LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.11.01:2002 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 14 d. Nr. 242

Vilnius

 

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo) (Žin., 2002, Nr. 22-819):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintas reglamentas įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Nuo 2002 m. liepos 1 d. laikau netekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 383 „Dėl reglamento STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 79-2401; 2001, Nr. 95-3370).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                              ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.11.01:2002 STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) parengtas taikant Statybos įstatymo [6.1] nuostatas dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [6.21], nustato pastatytų, rekonstruotų, kapitaliai suremontuotų statinių bei pertvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką (toliau – Tvarka), reikalavimus ir komisijos sudėtį.

Šia Tvarka taip pat pripažįstami tinkamais naudoti įmonių statiniai (patalpos), kai įmonės keičia savo veiklos pobūdį arba pradeda veiklą kitai paskirčiai statytuose statiniuose nepriklausomai nuo to, kokie statybos, rekonstrukcijos arba remonto (toliau – Statybos) darbai šiai veiklai vykdyti buvo atlikti arba jų atlikti nereikėjo (toliau – Statiniai, kuriuose pradedama nauja veikla).

2. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus [6.17], galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai saugią produkciją.

3. Tikrinant branduolinės energetikos objektų [6.4] parengimą naudoti, be anksčiau išdėstytų reikalavimų siekiama nustatyti, ar šie objektai atitinka Branduolinės energijos įstatymo, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENOS) rekomendacijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų dokumentų bei tarptautinių susitarimų nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius branduolinę saugą.

4. Rangos būdu pastatytų statinių pripažinimu tinkamais naudoti rūpinasi statytojai (arba jų įgalioti asmenys) kartu su rangovais, ūkio būdu pastatytų statinių – statytojai, naują veiklą pradedančių įmonių statinių – šių įmonių savininkai arba jų įgalioti asmenys. Jie privalo:

4.1. statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus);

4.2. sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms normalias darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas.

5. I grupės nesudėtingų statinių [6.13] pripažinimas tinkamais naudoti neatliekamas, Nekilnojamojo turto registre jie neregistruojami. Visų kitų statinių, tarp jų – ir laikinų (neregistruojamų Nekilnojamojo turto registre), nepripažintų tinkamais naudoti šiuo Reglamentu nustatyta tvarka, naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę.

 

II. NUORODOS

 

6. Šiame Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2698);

6.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 30-713, Nr. 67-1676, Nr. 96-2421; 2000, Nr. 40-1114; 2001, Nr. 39-1346);

6.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr. 112-2825; 1999, Nr. 65-2088; 2001, Nr. 99-3520, Nr. 99-3528);

6.5. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 59-1462; 1996, Nr. 35-871; 1997, Nr. 65-1547; 1999, Nr. 39-1202, Nr. 98-2814; 2000, Nr. 83-2509; 2001, Nr. 39-1355, Nr. 112-4084);

6.6. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 11-239);

6.7. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 95-876, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 21-489, Nr. 62-1466, Nr. 97-2444, Nr. 101-2549; 1998, Nr. 96-2655; 1999, Nr. 30-854, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190, Nr. 92-2886; 2001, Nr. 99-3518, Nr. 104-3702, Nr. 112-4088);

6.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 85-2586);

6.9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092);

6.10. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 87-1644; 1996, Nr. 41-987; 1997, Nr. 67-1654; 1998, Nr. 98-2712; 1999, Nr. 33-952; 2000, Nr. 61-1829);

6.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

6.12. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“;

6.13. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);

6.14. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

6.15. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

6.16. Bendruosius atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus VD-B-001-0-97 (Žin., 1997, Nr. 54-1258);

6.17. statybos techninių reikalavimų reglamentą „Esminiai statinio reikalavimai“ STR 2.01.01(1-6):1999 (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

6.18. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484, Nr. 62-2233);

6.19. statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimas“;

6.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1343 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančių valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 95-3367);

6.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819).

7. Šiose nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jų patvirtinimo. Informaciją apie vėlesnius jų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei nuorodoje nėra informacijos apie teisės akto paskelbimą, reiškia, kad jis rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

8. Šiame Reglamente vartojami pagrindiniai terminai yra apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje [6.1].

Darbo vietos, darbo priemonių, darbdavio sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1 straipsnyje [6.2].

9. Kiti šiame Reglamente vartojami terminai:

9.1. tinkamas naudoti statinys – toks statinys, kuris atitinka projektą, tenkina esminius statinio reikalavimus [6.17] ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį;

9.2. įmonė – savo firmos vardą turintis ūkio vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai;

9.3. nauja veikla – įmonių, įsikūrusių esamuose statiniuose ir turinčių darbo vietas, pradedama veikla arba veiklos pobūdžio pakeitimas, išskyrus gaminamos produkcijos asortimento plėtimą;

9.4. branduolinės energetikos objektai – atominės elektrinės, branduoliniai reaktoriai, branduolinių medžiagų saugyklos, jų perdirbimo objektai [6.4];

9.5. laisvoji ekonominė zona – ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje įstatymais ūkio subjektams nustatytos specialios ekonominės bei teisinės funkcionavimo sąlygos [6.5];

9.6. statinio pripažinimas tinkamu naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus;

9.7. energetikos statiniai – elektrinės ir katilinės, elektros tinklai ir jų priklausiniai, gamtinių dujų sistemos, dujų saugyklos bei terminalai, naftotiekiai, produktotiekiai, naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos, šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai.

 

IV. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

10. Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria:

10.1. branduolinės energetikos objektų – Lietuvos Respublikos Vyriausybė [6.4];

10.2. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pertvarkomų visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies) – Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą [6.3];

10.3. linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių – 0,4 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijų, naftos ir jos produktų tiekimo linijų, magistralinių aukšto slėgio dujotiekių, – Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos;

10.4. visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies) nutiestų bei rekonstruotų ilgų nuotolių geležinkelių, krašto ir magistralinių automobilių kelių su kartu pastatytais jų statiniais (sankryžomis, tiltais, tuneliais, viadukais, pervažomis, perėjomis, pralaidomis, vamzdynais), ilgų nuotolių ryšių linijų su jų įrenginiais (televizijos bokštais, radijo antenų stiebais ir kt.), baigtų įrengti automatinių telefonų stočių arba sumontuotos jų įrangos, pašto statinių – Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija;

10.5. vieno ir dviejų butų namų su kartu pastatytais priklausiniais, jų priestatų (antstatų), II grupės nesudėtingų statinių [6.13], laikinų statinių, taip pat privatizuotų daugiabučių namų pertvarkytų butų (kai nekeičiama jų paskirtis) – apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Apskrities statybos inspekcija) viršininkas [6.7];

10.6. daugiabučių namų, pramonės, žemės ūkio, komercinių bei viešojo naudojimo pastatų ir kitų statinių (išskyrus išvardytuosius 10.1–10.5 punktuose), taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statinių arba patalpų, statinių ir patalpų, pakeitus jų naudojimo paskirtį ar gamybos kategoriją pagal gaisro ir sprogimų pavojų, – apskrities viršininkas arba jo įgaliota Apskrities statybos inspekcija [6.7].

11. Statinius (išskyrus išvardytuosius šio Reglamento 10.5 punkte) pripažįsta tinkamais naudoti komisija, susidedanti iš šių institucijų atstovų:

11.1. komisiją paskyrusios institucijos (komisijos pirmininkas);

11.2. apskrities statybos inspekcijos (kai jis nėra komisijos pirmininkas);

11.3. savivaldybės;

11.4. statytojo (savininko, statybos valdytojo);

11.5. projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projektą (techninio projekto vadovas, darbo projekto vadovas, statinio architektas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas) [6.15], [6.19];

11.6. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos (išskyrus šio Reglamento 1 priede išvardytus statinius);

11.7. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ar šios tarnybos įstaigų;

11.8. Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos, kai tikrinami energetikos statiniai [9.7] ir kiti statiniai su energetikos inžinerinėmis sistemomis bei energetikos įrenginiais;

11.9. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos, kai tikrinami statiniai su darbo vietomis bei darbo priemonėmis, taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statiniai (patalpos), kuriuose yra darbo vietų [6.10];

11.10. viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos arba kitos viešosios įstaigos, atliekančios potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą, kai tikrinami potencialiai pavojingi įrenginiai arba statiniai, kuriuose yra tokių įrenginių [6.8];

11.11. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai tikrinami statiniai, kuriems privalomas poveikio aplinkai įvertinimas arba rengiama statinio projekto aplinkos apsaugos dalis [6.9];

11.12. apskrities viršininko administracijos melioracijos ir hidrotechnikos statinių valstybinės priežiūros tarnybos arba pagal kompetenciją – savivaldybės valdybos, atliekančios iš biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, kai tikrinami melioracijos ir hidrotechnikos statiniai;

11.13. Kelių policijos valdybos, Apsaugos policijos valdybos, Pasienio policijos departamento prie VRM, kai tikrinami jiems priskirti statiniai;

11.14. Susisiekimo ministerijos atitinkamų tarnybų, kai tikrinami geležinkeliai, vandens ir oro transporto įrenginiai, automobilių keliai su jų infrastruktūros statiniais, tiltai, viadukai, degalinės, pašto statiniai;

11.15. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kai tikrinami pagal kompetenciją jos prižiūrimi statiniai;

11.16. civilinės saugos tarnybos, kai tikrinami valstybinės reikšmės ir rizikos objektai arba statiniai, kuriuose yra civilinės saugos patalpų bei įrenginių [6.20];

11.17. laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, kai tikrinami šioje zonoje pastatyti statiniai [6.5];

11.18. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, kai tikrinami muitinių statiniai;

11.19. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius), kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos ar įrengtos patalpos arba keičiama jų paskirtis;

11.20. Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsakingos už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, kai tikrinamos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės, pertvarkytos nenaudojant visuomenės lėšų, arba statiniai nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritorijose bei apsaugos zonose;

11.21. parko, draustinio ar kitos saugomos teritorijos direkcijos, kai statinys yra atitinkamoje saugomoje teritorijoje;

11.22. Radiacinės saugos centro, kai statinyje naudojami jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai [6.6];

Dalyvauti komisijos darbe kviečiami Lietuvos invalidų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (kai tikrinami invalidams svarbūs statiniai) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas) ir statybos techninis prižiūrėtojas) [6.14].

12. Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui, sąrašas pateiktas Reglamento 1 priede, o nedalyvaujant Valstybinio visuomenės sveikatos centro (tarnybos) atstovui – Reglamento 2 priede.

13. Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas Vyriausybės paskirtos komisijos pasirašytu aktu, kuris kartu su kitais dokumentais yra pagrindas gauti iš VATESI jo naudojimo licenciją [6.4], [6.16].

Branduolinės energetikos objekto tinkamumas naudoti tikrinamas pagal naudotojo (eksploatuojančios organizacijos) parengtą programą, suderintą su valstybės valdymo ir priežiūros institucijomis [6.16], vadovaujantis šio Reglamento reikalavimais, jei jie neprieštarauja branduolinės energetikos objekto specialiesiems reikalavimams bei pripažinimo tinkamu naudoti programai.

Statiniai, išdėstyti branduolinės energetikos objekto statybos sklype ar už jo ribų ir susiję su branduolinės energetikos objektu (bet pagal Branduolinės energijos įstatymo [6.4] 2 punkte pateiktą apibrėžimą nepriskirti prie branduolinės energetikos objektų), tikrinami šio Reglamento nustatyta bendrąja tvarka. Šie statiniai, jei jie užbaigti kartu su branduolinės energetikos objektu, tikrinami tos pačios komisijos, kuri paskirta patikrinti branduolinės energetikos objektą.

 

V. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA (IŠSKYRUS VI SKYRIUJE IŠVARDYTUS STATINIUS)

 

14. Gavęs statytojo prašymą (raštu, el. paštu ar pan.) dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas arba jo pavedimu statytojas (rangovas) ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą.

15. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta Reglamento 3 priede, ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas.

16. Komisijos nariai pagal kompetenciją privalo:

16.1. patikrinti, kaip statinys atitinka esminius statinio reikalavimus, projektą, bendrųjų ir specialiųjų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, normuojamus atstumus tarp statinių bei tarp statinių ir sklypo ribų, taip pat reikalavimus pritaikyti statinį specifiniams invalidų poreikiams;

16.2. patikrinti, kaip įvykdyti statinio statybą kontroliavusių pareigūnų reikalavimai, įrašyti į statybos darbų žurnalą arba pateikti privalomaisiais dokumentais (raštais, nurodymais ir kt.);

16.3. vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais (paslėptų darbų patikrinimo, inžinerinių sistemų, tinklų bei įrenginių išbandymo aktais, geodezinėmis nuotraukomis, statybos produktų atitikties ir kitais dokumentais, išvardytais Reglamento 3 priede) įvertinti statinio tinkamumą naudoti.

Kai patikrinę statybos vykdymo dokumentus ir apžiūrėję statinį komisijos nariai nustato, kad pastato inžinerinių sistemų (gaisrinės automatikos, dūmų šalinimo, priešgaisrinio vandentiekio ir kt.), turinčių įtakos pastato, jame esančių žmonių bei materialinių vertybių priešgaisrinei saugai normalus veikimas nėra garantuotas, jie privalo pareikalauti pakartotinio šios įrangos išbandymo.

17. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Atsižvelgiant į statinių specifiką, jiems nustatomos šios papildomos pripažinimo tinkamais naudoti sąlygos:

17.1. gamybinės paskirties statinius naudojanti įmonė kartu su suinteresuotomis tarnybomis privalo iki komisijos sukvietimo patikrinti, kaip technologinės linijos, nuotekų bei išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai, energetikos, gaisrų gesinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, apšvietimo bei kiti įrenginiai atitinka projektus, ir įvertinti jų išbandymo rezultatus bei parengimą produkcijai gaminti arba paslaugoms teikti;

17.2. automatinės telefono stotys ir kiti ryšių pastatai bei patalpos gali būti pripažinti tinkamais naudoti ir be ryšių technologinės įrangos, jeigu tai, atsižvelgus į jų specifiką, numatyta statybos techninėje dokumentacijoje;

17.3. nuotekų valymo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti, juos užpildžius nuotekomis, o geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai – juos užpildžius išvalytu vandeniu ir patikrinus viso technologinio proceso veikimą ir vandens kokybę. Biologinio valymo įrenginiuose turi vykti biologinio valymo procesas.

Pradėjus naudoti nuotekų biologinio valymo įrenginius, turi būti tęsiami technologinio derinimo darbai, kurių trukmė priklausomai nuo šių įrenginių našumo (Reglamento 8 priedas) įrašoma į įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą. Technologinio derinimo darbai gali būti vykdomi, kai dienomis oro temperatūra ne žemesnė kaip +10oC, o naktimis nenukrinta žemiau 0oC (II ir III metų ketvirčiais). Jeigu nuotekų biologinio valymo ir užteršto oro (dujų) valymo įrenginių technologinio derinimo metu nepasiekiamas projektinis išvalyto vandens ir oro liekamasis užteršimas, derinimo įmonei nustačius priežastis, statytojo užsakymu, jos šalinamos kaltininkų sąskaita;

17.4. melioracijos įrenginių, sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių parengimas naudoti tikrinamas nesant sniego dangos;

17.5. papildomas specialiąsias nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių pripažinimo tinkamomis naudoti sąlygas (reikalavimus) nustato Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.

18. Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimų išdavimo metu. Tačiau tais atvejais, kai statyba leidime nurodytu laiku nebaigiama ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų statinio elementų (konstrukcijų, įrangos) projektiniai sprendiniai turi būti pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratęsimo metu galiojusius normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

19. Tokia pačia tvarka leidžiama pripažinti tinkamomis naudoti, jeigu tai numatyta statybos techninėje dokumentacijoje, statinių komplekso arba atskirų statinių dalis, kurių statyba baigta ir kurias tikslinga pradėti naudoti iki visos įmonės ar kito statinio statybos užbaigimo. Šiais atvejais turi būti garantuotas saugus užbaigtosios dalies naudojimas, normalus jos šildymas, vėdinimas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas bei pakankamas atitvarinių konstrukcijų, skiriančių užbaigtą ir tebestatomą dalis, šilumos laidumo koeficientas, įrengtos projekte numatytos gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, taip pat dūmų šalinimo sistemos, sutvarkyti žmonių evakuacijos keliai bei nutiesti gaisrinių automobilių keliai.

20. Žiemos metu (gruodžio-kovo mėn.) baigtų statyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją skirianti institucija gali leisti atidėti sklypų apželdinimą, įvažiuojamųjų kelių, ūkinių, sporto bei žaidimų aikštelių dangos viršutinio sluoksnio paklojimą ir fasadų fragmentų apdailą iki šiems darbams palankaus artimiausio sezono, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.; medelių ir krūmų sodinimas turi būti užbaigtas per artimiausią jų sodinimo sezoną. Konkrečius darbų baigimo terminus bei jų kontrolės vykdymo tvarką nustato statinio parengimą naudoti tikrinanti komisija.

21. Statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, nesutinka pasirašyti komisijos akto. Prieštaravimų motyvai išdėstomi raštu ir įteikiami komisijos pirmininkui. Įvykdžius komisijos nario teisėtus reikalavimus, jis pasirašo kitų komisijos narių anksčiau pasirašytą aktą. Prireikus komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti komisiją.

Jei pakviestas komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja komisijos darbe, komisija gali spręsti apie statinio tinkamumą naudoti jam nedalyvaujant. Kai komisijos narys praneša pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalės, arba neatvyksta dėl objektyvių priežasčių, komisijos pirmininkas nustato laiką, per kurį šis komisijos narys turi patikrinti statinį pagal savo kompetenciją ir pasirašyti jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą arba raštu pateikti motyvuotą atsisakymą šį aktą pasirašyti.

Institucijos vadovas, delegavęs negalintį atvykti komisijos narį, vietoj jo gali deleguoti kitą įgaliotą specialistą.

Kai komisijos narys prieštarauja dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas svarsto, ar šie prieštaravimai yra pagrįsti. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.

22. Komisija įformina statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodo:

22.1. statinio pavadinimą, adresą, akto surašymo datą (kai tikrinamas statinių kompleksas arba statinys su pagalbiniais statiniais, išvardijami visi statiniai ir jų pagalbiniai statiniai statytojo sklype bei už jo ribų, kurie pripažįstami tinkamais naudoti), kultūros paveldo vertybės kodą, jei statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba yra jos teritorijoje;

22.2. kieno (kokiu dokumentu) ir kokios sudėties paskirta komisija;

22.3. projektą parengusią įmonę, projekto vadovą, projekto parengimo metus [6.19], projektą ekspertavusią įmonę, ekspertizės išvadų datą ir Nr.; projektą patvirtinusį statytoją, patvirtinimo dokumento datą ir Nr.;

22.4. statytoją, jo adresą, statybos techninės priežiūros vadovą;

22.5. rangovą (-us), subrangovus, jų atliktų darbų pobūdį, statybos ir specialiųjų darbų vadovus;

22.6. statybos pradžią;

22.7. statinio pagrindinius techninius rodiklius, faktišką jo statybos kainą;

22.8. statinio konstrukcijų bei įrangos apibūdinimą;

22.9. inžinerinių sistemų tinklų bei įrangos patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktų duomenis;

22.10. išvadas, kad atlikti darbai atitinka statinio projektą ir esminius statinio reikalavimus, taip pat kad statinys tinkamas saugiai naudoti;

22.11. statinio naudojimo garantinį laiką.

Rekomenduojamos akto formos pridedamos prie šio Reglamento (4, 5, 6 priedai).

23. Komisijos pasirašytą aktą per 15 darbo dienų patvirtina ją paskyrusi institucija. Jei aktas per šį laiką nepatvirtinamas, svarstomos su tuo susijusios priežastys, po to komisija sušaukiama iš naujo.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto patvirtinimo data.

Po vieną patvirtinto akto egzempliorių įteikiama statytojui (užsakovui), rangovui ir apskrities statybos inspekcijai. Kitiems komisijos nariams pareikalavus, jiems pateikiama patvirtinta akto kopija.

24. Patvirtinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savininkas privalo jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre [6.11] ir vadovautis teisės aktais nustatyta tvarka.

25. Darbdavys ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki faktiško įmonės (jos dalies) naudojimo pradžios turi išsiųsti pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai (pranešimo pavyzdys šio Reglamento 7 priede). Kai veikla pradedama nekilnojamojoje kultūros paveldo vertybėje arba jos teritorijoje esančiame statinyje, pranešimo kopija siunčiama Vyriausybės įgaliotai institucijai, atsakingai už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą [6.3].

 

VI. VIENO-DVIEJŲ BUTŲ NAMŲ, SODO NAMŲ, II GRUPĖS NESUDĖTINGŲ STATINIŲ, LAIKINŲ STATINIŲ IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ PERTVARKYTŲ BUTŲ (NEKEIČIANT JŲ PASKIRTIES) PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI YPATUMAI

 

26. Gavęs statytojo prašymą (raštu) pripažinti statinį tinkamu naudoti, apskrities statybos inspekcijos viršininko įgaliotas statinį patikrinti inspektorius ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų turi pakviesti patikrinime dalyvauti šių valstybinės priežiūros institucijų atstovus (pranešdamas jiems numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą):

26.1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos;

26.2. Energetikos valstybinės inspekcijos, kai statinyje yra energetikos sistemų bei įrenginių;

26.3. institucijos, atsakingos už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, teritorinio padalinio, kai statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba stovi jos teritorijoje;

26.4. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai kartu su tikrinamu statiniu pagal projektą turėjo būti įrengti nuotekų valymo įrenginiai arba objektas potencialiai taršus, arba jis pastatytas saugomoje teritorijoje, arba įrengtas gręžtinis šulinys vandeniui tiekti;

26.5. teritorinio visuomenės sveikatos centro arba jo filialo, kai mieste, miestelyje arba kaimo gyvenvietėje tikrinamas 1-2 butų gyvenamasis namas, neprijungtas prie centralizuotų vandentiekio bei kanalizacijos tinklų.

Be to, kviečiami:

- sodininkų bendrijos valdybos atstovas, atsakingas už bendrijos energetinį ūkį, kai tinkamu naudoti pripažįstamas sodo namas;

- vieno-dviejų butų namų savininkų bendrijos atstovas, kai tinkamu naudoti pripažįstamas šios bendrijos nario namas;

- daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos įgaliotas asmuo (bendrijos pirmininkas) arba patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, kai pripažįstamas tinkamu naudoti daugiabučio namo pertvarkytas butas (nekeičiant jo paskirties).

27. Statytojas turi pateikti komisijos pirmininkui (inspektoriui) šiuos dokumentus:

27.1. statinio projektą (techninį projektą, darbo projektą);

27.2. leidimą statyti (jei toks leidimas numatomas normatyviniuose statybos dokumentuose) [6.12];

27.3. statybos vykdymo dokumentus;

27.4. statinio kadastrinių matavimų bylą.

Kai pripažįstamas tinkamu naudoti pastatas yra nesudėtingas statinys, pateikiamas projektas (kai jis privalomas) ir kadastrinių matavimų duomenys.

28. Atlikus statinių paprastąjį remontą ir baigus statyti (rekonstruoti, kapitaliai remontuoti) I grupės nesudėtingus statinius, jų pripažinimas tinkamais naudoti neprivalomas.

29. 1-2 butų namai gali būti pripažinti tinkamais naudoti įrengus bent vieną kambarį, virtuvę ir sanitarinį mazgą su projekte numatyta nuotekų surinkimo bei pašalinimo įranga, užbaigus fasadų apdailą ir sutvarkius sklypą nuo gatvės pusės, jeigu tokios būklės namo pripažinimas tinkamu naudoti numatytas projekte. Kiti statiniai ir priklausiniai pripažįstami tinkamais naudoti užbaigus visus projektuose numatytus jų statybos darbus.

30. Šiame skyriuje išvardytų statinių pripažinimas tinkamais naudoti įforminamas aktu (jo forma pateikta šio Reglamento 6 priede), kurio 1 egz. įteikiamas statytojui, kitas lieka apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboje. Komisijos nariui paprašius, jam įteikiama (išsiunčiama) patvirtinta akto kopija.

Tokia pačia tvarka įforminamas daugiabučio namo bute įrengtos autonominės šildymo sistemos pripažinimo tinkama naudoti aktas.

31. Laikino statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodoma data, iki kurios leista šį statinį naudoti (po to jis turi būti nugriautas arba perkeltas į kitą vietą) [6.1].

32. Jei kviečiamas komisijos narys nedalyvauja statinio parengimo naudoti patikrinime arba jis nepasirašo jo pripažinimo tinkamu naudoti akto (jeigu jo prieštaravimai neatitinka įstatymų, normų, taisyklių reikalavimų arba yra ginčytini), komisijos pirmininkas per 3 dienas turi kreiptis į apskrities statybos inspekcijos viršininką, kad jis priimtų sprendimą dėl statinio pripažinimo tinkamu ar netinkamu naudoti arba dėl papildomo jo patikrinimo. Šis sprendimas gali būti panaikintas administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, nesusijusių su statinio esminiais reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas statybos valstybinės priežiūros atstovą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina ūkio būdu arba kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Dėl projekto klaidų garantiniu eksploatacijos laiku atsiradusius statinio defektus rangovas šalina projektuotojo sąskaita.

34. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [6.11].

35. Jei statinys pripažintas tinkamu naudoti, pažeidus įstatymus, poįstatyminius teisės aktus arba šį Reglamentą, jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą atšaukia komisiją paskyrusi institucija iki šio statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Statytojas privalo įvykdyti šio akto atšaukimo dokumente nurodytus reikalavimus, nutraukti statinio naudojimą ir pašalinti pažeidimus. Po to šio Reglamento nustatyta tvarka iš naujo sušaukiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija.

Jeigu statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui pripažinus statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu.

36. Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasirašę statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, atsako pagal kompetenciją už įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei šio Reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Valstybinės priežiūros institucijų atstovai negali reikalauti iš statytojų mokesčio už dalyvavimą statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose ir atliktų darbų patikrinimuose bei išbandymuose, išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu [6.18] nustatytas rinkliavas.

______________

 


 

STR 1.11.01:2002

1 priedas (privalomas)

 

Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui,

SĄRAŠAS

 

1. Statiniai, kuriems nenustatomi priešgaisrinės saugos reikalavimai ir jie neįtakoja gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugos gaisro atveju (tiltai, tuneliai, viadukai, požeminės pėsčiųjų perėjos, keliai, gatvės, automagistralės, kuriose nėra priešgaisrinių komunikacijų, sutvarkytos teritorijos).

2. Pramoninio vandentiekio tinklai ir įrengimai be gaisrinių hidrantų, vandens valymo inžineriniai statiniai, kanalizacijos tinklai (išskyrus naftos ir jos produktų perdirbimo ir saugojimo įmones), šilumos tinklai, dujų tiekimo sistemos.

3. Gatvių apšvietimo tinklai, 1–110 kV įtampos elektros perdavimo linijos, elektros tiekimo linijos iki statinių, atskirai stovinčios transformatorinės pastotės, telefonizacijos tinklai, metalinės retransliacijos antenos.

4. Drėkinimo, sausinimo, melioracijos tinklai ir inžineriniai statiniai, rekultivuota žemė, apsauginiai miško sodiniai.

5. Fontanai, dekoratyviniai baseinai, užtvankos, vandens perpumpavimo inžineriniai statiniai, akvadukai, žuvivaisos inžineriniai statiniai.

______________

 


 

STR 1.11.01:2002

2 priedas (privalomas)

 

Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant valstybinio visuomenės sveikatos centro (tarnybos) atstovui,

SĄRAŠAS

 

1. Vieno – dviejų butų namai, prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų.

2. Nesudėtingi statiniai, kuriems statyti nereikalingas statybos leidimas.

3. Inžineriniai statiniai, kuriuose nėra sanitarinių (vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo, kondicionavimo, triukšmo slopinimo) įrenginių ir kurie nesusiję su komunalinių paslaugų teikimu kitiems statiniams (automobilių keliai, geležinkeliai, tiltai, estakados, tuneliai, naftotiekiai, dujotiekiai, ryšių ir elektros perdavimo linijos ir pan.).

______________

 


 

STR 1.11.01:2002

3 priedas (privalomasis)

 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamų dokumentų

SĄRAŠAS

 

 

1. Patvirtintas projektas, nustatyta tvarka suderinti jo pakeitimai, statybos leidimas.

2. Darbo brėžiniai su pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto (jeigu jos buvo). Pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos.

3. Sklypo kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje pažymėta statinių bei būdingų žemės paviršiaus taškų padėtis aukščio atžvilgiu ir plane.

4. Pagrindinių statinio konstrukcijų (pamatų duobių ir pamatų, karkaso, perdangų ir pan.) kontrolinės geodezinės schemos.

5. Inžinerinių tinklų (vamzdynų, kabelių, šulinių ir kt.) kontrolinės geodezinės nuotraukos.

6. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai.

7. Statinių technologinių linijų bei sumontuotų įrengimų išbandymo aktai.

8. Statinių vidaus inžinerinių sistemų bei kitos įrangos išbandymo (techninės būklės patikrinimo) aktai.

9. Paslepiamų darbų patikrinimo aktai.

10. Statybos produktų atitikties dokumentai.

11. Geriamo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų dokumentai.

12. Statybos ir specialiųjų darbų žurnalai.

13. Projekte nurodytų metalo konstrukcijų suvirinimo, medienos antiseptinimo, medžio bei metalo konstrukcijų, ugniaatsparinimo darbų kokybės laboratorinių patikrinimų išvados.

14. Statinio (išskyrus gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus ir statinius, kuriems nereikalingas statybos leidimas) techninis pasas.

15. Statinio kadastrinių matavimų byla.

16. Užsakovo ir rangovo pasirašyti rangovo (rangovų, subrangovų) atliktų darbų rezultatų perdavimo priėmimo aktai.

______________

 


 

STR 1.11.01:2002

4 priedas (rekomendacinis)

 

TVIRTINU

_________________________________

(pareigos)

_________________________________

(parašas, v., pavardė)

200     m.                            mėn.       d.

 

_________________________________________________

(statinio pavadinimas ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti

A K T A S

 

_______________________

                  (vietovė)                                                                200        m.                    mėn.           d.

 

Komisija, paskirta ____________________________________________________________

                                                                                  (institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

__________________ - komisiją paskyrusios institucijos ____________________________________

          (v., pavardė)                                                                                                                      (atstovo pareigos)

______________________________________________________________  (komisijos pirmininkas),

___________________________  - apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir

                  (v., pavardė

statybos inspekcijos (kai jos atstovas nėra komisijos pirmininkas) _______________________________

                                                                                                                                                                      (pareigos)

__________________ - savivaldybės __________________________________________________

          (v., pavardė)                                                                                                          (pareigos)

__________________ - statytojo _____________________________________________________

__________________ - projektuotojo _________________________________________________

__________________ - valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos ________________________

__________________  - valstybinio visuomenės sveikatos centro _____________________________

__________________  - Energetikos valstybinės inspekcijos ________________________________

__________________ - regioninio aplinkos apsaugos departamento ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) __________________________________________________

                                                                                                          (v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) ______________________________________________

ir techniniam prižiūrėtojui _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ apžiūrėjo statytojo pateiktą _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(visas statinio pavadinimas ir adresas)

kuris yra/nėra nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį ________________m. parengė _______________________

________________________________________________________________________________

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

ir patvirtino statytojas _______________________________________________________________

                                                                                                  (patvirtinimo dokumento data ir Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas ________________________ Nr. __________________

                                                                                       (data)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas ________________________________________________

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas ____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,

________________________________________________________________________________

                                                                                        jo atliktų darbų rūšis)

subrangovai __________________________________________________________________

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Statyba pradėta ________m. ______________mėn.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

 

Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Pagal projektą

Faktiškai

1

2

3

4

5

I. Bendrieji rodikliai

 

Bendras plotas

Statybinis tūris

Aukštų skaičius

Faktiška statybos kaina

 

Iš jos  statybos ir

montavimo darbų

 

 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:

sienų

langų

denginio

 

 

 

m2

m3

vnt.

tūkst. Lt

 

 

 

 

 

 

W/m2 K

 

 

2. Gyvenamojo namo:

gyvenamasis plotas

naudingas plotas

negyvenamųjų patalpų (parduo-

tuvės ar pan.) plotas

 

butų skaičius, iš jų:

1 kambario

2 kambarių

3 kambarių

4 kambarių

5 kambarių

6 kambarių

7 kambarių

8 ir daugiau kambarių

3. Visuomeninio objekto:

pagrindinis plotas

vietų skaičius

paslaugų apimtis

Kiti svarbūs rodikliai:

__________________________

__________________________

4. Gamybos, transporto, ryšių

ir kitų statinių:

pagrindinis plotas

produkcijos kiekis, pralaidumas

kiti svarbūs rodikliai:

__________________________

__________________________

 

 

 

m2

m2

 

m2

 

vnt.

 

m2

vnt.

 

 

 

 

 

 

m2

 

 

 

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

8. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos ir kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos (nereikalingus žodžius išbraukti)) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažintos tinkamomis naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.

10. Projekte numatytosios darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos (nereikalingus žodžius išbraukti) priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

11. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

 

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užbaigimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija pripažįsta, kad _______________________________________________________

                                                                            (statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

 

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija,                                                   tomų (lapų).

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu,                                l.

3. Statinio inžinerinių sistemų bei įrangos patikrinimo aktai,                                                     l.

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika,                                                                               l.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų - inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas,                   l.

 

Komisijos pirmininkas                        __________________           ___________________________

                                                                                            (parašas)                                                      (v,. pavardė)

 

Komisijos nariai:                                                                               ____________________________

                                                                                (parašas)                                                                    (v., pavardė)

                                                              ____________________________

                                                              ____________________________

                                                              ____________________________

                                                              ____________________________

                                                              ____________________________

 

Rangovas                                                                                         ____________________________

Techninis prižiūrėtojas                   ___________________               ____________________________

 

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

 

Priėmė             _____________________                                                _______________________

                                               (pareigos)                                             (parašas)                                          (v., pavardė)

 

Perdavė           _____________________                                                _______________________

                                               (pareigos)                                             (parašas)                                           (v., pavardė)

 

______________

(data)

______________

 


 

STR 1.11.01:2002

5 priedas (rekomendacinis)

 

TVIRTINU

_________________________________

(pareigos)

_________________________________

(parašas, v., pavardė)

200     m.                            mėn.       d.

 

Linijinio inžinerinio statinio _________________________________________________

                                                                                                          (pavadinimas ir adresas)

pripažinimo tinkamu naudoti

A K T A S

 

______________

        (vietovė)                                                                          200       m.                         mėn.       d.

 

 

Komisija, paskirta ___________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)

šios sudėties:

__________________ – komisiją paskyrusios institucijos ___________________________________

          (v., pavardė)                                                                                                                      (atstovo pareigos)

___________________________________________  (komisijos pirmininkas),

__________________ – savivaldybės _________________________________________________

          (v., pavardė)                                                                                                        (pareigos)

__________________ - statytojo ____________________________________________________

__________________ - projektuotojo ________________________________________________

__________________ - valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos _______________________

__________________  – valstybinio visuomenės sveikatos centro ____________________________

__________________  – Energetikos valstybinės inspekcijos ________________________________

__________________ - Aplinkos ministerijos regioninio aplinkos apsaugos departamento __________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui)__________________________________________________ ,

                                                                                                        (v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) ______________________________________________

                                                                                  (v., pavardės, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

________________________________________________________________________________

ir techniniam prižiūrėtojui _____________________________________________________________

                                                                                         (v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo    ,

                                                                                           (visas statinio pavadinimas ir adresas)

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą Nr. _____, kurį parengė _______________________________

                                                                                                      (projektavimo įmonės pavadinimas)

ir patvirtino _______________________________________________________________________

                                                                                               (kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimas statyti išduotas ______m. _____________d. Nr. _________ _________________

3. Statytojo pavadinimas ir adresas _______________________________________________

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas _________________________________________________________________________

                                                       (įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)

subrangovai ______________________________________________________________________

                                                                    (įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)

5. Statyba pradėta ______ m. ____________ mėn.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Charakteristikos

1

2

3

4

1. Gatvės, kelio:

1.1. kategorija

1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas

1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. ____

iki Nr. ______)

1.4. šaligatvių/kelkraščių plotis

1.5. bordiūrų tipas

1.6. želdinių plotas

1.7. lietaus vandens surinkimo

šulinėlių skaičius

1.8. šulinių skaičius važiuojamoje dalyje

1.9. drenažo vamzdynų skersmuo/ilgis

1.10. pralaidų skaičius

1.11. kiti rodikliai:

_____________________________

_____________________________

2. Vandentiekio, kanalizacijos:

2.1. tipas (slėginė, savitakinė)

2.2. vamzdynų medžiaga

2.3. vamzdynų skersmuo

2.4. vamzdynų ilgis (nuo šulinio Nr. ____

iki šulinio Nr. ______)

2.5. šulinių skaičius

2.6. kiti svarbūs rodikliai:

______________________________

______________________________

3. Šilumos perdavimo trasos:

3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas

į statinį)

3.2. šilumos nešėjas:

(vanduo, garas)

3.3. šilumos nešėjo parametrai:

slėgis

temperatūra padavimo vamzdyne

temperatūra grįžtančio nešėjo

 

x

x

 

m

m

x

m2

 

vnt.

vnt.

mm/m

vnt.

 

 

 

 

x

x

mm

 

m

vnt.

 

 

 

 

x

 

x

 

 

kN

ºC

ºC

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

3.4. vamzdynų rodikliai:

medžiaga

padavimo vamzdyno skersmuo

grįžtančio vamzdyno skersmuo

3.5. vamzdynų šilumos izoliacija:

tipas (medžiaga)

storis

apsaugos sluoksnis

3.6. lovio skersmuo ir medžiaga

3.7. trasos ilgis

3.8. šulinių (kamerų) skaičius

3.9. kiti svarbūs rodikliai:

_____________________________

_____________________________

4. Elektros tiekimo linijos:

4.1. įtampa

4.2. atramų tipas

4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo

4.4. linijos ilgis (nuo ___________ iki

_____________)

4.5. inžineriniai statiniai linijoje

(transformatoriai, pastotės)

4.6. kiti svarbūs rodikliai:

____________________________

____________________________

5. Kitų linijinių statinių:

(analogiškai surašomi jų pagrindiniai

rodikliai)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

6. Faktiška statybos kaina

 

x

mm

mm

 

x

mm

x

cm x cm

m

vnt.

 

 

 

 

kV

x

mm2

 

m

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūkst. Lt

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

7. Projekte numatytieji inžineriniai tinklai ir įrengimai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, kurie išvardyti šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrinės saugos priemonės (nereikalingus žodžius išbraukti) yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

 

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užbaigimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija pripažįsta, kad ______________________________________________________

                                                                                (statinio pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

 

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.

3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, l.

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrinės saugos priemonių charakteristika, l.

5. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, l.

 

Komisijos pirmininkas            __________________             ___________________________

                                                         (parašas)                                                    (v. pavardė)

 

Komisijos nariai:           ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Rangovas                     ________________________________________________________

 

Subrangovai                 ________________________________________________________

________________________________________________________

 

Techninis prižiūrėtojas _____________________________

 

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

 

Priėmė ____________________________________________________________________

                                                                                        (pareigos, v. pavardė, parašas)

Perdavė ___________________________________________________________________

                                                                                         (pareigos, v. pavardė, parašas)

Data ______________

______________

 

 


 

STR 1.11.01:2002

6 priedas (rekomendacinis)

 

_______________________________________________________________________

(1-2 butų namo, sodo namo, ii grupės nesudėtingo statinio pavadinimas, adresas)

 

PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS

 

________________________________________________________________________________

     (vietovė)                                                                                                          (akto surašymo data)

 

Komisija, paskirta ____________________________________________________________

(kieno, kokiu dokumentu)

šios sudėties: ______________________________________________________________________

____________________  – apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

       (v. pavardė)

inspekcijos _______________________________ (komisijos pirmininkas)

                                           (pareigos)

__________________  – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos _______________________

              (v. pavardė)                                                                                                                                              (pareigos)

_______________________________  – Energetikos valstybinės inspekcijos (dalyvauja, kai statinyje yra

                   (v. pavardė)

elektros, dujų, šildymo įrenginių) _______________________________________________________

                                                                                                    (pareigos)

___________________________  – regiono aplinkos apsaugos departamento (dalyvauja, kai yra išdavęs

                     (v. pavardė)

statinio projektavimo spec. sąlygas) _____________________________________________________

                                                                                                      (pareigos)

____________________________________  – visuomenės sveikatos centro (dalyvauja, kai statinyje yra

                                (v. pavardė)

neprijungtų prie centralizuotų tinklų vandentiekio bei kanalizacijos įrenginių) _______________________

                                                                                                                                        (pareigos)

_______________________  – sodo, 1-2 butų namų bendrijos_______________________________ ;

                   (v. pavardė)                                                                                                                         (pareigos)

dalyvaujant statytojui________________________________________________________________ ,

                                                                                                          (v. pavardė, a. k., adresas.)

rangovui _________________________________________________________________________

                                                                                                  (pareigos, v. pavardė)

techniniam prižiūrėtojui______________________________________________________________ ,

                                                                                   (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

peržiūrėjo statytojo pateiktą statinio projektą ir kadastrinių matavimų duomenis, apžiūrėjo statinį ir nustatė:

1. Statinio pagrindinės konstrukcijos:

pamatai ___________________________________ sienos _________________________________

                      (medžiaga, konstrukcinis sprendimas)

perdangos _________________________________ stogas _________________________________

2. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

butų skaičius ____, bendras plotas _____m2, naudingas plotas ____ m2, aukštų skaičius,

statybinis tūris ________ m3, faktiška statybos kaina ______________________ tūkst. Lt.

3. Pagalbiniai statiniai, jų dydžiai _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komisija pripažįsta ________________________________________________________________

                                                                                                       (tikslus statinio pavadinimas)

ir išvardintus pagalbinius statinius tinkamais naudoti.

Komisijos pirmininkas            __________________           ____________________________

                                                         (parašas)                                                         (v. pavardė)

Komisijos nariai:           ________________________________________________________

A. V.                           ________________________________________________________

________________________________________________________

Dalyviai ___________________________________________________________________

______________


 

STR 1.11.01:2002

7 priedas (privalomasis)

 

Valstybinės darbo inspekcijos

_____________ teritoriniam skyriui

 

PRANEŠIMAS

apie įmonės (jos dalies) naudojimo pradžią

 

 

_______________________________________________                                             

           (vietovė)                                                                                                                      (data)

 

1. ________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

2. ________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas)

3. ________________________________________________________________________

(veiklos rūšis ir indeksas pagal klasifikatorių)

4. ________________________________________________________________________

(veiklos pradžia)

5. ________________________________________________________________________

(numatomos gaminti produkcijos, numatytų teikti paslaugų pavadinimas, naujos

________________________________________________________________________________

                                                                          technologijos apibūdinimas)

6. ________________________________________________________________________

                                           (numatomas darbo vietų ir dirbančiųjų skaičius)

7. ________________________________________________________________________

                           (darbo vietų skaičius, kuriose yra kenksmingos ir pavojingos medžiagos)

________________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________

                                              (potencialiai pavojingų įrenginių skaičius)

 

Šis pranešimas išsiunčiamas Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui prieš 10 kalendorinių dienų iki įmonės (jos dalies) veiklos arba naujos technologijos naudojimo pradžios.

 

Pastaba. Pranešimas siunčiamas ir tuo atveju, kai anksčiau statytuose statiniuose esanti įmonė pradeda naują veiklą, juose pradeda veiklą nauja įmonė arba pradedama naudoti nauja technologija.

 

 

 

Darbdavys                                                                              _______________________

                                              (parašas)                                                               (vardas, pavardė)

______________


 

STR 1.11.01:2002

8 priedas (privalomasis)

 

 

Nuotekų biologinio valymo įrenginių derinimo darbų trukmė

 

Nuotekų valymo įrenginių našumas

tūkst. m3/parą

Technologinio derinimo trukmė

mėn.

 

Nuo 0,7

10

40

130

175

280

350

Iki 0,7 (imtinai)

10

40

130

175

280

350

600 ir daugiau

3

5

8

9

10

11

12

13

______________