LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-671 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-721

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 185-6865; 2007, Nr. 58-2258):

1.1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. privalomųjų pieno tyrimų apmokėjimui sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (Lt už tyrimą) – 2,12 Lt paskirstymą taip: riebalų – 0,70 Lt, baltymų – 0,71 Lt, somatinių ląstelių – 0,71 Lt. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus.“

Išdėstau 2.2 punktą taip:

„2.2. pieno tyrimų (Lt už pirmiausiai atliktus privalomuosius pieno tyrimus pagal nurodytą periodiškumą be PVM) apmokėjimą per mėnesį:

 

Pieno tyrimų periodiškumas ir mokėtojas

Riebalų (R), baltymų (B), somatinių ląstelių (SL)

Bendro bakterinio užterštumo

Iš viso per mėn. už vieno pardavėjo tirtą pieną Lt

R

B

SL

Pieno sudėties ir kokybės tyrimų periodiškumas per mėnesį

1,5

3

1

1

 

Pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės

0,525

1,065

0,355

3,38

5,33

Pardavėjai

0,525

1,065

0,355

1,95

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas