LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO, PREKYBOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-679

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 15-481; 2010, Nr. 92-4868) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 9 straipsnio 1 dalimi:

t v i r t i n u Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                   Gediminas Kazlauskas

 

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos                  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2012 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. (10-1)-D8-7060        2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. (11.3-192) 10-6578


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-679

redakcija)

 

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės (toliau – taisyklės) nustato augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai reikalavimus Lietuvos Respublikoje, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) ir įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme.

4. Fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu, tiekimu rinkai priežiūrą atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

 

II. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ, VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJA REIKALAVIMAI

 

5. Šiose taisyklėse įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių – tai Lietuvos Respublikoje registruotų augalų apsaugos produktų, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių į Lietuvos Respubliką išleidimui į laisvą apyvartą.

6. Tarnyba atlieka į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktų, įvežamų autotransportu, geležinkeliu, vandens transportu ir paštu, dokumentų ir tapatybės tikrinimą.

7. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežamų augalų apsaugos produktų dokumentinį tikrinimą ir vizualinę apžiūrą kartu atlieka Tarnybos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų pareigūnai ar Tarnybos regioninių skyrių pareigūnai ir muitinės pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.

8. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežamų augalų apsaugos produktų dokumentinis ir tapatybės tikrinimas turi būti atliekamas iki augalų apsaugos produktų išleidimo į laisvą apyvartą.

9. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežant augalų apsaugos produktus per Tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą, pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto pareigūnas privalo:

9.1. patikrinti įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinį leidimą (toliau – vienkartinis leidimas);

9.2. vizualiai apžiūrėti krovinį:

9.2.1. nustatyti augalų apsaugos produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tapatumą nurodytajam vienkartiniame leidime;

9.2.2. nustatyti, ar įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktų forma (-os) atitinka nurodytąją (-ąsias) vienkartiniame leidime;

9.2.3. patikrinti įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktų atitiktį pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimams, nurodytiems Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme;

9.3. esant įtarimui dėl augalų apsaugos produkto ar jo veikliosios medžiagos tapatumo, Tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto pareigūnas privalo paimti ėminius pagal Tarnybos direktoriaus tvirtinamą Augalų apsaugos produktų ėminių paėmimo metodiką.

10. Jei registruoti Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktai, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, įvežami į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių per kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją, augalų apsaugos krovinio paskirties vietoje Tarnybos regioninio skyriaus pareigūnas privalo atlikti šių taisyklių 9 punkte nurodytus veiksmus.

11. Muitinės pareigūnai augalų apsaugos produktus į laisvą apyvartą išleidžia tik Tarnybos pareigūnams atlikus augalų apsaugos produkto krovinio dokumentinį tikrinimą ir vizualinės apžiūros metu nustačius, kad į Lietuvos Respubliką įvežamo registruoto augalų apsaugos produkto pavadinimas ir forma yra tapatūs nurodytajam vienkartiniame leidime, ir nustačius augalų apsaugos produktų atitiktį pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimams. Tuo atveju, jei yra paimtas ėminys augalų apsaugos produkto kokybei nustatyti, augalų apsaugos produkto krovinį išleisti į laisvą apyvartą leidžiama, tik Tarnybos pareigūnams gavus laboratorinės ekspertizės išvadą, kurioje patvirtinama augalų apsaugos produkto kokybės atitiktis registruotam augalų apsaugos produktui. Ant vienkartinio leidimo dedamas spaudas „Leidžiama išleisti į laisvą apyvartą“.

12. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, išvežantys iš Lietuvos Respublikos augalų apsaugos produktus kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį, privalo teikti Tarnybai informaciją elektroniniu paštu info@vatzum.lt, nurodydami augalų apsaugos produkto pavadinimą, jo veikliąją medžiagą, valstybę, iš kurios išvežamas augalų apsaugos produktas (gamintojas), ir augalų apsaugos produktų kilmės šalį, augalų apsaugos produktų kiekį.

 

III. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEŽIMO REIKALAVIMAI

 

13. Augalų apsaugos produktai vežami transporto priemonėse, kurios ir (ar) konteineriai ženklinami vadovaujantis pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais.

14. Vežant augalų apsaugos produktų krovinį transporto priemonėse turi būti dokumentas, kuriame nurodytas vežamo augalų apsaugos produkto pavadinimas, jo keliamas pavojus, veiksmai avarijos atveju produktams ištekėjus (išbyrėjus) ar užsidegus, gelbėjimo ir kitų tarnybų telefonai ir kita su augalų apsaugos produktų sauga susijusi informacija.

15. Augalų apsaugos produktams vežimo metu išsiliejus ar išsibarsčius:

15.1. transporto priemonę vežėjas privalo nedelsiant išvalyti ir nukenksminti, naudojant gesintų kalkių tirpalus;

15.2. augalų apsaugos produktams patekus į aplinką, būtina jų nuotėkius užpilti žemėmis, kad augalų apsaugos produktai neplistų toliau į aplinką, ir informuoti institucijas, atsakingas už pavojingų krovinių vežimą automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais, apie avariją ar įvykį.

16. Draudžiama transporto priemonėse, kuriose vežami augalų apsaugos produktai, vežti maistą, pašarus, trąšas.

17. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys augalų apsaugos produktus iš Europos Sąjungos valstybių narių, per 5 darbo dienas privalo teikti Tarnybai informaciją elektroniniu paštu info@vatzum.lt, nurodydami augalų apsaugos produkto pavadinimą, jo veikliąją medžiagą, valstybę, iš kurios vežamas augalų apsaugos produktas, augalų apsaugos produkto gamintoją, augalų apsaugos produkto kilmės šalį, augalų apsaugos produkto kiekį, augalų apsaugos produkto siuntos numerį.

 

IV. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ REIKALAVIMAI

 

18. Augalų apsaugos produktai taikant bendrąją tranzito procedūrą iš vienos muitinės įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte, į kitą, turi būti vežami tik per pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postus.

19. Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto pareigūnas patikrina augalų apsaugos produktų krovinio, vežamo dengtomis, plombuotomis transporto priemonėmis iš vienos muitinės įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte, į kitą taikant bendrąją tranzito procedūrą, lydimuosius tarptautinių krovinių vežimo dokumentus ir deda spaudą „Tranzitas leidžiamas“, pateikia Tarnybai informaciją elektroniniu paštu info@vatzum.lt, nurodydami augalų apsaugos produktų krovinio paskirties vietą.

 

V. AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ ORGANIZAVIMAS, AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

 

20. Augalų apsaugos kursų ir kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programas tvirtina Žemės ūkio ministerijos programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau – Centras), suderinęs su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija. Augalų apsaugos kursų ir kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programas sudarančių dalykų sąrašas nurodytas taisyklių 1 priede.

21. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas suteikia teisę augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktų platintojams, fiziniams asmenims, augalų apsaugos produktų platintojo, juridinio asmens, darbuotojams, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantiems pagal darbo sutartį, ar asmenims, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, prekiauti augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos konsultantams – atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje.

22. Augalų apsaugos kursus augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams, fiziniams asmenims, augalų apsaugos produktų platintojo juridinio asmens darbuotojams, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantiems pagal darbo sutartį, ar asmenims, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos konsultantams ir šių asmenų kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Centras ir skelbia informaciją apie augalų apsaugos kursų laiką Centro interneto svetainėje.

23. Išklausius augalų apsaugos kursus, mokymus vykdančios įstaigos išduoda augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą, kurio forma nurodyta šių Taisyklių 2 priede.

24. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo dublikatas išduodamas asmenims, jei Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas:

24.1. prarandamas;

24.2. sugadinamas.

25. Ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo mokymus vykdančios įstaigos privalo Centrui teikti informaciją, nurodydami fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei yra), augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį.

26. Centras sudaro ir tvarko Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų kompiuterinę duomenų bazę, kurioje įrašomi šie duomenys:

26.1. asmens, kuriam išduotas augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei yra);

26.2. augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo data ir numeris.

27. Augalų apsaugos konsultantų sąrašai skelbiami Centro interneto svetainėje www. zmmc.lt viešai.

28. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos platintojai, augalų apsaugos konsultantai privalo kas 5 metus tobulinti kvalifikaciją.

 

VI. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

 

29. Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais turėtojai privalo saugoti augalų apsaugos produktus, skirtus profesionaliajam naudojimui, saugojimo vietose ir (ar) statiniuose, kurie atitinka esminius statinio reikalavimus ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus.

30. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa turi būti laikoma užrakinta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa turi būti pažymėta specialiais įspėjamaisiais ir (ar) įpareigojančiais ženklais pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 (Žin., 1999, Nr. 104-3014).

31. Prekybos leidimo turėtojas augalų apsaugos produktus privalo saugoti patalpoje, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

31.1. grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, betoninės, pakraščiuose užaukštintos;

31.2. turi būti natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas;

31.3. medinės konstrukcijos turi būti padengtos ugniai atspariomis medžiagomis.

32. Prekybos leidimo turėtojas augalų apsaugos produktus saugojimo patalpoje privalo laikyti ant medinių padėklų ar lentynose, kurios padengtos ugniai atspariomis medžiagomis.

33. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje privalo būti saugomi laikantis augalų apsaugos produkto etiketėje nustatytų reikalavimų ir Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167).

34. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpose privalo būti talpyklos su smėliu, pjuvenomis ar durpėmis išsibarsčiusiems ar išsipylusiems augalų apsaugos produktams sutvarkyti ir juos nukenksminti. Tuščios augalų apsaugos produktų pakuotės laikomos atskiroje saugojimo patalpos vietoje.

35. Augalų apsaugos produktus saugoti leidžiama tik turint saugos duomenų lapus, kuriuos užpildo augalų apsaugos produktų gamintojas. Saugos duomenų lapai, susegti į aplanką, turi būti laikomi augalų apsaugos produktų saugojimo patalpoje metalinėje nerakinamoje spintelėje, pakabintoje prie pagrindinių lauko durų iš kairės pusės.

36. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje laikomi atskirai nuo mineralinių trąšų. Saugojimo patalpa turi būti atskirta aklina nedegių medžiagų siena.

37. Prekybos leidimo turėtojas, priimdamas saugoti augalų apsaugos produktus ir juos išduodamas, privalo tvarkyti augalų apsaugos apskaitą, nurodydamas priimamų saugoti ir išduodamų augalų apsaugos produktų pavadinimą, kiekį, augalų apsaugos produktų pagaminimo datą, valstybę, kurioje pagamintas augalų apsaugos produktas, siuntos numerį, augalų apsaugos produktų ženklinimo atitiktį 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 176), I priede nustatytiems reikalavimams.

38. Prekybos leidimo turėtojas privalo ne rečiau nei kartą per metus surašyti saugomų augalų apsaugos produktų aktą, jame nurodant augalų apsaugos produktų pavadinimą, kiekį, augalų apsaugos produktų pagaminimo datą, valstybę, kurioje pagamintas augalų apsaugos produktas, siuntos numerį.

39. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo augalų apsaugos produktus saugoti pagalbinio ūkio paskirties pastatuose atkirai nuo gyvulių pašaro, trąšų, maisto, gyvūnų. Nepanaudotos beicuotos sėklos, saugomos ūkinės paskirties patalpoje, maišuose su užrašu „beicuota“, atskirai nuo žemės ūkio produktų, pašarų, vandens.

40. Nepanaudoti augalų apsaugos produktai laikomi augalų apsaugos produkto gamintojo pakuotėse.

 

VII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

41. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo ruošti augalų apsaugos produktų tirpalų ar mišinių tiek, kiek reikės tos dienos darbams. Augalų apsaugos produktų tirpalai ar mišiniai ruošiami prieš pradedant purškimo darbus.

42. Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

43. Beicais sėklos apdorojamos patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas ir beicuoti skirta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Beicuotos sėklos į sėjos vietą vežamos sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba maišuose su užrašu „beicuota“ ir nurodomas augalų apsaugos produkto pavadinimas.

44. Augalų apsaugos produktų tirpalai, skirti apdoroti šiltnamiuose augančius augalus, ruošiami patalpose, kuriose įrengta mechaninė ventiliacija, arba aikštelėse. Aikštelių danga ir patalpų vidaus apdaila turi būti iš lengvai nuplaunamų medžiagų ir turi būti įrengtos talpyklos plovimo nuotekoms surinkti. Po darbo su augalų apsaugos produktais šiltnamiai turi būti užrakinami ir pažymimi įspėjamaisiais ženklais.

45. Draudžiama palikti augalų apsaugos produktus ir purkšti paruošto augalų apsaugos tirpalo ar mišinių likučius lauke be priežiūros.

46. Augalų apsaugos produktų mišiniai ruošiami laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.

47. Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.

48. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorodami augalų apsaugos produktais žemės sklypus, privalo naudoti sukalibruotą augalų apsaugos produktų purškimo įrangą ir užtikrinti tinkamą jos veikimą. Esant gedimams, augalų apsaugos produktų purškimo įrangą reikia nedelsiant sustabdyti ir atlikti remonto darbus.

49. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų teritorijas.

50. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, siekdami sumažinti augalų apsaugos produktų taršos už augalų apsaugos produktais apdorojamo žemės sklypo ribų riziką, susidarančią dėl purškalų dreifo, drenažinio nutekėjimo ir nuotėkio į paviršinį ar požeminį vandenį, naudodami augalų apsaugos produktus privalo laikytis:

50.1. augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų atitinkamo dydžio buferinių zonų, skirtų apsaugoti netikslinius vandens gyvūnus;

50.2. požeminių vandens telkinių, skirtų geriamojo vandens gavybai, sanitarinių apsaugos zonų juostų, kuriose draudžiama naudoti ir saugoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 (Žin., 2006, Nr. 81-3217);

50.3. požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonų juostų, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“;

50.4. paviršinių vandens telkinių sanitarinių apsaugos zonų, kuriose draudžiama naudoti ar saugoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Specialiosiose žemės naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43).

51. Požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonų juostose, nurodytose Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai pirmiausia privalo naudoti augalų apsaugos produktus, kurie:

51.1. pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) ir (ar) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, neklasifikuojami kaip pavojingi vandens aplinkai;

51.2. savo sudėtyje neturi prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522).

52. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorodami žemės sklypus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, požeminių vandens telkinių apsaugos zonų juostose, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, visų pirma privalo naudoti tą augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų purškimo slinkį, ypač augalų apsaugos produktais, skirtais profesionaliajam naudojimui, apdorodami sodo augalus.

53. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktais apdoroję rekreacinės paskirties želdynų teritorijas, informuoja visuomenę per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse. Būtina nurodyti panaudotą augalų apsaugos produktą, purškimo laiką, apdorotą teritoriją, taikomas rizikos valdymo ir saugos priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto etiketėje.

54. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, naudodami profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų asmeninių apsaugos priemonių.

55. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta Taisyklių 3 priede, ir pildyti šį žurnalą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo.

56. Fiziniai asmenys, naudojantys fumigantus, turi atitikti Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 372 (Žin., 2002, Nr. 30-1082; 2006, Nr. 72-2711), reikalavimus.

57. Augalų apsaugos produktų purškimo įranga nukenksminama 3–5 proc. natrio arba kalio šarmo, 5 proc. skalbiamosios sodos tirpalais, chlorkalkių skiediniu arba gesintų kalkių skiediniu betoninėse arba biologinėse aikštelėse (užpildytose organiniu mišiniu, sudarytu iš durpių, šiaudų) atvirame ore arba specialiai tam įrengtose vėdinamose patalpose.

 

VIII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

58. Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingųjų medžiagų grupei priskirtus produktus išduoda Visuomenės sveikatos centrai apskrityse vadovaudamiesi Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perlesti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932).

59. Perkant profesionaliajam naudojimui skirtus produktus pardavėjas privalo reikalauti, o pirkėjas pateikti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ir, jeigu augalų apsaugos produktas priskiriamas nuodingosioms medžiagoms, leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą. Šių dokumentų nepateikus, augalų apsaugos produktus parduoti draudžiama.

60. Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus perkančius fizinius, juridinio asmens darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ar asmenis, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, pardavėjas privalo įregistruoti žurnale. Žurnale įrašomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinės adresas arba gyvenamoji vieta, augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numeris, augalų apsaugos produkto pavadinimas, kiekis, siuntos numeris, pardavimo data, o pirkėjas pasirašo. Augalų apsaugos produktų pardavėjas, pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui, per 10 darbo dienų privalo Tarnybai elektroniniu paštu info@vatzum.lt pateikti šiuos duomenis: pirkėjo vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numerį, augalų apsaugos produkto pavadinimą, kiekį, siuntos numerį, pardavimo datą.

61. Draudžiama augalų apsaugos produktus parduoti asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.

62. Darbuotojų skaičius, pagal Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį laikomas pakankamu, jei prekybos leidimo turėtojas gali vykdyti prekybos leidime nurodytą veiklą. Pagal Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarką, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2003, Nr. 13-502), prekiauti augalų apsaugos produktais leidžiama asmenims, ne jaunesniems nei 18 metų amžiaus. Pasikeitus augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominėje erdvėje išduoto pažymėjimo turėtojui, prekybos leidimo turėtojo darbuotojai augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą turi įgyti ne vėliau kaip per 1 mėnesį.

63. Augalų apsaugos produktai prekybos paskirties patalpoje turi būti laikomi atskirose lentynose pagal fizinį būvį ir paskirtį užrakinamoje spintoje, kurioje įrengtas mechaninis vėdinimas.

64. Draudžiama augalų apsaugos produktus laikyti kartu su maisto produktais, pašarais, trąšomis.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo,

saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo

Nr. 3D-679 redakcija)

 

AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

 

1. Augalų apsaugos konsultantų mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

1.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

1.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

1.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

1.2. supažindinimas su nelegalių augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

1.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

1.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

1.5. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

1.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

1.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

1.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

1.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

1.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

1.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

1.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

2. Augalų apsaugos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

2.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

2.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

2.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

2.2. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

2.3. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

2.4. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

2.5. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

2.6. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

2.7. konkreti rizika, susijusi su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir rizikos valdymo priemonių taikymas;

2.8. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

2.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

3. Augalų apsaugos produktų platintojų mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

3.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

3.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

3.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

3.2. supažindinimas su nelegalių augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

3.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

3.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingų organizmų kontrolės metodai;

3.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

3.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

3.7. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

3.8. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

3.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

4. Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

4.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

4.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

4.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

4.2. supažindinimas su nelegalių augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

4.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

4.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingų organizmų kontrolės metodai;

4.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

4.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

4.7. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

5. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

5.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

5.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

5.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

5.2. supažindinimas su nelegalių augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

5.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

5.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

5.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

5.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

5.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

5.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

5.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

5.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

5.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

5.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

6. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą sudaro šie mokymo dalykai:

6.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

6.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

6.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

6.2. supažindinimas su nelegalių augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

6.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

6.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

6.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

6.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir maišymo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo ar koncentrato) kiekių, įskaitant ir mišinių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

6.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

6.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

6.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

6.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

6.11. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

_________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo,

saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo

Nr. 3D-679 redakcija)

 

(Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo forma)

(Herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

___________________________________________________________________________

(augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

Augalų apsaugos kursų baigimo

PAŽYMĖJIMAS

 

AAKB  Nr.  ___________

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

__________išklausė augalų apsaugos kursą / tobulino kvalifikaciją pagal mokymo programą

(data)

 

___________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas)

 

Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas galioja iki ________ m. __________________ d.

 

(Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą išdavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo data)pavadinimas)

 

Reg. Nr. __________

 

_________________


Augalų apsaugos produktų vežimo, vežimo,

saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo

Nr. 3D-679 redakcija)

 

(Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalo forma)

 

PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI SKIRTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ

APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Apskrities pavadinimas, savivaldybė, gyvenamosios vietovės pavadinimas

Žemės sklypo, kitų teritorijų, saugojimo vietos buvimo vieta, plotas

Pasėlio pavadinimas

Augalų apsaugos produkto pavadinimas

Augalų apsaugos produkto panaudojimo norma (kg/ha, kg/t, kg/m2, g/m3, l/t, l/m3, ml/m2)

Augalų apsaugos produkto panaudojimo data

Apdorota augalų apsaugos produktais (ha, t, m2, m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo turėtojo vardas, pavardė

 

(parašas)

 

_________________