LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2005–2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 21 d. Nr. 197

Vilnius

 

Įgyvendindama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399), 66 ir 68 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2005–2006 metų priemonių planą (toliau vadinama – planas).

2. Nustatyti, kad plane nurodytos priemonės vykdomos iš institucijoms, atsakingoms už jų vykdymą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje numatytų asignavimų ir kitų lėšų.

3. Patvirtinti šią Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto (toliau vadinama – Komitetas) institucinę sudėtį:

Vidaus reikalų ministerija (pirmininkauja Komitetui);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;

Finansų ministerija;

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

4. Pavesti vidaus reikalų ministrui per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Komiteto personalinę sudėtį ir jo nuostatus.

5. Įpareigoti Komitetą stebėti, kaip vykdomos plano priemonės, ir nustatytąja tvarka teikti atitinkamus pasiūlymus vidaus reikalų ministrui.

6. Pavesti Komisijai Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planui parengti, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 488 2 punktu, iki 2006 m. liepos 1 d. parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano patvirtinimo projektą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Gintaras Furmanavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 197

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2005–2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Strategijos tikslai ir uždaviniai

Priemonė

Priemonės tikslas

Įvykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

1. Tobulinti viešojo administravimo sistemą

 

 

 

 

1.1. Tobulinti valdymo institucijų sistemos sandarą ir modernizuoti jų vidines struktūras

1.1.1. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl viešojo administravimo institucijų sistemos sandaros optimizavimo atsižvelgiant į veiklos aplinkos pokyčius šaliai tapus Europos Sąjungos nare

nustatyti viešojo administravimo institucijų sistemos sandaros optimizavimo kriterijus

2005 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

1.1.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo ir Valdymo reformų komitetams optimalaus esamomis sąlygomis viešojo administravimo institucijų sistemos sandaros modelio projektą

parengti viešojo administravimo institucijų optimalų sistemos sandaros modelį ir atlikti jo tinkamumo esamomis sąlygomis įvertinimą

2006 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.1.3. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti rekomendacijų dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo projektą

unifikuoti ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vidaus administravimo aktų (nuostatų) struktūrą ir nustatyti struktūrinių dalių dėstymo reikalavimus

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.1.4. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei valdymo sričių valstybinio dereguliavimo (arba valstybinio reguliavimo sumažinimo) strateginių krypčių projektą

nustatyti sritis ir principus, kuriais vadovaujantis būtų optimizuojamas uždavinių ir funkcijų padalijimas tarp valstybinio ir nevalstybinio sektorių

2006 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos

1.2. Tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą

1.2.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312) pakeitimo projektą

patobulinti ūkio šakos (sektoriaus) strategijos rengimo reglamentavimą

2006 metų III ketvirtis

Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

1.2.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 727 „Dėl ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijos ir apskrities viršininko veiklos ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-2072) pakeitimo projektą

patikslinti ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijos ir apskrities viršininko veiklos ataskaitos formą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 43 punkto nuostatomis dėl trijų lygių vertinimo kriterijų

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Lietuvos archyvų departamentas)

1.2.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) pakeitimo įstatymo projektą

susieti valstybės tarnautojo kasmetinės veiklos vertinimą su valstybės tarnautojo indėliu įgyvendinant institucijos tikslus ir uždavinius, o kvalifikacijos kėlimą – su valstybės tarnautojo vertinimu

2006 metų I ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas), Vidaus reikalų ministerija

1.2.4. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ (Žin., 2002, Nr. 60-2470) pakeitimo projektą[1]

susieti valstybės tarnautojo kasmetinės veiklos vertinimą su valstybės tarnautojo indėliu įgyvendinant institucijos tikslus ir uždavinius, o kvalifikacijos kėlimą – su valstybės tarnautojo vertinimu

per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Valstybės tarnybos departamentas, Vidaus reikalų ministerija

 

1.2.5. inicijuoti strateginių planų rengimo mokymo programos parengimą

ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus rengti strateginius planus ir vertinti strateginių planų įgyvendinimo rezultatus

2005 metų II ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

1.2.6. inicijuoti į rezultatus orientuoto valdymo mokymo programos parengimą

tobulinti visų lygių vadovų administracinius gebėjimus

2005 metų II ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

1.3. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras

1.3.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo, reglamentuojančio teisėkūros procesą, projektą

sudaryti sąlygas sistemiškai, nuosekliai ir koordinuojant įvairių institucijų veiklą optimizuoti visą teisėkūros procesą

per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ priėmimo, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Teisingumo ministerija

1.3.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1491 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4105) pakeitimo projektą

tobulinti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose, kad skaidriau ir paprasčiau būtų priimami sprendimai

per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236) atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymų priėmimo, jeigu šiuose teisės aktuose nebus nustatyti kiti terminai

Vidaus reikalų ministerija

 

1.3.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975) pakeitimo projektą

nustatyti valstybės institucijoms ir įstaigoms pareigą konsultuotis su tomis interesų grupėmis, kurių veiklai darys įtaką numatomi sprendimai, ir šio konsultavimosi mechanizmą

2005 metų III ketvirtis

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija

1.3.4. parengti ir pateikti ūkio ministrui tvirtinti metodiką, pagal kurią bus nustatoma ir įvertinama administracinė našta verslui

apibrėžti administracinės naštos sąvoką ir nustatyti administracinės naštos verslui įvertinimo būdus

2005 metų IV ketvirtis

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

1.3.5. iš naujo išnagrinėti kai kurių verslo sričių teisinį reglamentavimą vadovaujantis metodika, pagal kurią bus nustatoma ir įvertinama administracinė našta verslui

nustatyti galimybes sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti verslo teisinį reglamentavimą

2006 metų II ketvirtis

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos

1.3.6. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei verslo teisinio reglamentavimo supaprastinimo programą

tobulinti verslo teisinį reglamentavimą, kad būtų pagerintos verslo sąlygos

2006 metų IV ketvirtis

Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos

1.3.7. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės akto, reglamentuojančio verslą kontroliuojančių institucijų veiklą, projektą

nustatyti aiškias verslo kontrolės procedūras

2006 metų III ketvirtis

Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos

1.3.8. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) pakeitimo projektą

nustatyti pareigą valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurių veikla susijusi su ūkinės komercinės veiklos reguliavimu, skelbti susistemintą informaciją apie išduodamas licencijas (leidimus) ūkinei komercinei veiklai pagal institucijų reguliavimo sritį

2005 metų II ketvirtis

Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

 

1.3.9. inicijuoti valstybės tarnautojų mokymo programų viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo su visuomene klausimais parengimą

didinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus veiksmingai plėtoti viešuosius ryšius, skaidriai ir pagrįstai priimti sprendimus, sudaryti demokratijos ir partnerystės principais grindžiamą bendradarbiavimo su visuomene aplinką

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

1.3.10. atlikti apklausas siekiant nustatyti asmenų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis

nustatyti pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis pokyčius ir tendencijas, kad asmenys aktyviau dalyvautų priimant sprendimus

kasmet

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo institutas

1.3.11. parengti informacinį leidinį „Viešasis administravimas Lietuvoje“ ir organizuoti jo publikavimą

informuoti visuomenę apie viešojo administravimo pokyčius Lietuvoje

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4. Gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

1.4.1. atlikti kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose galimybių studiją

nustatyti kokybės vadybos metodų taikymo galimybes viešojo administravimo institucijų veikloje

2005 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priemonių kokybės vadybos metodams integruoti į viešojo administravimo veiklą plano projektą

nustatyti kokybės vadybos metodų integravimo į viešojo administravimo veiklą etapus, atsakingus vykdytojus ir numatomus rezultatus

2006 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.3. pritaikyti Bendrojo vertinimo (Common Assessment Framework – CAF) modelį Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms tobulinti savo veiklą taikant kokybės vadybos metodus

2005 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo institutas

1.4.4. inicijuoti Bendrojo vertinimo modelio taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose mokymo programos parengimą

mokyti viešojo sektoriaus institucijas taikyti Bendrojo vertinimo modelį

2005 metų III ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

 

1.4.5. įgyvendinti Bendrojo vertinimo modelio taikymo bandomuosius projektus

išbandyti, kaip Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose galima taikyti Bendrojo vertinimo modelį

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.6. organizuoti kas antri metai kokybės konferencijas Lietuvoje

sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus institucijoms pristatyti ir viešose diskusijose aptarti veiklos tobulinimo pasiūlymus

nuo 2005 metų

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

1.4.7. dalyvauti kas antri metai Europos Sąjungos rengiamose kokybės konferencijose

pasinaudoti Europos Sąjungos valstybių patirtimi, kaip gerinti viešųjų paslaugų kokybę

nuolat

Vidaus reikalų ministerija

1.4.8. kaupti gerosios patirties pavyzdžių duomenų bazę ir sukurti gerosios patirties pavyzdžių internetinį puslapį

paskatinti viešojo sektoriaus institucijas pasinaudoti kitų institucijų patirtimi, kaip gerinti savo institucijų veiklą ir diegti naujoves

2005 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.9. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių projektą, sudaryti gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinę atrankos komisiją

nustatyti gerosios patirties pavyzdžių atrankos procedūrą

2005 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.10. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priemonių asmenų aptarnavimui gerinti teikiant aukštos kokybės viešąsias paslaugas plano projektą

nustatyti galimybes gerinti viešųjų paslaugų kokybę

2006 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

1.4.11. inicijuoti teikiamų viešųjų paslaugų kokybės ir administravimo veiklos kokybės kompleksinio mokymo programos parengimą

didinti visų lygių vadovų administracinius gebėjimus

2005 metų II ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

2. Tobulinti regioninio valdymo institucijų vidinę sandarą ir jų veiklą

 

 

 

 

2.1. Tobulinti valdymą: jį dekoncentruoti ir decentralizuoti

2.1.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 824 (Žin., 2003, Nr. 61-2804), pakeitimo projektą

sudaryti teisines sąlygas decentralizuoti kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomas funkcijas, paskirstyti atsakomybę tarp apskričių viršininkų ir savivaldybių už kai kurių funkcijų vykdymą

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

2.1.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos įgyvendinimo priemonių projektą

sudaryti teisines sąlygas decentralizuoti kai kurių centrinio valdymo institucijų atliekamas funkcijas, paskirstyti atsakomybę tarp apskričių viršininkų ir savivaldybių už kai kurių funkcijų atlikimą

2006 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

2.2. Optimizuoti teritorinį valdymą

2.2.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei regioninio valdymo modelio projektą

demokratizuoti apskrities valdymą atsižvelgiant į numatomus patvirtinti Europos Tarybos institucijų dokumentus dėl regioninio valdymo

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, apskričių viršininkai

3. Plėtoti vietos savivaldą: vietos savivaldos lygiu sukurti veiksmingą valdymą, patogų gyventojams

 

 

 

 

3.1. Didinti savivaldybių veiklos ir finansinį savarankiškumą, savivaldybių veiklos ir finansinio valdymo efektyvumą

3.1.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) pakeitimo įstatymo projektą, numatantį papildyti vietinių rinkliavų objektų sąrašą

suteikti savivaldybėms galimybes plėtoti veiklą atsižvelgiant į individualias reikmes ir įvertinant konkrečias sąlygas

2006 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija

 

3.1.2. inicijuoti savivaldybių vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo programos parengimą

didinti savivaldybių vidaus auditorių administracinius gebėjimus

2005 metų I ketvirtis

Finansų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

 

3.1.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) pakeitimo įstatymo projektą

numatyti, kad savivaldybės savo veiklą planuoja vadovaudamosi ilgalaike savivaldybių raidos strategija, kurioje būtų suderinta atskirų sektorių plėtra planuojant finansinius ir kitus rodiklius

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

3.2. Sudaryti savivaldybėms sąlygas teikti gyventojams prieinamas geros kokybės viešąsias paslaugas

3.2.1. inicijuoti viešųjų paslaugų teikimo savivaldybėse analizės atlikimą

išanalizuoti viešųjų paslaugų teikimo gyventojams savivaldybėse problemas ir numatyti priemones šioms problemoms spręsti; gerinti viešųjų paslaugų, teikiamų gyventojams savivaldybėse, kokybę

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

3.3. Skatinti, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai aktyviau dalyvautų priimant savivaldybėse sprendimus

3.3.1. atlikti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų veiklos analizę ir pasiūlyti priemones šiai veiklai tobulinti

nustatyti veiksnius, trukdančius gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovams aktyviai atstovauti bendruomenių interesams, ir numatyti būdus, kaip juos pašalinti

2005 metų III ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

3.3.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų nustatytos formos, pagal kurias gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti priimant sprendimus

sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovams aktyviau dalyvauti priimant sprendimus

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija

 

3.3.3. organizuoti diskusijas, seminarus ir kitus renginius, kurių metu būtų skleidžiama informacija apie galimybes gyventojams dalyvauti priimant sprendimus

informuoti gyvenamųjų vietovių bendruomenes apie savivaldybėje svarstomus ir priimamus sprendimus, apie savivaldybių administravimo subjektų ir nevyriausybinių organizacijų toje savivaldybės teritorijoje veiklą

2005–2006 metai

Vidaus reikalų ministerija

3.3.4. per žiniasklaidos priemones skatinti gyventojus dalyvauti priimant sprendimus

skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovus aktyviai dalyvauti priimant sprendimus

2005–2006 metai

Vidaus reikalų ministerija

3.4. Stiprinti seniūnijas vykdant vidinę savivaldybių decentralizaciją

3.4.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos projektą

įgyvendinti subsidiarumo principą

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

3.4.2. parengti teisės aktų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos perdavimo savivaldybėms projektus[2]

sudaryti sąlygas įgyvendinti gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitas viešųjų paslaugų teikimo funkcijas savivaldybėse, kad gyventojai galėtų pasinaudoti visomis įmanomomis paslaugomis (t. y. kad būtų įgyvendintas subsidiarumo principas)

2005 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

3.4.3. parengti investicijų projektą, skirtą savivaldybių seniūnijoms įstatymų savivaldybėms nustatytoms funkcijoms įgyvendinti ir tinkamam gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos perdavimo savivaldybėms įgyvendinimui užtikrinti[3]

sudaryti sąlygas užtikrinti seniūnijų aprūpinimą kompiuterine technika ir programine įranga, didinti savivaldybių seniūnijų darbuotojų administracinius gebėjimus

2005 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

4. Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį

 

 

 

 

4.1. Organizuoti sistemingą valstybės tarnautojų mokymą

4.1.1. parengti valstybės tarnautojų mokymo gaires

nustatyti būdus, kaip stiprinti valstybės tarnautojų viešojo administravimo gebėjimus ir gerinti jų mokymo kokybę

2006 metų I ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

4.1.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybės tarnautojų 2007–2010 metų mokymo strategijos projektą

nustatyti mokymo prioritetus ir prioritetines mokymo grupes 2007–2010 metams

2006 metų III ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

4.1.3. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3311) pakeitimo projektą

susieti valstybės tarnautojų mokymo metinio planavimo procedūrą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų formavimu, sustiprinti valstybės tarnautojų mokymo kokybės stebėseną

2005 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Finansų ministerija

4.1.4. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310) pakeitimo projektą

gerinti valstybės tarnautojų mokymo kokybę, aktualizuoti mokymo tikslus

2006 metų I ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

 

4.1.5. inicijuoti valstybės tarnautojams kvalifikacijos tobulinimo programų Europos Sąjungos teisės, strateginio planavimo, valdymo, komandinio darbo, derybų vedimo, korupcijos prevencijos, kovos su korupcija, užsienio kalbų ir e. valdžios srityse parengimą

ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus nurodytose srityse

2006 metų II ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

 

4.1.6. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1953) pakeitimo projektą

suvienodinti visų lygių ir kategorijų valstybės tarnautojų specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir atliekamas funkcijas

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.2. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą

4.2.1. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo

gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

4.2.2. inicijuoti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais parengimą

didinti valstybės tarnautojų gebėjimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

4.2.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2654) pakeitimo projektą

tobulinti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas procedūras, įgyvendinti nuostatą, kad visi nauji pretendentai, kurie nedirba valstybės tarnyboje, išlaikytų testus viename centre, o po to dalyvautų priėmimo į konkrečias valstybės tarnautojo pareigas konkursuose

2006 metų III ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.2.4. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

nustatyti viešojo administravimo institucijų personalo tarnybų kompetenciją valstybės tarnybos valdymo srityje

2006 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

4.2.5. parengti ir pateikti Valstybės tarnybos departamento direktoriui tvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų praktinio įgyvendinimo mokymo programas, skirtas valstybės tarnybos personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros klausimams

sukurti valstybės tarnybos personalo valdymo ir valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistemą

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

 

4.2.6. įdiegti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos 2-ojo etapo modulius (PHARE projektas „Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas stiprinant valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą“)

sukurti pareigybių aprašymo rengimo ir vertinimo, priėmimo į valstybės tarnybą valdymo, pareigų siūlymo, mokymo planų rengimo, darbo užmokesčio poreikio planavimo modulius, suteikti valstybės tarnautojams galimybę matyti savo duomenis sistemoje

2006 metų II ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.2.7. parengti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos 3-iojo etapo investicinį projektą

plėsti elektroninių paslaugų, teikiamų valstybės tarnautojams nuotoliniais būdais, spektrą ir vykdyti sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis

2006 metų I ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

4.2.8. atlikti savivaldybių rengiamos privalomos informacijos, teikiamos centrinės valdžios institucijoms, tyrimus

nustatyti savivaldybių rengiamos privalomos informacijos, teikiamos centrinės valdžios institucijų prašymu, apimtį

2006 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija

4.3. Supaprastinti valstybės tarnybos procedūras, įgyvendinti valstybės tarnybos veiklos kontrolės sistemą

4.3.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 685 pakeitimo projektą

tobulinti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo procedūras ir taisykles atsižvelgiant į PHARE Dvynių projekto „Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas stiprinant valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą“ rekomendacijas

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.3.2. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 pakeitimo projektą

tobulinti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas procedūras ir taisykles atsižvelgiant į PHARE Dvynių projekto „Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas stiprinant valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą“ rekomendacijas

2006 metų III ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

 

4.3.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 pakeitimo projektą

tobulinti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo procedūras ir taisykles atsižvelgiant į PHARE Dvynių projekto „Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas stiprinant valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą“ rekomendacijas

2006 metų III ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.3.4. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

suteikti Valstybės tarnybos departamentui daugiau teisių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų vykdymo kontrolės srityje

2006 metų I ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas

4.3.5. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolės organizavimo tvarkos aprašą

sukurti veiksmingą valstybės tarnybos kontrolės sistemą, kuri apimtų kontrolės tikslų, jų vykdymo būdų ir metodų, gautos informacijos apdorojimo ir išvadų pateikimo nustatymą

per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Valstybės tarnybos departamentas

4.3.6. parengti ir pateikti finansų ministrui pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo jų administravimo išlaidoms apmokėti, dėl galimų šių lėšų planavimo ir mokėjimo mechanizmų mažinant valstybės išlaidas struktūrinių fondų paramai administruoti nustatymo

sudaryti sąlygas Lietuvai gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, sukurti valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad Lietuvai nereikėtų grąžinti dalies lėšų iš biudžeto dėl jų neteisingo panaudojimo

2005 metų IV ketvirtis

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

4.3.7. inicijuoti valstybės tarnautojų mokymo programų struktūrinių fondų administravimo, Europos Sąjungos struktūrinės paramos (finansų) planavimo ir valdymo, vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais parengimą

užtikrinti pakankamus valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus Europos Sąjungos struktūrinės paramos (finansų) planavimo, valdymo ir kontrolės srityse

2005 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas, Finansų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos

 

4.3.8. atlikti valstybės tarnautojų administravimo kultūros tyrimus

analizuoti ir vertinti valstybės tarnautojų administravimo kultūrą ir jos pokyčius

2005 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.4. Gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį

4.4.1. parengti ir pagal kompetenciją pateikti tvirtinti teisės aktų, kurie būtini Lietuvos Respublikos Seimui priėmus valstybės tarnautojų elgesį bei etiką reglamentuojantį teisės aktą, projektus

tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią valstybės tarnautojų elgesį bei etiką

per 6 mėnesius po to, kai Lietuvos Respublikos Seimas priims valstybės tarnautojų elgesį bei etiką reglamentuojantį teisės aktą, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Vidaus reikalų ministerija

4.4.2. išanalizuoti esamą teisinę bazę, valstybės institucijų bei įstaigų uždavinius ir funkcijas ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl institucijų, atsakingų už valstybės tarnautojų elgesį bei etiką reglamentuojančio teisės akto laikymąsi ir stebėseną, funkcijų perdavimo vienai ar kelioms institucijoms

nustatyti instituciją (-as), atsakingą (-as) už valstybės tarnautojų elgesį bei etiką reglamentuojančio teisės akto laikymąsi ir stebėseną

per 6 mėnesius po to, kai Lietuvos Respublikos Seimas priims valstybės tarnautojų elgesį bei etiką reglamentuojantį teisės aktą, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Vidaus reikalų ministerija

4.4.3. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti valstybės tarnybos viešųjų ryšių strategijos projektą

stiprinti komunikacinius vidinius ryšius valstybės tarnyboje ir išorinius ryšius su visuomene

2006 metų IV ketvirtis

Valstybės tarnybos departamentas

4.4.4. rengti ir leisti periodinį informacinį leidinį apie valstybės tarnybą Lietuvoje

viešai skelbti aktualią informaciją ir statistikos duomenis apie Lietuvos valstybės tarnybą

kasmet

Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos viešojo administravimo institutas

4.4.5. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavyzdinių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių projektą

daryti įtaką valstybės tarnautojų elgesiui, kad gerėtų valstybės tarnautojų ir visuomenės santykiai

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

5. Tobulinti viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę, skaidrumą ir trumpinti aptarnavimo trukmę plačiau naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis

 

 

 

 

5.1. Sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau visuomenės narių galėtų pasinaudoti informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis

5.1.1. įgyvendinti projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“, finansuojamą pagal PHARE 2003 Socialinės ekonominės sanglaudos programą; parengti paraišką Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtrai ir dalyvauti konkurse paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti

sukurti bendrą Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklą, tolygiai išplėstą per visą šalies teritoriją, ypač daug dėmesio skirti toms vietovėms, kuriose menkai išplėtota telekomunikacijų infrastruktūra

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.1.2. įgyvendinti kompiuterinio raštingumo standartą ir programą (I etapas)

sudaryti visuomenės nariams sąlygas įgyti informacinės visuomenės reikalavimus atitinkančią kompetenciją

2006 metų IV ketvirtis

Švietimo ir mokslo ministerija

5.1.3. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą – tobulinti jų gebėjimus informacinių technologijų ir telekomunikacijų projektų valdymo srityse

mokyti valstybės tarnautojus rengti ir įgyvendinti informacinių technologijų ir telekomunikacijų projektus, skirtus Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitai finansinei paramai gauti

2005–2006 metai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.1.4. įgyvendinti informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo švietimo sistemoje strategiją, apimančią informacines technologijas ir kompiuterinių tinklų (interneto) naudojimą mokyklose

užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą švietimo sistemoje

2006 metai[4]

Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės

 

5.1.5. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą e. valdžios projektų klausimais

suteikti valstybės tarnautojams minimalias žinias ir e. gebėjimus, kurių reikia e. valdžios projektams įgyvendinti

2005–2006 metai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Finansų ministerijos Mokymo centras

5.2. Didinti viešojo administravimo sprendimų priėmimo efektyvumą ir skaidrumą

5.2.1. parengti teisės aktų, skirtų „vieno langelio“ principui įgyvendinti, pakeitimo ir papildymo projektus

geriau organizuoti institucijų, aptarnaujančių gyventojus ir nagrinėjančių jų prašymus, veiklą

per 6 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo, jeigu šiame teisės akte nebus nustatyti kiti terminai

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.2.2. nustatyti elektroninių dokumentų valdymo ir keitimosi jais valstybės ir savivaldybių institucijose bendruosius reikalavimus

sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti, siųsti ir saugoti elektroninius dokumentus

2005 metų III ketvirtis

Lietuvos archyvų departamentas, Vidaus reikalų ministerija

5.2.3. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), pakeitimo projektą

sudaryti sąlygas derinti ir teikti sprendimų projektus elektroniniu būdu

2005 metų III ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos archyvų departamentas

5.2.4. parengti teisės aktą, reglamentuojantį atvirų standartų naudojimą teikiant paslaugas gyventojams, valstybės institucijoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis informacija

sudaryti sąlygas keistis tarpusavyje neiškraipyta informacija, t. y. įteisinti atvirų standartų naudojimą atviroje programinėje įrangoje

2005 metų IV ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos archyvų departamentas

5.2.5. išbandyti tipines registrų automatinės sąveikos technologines priemones Juridinių asmenų registre ir Gyventojų registre

įdiegti tipines automatinės sąveikos tarp Juridinių asmenų registro ir Gyventojų registro technologines priemones; tipinių sąveikos procedūrų panaudojimas užtikrintų registravimo duomenų ir susijusių registrų duomenų atitikimą

2005 metų IV ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, registrų tvarkymo įstaigos

 

5.2.6. pritaikyti tipines registrų automatinės sąveikos technologines priemones visuose esamuose valstybės ir žinybų registruose

užtikrinti registravimo duomenų ir susijusių registrų duomenų atitikimą

2006 metų IV ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.2.7. pritaikyti tipines registrų automatinės sąveikos technologines priemones automatiniu būdu teikiant registrų duomenis valstybės ir savivaldybių institucijų informacinėms sistemoms

užtikrinti objektų registravimo duomenų atitikimą visoje šalies oficialios informacijos infrastruktūroje

2006 metų IV ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.3. Teikti viešąsias paslaugas naudojant saugias informacines technologijas

5.3.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1625 „Dėl Informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4006) pakeitimo projektą

koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų ir jose esančių duomenų saugos užtikrinimą

2005 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

5.3.2. parengti mokymo programą informacinių technologijų saugos specialistams

mokyti informacinių technologijų saugos specialistus

2005–2006 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešojo administravimo institutas

5.3.3. įdiegti perduodamų duomenų saugos įrangą saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle; prijungti savivaldybes prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo

sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms saugiai ir efektyviai keistis informacija su Europos Sąjungos ir jos valstybių institucijomis

2006 metų II ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija

5.3.4. vykdyti viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūrą: sukurti viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas priežiūros metodiką; atlikti viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas stebėseną

pasiekti, kad visos viešojo administravimo paslaugos būtų perkeltos į elektroninę terpę, kad viešųjų paslaugų teikėjai vienodai nustatytų fizinių ir juridinių asmenų tapatybę valstybės informacinėse sistemose, kad viešoji paslauga būtų suteikta tik tam asmeniui, kuris jos prašė

2005–2006 metai

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

5.3.5. parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti viešųjų paslaugų, kurias tikslinga perkelti į ketvirtąjį viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygį, plano projektą

pasiekti, kad iki 2006 metų visos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamos viešosios paslaugos (išskyrus viešąsias paslaugas, kurios negali būti teikiamos nuotoliniu būdu) būtų perkeltos į internetą ar būtų teikiamos kitais nuotoliniais būdais

2006 metų IV ketvirtis

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

5.3.6. aprūpinti valstybės tarnautojus, teikiančius viešąsias paslaugas, e. parašo formavimo priemonėmis (programinėmis, techninėmis) ir parengti valstybės tarnautojų mokymo naudotis e. parašu programą

valstybės tarnautojams, teikiantiems viešąsias paslaugas, sudaryti viešo ir privataus raktų poras, sertifikatus, išduoti mikroprocesorines korteles, kortelių skaitytuvus

2006 metų IV ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija

5.3.7. įsteigti gyventojams nemokamą informacijos apie vaistus liniją

sudaryti galimybę gyventojams gauti nemokamą informaciją apie vaistus

2006 metų IV ketvirtis

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

5.3.8. sukurti ir įdiegti mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo informacinę sistemą

sukurti taikomųjų programų sistemą integruojant įstatymų, nutarimų, įsakymų, taisyklių, instrukcijų, išaiškinimų dokumentų duomenų bazes ir tuo sudarant sąlygas gauti reikiamą informaciją mokesčių klausimais

2006 metai[5]

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

5.3.9. sukurti žemės ūkio internetinę informacinę sistemą

sukurti „vieno langelio“ principu pagrįstą žemės ūkio specialistams ir kaimo gyventojams skirtą internetinę informacinę sistemą, kurioje būtų pateikiama informacija, susijusi su žemės ūkio ir kaimo plėtra, informacinės ir žinių visuomenės plėtra bei elektroniniu ryšiu teikiamomis paslaugomis, taip pat nuorodos į kitas internetines informacines sistemas

2006 metų II ketvirtis

Žemės ūkio ministerija, viešoji įstaiga Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

5.3.10. įdiegti privalomojo sveikatos draudimo Europos Sąjungos valstybėse narėse pažymų (e. formų) išdavimo sistemą

sukurti „vieno langelio“ principu pagrįstą pažymų išdavimo elektroninėje terpėje sistemą

2005 metų II ketvirtis

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

5.3.11. kurti e. muitinę diegiant šiuolaikines informacines technologijas

sudaryti sąlygas elektroniniu būdu perduoti suderintus duomenis per bendras sistemų sąsajas

2006 metai[6]

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansų ministerija

 

5.3.12. atlikti viešųjų paslaugų, teikiamų internetu, tyrimą siekiant nustatyti esamą valstybės tarnautojų e. gebėjimų lygį ir parengti bendrųjų e. gebėjimų lavinimo programą; pagal šią programą vykdyti valstybės tarnautojų mokymą

atnaujinti turimas ir parengti naujas valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas e. paslaugų teikimo gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui srityse; kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją pagal atnaujintas ir parengtas naujas e. paslaugų teikimo programas, kad gyventojai gautų vis geresnes e. paslaugas žinių visuomenėje ir žinių ekonomikoje

2005–2006 metai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija

______________

 

 [1] 1.2.4 priemonė užtikrins 4.2 uždavinio įgyvendinimą.

[2] 3.4.2 priemonė užtikrins 3.2 uždavinio įgyvendinimą.

[3] 3.4.3 priemonė užtikrins 3.2 uždavinio įgyvendinimą.

[4] Tęstinė priemonė, kuri bus įgyvendinta 2008 metais.

[5] Tęstinė priemonė, kuri bus įgyvendinta 2007 metais.

[6] Tęstinė priemonė, kuri bus įgyvendinta 2010 metais.