių geografinių informacinių sistemų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, atsakingi tvarkytojai rengia, kaupia ir sistemina duomenis, grafinius teritorijų planavimo dokumentus (planus ir schemas), naudodami bazinius žemėlapius arba georeferencinių duomenų bazes, vadovaudamiesi įgaliotos institucijos patvirtintais normatyvais, techniniais reglamentais ir specifikacijomis.

3. Žinybinių duomenų bazių tvarkytojai atsako už duomenų patikimumą ir jų integralumą geografinėse informacinėse sistemose.

 

13 straipsnis. Valstybiniai geodeziniai ir topografiniai darbai

Valstybiniai geodeziniai ir topografiniai darbai yra šie:

1) valstybinio geodezinio pagrindo sudarymas, periodinis atnaujinimas ir parametrų patikslinimas;

2) geoido parametrų periodinis patikslinimas;

3) aerofotografavimas iš lėktuvų ir dirbtinių Žemės palydovų kartografavimo reikmėms;

4) ortofotografinių žemėlapių sudarymas;

5) topografinių žemėlapių 1:10 000, 1:20 000 (1:25 000), 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 (1:250 000), 1:500 000 ir 1:1000 000 masteliu sudarymas, atnaujinimas ir leidyba;

6) georeferencinių duomenų bazių sudarymas.

 

14 straipsnis. Teminiai ir specialios paskirties geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai

Valstybiniai teminiai ir specialios paskirties geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai yra šie:

1) nacionalinio atlaso sudarymas, leidyba ir atnaujinimas;

2) teminių inventorinių žemėlapių (nekilnojamojo turto registro (kadastro), geologijos, dirvožemio, miškų ir pan.) sudarymas ir atnaujinimas, teminių geografinių informacinių sistemų kūrimas;

3) teminių žemėlapių sudarymas, atnaujinimas ir leidyba;

4) jūrlapių bei oro navigacinių žemėlapių sudarymas, atnaujinimas ir leidyba;

5) transporto, ryšių ir kitų žemėlapių sudarymas;

6) nuotoliniai tyrimai iš palydovų ir orlaivių, skirti aplinkos apsaugai, miškų ir žemės ūkiui, naudingų išteklių paieškai ir kt.;

7) valstybės sienos geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai;

8) karinių poligonų, kovinių pozicijų bei kitų karinių objektų ar teritorijų (ribų) susiejimas su geodeziniu pagrindu;

9) geodezinių tinklų sutankinimas (specialiųjų geodezinių tinklų sudarymas);

10) specializuotas aerofotonuotraukų ir kosminių nuotraukų dešifravimas;

11) specialios paskirties geografinių informacinių sistemų kūrimas.

 

15 straipsnis. Savivaldybių geodeziniai ir topografiniai darbai

Savivaldybių geodeziniai ir topografiniai darbai yra šie:

1) savivaldybių teritorijų geodezinių tinklų sudarymas, periodinis atnaujinimas ir parametrų tikslinimas;

2) savivaldybės teritorijos topografinių planų 1:500–1:5000 masteliu sudarymas, periodinis jų atnaujinimas bei georeferencinių duomenų bazių sudarymas;

3) stambaus mastelio savivaldybės teritorijos aerofotografavimas, skirtas miestų topografiniams planams atnaujinti, detaliam teritorijų planavimui ir kitoms reikmėms;

4) statybviečių planams ir inžinerinių tinklų planams sudaryti skirti topografiniai darbai ir esamų žemėlapių (planų) atnaujinimas;

5) projektų žymėjimas vietovėje;

6) statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūra.

 

16 straipsnis. Geodezinės, topografinės ir kartografinės veiklos valdymas

1. Geodezinę, topografinę ir kartografinę veiklą valdo Vyriausybė per įgaliotą instituciją, per jos santykius su ministerijomis, apskričių viršininkais, kitomis valstybės įstaigomis, savivaldyvių vykdomosiomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kurių veiklos sritį reglamentuoja šis įstatymas.

2. Geodeziniai ir kartografiniai darbai, skirti topografiniams ir kitiems oficialiems žemėlapiams, planams, georeferencinių duomenų bazėms sudaryti, atliekami pagal suderintas su įgaliota institucija darbų programas.

 

V skyrius

Valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų
valstybinė priežiūra, kokybės kontrolė

 

17 straipsnis. Valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinės priežiūros, kokybės kontrolės uždaviniai

valstybinės priežiūros ir kontrolės uždaviniai yra šie:

1) užtikrinti valstybės kadastrų, registrų, klasifikatorių, kitų duomenų bazių ir žemėlapių suderinamumą, galimybę mažiausiomis sąnaudomis keistis informacija arba ją papildyti, išvengti darbų dubliavimo ir netinkamos kokybės informacijos kaupimo atliekant geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, tvarkant jų apskaitą ir vykdant kontrolę;

2) kontroliuoti, kad įmonės, įstaigos, atlikdamos Lietuvos Respublikos teritorijos geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, nepažeistų licencijuojamos veiklos sąlygų.

 

18 straipsnis. Valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinė priežiūros, kokybės kontrolė

1. Įgaliota institucija vykdo valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų, valstybinių georeferencinių duomenų bazių sudarymo ir palaikymo valstybinę priežiūrą ir kokybės kontrolę.

2. Įgaliota institucija kontroliuoja, kad licencijuojami geodeziniai, kartografiniai darbai atitiktų jos normatyvus, techninių reglamentų nustatytus kokybės reikalavimus.

3. Apskrities viršininkas įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdo apskrities teritorijoje geodezinių, topografinių, ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo, palaikymo ir atnaujinimo darbų kontrolę.

 

VI skyrius

Geodezinės, topografinės BEI karto
grafinės veiklos sąlygos
ir reglamentavimas

 

19 straipsnis. Pagrindiniai geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimai

Atliekant geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, būtina:

1) užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių, nacionalinių standartų ir normatyvinių aktų reikalavimų, teisingai vaizduojamos valstybės sienų ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ribos, taip pat kad kiti politiniai, administraciniai ir geografiniai dariniai, vaizduojami kartografinėje produkcijoje, atitiktų tarptautines sutartis, gynybos srityje – NATO norminius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus;

2) teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose;

3) atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus naudojant valstybines koordinačių ir aukščių sistemas;

4) užtikrinti kartografinės produkcijos kokybę;

5) nustatyta tvarka kaupti, sisteminti ir saugoti geodezinę, kartografinę medžiagą;

6) naudoti darbo metodus, nekenkiančius žmonių sveikatai ir gamtinei aplinkai.

 

20 straipsnis. Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimas, leidimai

1. Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

2. Licencijuojami geodeziniai darbai:

1) GPS (erdvinio) tinklo sudarymas;

2) planimetrinio tinklo sudarymas;

3) aukščių tinklo sudarymas;

4) gravimetrinio tinklo sudarymas;

5) magnetometrinio tinklo sudarymas;

6) geodeziniai matavimai pastatų ir statinių nuosėdžiams ir posvyriams nustatyti;

7) nekilnojamojo turto kadastro objektų geodeziniai matavimai;

8) statinių ir įrenginių žymėjimas vietovėje ir jų padėties schemų sudarymas.

3. Licencijuojami topografiniai ir kartografiniai darbai:

1) aerofotografavimas, skirtas žemėlapiams ir planams sudaryti;

2) topografinių žemėlapių sudarymas;

3) topografinių planų sudarymas;

4) inžinerinių tinklų planų sudarymas;

5) georeferencinių duomenų bazių sudarymas;

6) batimetrinių žemėlapių ir planų sudarymas;

7) jūrlapių sudarymas;

8) oro navigacinių žemėlapių sudarymas;

9) komercinio pobūdžio teminis kartografavimas.

4. Licencijas atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus išduoda įgaliota institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu, Įmonių įstatymu bei Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

5. Leidimus atlikti Lietuvos Respublikos teritorijos, ekonominės zonos bei kontinentinio šelfo Baltijos jūroje aerofotografavimo darbus Vyriausybės arba įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda įgaliota institucija, suderinusi su Civilinės aviacijos direkcija ir Krašto apsaugos ministerija.

6. Leidimus atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus pasienio zonoje, rizikos objektuose, draudžiamose zonose, kariniuose poligonuose Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda institucijos, kurioms priskirti šie objektai, suderinusios su įgaliota institucija.

7. Leidimai dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia geodezine ir kartografine medžiaga išduodami Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

21 straipsnis. Geodezinių, kartografinių, fotogrametrinių prietaisų patikra

1. Įgaliota institucija organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja geodezinių, kartografinių ir fotogrametrinių prietaisų patikrą ir įteisinimą.

2. Licencijuotos įmonės, atliekančios geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, turi periodiškai organizuoti ir atlikti techninės įrangos, geodezinių, kartografinių ir fotogrametrinių prietaisų metrologinę patikrą ar kalibravimą pagal techninių reglamentų ir normatyvų reikalavimus.

3. Prietaisų patikra ir įteisinimas atliekami vadovaujantis Metrologijos įstatymu, kitais teisės aktais.

 

22 straipsnis. Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų finansavimas

1. Valstybiniai geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai finansuojami iš valstybės biudžeto ir užsienio valstybių paramos lėšų. Kartografiniai darbai apima žemėlapių leidybinių originalų parengimą ir minimalaus žemėlapių kiekio, skirto valstybės institucijoms, leidybą.

2. Valstybiniai teminiai ir specialios paskirties geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai finansuojami iš valstybės biudžeto.

3. Geodeziniai ir topografiniai darbai, geoinformatikos darbai, pagal Apskrities valdymo įstatymą, Teritorijų planavimo įstatymą priskirti apskričių viršininkams ir pagal šį įstatymą priskirti savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencijai, finansuojami iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų.

 

VII SKYRIUS

geodezinių punktų apsauga

 

23 straipsnis. Geodeziniai punktai

1. Geodeziniams punktams priskiriami:

1) visų tikslumo lygmenų geodezinių tinklų gelminiai, gruntiniai, sieniniai ir antžeminiai ženklai su apsaugos zona;

2) specialios paskirties geodezinio pagrindo punktai.

2. Geodeziniai punktai yra saugomi valstybės.

3. Geodeziniai punktai žymimi geodeziniais ženklais, kurių tipus nustato įgaliotos institucijos patvirtinti techniniai reglamentai ir normatyvai.

 

24 straipsnis. Geodezinių ženklų įrengimas ir apsauga

1. Žemės sklypų savininkai ir naudotojai bei statinių savininkai ir naudotojai privalo:

1) leisti įrengti geodezinius ženklus žemės sklypuose, jiems priklausančiuose statiniuose, suderinus ženklo įtvirtinimo vietą;

2) nenaikinti ir negadinti valstybės reikmėms ir mokslo tikslams įrengtų geodezinių ženklų;

3) leisti atlikti matavimus, suderinus darbų grafiką ir galimų nuostolių kompensaciją.

2. Apie gruntinius geodezinius ženklus nuo išorinės jų ribos nustatoma 1 metro pločio apsaugos zona, kur draudžiama bet kokia ūkinė veikla.

3. Išimties atvejais geodeziniams punktams įrengti žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams Žemės įstatymo nustatyta tvarka.

4. Nuostoliai, atsiradę dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams geodeziniams punktams įrengti, žemės sklypų savininkams ir naudotojams atlyginami Žemės įstatymo nustatyta tvarka.

5. Geodezinių punktų apskaitą tvarko ir apsaugą organizuoja savivaldybių vykdomosios institucijos.

6. Sunaikinti ar sugadinti geodezinio pagrindo punktai atstatomi arba remontuojami valstybės lėšomis. Asmenys, sunaikinę ar sugadinę geodezinio pagrindo punktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

7. Išimtiniais atvejais geodeziniai ženklai gali būti perkeliami arba sunaikinami:

1) valstybinių geodezinių tinklų – įgaliotos institucijos leidimu;

2) savivaldybių ir vietinių geodezinių tinklų – savivaldybių vykdomosios institucijos leidimu;

3) specialios paskirties geodezinių tinklų – jų savininkų leidimu.

 

VIII skyrius

žemėlapiai ir duomenų bazės

 

25 straipsnis. Topografiniai žemėlapiai ir planai

1. Topografiniai žemėlapiai ir planai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 10 metų.

2. Topografiniai žemėlapiai ir planai bei geodezinių tinklų matavimų rezultatai yra bazinė informacija, kuri privaloma naudoti kaip pagrindas kitiems žemėlapiams, erdvinių duomenų bazėms sudaryti.

 

26 straipsnis. Specialios paskirties kartografinė produkcija

1. Specialios paskirties kartografinė produkcija:

1) valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo žemėlapiai;

2) kosminio vaizdo žemėlapiai;

3) oro navigaciniai žemėlapiai;

4) jūrlapiai;

5) batimetriniai žemėlapiai;

6) inžinerinių tinklų planai.

2. Specialios paskirties žemėlapiai ir planai sudaromi ir atnaujinami Vyriausybės ar įgaliotų institucijų nustatytais terminais.

 

27 straipsnis. Teminė kartografinė produkcija

1. Teminė kartografinė produkcija:

1) nacionalinis atlasas;

2) inventoriniai žemėlapiai, tarp jų registrų (kadastrų);

3) moksliniai žemėlapiai, kartoschemos ir atlasai;

4) mokomieji žemėlapiai, kartoschemos ir atlasai;

5) planavimo žemėlapiai, kartoschemos ir planai;

6) kompleksinės paskirties žemėlapiai ir kartoschemos.

2. Teminiai žemėlapiai, kartoschemos ir planai sudaromi ir atnaujinami Vyriausybės ar įgaliotų institucijų nustatytais terminais arba suinteresuotų institucijų iniciatyva.

 

28 straipsnis. Georeferencinių duomenų bazė

1. Georeferencinių duomenų bazė nuolat kaupiama, tobulinama, atnaujinama geodezinio pagrindo, topografinių duomenų ir inžinerinių tinklų duomenų bazių pagrindu.

2. Georeferencinių duomenų bazės informacija kaip pagrindas naudojama valstybės kadastrų, registrų, klasifikatorių duomenims pildyti arba jų duomenų bazėms, formuojamoms geografinių informacinių sistemų principais, sudaryti.

 

29 straipsnis. Geodezinio pagrindo duomenų bazė

1. Geodezinio pagrindo duomenų bazė sudaroma geoinformacinių sistemų principais ir apima informaciją apie:

1) geodezinius tinklus ir punktus;

2) geoido parametrus;

3) metaduomenis.

2. Geodezinio pagrindo duomenų bazė atnaujinama ir sistemingai pildoma pagal įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus.

 

30 straipsnis. Kartografinių duomenų bazė

1. Kartografinių duomenų bazės paskirtis – pateikti kartografinį pagrindą ir duomenis atitinkamo mastelio topografiniams ir teminiams žemėlapiams, teminių duomenų bazėms kurti ir atnaujinti.

2. Kartografinė duomenų bazė kuriama pagal įgaliotos institucijos nustatytą bendrąją geoduomenų kodavimo sistemą ir duomenų kaupimo metodiką.

3. Konkretaus mastelio kartografinių duomenų bazės turinį, sutartinius ženklus, elementų kodus, atributus nustato įgaliotos institucijos patvirtinti techniniai reglamentai. Jų reikalavimai privalomi visoms Lietuvos Respublikos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

4. Gynybos tikslams skirtos kartografinių duomenų bazės sudaromos pagal NATO standartinę kodavimo sistemą bei struktūrą ir naudojamos specialiesiems žemėlapiams sudaryti, vietovei įvertinti bei kitiems gynybos uždaviniams spręsti.

5. Kartografinių duomenų bazės leidžia sistemingai ir pagal struktūras kaupti, atnaujinti, archyvuoti įvairios paskirties topografinius ir kartografinius duomenis, perduoti juos į kitus duomenų bankus ir geoinformacines sistemas.

 

31 straipsnis. Inžinerinių tinklų duomenų bazė

Inžinerinių tinklų duomenų bazė sudaroma informacinių sistemų principais iš grafinių ir atributinių (tekstinių) duomenų visumos ir apima informaciją apie inžinerinius tinklus:

1) elektros perdavimo linijas;

2) energijos linijas;

3) telekomunikacijų linijas;

4) vandentiekio vamzdynus;

5) naftos, dujų ar kito kuro vamzdynus;

6) šilumos vamzdynus;

7) nuotėkų šalinimo vamzdynus.

 

32 straipsnis. Integruota geoinformacinė sistema

1. Integruota geoinformacinė sistema (InGIS) – tai Lietuvos Respublikos valstybinės informacinės sistemos posistemė, apimanti valstybės kadastrų ir registrų, vyraujančių kuriant ir naudojant oficialią geoinformaciją, tarpusavyje susijusius duomenų keitimosi procesus. Ši sistema nustato geoduomenų kūrimą, registravimą, standartizavimą ir administravimą, susieja įvairius kadastrus, registrus, naudojančius kartografinį pagrindą.

2. Integruota geoinformacinė sistema yra skirta ekonomiškai ir veiksmingai aprūpinti valstybės institucijas pagrindine geoinformacija sprendžiant valstybės, apskričių ir savivaldybių valdymo, planavimo ir apskaitos klausimus.

3. Integruota geoinformacinė sistema apima georeferencinių, valstybinių, žinybinių ir teritorinių kadastrų bei registrų, taip pat teritorijų planavimo integruojančių duomenų bazių sudarymą, aktualizavimą, tvarkymą, naudojimą, pildymą.

 

33 straipsnis. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos saugojimas

1. Įgaliota institucija iki perdavimo valstybiniams archyvams saugo šią geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą:

1) valstybinio geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą;

2) visų mastelių ir pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius ir specialios paskirties žemėlapius;

3) Lietuvos teritorinės jūros, ekonominės zonos, kontinentinio šelfo ir Lietuvos valstybės sienos žemėlapius;

4) kosmines nuotraukas;

5) aerofotonuotraukas.

2. Savivaldybių institucijos iki perdavimo valstybiniams archyvams saugo šią geodezinę ir topografinę medžiagą:

1) savivaldybės teritorijos geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą;

2) visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius planus.

3. Valstybės paslaptį sudaranti geodezinė ir kartografinė medžiaga saugoma ir naudojama vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu.

4. Įgaliotos valstybės ir savivaldybių institucijos geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą perduoda valstybiniams archyvams Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

34 straipsnis. Autorių teisių apsauga

1. Oficialių žemėlapių ir skaitmeninių duomenų bazių, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir užsienio valstybių paramos Lietuvos Respublikai, autoriaus išimtines turtines teises turi Lietuvos Respublika. Įgaliota institucija pagal savo kompetenciją administruoja oficialių žemėlapių ir georeferencinių duomenų bazių autorių išimtines turtines teises. Topografinių žemėlapių, planų ir georeferencinių duomenų bazių, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų, autoriaus išimtines turtines teises turi savivaldybės, kurios pagal savo kompetenciją administruoja autorių išimtines turtines teises. Už oficialių žemėlapių ir georeferencinių duomenų bazių panaudojimą teminių žemėlapių leidybai arba žinybinėms skaitmeninių duomenų bazėms sudaryti, išskyrus panaudojimą gynybos tikslais, imamas autorinis atlyginimas, sudarant autorinę licencinę sutartį su naudotoju. Lėšos, gautos kaip autorinis atlyginimas, naudojamos oficialių žemėlapių ir georeferencinių duomenų bazėms atnaujinti. Teisės į kartografinius kūrinius, teminius ir kitus žemėlapius bei duomenų bazes saugomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Originalūs teminės kartografijos darbai laikomi mokslo darbais, o jų išleidimas prilyginamas mokslinei publikacijai.

 

35 straipsnis. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos naudojimo tvarka

1. Geodezinė, topografinė ir kartografinė medžiaga bei georeferenciniai duomenys yra vieši ir prieinami visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių.

2. Įgaliota institucija ir savivaldybių vykdomosios institucijos teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis įgaliotos institucijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatyta tvarka. Rinkliava už pateiktą medžiagą bei duomenis imama įstatymų nustatyta tvarka.

3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, turi teisę naudotis įgaliotos institucijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų geodezine, topografine ir kartografine medžiaga bei georeferenciniais duomenimis įstatymų nustatyta tvarka.

4. Naudojant įgaliotos institucijos bei savivaldybių vykdomųjų institucijų geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis, draudžiama:

1) be įgaliotos institucijos bei savivaldybių vykdomųjų institucijų leidimo kopijuoti platinimui kartografinę medžiagą bei aerofotovaizdus ir geodezinius duomenis, išskyrus gynybos reikmėms;

2) perduoti geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų proceso metu gautą medžiagą (jos kopijas) bet kokiu būdu be leidimo ir jei tai nenumatyta šios medžiagos ir duomenų naudojimo sutartyje, išskyrus gynybos reikmėms.

5. Kartografinė medžiaga bei duomenys, susiję su valstybės paslaptį sudarančia informacija, perduodami vartotojams vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu.

 

X skyrius

geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus
ATLIEKANČIŲ įmonių teisės ir pareigos
bei ginčų sprendimas

 

36 straipsnis. Geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus atliekančių įmonių teisės ir pareigos

1. Įmonės, atliekančios geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, suderinusios su įgaliotomis institucijomis, žemės savininkais ir naudotojais, turi teisę:

1) įeiti į žemės sklypus ar statybvietes ir atlikti būtinus matavimus;

2) įrengti geodezinius ženklus bei juos apsaugančią įrangą.

2. Įmonės privalo:

1) palaikyti tvarkingą geodezinių punktų aplinką, atstatyti aptvaras, atkurti apkasas ir savivaldybių vykdomajai institucijai teikti informaciją apie geodezinių ženklų būklę;

2) užtikrinti, kad valstybinio geodezinio pagrindo punktai atliekant statybos darbus nebūtų sunaikinti ir nebūtų pažeistas matomumas tarp gretimų planimetrinio tinklo ženklų;

3) pagal įgaliotos institucijos nustatytą reglamentą teikti geodezinių matavimų ir kartografavimo darbų ataskaitas.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir uždarose Krašto apsaugos bei Vidaus reikalų ministerijų padalinių teritorijose.

 

37 straipsnis. Ginčų sprendimas

1. Ginčai dėl geodezinių, topografinių, kartografinių darbų, jų valstybinės priežiūros, geodezinės ir kartografinės medžiagos naudojimo, geodezinių ženklų apsaugos sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

2. Ginčai tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitaip.

 

38 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pažeidusios šio įstatymo reikalavimus, traukiamos atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

X skyrius

Tarptautinės sutartys

 

39 straipsnis. Užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, teisės atlikti geodezinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikoje

Užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, suteikiama teisė atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu, remiantis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS