LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMO BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 21 d. Nr. 1V-214

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) 9 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1931/2006, nustatantį vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantį Šengeno konvencijos nuostatas (OL 2006 L 405, p. 1):

1. Tvirtinu Vietinio eismo per sieną leidimo blanko privalomąją formą (pridedama).

2. Skiriu Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorių atsakingu asmeniu už:

2.1. kreipimąsi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl vietinio eismo per sieną leidimo blanko, kurio privalomoji forma patvirtinta šio įsakymo 1 punkte, vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka;

2.2. paraiškos teikimą Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos dėl vietinio eismo per sieną leidimo blanko, kurio privalomoji forma patvirtinta šio įsakymo 1 punkte, įregistravimo į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą bei blanko eskizo ir grafinio projekto parengimo Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Pavedu Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos vykdyti vietinio eismo per sieną leidimų blankų, kurių privalomoji forma patvirtinta šio įsakymo 1 punkte, gamybos užsakovo funkcijas.

4. Įgalioju Asmens dokumentų išrašymo centrą prie Vidaus reikalų ministerijos perduoti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms vietinio eismo per sieną leidimo, kurio privalomoji forma patvirtinta šio įsakymo 1 punkte, pavyzdį.

5. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte patvirtintos formos vietinio eismo per sieną leidimų išdavimo pradžia bus nustatyta atskiru įsakymu.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009-04-09 raštu Nr. (6.20) V4-356

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gegužės 21 d.

įsakymu Nr. 1V-214

 

VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMO BLANKO PRIVALOMOJI FORMA

 

1. Vietinio eismo per sieną leidimo blanko (toliau – leidimas) formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810:2003 standarto ID–1 kortelių reikalavimus. Leidimas atitinka 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1030/2002, nustatančio vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 380/2008 (OL 2008 L 115, p. 1), reikalavimus. Leidimas pagamintas iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes eksploatavimo savybes. Leidimas turi dvi puses.

2. Leidimo pirmoji pusė:

 

 

 

 

 

 

Vieta leidimo numeriui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTU

VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMAS

 

 

 

 

 

 

Pavardė / Surname

 

 

 

 

 

 

Vardai / Given names

 

 

 

 

 

 

Galioja iki / Date of expiry

 

 

 

 

 

Išdavė, data / Authority, date

 

 

 

 

 

Kelionės dokumento Nr. / Travel document No.

 

 

Vieta veido atvaizdui

 

 

 

 

Pastabos / Remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens parašas / Holder's signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vieta pavadinimo „VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMAS vertimams anglų ir rusų kalbomis]

 

 

 

3. Leidimo antroji pusė:

 

 

 

 

Gimimo data, vieta /

Date of birth, place

 

 

 

Pilietybė / Nationality

 

 

 

Lytis / Sex

 

 

 

Gyvenamoji vieta /

Place of residence

 

 

 

 

 

[Tekstas „NEGALIMA IŠVYKTI UŽ PASIENIO TERITORIJOS RIBŲ, UŽ BET KOKĮ PIKTNAUDŽIAVIMĄ TAIKOMOS SANKCIJOS“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis]

 

 

 

 

L  I  E  T  U  V  A 


[Mašininio skaitymo vieta]

 

 

 

 

 

 

4. Leidimo pirmojoje pusėje:

4.1. užrašas „LTU“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba;

4.2. pavadinimas „VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMAS“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba;

4.3. užrašai, išspausdinti mažosiomis raidėmis lietuvių ir anglų kalbomis:

4.3.1. „Pavardė“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu išgraviruojama leidimo turėtojo pavardė;

4.3.2. „Vardai“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu išgraviruojama leidimo turėtojo vardas (-ai);

4.3.3. „Galioja iki“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu išgraviruojama data, iki kurios galioja leidimas;

4.3.4. „Išdavė, data“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu išgraviruojama leidimą išdavusios institucijos pavadinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimo data;

4.3.5. „Kelionės dokumento Nr.“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu išgraviruojamas užsienio valstybės išduoto galiojančio kelionės dokumento, leidžiančio jo turėtojui kirsti išorines sienas, numeris;

4.3.6. „Pastabos“. Leidimo išrašymo metu po šiuo užrašu lietuvių ir rusų kalbomis išgraviruojamas įrašas nurodantis Lietuvos Respublikos pasienio teritoriją, kurioje leidimo turėtojui leidžiama judėti;

4.3.7. „Asmens parašas“. Leidimo išrašymo metu virš šio užrašo išgraviruojamas leidimo turėtojo parašas;

4.4. leidimo dešinėje pusėje – Lietuvos valstybės herbas;

4.5. leidimo apačioje – pavadinimo „VIETINIO EISMO PER SIENĄ LEIDIMAS“ vertimai, išspausdinti didžiosiomis raidėmis anglų ir rusų kalbomis;

4.6. leidimo išrašymo metu leidimo viršutiniame dešiniajame kampe ties pavadinimu išgraviruojamas aštuoniaženklis leidimo numeris.

5. Leidimo antrojoje pusėje:

5.1. užrašai, išspausdinti mažosiomis raidėmis lietuvių ir anglų kalbomis:

5.1.1. „Gimimo data, vieta“. Leidimo išrašymo metu ties šiuo užrašu išgraviruojama leidimo turėtojo gimimo data ir gimimo vieta;

5.1.2. „Pilietybė“. Leidimo išrašymo metu ties šiuo užrašu išgraviruojamas įrašas, nurodantis leidimo turėtojo pilietybę;

5.1.3. „Lytis“. Leidimo išrašymo metu ties šiuo užrašu išgraviruojamas įrašas, nurodantis leidimo turėtojo lytį;

5.1.4. „Gyvenamoji vieta“. Leidimo išrašymo metu ties šiuo užrašu išgraviruojamas įrašas, nurodantis leidimo turėtojo nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybės pasienio teritorijoje;

5.2. tekstas „NEGALIM A IŠVYKTI UŽ PASIENIO TERITORIJOS RIBŲ, UŽ BET KOKĮ PIKTNAUDŽIAVIMĄ TAIKOMOS SANKCIJOS“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis lietuvių, anglų ir rusų kalbomis;

5.3. mašininio skaitymo vietoje – užrašas „LIETUVA“, išspausdintas neryškiomis didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba. Šis užrašas negali turėti poveikio mašininio skaitymo vietos techninėms savybėms.

6. Leidimo metrikos ir gamyklinio numerio vieta nustatoma leidimo blanko eskizo rengimo metu.

 

_________________