VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1S-21 „DĖL VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ KAINODAROS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 11 d. Nr. 1S-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 18 straipsnio 6 dalies 3 punktu,

1. Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2006, Nr. 16-576) patvirtintą Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodika):

1.1. Metodikos 7 punktą išdėstau taip:

7. Esant būtinybei, vienoje sutartyje gali būti taikomi keli kainos apskaičiavimo būdai (pavyzdžiui, sutartyje numatomų atskirų pirkimo objekto dalių kainos gali būti apskaičiuojamos taikant skirtingus būdus). Be to, kainodaros taisyklėse perkančioji organizacija gali numatyti (šioje metodikoje numatytais atvejais – privalo numatyti) sutarties kainos ar įkainių koregavimą, atsižvelgiant į kainų lygio kitimą ar mokesčių pasikeitimą.“;

1.2. Metodikos 24 punktą išdėstau taip:

24. Kainodaros taisyklėse turi būti nurodoma, ar sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendro kainų lygio kitimą. Tais atvejais, kai mažai tikėtinas kainų lygio kitimas arba kai perkančioji organizacija visą riziką dėl kainų kitimo nori perkelti tiekėjui, kainodaros taisyklėse gali būti nustatyta, kad sutarties kaina ar įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojami, išskyrus šios metodikos 24.1 punkte nurodytą atvejį. Perkančioji organizacija kainodaros taisyklėse nurodydama, kad sutarties kaina ar įkainiai neperskaičiuojami, privalo įvertinti tai, kad dėl per didelės rizikos tiekėjai savo pasiūlymuose gali pateikti didesnes nei įprasta kainas arba tiekėjas gali anksčiau laiko nutraukti sutartį, jeigu jos vykdymo sąlygos taptų nepriimtinomis. Kainodaros taisyklėse nustatydama fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio perskaičiavimą pagal bendrą kainų lygio kitimą, jeigu kainos apskaičiavimui taikomi fiksuotos kainos, fiksuoto įkainio ar dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimo būdai, perkančioji organizacija turi vadovautis šiomis nuostatomis:“;

1.3. Metodikos 24.1 punktą išdėstau taip:

24.1. Kainodaros taisyklėse, jei statybos darbų sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai, privaloma nustatyti fiksuotos kainos ar įkainio perskaičiavimą, vadovaujantis šios metodikos 24.2–24.8 punktų nuostatomis.

Pavyzdžiui, perkančioji organizacija perka gyvenamųjų pastatų statybos darbus ir planuoja, kad sutartis bus sudaryta 2006 m. rugsėjo mėn., sutarties trukmė yra 2 metai ir 8 mėnesiai, o kainos perskaičiavimas bus atliekamas kas šešis mėnesius, jeigu per šį laikotarpį gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų indeksas pakito daugiau kaip 3 procentus. Tokiu atveju sutartyje nustatoma: sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 10 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 10 d. pagal Statistikos departamento paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą pagal statinių tipus Statistikos departamento biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“, jeigu per praėjusius šešis mėnesius gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų indeksas pakito daugiau kaip 3 procentus. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų sutarties šalių. Perskaičiavimas kiekvienų metų spalio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų birželio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso; balandžio mėnesį – praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų birželio mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojama tų statybos darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

Minėtame pavyzdyje, 2007 m. rugsėjo mėn. Statistikos departamentui paskelbus II ketvirčio statybos sąnaudų kainų indeksus, perkančioji organizacija sužino 2007 m. birželio mėn. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų indeksą (150); 2006 m. gruodžio mėn. šis indeksas yra 136,8. Perskaičiavimo koeficientas gaunamas birželio mėn. kainų indeksą dalijant iš gruodžio mėn. kainų indekso, t. y. 150:136,8=1,1. Iš šio koeficiento dauginama perskaičiuojama statybos darbų kaina. 2008 m. kovo mėn. Statistikos departamentui paskelbus IV ketvirčio statybos sąnaudų kainų indeksus, perkančioji organizacija sužino 2007 m. gruodžio mėn. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų indeksą. Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas 2007 m. gruodžio mėn. kainų indeksą padalijus iš 2007 m. birželio mėn. kainų indekso. Norima perskaičiuoti statybos darbų kaina bus dauginama iš perskaičiavimo koeficiento.“;

1.4. Metodikos 25 punktą išdėstau taip:

25. Kainodaros taisyklėse turi būti nurodoma, ar pasikeitus mokesčiams sutarties kaina ar įkainiai bus perskaičiuojami. Kai sutarties trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė kaip 1 metai, kainodaros taisyklėse turi būti (trumpesnės trukmės sutartims – gali būti) nustatytas sutarties kainos ar įkainių perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo, vadovaujantis šiomis nuostatomis:“;

1.5. Išbraukiu Metodikos 25.1 punktą, ankstesnius 25.2–25.6 punktus atitinkamai laikau 25.1–25.5 punktais.

2. Nustatau, kad, įsigaliojus šiam įsakymui, iki jo įsigaliojimo pradėtų pirkimų metu sudaromų sutarčių kainodaros taisyklės nustatomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2006, Nr. 16-576) nuostatomis.

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis