Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ paKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 989

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ (Žin., 2011, Nr. 129-6114):

1. Papildyti 1.14 punktu:

1.14. parengti ir patvirtinti atsinaujinančių išteklių energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašą ir nustatyti jų atestavimo tvarką.“

2. Papildyti 1.15 punktu:

1.15. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarką.“

3. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS                                  

ENERGETIKOS MINISTRĄ                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS